Chandraghanta Mantras – Mool Mantra, Dhyana Sloka, Stotra

Here are the lyrics of Chandraghanta Mantra, Chandraghanta Navadurga Mool Mantra, Chandraghanta Dhyana Sloka and other Stotras related to the 3rd Navadurga aspect.

Chandraghanta Mool Mantra

Pindaj Pravarudha Chandkopastrakaiyurta |

Prasand Tanute Mahayam Chandraghanteti Vishruta ||

Chandraghanta Dhayan

Vande Vanchit Labhayachandraghkritushekhram | Sinharudhadasha-

bhuja Chandraghanta Yashswaneem|| Kanchanabhanmanipur Stithta

Tritya Durga Tritram | Khang Gada Trishul Chapshar Padam Kamandlu

Mala Varabheetkram || Ptambar Paridhana Mriduhasya Nanalankar

Bhushitam | Majir Har Keyur Kinkini Ratrakundal Manditam || Prafull Vandana Bibadhara Kant Kpolan Tring

Kucham | Kamniyam Lavanaya Shinkati Nitambneem ||

Chandraghanta Strotra:

Aapdudharini swahi Adhya Shakti Shubh pram | Mnimadi Siddhidatri Chandraghanta Pranmabhyam ||

Chandramukhi Ishta Datri Ishta Mantra swaroopneem | Dhantrahi, Anandadaatrahi Chandraghanta Pranmabhayaham ||

nanarup dharini ichchhamayee aishvaryadaayaneem | Saubhagyarogyadayini Chandghantepranamamyaham ||

Chandraghanta Kawach:

Rahsayam Shrunu Vakshayami Shaiveshi Kamalanne | Shri Chandraghantasya Kawach
Sarvsiddhidayakam || Bina Nyasam Bina Viniyogam Bina Shapoddhar Bina Homam | Snanam
Shauchadianastit Shraddhamatren Siddhidham || Kushishyam Kutilayam Vanchkaya Nindakayacha |
Na Datavyam Na Datvyam padatavyam kadacitam||

Write Your Comment