Skandamata Mantras – Moola Mantra, Dhyana Sloka, Stotra

The lyrics of Skandamata Mantras, Skandamata Moola Mantra, Skandamata Dhyana Sloka, and other Stotras related to Skandamata Pooja are give here.

Skandamata is the fifth Navadurga Goddess.

Skandamata Mool Mantra

Sinhasangata Nityam Padmashritakardvaya |

Shubhdastu Sada Devi Sakanmata Yashaswani

Skandamata Dhyan

Vande Vanchit Kamarth Chandraghkrit Shekhram |

Singhrudh chaturbhuja Skandmata Yashswaneem ||

Dhavlavvarna Vishudh Chakrasthita Pancham Durga Trinetram |

Abhay Padama Yugam Karam Dakshin Uruuputradharam Bhajem ||

Patambar Paridhana Kriduhagnsaya Nanalankar Bhushitam |

Manjir, Har, Keyur, Kinkini Ratnakundal, DHarineem ||

Prafull Vandana Pallavadharam Kant Kapolam Peen Payodharam ||

Komlaniya Lavanya Charu Trivali Nitmabnim ||

Skandamata Strotra

Namami Skandmata Skanddharinim | Samgratwasagar mparpar
Gaharam ||

Shiprabha Samulwala Safuchchhaashagshekhram |
Lalatratnabhaskara Jagatpradiptbhasakam ||

Mahendra kashyapa chirta Sanatkumarstutam | Surarendravandita Yatharthanirmaldabhutam ||

Mumukshbhivirchintatta Visheshtatvamuchitam | Nanalankar Bhushita krigendravahanagratam |
Sishudhatatvatoshanam Trivendmarbhashnam ||

Sudharmikakoupkarini Surendra vairighatineem | Shubham
Pushpmalini Suvarnakalpshakhineem ||

Tamonadhkaryamini Shivswabhav Kamineem | Sahastrasuryrajika
Dhanjyograkrarikam ||

Sushudh Kal Kandla Shubhadvrindamjullam | Prajayini Prajavati Namami Mataram
Sateem ||

Swakarma dharanegati Hariprayach Parvateem | Anantshakti Kantidam Yashothamhuktimuktidam ||

Punah Purnajagdwitam Namamyaham Surachirtam | Jayeshwari Trilochane Praseed Devipahimam ||

Skandamata Kawach

Aiem Bijalinka Devi Padyugamdhrapara | Hridya Patu Sa Devi Kartikayayuta ||

Shri Him Hun Aiem Devi Parvasya Patu Sarvada |Sarvang Me Sada Patu Skandmata Putraprada ||

Vanavaanaamrite Hun Fat Beej Samvinta | Uttarsya Tathaganeva Varune Naitrateavatu | Indrana, Bhairavi Chaivaseettangi Cha Sanharini |
Sarvada Patu Ma Devi Chanyanayasu Hi Diksha Vai ||

Write Your Comment