Sri Rajarajeshwari Devi Stavam, Prayer to Rajarajeshwari

Sri Rajarajeshwari Devi Stavam is an important prayer dedicated to Goddess Rajarajeshwari Devi. Rajarajeshwari Sthavam goes like “Kalyanayudha poorna Chandra vadanaam praneswaraanandinim, Poornaam poorna tharam paresa mahishim poornamrutha”…..

Here are the lyrics or text of Rajarajeshwari Stavam.

Kalyanayudha poorna Chandra vadanaam praneswaraanandinim,
Poornaam poorna tharam paresa mahishim poornamrutha swadinim,
Sampoornaam pramothamrutha kalam vidhyavathim bharatheem,
Sri Chakra priya bindhu tharpana param Sri Raja rajeswarim.

Eekarathi samastha varna vividhakaraika chith roopineem,
Chithanyathmaka chakra raja nilayam chandranthe sancharineem,
Bala bhava vibhavaneem bhava param sadbhakthi chinthamneem,
Sri Chakra priya bindhu tharpana param Sri Raja rajeswarim.

Eeha digbara yoga vinuthaam, swananda bootham paraam,
Pasyanthi thanu madhyamam vilasineem, sri vaikarai roopineem,
Thmananda vicharineem, vivarakam vidhyaam, tribajathmikam,
Sri Chakra priya bindhu tharpana param Sri Raja rajeswarim.

Lakshyalakshya nireekshnaam, nirupamam, rudraksha maalam dharam,
Tryakshyartha kruthi daksha vamsa kalikaam deergaksha deerga swaraam,
Bhadraam, bhadra vara pradam bhagawatheem, padmeswareem mudrineem,
Sri Chakra priya bindhu tharpana param Sri Raja rajeswarim.

Hreem bheejagatha nada bindu bharithaam Omkara Nadathmikaam,
Brahmanda ganodhareem gunavathim, jnaneswareem jnanadam,
Ichagna kridineem mahim gathavadeem gandarwa sevitham,
Sri Chakra priya bindhu tharpana param Sri Raja rajeswarim.

Harshonmatha suvarna pathra barithaam peenondo koornikaam,
Hungara priya sabda jala niratham saraswathollasineem,
Sarasara vichara chathuram varnasramakaarineem,
Sri Chakra priya bindhu tharpana param Sri Raja rajeswarim.

Sarveshanga viharineem sakarunam sannadhineem nadineem,
Samyoga priya roopineem priyavatheem preethaam prathaponnatham,
Sarvantharkathi shalineem siva dasai sandheepineem dheepineem,
Sri Chakra priya bindhu tharpana param Sri Raja rajeswarim.

Karmakarma vivarjithaam kulavatheem karma pradham koulineem,
Kaarunyaam sarvagama niradham sindhuprilosineem,
Pancha brahma sanathana sanakatham geyaam suyogathmikaam,
Sri Chakra priya bindhu tharpana param Sri Raja rajeswarim.

Hasthuyuthkumbha nibha sthanathvidayatha peenoonna dadanathaam,
Harathyabharanam surendra vinutham srungara peetalayam.
Yonyagaaraka yoni mudritha karaam nithyaam navaarnaathmikaam,
Sri Chakra priya bindhu tharpana param Sri Raja rajeswarim.

Lakshmi lakshana poorna bakthavruthaam leela vinoda sthithaam,
Laksharanchitha pada padma yugalam, brahmendra samsevitham,
Loka lokitha loka kama jananeem lokasrayangasthithaam,
Sri Chakra priya bindhu tharpana param Sri Raja rajeswarim.

Hreenngararchitha sankarapriyathama yogapeedeswareem,
Mangalyayudha pangajapa nayanam, mangalya sidhi pradham,
Karunyena viseshithanga sumahalavanya sam shobitham,
Sri Chakra priya bindhu tharpana param Sri Raja rajeswarim.

Sarvagnana kalavatheem sakarunaam sarveshwareem sarvagam,
Sathyaam sarva mayeem sahasra dalajaam sathvarina vopasthitham,
Sanga sanga vivarjitham suga kareem balarka kodi prabhaam,
Sri Chakra priya bindhu tharpana param Sri Raja rajeswarim.

Kadhikshantha suvarna bindhu suthanum sarvanga samshobhithaam,
Nanavarna vichithra chithra charitham chaturya chinthamaneem,
Chithrananda vidhayineem suchapalam koodathraya karineem,
Sri Chakra priya bindhu tharpana param Sri Raja rajeswarim.

Laksmisaana vidhineedra Chandra makudathyashtanga peedasrithaam.
Suryendumagnimayaika peeda nilayam, tristhaam trikoneswareem,
Gopthreem garvinigarvitham kakanakaa ganga ganesa priyam,
Sri Chakra priya bindhu tharpana param Sri Raja rajeswarim.

Hreem kooda thraya roopineem samayaneem samsarineem hamsineem,
Vamachara parayaneem sukulajam bheejavatheem mudrineem,
Kamaksheem karunardhra chitha samhitham, sreem sreem trimurthyathikaam.
Sri Chakra priya bindhu tharpana param Sri Raja rajeswarim.

Ya Vidhya shiva kesavadhi janani, ya vai jagan mohini,
Ya Brahmadi pipeeli kantha jagadanandaika sandhayini,
Ya Pancha pranavathi rebha nalini, ya chitkala malini,
Saa paayath para devatha bhagavathy Rajarajeswari.

Write Your Comment

1 Comments

  1. Parvatinandan says:

    sree raja rajeshwari stotram in simple hindi lyrics