Gayathri Mantram: Goddess Gayathri Devi Mantram

Gayathri Mantram is one of the ancient Hindu prayers. It is dedicated to Goddess Gayatri, the Goddess of wisdom and knowledge. Gayatri Mantram is an important mantra to chant during Sandhya Vandanam, a daily ritual (puja) in the Brahmin community.. Here are the lyrics of Gayatri Mantram…. Om Bhur Bhua Swaha Thath Savithur Varenyam Bhargo […]

Shri Mahalakshmi Ashtakam (Octet to Goddess Maha Laxmi)

Sri Mahalakshmi Ashtakam is an octet dedicated to Goddess Mahalakshmi. It is a 8-verse prayer begins as ‘Namastesthu Mahamaye, Sree Peethe Sura poojithe’…. Phala Sruthi given at the bottom of the stotram describes the merits of chanting Sri Mahalakshmi Ashtakam… Here are the lyrics of Mahalakshmi Ashtakam.. Namosthesthu Maha Maye, Sree peede, sura poojithe, Sanka […]

Shri Mahalakshmi Ashtakam (Mahalaxmi Astakam)

Shri Mahalakshmi Ashtakam (Mahalaxmi Astakam) is an octet dedicated to Goddess Mahalakshmi. It is chanted during Navratri Durga Puja, Varalakshmi Vratham, Mahalakshmi Vrata and Diwali Lakshmi Puja.. Here are the lyrics of Shri Mahalakshmi Ashtakam… Namstestu mahamaye shripithe surapujite Sankhachakra gada haste mahalakshmi namostu te 1 Namaste garudarudhe dolasura bhayankari Sarva papahare devi mahalakshmi namostu […]

Sri Sooktam (Shri Suktam)

Sri Suktham is a prayer dedicated to Goddess Devi. Sri Suktam starts like “Hiranya Varnaam Harinim Suvarna Rajata Srajaam”…. Here are the lyrics of Sri Sooktam… Hiraņya varnám hariņīm suvarna-rajata-srajám Chandrám hiranmayīm lakshmīm jatavedo ma avaha| Tám ma ávaha játavedo lakśhmīm anapa gáminīm Yasyám hiraņyam vindeyam gám aśvam puruśhán aham|| Aśhwa-pūrvám ratha-madhyám hasti náda prabódhiním […]

Durga Sooktam (Durga Devi Suktam)

Durga Sooktam (Durga Devi Suktham) is a prayer dedicated to Goddess Durga. It is a salutation to Goddess Durga. It explains the glories of Mata Di.. Om Jatavedase sunavamasomamaratiyato nidahati vedah Sa nah parshhadati durgani vishva naveva sindhum duritatyagnih 1 Tamagnivarnam tapasa jvalantim vairochanim karmaphaleshhu jushhtamh Durgam devii sharanamaham prapadye sutarasi tarase namah 2 Agne […]

Meenakshi Pancharatna Stotram (Prayer to Goddess Meenakshi Devi)

Meenakshi Pancharatna Stotram is a prayer dedicated to Goddess Meenakshi Devi. Madurai Meenakshi Temple is one of the prominent temples dedicated to Goddess Shakti.. Meenakshi Pancharatna Stotram explains the five jewels (five glories) of Goddess Meenakshi.. Here are the lyrics of Meenakshi Pancharatna Stotram… Udyadhbhaanu sahasrakotisadrishaam keyuurahaarojjvalaam Bimboshhthiim smitadantapanktiruchiraam piitaambaraalamkritaamh Vishhnubrahmasurendrasevitapadaam tatvasvaruupaam shivaam Miinaakshiim pranatoasmi […]

Lalita Ashtottara Shatanamavali (108 Names of Goddess Lalitha Devi)

Lalita Ashtottara Shatanamavali is a prayer to list 108 Names of Goddess Lalitha Devi. Goddess Lalithatripura Sundari Devi is one of the manifestations of Goddess Shakti.. Lalita Ashtottara Shatanamavali is chanted daily by some devotees but chanting it during Navratri Durga Puja and on Lalita Panchami in Navratri is highly meritorious.. Om Rajataachalashringaagra madhyasthaayai namo […]

