Durga Sooktam (Durga Devi Suktam)

Durga Sooktam (Durga Devi Suktham) is a prayer dedicated to Goddess Durga. It is a salutation to Goddess Durga. It explains the glories of Mata Di..

Om Jatavedase sunavamasomamaratiyato nidahati vedah
Sa nah parshhadati durgani vishva naveva sindhum duritatyagnih 1

Tamagnivarnam tapasa jvalantim vairochanim karmaphaleshhu jushhtamh
Durgam devii sharanamaham prapadye sutarasi tarase namah 2

Agne tvam paaraya navyo asmaansvastibhiriti durgani vishva
Pushcha prithvi bahula na urvi bhava tokaya tanayaya shamyoh 3

Vishvani no durgaha jatavedassindhunna nava duritatiparshhi
Agne atrivanmanasa grinanoasmakam bodhayitva tanunamh 4

Pritanajitam sahamanamugramagni huvema paramatsadhasthath
Sa nah parshhadati durgani vishvakshamaddevo atiduritatyagnih 5

Pratnoshhikamidyo adhvareshhu sannachcha hota navyashcha satsi
Svanchagne tanuvam piprayasvasmabhyam cha saubhagamayajasva 6

Gobhirjushhtamayujonishhiktan tavendra vishhnoranusamcharema
Nakasya prishhthamabhisamvasano vaishhnavim loka iha madayantamh 7

Om kaatyaayanaaya vidmahe Kanyakumaari dhiimahi Tanno durgih prachodayaath
Om shaantih shaantih shaantih

Write Your Comment

2 Comments

  1. VJ SHARMA says:

    I need Durga Mantras and Chandi Path in MP3 format

  2. Anemone says:

    durga devi mantra in malayalam mp3 free download