Brahmacharini Mantras – Moola Mantra, Dhyana Sloka, Stotra

Here are the lyrics of Brahmacharini Mantra, Brahmacharini Navadurga Dhyana Mantra and Brahmacharini Mata Stotra. Goddess Brahmacharini is worshipped on the second day of Navratri Durga Puja as the second Goddess of Navadurga (Nine Aspects of Durga Mata).

Brahmacharini Mantra

Dadhanapar padmabhyamakshamalakamandalm |

Devi Praseedatu Mayi Brahmacharinyanuttama ||

Brahmacharini Dhyana

Vande Vanchit Labhayachandraghkritushekhram |

Japmalakamadalu Dharabrahmacharini Shubhama ||

Gauravarna Swadhishthansthitta Dwitya Durga Trinetram |

Dhwala Paridhana Brahmarupa Pushpalankar Bhushitam Pyodharam||

Kamniya Lavanya Smeramukhi Nimannabhi Nitmbneem ||

Brahmacharini Strotra

Tapshcharini Twahi Taptreya Nivarniyam|

Brahmarupdhara Brahmacharini Pranmamyaham ||

navcagrabhedanee Twahinvaishvarya pradaayaneem |

dhanadasukhadaa brahmcaarinee Pranmamyaham ||

Shankar prayaatvamhi bhukti mukti yaadini shaantidaamaanadaa Brahmacharini Pranmamyaham ||

Write Your Comment