Sarasvati Stotram (Prayer to Goddess Saraswati)

Saraswati Stotram is a prayer dedicated to Goddess Sarasvati. This stotram starts as “Ya kundendu tusharahara dhavala ya shubhravastranvita….”

Ya kundendu tusharaharadhavala ya shubhravastranvita
Ya vinavaradandamanditakara ya shvetapadmasana |
Ya brahmachyutashankaraprabhritibhirdevaissada pujita
Sa mam patu sarasvati bhagavati nishsheshajadyapaha || 1||

Dorbhiryukta chaturbhim sphatikamaninibhai rakshamalandadhana
Hastenaikena padmam sitamapicha shukam pustakam chaparena |
Bhasa kundendushankhasphatikamaninibha bhasamana.asamana
Sa me vagdevateyam nivasatu vadane sarvada suprasanna || 2||

Surasurasevitapadapankaja kare virajatkamaniyapustaka |
Virinchipatni kamalasanasthita sarasvati nrityatu vachi me sada || 3||

Sarasvati sarasijakesaraprabha tapasvini sitakamalasanapriya |
Ghanastani kamalavilolalochana manasvini bhavatu varaprasadini || 4||

Sarasvati namastubhyam varade kamarupini |
Vidyarambham karishyami siddhirbhavatu me sada || 5||

Sarasvati namastubhyam sarvadevi namo namah |
Shantarupe shashidhare sarvayoge namo namah || 6||

Nityanande niradhare nishkalayai namo namah |
Vidyadhare vishalakshi shuddhajnane namo namah || 7||

Shuddhasphatikarupayai sukshmarupe namo namah |
Shabdabrahmi chaturhaste sarvasiddhayai namo namah || 8||

Muktalankrita sarvangyai muladhare namo namah |
Mulamantrasvarupayai mulashaktyai namo namah || 9||

Mano manimahayoge vagishvari namo namah |
Vagbhyai varadahastayai varadayai namo namah || 10||

Vedayai vedarupayai vedantayai namo namah |
Gunadoshavivarjinyai gunadip{}tyai namo namah || 11||

Sarvajnane sadanande sarvarupe namo namah |
Sampannayai kumaryai cha sarvajna te namo namah || 12||

Yoganarya umadevyai yoganande namo namah |
Divyajnana trinetrayai divyamurtyai namo namah || 13||

Ardhachandrajatadhari chandrabimbe namo namah |
Chandradityajatadhari chandrabimbe namo namah || 14||

Anurupe maharupe vishvarupe namo namah |
Animadyashtasiddhayai anandayai namo namah || 15||

Jnana vijnana rupayai jnanamurte namo namah |
Nanashastra svarupayai nanarupe namo namah || 16||

Padmada padmava.nsha cha padmarupe namo namah |
Parameshthyai paramurtyai namaste papanashini || 17||

Mahadevyai mahakalyai mahalakshmyai namo namah |
Brahmavishnushivayai cha brahmanaryai namo namah || 18||

Kamalakarapushpa cha kamarupe namo namah |
Kapali karmadiptayai karmadayai namo namah || 19||

Sayam pratah pathennityam shanmasatsiddhiruchyate |
Choravyaghrabhayam nasti pathatam shrrinvatamapi || 20||

Ittham sarasvatistotramagastyamunivachakam |
Sarvasiddhikaram nrinam sarpapapapranashanam || 21||

Write Your Comment