Kushmanda Mantras – Mool Mantra, Dhyana Sloka, Stotra

Here are the lyrics of Kushmanda Mantras, Kushmanda Mool Mantra, Kushmanda Dhyana Sloka, and other Stotras related to Kushmanda Navadurga. Maa Kushmanda is the fourth Navadurga Goddess.

Kushmanda Mool Mantra

Surasampurnakalasham Rudhiraplutameva cha |

Dadhana hastapadmabhyam Kushmanda Subhadastume ||

Kushmanda Dhayan

Vande Vanchit Kamarth Chandraghkrit Shekhram |

Singhrudh Ashtabhuja Kushmanda Yashswaneem ||

Bhaswara Bhanu Nibha Anahat Sthita Chaturtha Durga Trinetram |

Kamandalu, Chaap, Baan, Padamsudhakalash, Chakra, Gadaa, Japvatidhram ||

Patambar Paridhana Kamniya Kriduh Gasya Nanalankar Bhushitam |

Manjir, Har, Keyur, Kinkina Raktrakundal, Mandittam ||

Prafull Vandanacharu ChikukaKant Kapolam Tung Kucham |

Komlagi Smermkhi Shrikanti Nimannahi Nitmabnim ||

Kushmanda Strotra

Durgatinashani Twahim Daridradi Vinashneem |

Jayada Dhandha Kushmande Pranmabhayaham ||

Jaganmata Jagatkatri Jagdadhar Rupneem |

Charachareshwari Kushmande Pranambhayam ||

Trailokyasundari Twahin dukha Shok Nivarinim |

Parmanadamayi, Kushmande Pranmabhyam ||

Kushmanda Kawach

Hansarey Me Shir Patu Kushmande Bhavnashineem |

Hasalkari Netreytha, Hasraushch Lallatkam ||

Kaumori Patu sarvagatrey, Varahi Uttare Tatha, Purve Patu Vaishnavi Indrani Dakshine Mam |

digdi dhasarvetaraiva Kum Bijam Sarvadatu ||

Write Your Comment