Durga Chandra Kala Stuti: Stotram to Goddess Durga

Durga Chandrakala Stuthi is a great prayer to Goddess Durga. In this stuthi, the divine beauty, her spiritual aspects, and significance of Durga worship are explained in 17 verses. 18th verse of Durga Chandrakala stuthi explains the merits or benefits of reciting this stotram.

Vedo hareeswara sthuthyam vihathreem vindhyamoodhare,
Hara praneswareem vande, hanthreem vibhutha vidhwishaam. //1//

Abhyarthanena, saraseeruha sambhavasya,
Thyakthovodhitha bhagawathakshipithanaleelaam,
Visweswari vipadapagamane purastha-
Nmatha mamasthu madhu kaidabhayor nihanthri. //2//

Prang nirjareshu nihathair nija shakthi lesai,
Reki bhavadbhirudhithakhila loka gupthyai,
Sampannachasthra nikhara cha thadha yudhasthai,
Matha mamasthu mahishanthakari purasthath. //3//

Praleya shaila thanaya thanu kanthi sampath,
Kosadhitha kuvalaya schavi charu deha,
Narayani namadha bheepsidha kalpa valli,
Suprrethamavahathu Shumbha Nishumbha hanthri. //4//

Viswaswareethi mahishanthakareethi yasya,
Narayanothyapicha namabhirangithani,
Sookthani pankaja bhuvacha surarshibischa,
Drushtani pavaga mukhaischa, shivaam bhaje thaam. //5//

Uthpathi daithya hanana sthavanathmakani,
Samraksha kanyakhila bhootha hithaya yasya,
Sookthanyasesha nigamanthavida padanthi,
Thaam viswa mathara majasram abheeshtaveemi. //6//

Yea vaiprachitha punaruthidha shumbha mukhyai,
Durbiksha ghora samayena cha karithasu,
Avishkrutha sthrijagatharthishu roopa bhedha,
Sthairambhika samabhirakshathu maam vipadbhya. //7//

Sooktham yadeeyam aravinda bhavadhi drushta,
Mavarthya devyanupadam Suradha Samadhi,
Dwavapyavapathura mishtamanayalabhyam,
Tham adhi deva tharuneem pranamami deveem. //8//

Mahishmathi thanubhavam cha rurum cha hanthu,
Mavishkruthairnija rasavadavathara bedhai,
Ashta dasa hatha navahatha koti sankyair,
Rambha sada samabhirakshathu maam vipadbhya. //9//

Ethath charithramakhilam likhitham hi yasya,
Ssampoojitham sadana eva nivesitham vaa,
Durga cha tharayathi dustharamapyasesham,
Sreya prayachadhi cha sarvamumam bhaje Thaam. //10//

Yath poojana sthuthi namaskruthir bhavanthi,
Preetha pithamaha ramesa hara sthrayopi,
Thesham api swa gunair dadahanth vapoomshi,
Tham easwarasya tharuneem saranam prapadhye. //11//

Kantharamadhya druda lagna thaya avasanna,
Magnascha varidhi jale ripumischa rudha,
Yasya prapadhya charanou vipadastharanthi,
Saa may sada asthu hrudhi sarva jagad savithri. //12//

Bhandhe vadhe mahathi mruthyu bhaye prasakthe,
Vithakshaye cha vividhe cha mahopa thape,
Yad pada poojanamiha prathikaramahu,
Saa may samastha janani saranam bhavani. //13//

Bhanasura prahitha pannaga bandha moksha,
Thad bahu darpa dalanad ushaya cha yoga,
Pradhymnina druthamalamyatha yath prasada,
Sa may shivaa sakalamapya shubham kshinothu. //14//

Papa pulasthya thanaya punaruthidho ma,
Madhyapi harthumayamagatha ithyudeetham,
Yathsevanena bhaya mindiraya avadhootham,
Tham adhi deva tharunim saranam gathosmi. //15//

Yaddhayanajam sukhamavapyamanantha punyai,
Sakshathamachuytha parigrahamaswa vapu,
Gopangana kila yadarchana punyamaathra,
Sa may sada bhagawathee bhavathu prasanna. //16//

Rathrim prapadhya ithi manthra vida prapanna,
Nudbhodhya mruthyavadhi manya phalai pralobhya,
Bhudwaja thadwimukhatham prathanan nayanthi,
Makasa madhi jananim jagatham bhaje thaam. //17//

Phala Sruthi:

Desa kaleshu dushteshu durga chandrakala sthuthi,
Sandhyayor anusandhaya sarva papa nivrataye. //18//

Write Your Comment

2 Comments

  1. Satyadev says:

    Goddess Durga all mantras stuti and stotra with lyrics

  2. Tavishi says:

    benefits of praying to HINDU GODDESS MARIAMAN AND DURGA