Sarasvati Stotram (Prayer to Goddess Saraswati)

Saraswati Stotram is a prayer dedicated to Goddess Sarasvati. This stotram starts as “Ya kundendu tusharahara dhavala ya shubhravastranvita….” Ya kundendu tusharaharadhavala ya shubhravastranvita Ya vinavaradandamanditakara ya shvetapadmasana | Ya brahmachyutashankaraprabhritibhirdevaissada pujita Sa mam patu sarasvati bhagavati nishsheshajadyapaha || 1|| Dorbhiryukta chaturbhim sphatikamaninibhai rakshamalandadhana Hastenaikena padmam sitamapicha shukam pustakam chaparena | Bhasa kundendushankhasphatikamaninibha bhasamana.asamana Sa […]

Durga Ashtottara Shatanamaavali: 108 Names of Goddess Durga

Durga Ashtottara Shatanamaavali describes the 108 Names of Goddess Durga. It is chanted daily but mostly chanted during Durga Navratri festival.. Om shriyai namah. Om umaayai namah. Om bhaaratyai namah. Om bhadraayai namah. Om sharvaanyai namah. Om vijayaayai namah. Om jayaayai namah. Om vaanyai namah. Om sarvagataayai namah. Om gauryai namah. Om vaaraahyai namah. Om […]

Maha Lakshmi Ashtakam: Kolhapuresi Maha Laxmi Astakam

Maha Lakshmi Ashtakam (Kolhapuresi Maha Laxmi Astakam) is a prayer dedicated to Goddess Mahalakshmi of Kolhapur… Mahalakshmi Ashtakam is chanted daily in Kolhapur Mahalakshmi Temple Shaktipeetha and many other temples dedicated to Goddess Lakshmi.. Namasthe Jagad dhatri Sad Brahma roope, Namasthe haropendradathradhi vandhye, Namasthe prapanneshta danaika dakshe, Namasthe Mahalakshmi, kola puresi. //1// Vidhi kruthivasa harir […]

Shri Mahalakshmi Ashtottaram, Prayer to Goddess Mahalaxmi

Shri Mahalakshmi Ashtottaram is a prayer dedicated to Goddess Mahalakshmi. It is a popular prayer of Goddess Mahalakshmi.. Mahalakshmi Ashtottaram is chanted daily but mostly chanted during Mahalakshmi Puja, Varlakshmi Pujan, Mahalakshmi Vrata and Diwali Lakshmi Pujan.. Sri Devyuvacha Devadeva mahadeva trikalajna maheshvara | Karunakara devesha bhaktanugrahakaraka || 1|| Ashtottarashatam lakshmyah shrotumichchhami tattvatah | Ishvara […]

Bala Shatha Nama Stotram: 100 Names of Goddess Bala Tripura Sundari Devi

Balashata nama stotram is a prayer which explains the 100 names of Goddess Bala Tripurasundari Devi. It signifies the divinity and miracles of Goddess Bala. Bala shatanama stotram starts like ‘Aruna Kirana Jwala’… Here are the lyrics of Bala Shatanama stotram…. Aruna kirana jwala, ranchitha, savakasa, Vidhrutha japa vatika, pusthika Bheethi hastha, Ithara kara varadya, […]

Durga Chandra Kala Stuti: Stotram to Goddess Durga

Durga Chandrakala Stuthi is a great prayer to Goddess Durga. In this stuthi, the divine beauty, her spiritual aspects, and significance of Durga worship are explained in 17 verses. 18th verse of Durga Chandrakala stuthi explains the merits or benefits of reciting this stotram. Vedo hareeswara sthuthyam vihathreem vindhyamoodhare, Hara praneswareem vande, hanthreem vibhutha vidhwishaam. […]

