Chandraghanta Kavach | Chandraghanta Mata Kavacham

chandraghanta

chandraghanta

Chandraghanta Kavach (Chandraghanta Mata Kavacham) is a prayer dedicated to Goddess Chandraghanta Mata, 3rd among Navadurga Goddesses (Nine aspects of Goddess Durga).

Chandraghanta Puja is observed on third day of Navratri – in Vasant Navratri & Ashwin Navratri (Sharad Navratri).

Third day of Navratri is also observed as Sindhur Tritiya, Sowbhagya Teej, Gauri Teej, etc.

Here are the lyrics of Chandraghanta Kavach

Chandraghanta Kawach:

Rahsayam Shrunu Vakshayami Shaiveshi Kamalanne |

Shri Chandraghantasya Kawach
Sarvsiddhidayakam ||

Bina Nyasam Bina Viniyogam Bina Shapoddhar Bina Homam |

Snanam Shauchadianastit Shraddhamatren Siddhidham ||

Kushishyam Kutilayam Vanchkaya Nindakayacha |

Na Datavyam Na Datvyam padatavyam kadacitam||

During Navratri 2023, Chandraghanta Puja is observed on October 17 (Sindhur Tritiya / Sindhara Teej).

Write Your Comment