Vani Stotram, Prayer to Goddess Saraswati

Vani Stotram is a prayer dedicated to Goddess Saraswati. Vani is another name of Goddess Saraswathi.

Those who chant Vani Stotram daily will be blessed with eternal wisdom and knowledge.

Vani Stotram is a popular prayer chanted during Vasanta Panchami Saraswati Puja and Navaratri Saraswati Puja.

Brahma swaroopa parama jyothi swaroopaa sanathani,
Sarva vidhyathi devya thasyai vanya namo nama. //1//

Visarga bindhu mathrasu yadha thishtana meva cha,
Thathathishta thriya devi thasyai nithyai namo nama. //2//

Vyakhya swaroopa sa devi vyakhya thishta roopini,
Yayavinaprasangyavansaskyam karthum sakyathe. //3//

Kala sankhya swaroopaya thasmai devyair namo nama,
Brahma sidhantha roopaya thasmai deyair namo nama. //4//

Smrithi sakthi Gnana shakthi budhi sakthi swaroopini,
Prathibha kalpana shakthyascha thasmai namo nama. //5//

Krupama kuru jagan matha mamevam hatha thejasam,
Gnanam dehi, smrutheem vidhyam shakthim sishya prabodhineem. //6//

Yagnavalkya krutham Vani stotram Ethathuyya padeth,
Sakaveendro Maha VagmiBrahaspathi samo bhaveth,
Sa panditha medhavisukhvindhropa veda druvam. //7 //

Write Your Comment