Meenakshi Nava Ratna Mala Stotram: 9 Jewels of Goddess Meenakshi Devi

Meenakshi Navaratna Mala stotram is a prayer offered as 9 jewels to Goddess Meenakshi. Written by Shri Adi Shankaracharya, Meenakshi Navaratna Malika explains the cosmic beauty of the Goddess in comprehensive style. It also gives the merits and benefits of reciting this stotram. Gowreem kanchana padmini thadagruham Sri Sundaresa priyam, Neebharanya suvarna kaduka parikreeda vilolam umam, […]

Jnana Prasoonambika Stotram: Gnana Prasunamba Stotram

Jnana Prasoonambika Stotram (Gnana Prasunamba Stotram) is a prayer dedicated to Goddess Jnana Prasunamba (Manifestation of Goddess Shakti and the consort of Lord Srikalahasthiswara). Srikalahasthi is a famous Shaiva Kshetram in Andhra Pradesh. Manikyanchitha bhooshanaam maniravaam, mahendraneelojwalaam, Mandaradhruma bhooshitha kacham mathebha kumbha sthaneem, Mounisthomanutham, maralagamanam madhweerasanandhineem, Dhyaye chethasi Kalahasthi, nilayam jnanaprasoonambikam. //1// Shyamam rajanibhananaam rathihithaam […]

Lalita Pratha Smarana Stotram: Prayer to worship Lalitha Devi in the early morning

Lalitha Pratah Smarana Stotram is a prayer to chant and worship Goddess Lalita TripuraSundari in the mornings. It is a prayer of 6 verses that describes the super powers and energy of Goddess Lalitha Devi. Here are the lyrics of Lalitha Pratha Smarana Stotram… Praatah smaraami lalitaa vadanaaravindam bimbaadharam prithala-mauktika shobhinasamh Aakarna-diirgha-nayanam manikundaladhyam mandasmitam mrigamadojjvala-phala-deshamh […]

Mahishaasura mardhini stotram: Aigiri Nandini Nanditha Medini

Mahishasura Mardhini Stotram is a prayer dedicated to Mahishasura Mardhini, an aspect of Shakti, the Mother Goddess. Mahishasura Mardhini is one of the Navadevis worshipped during Navratri Durga Puja in South India. On Mahanavami day, Goddess Durga is adorned and worshipped in the form of Mahishasura Mardhini, who annihilated Mahishasura, the buffalo demon. This 20-verse […]

Amba Pancha Ratnam, Amba Pancharatna Stotram

Amba Pancharatnam is a prayer dedicated to Goddess Amba. It is a five-verse prayer chanted popularly during Navratri Durga Puja, Gauri Puja, Lakshmi Puja, Lalita Sahasranama Stotra Puja… Here goes the lyrics of Amba Pancharatnam…. Amba sambara vairi thatha bhagini, Sri Chandra bimbanana, Biboshti smitha bhashini, shubhakari kadambavatyasitha, Hreengarakshara manthra Madhya subhaga sroninithambhangitha, Ma mamba […]

Sri Rajarajeshwari Devi Stavam, Prayer to Rajarajeshwari

Sri Rajarajeshwari Devi Stavam is an important prayer dedicated to Goddess Rajarajeshwari Devi. Rajarajeshwari Sthavam goes like “Kalyanayudha poorna Chandra vadanaam praneswaraanandinim, Poornaam poorna tharam paresa mahishim poornamrutha”….. Here are the lyrics or text of Rajarajeshwari Stavam. Kalyanayudha poorna Chandra vadanaam praneswaraanandinim, Poornaam poorna tharam paresa mahishim poornamrutha swadinim, Sampoornaam pramothamrutha kalam vidhyavathim bharatheem, Sri Chakra […]

Vani Stotram, Prayer to Goddess Saraswati

Vani Stotram is a prayer dedicated to Goddess Saraswati. Vani is another name of Goddess Saraswathi. Those who chant Vani Stotram daily will be blessed with eternal wisdom and knowledge. Vani Stotram is a popular prayer chanted during Vasanta Panchami Saraswati Puja and Navaratri Saraswati Puja. Brahma swaroopa parama jyothi swaroopaa sanathani, Sarva vidhyathi devya […]