Katyayani Mantras – Moola Mantra, Dhyana Sloka, Stotra

Katyayani Mantras – Katyayani Navadurga Moola Mantra, Katyayani Dhyana Sloka and other Stotras lyrics are given here. Katyayani Mata is the sixth Navadurga Goddess.

Katyayani Mool Mantra:

Chandrahasojjawalkara Shailavarvahana |

Katyayani Shubham Dagyadevi Danavghatini ||

Katyayani Dhyana Slokas

Vande Vanchit Manorathartha Shekhram | Singhrudha Chaturbhuja Katyayani Yashswavneem ||

Swarnaagya Chakra Stithta Shashtam Durga Trinetram | Varabheet Karam Shagpaddharam Katyayansuntam Bhajami ||

Ptambar Paridhana smeramukheenanalankar Bhushitam | Majir Har Keyur Kinkini Ratnskundal Manditam ||

Prasann Vandana Patvadharam Kant Kpolatug Kucham | Kamniyam Lavanaya
Trivaleevibhushitanimna Nitambneem ||

Katyayani Strotra

Kanchanabha Karabhayam Padamdhara Mukutojwalam | Smermukhi
Shivpatni Katyayanasute Namoasute ||

Patambar Paridhana Nanalankar Bhushita | Singhstitha Padamhastam Katyaynestute
Namoasute ||

Parmavdamyi Devi Parbrahma Paratma | Paramshakti, Parambhakti, Katyayansute Namouste ||

Viswakarti, viswabharti, vviswaharti, viswaprita | viswachitam,viswatita Katyayansute
Namouste ||

Kaam Beejaa, Kaam Japaanandakaa Beeja Japa Topeshite | Kam Kam Beej Japadaasaktaakaam Kaam Santuta ||

Kankaarkarshineekaam Dhandaadhnamaasanaa | Kam Beej
JapakaarineekaaM beeja Tap maanasaa| kaaM kaarinee kaam
poorteepoojitaakaam beeja dhaaranee | kaaM kreem krum kai kah
thah chhah svaahaarupanee ||

Katyayani Kawach

Katyayanai Mukha Patu Kam Swahaswarupini |

Lalate Vijayam Patu Malini Nitya Sundri || Kalyani hridya Patu Jaya Bhagmalini ||

Write Your Comment