Shri Mahalakshmi Ashtakam (Mahalaxmi Astakam)

Shri Mahalakshmi Ashtakam (Mahalaxmi Astakam) is an octet dedicated to Goddess Mahalakshmi. It is chanted during Navratri Durga Puja, Varalakshmi Vratham, Mahalakshmi Vrata and Diwali Lakshmi Puja..

Here are the lyrics of Shri Mahalakshmi Ashtakam…

Namstestu mahamaye shripithe surapujite
Sankhachakra gada haste mahalakshmi namostu te 1

Namaste garudarudhe dolasura bhayankari
Sarva papahare devi mahalakshmi namostu te 2

Sarvajne sarvavarade sarvadushtabhayankari
Sarvadukha hare devi mahalakshmi namostu te 3

Sidhi budhi prade devi bhukti mukti pradayini
Mantramurte sada devi mahalakshmi namostu te 4

Adyantarahite devi adishakti maheswari
Yogagye yogasambhute mahalakshmi namostu te 5

Stula Sukshma maharoudre mahashakti mahodare
Maha papahare devi mahalakshmi namostu te 6

Padmasana sthite devi parabhrahma swarupini
Paramesi janmata rmahalakshmi namostu te 7

Swetambara dhare devi nanalamkara bhushite
Janthsthite janmata rmahalakshmi ramostu te 8

Mahalakshmyashtakam stotram yah pathetbaktimannarah
Sarvasidhi mavapnoti rajyam prapnoti sarvada 9

Ekakale pathennityam mahapapa vinashanam
Dwikalam yah pathennityam dhanadhanya samanvitah 10

Trikalam yah pathennityam mahasatru vinashanam
mahalakshmibhavennityam prasanna varada subha 11

Write Your Comment