Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 3

அர்ஜுன உவாச

ஜ்யாயஸீ சேத்கர்மணஸ்தே மதா புத்திர்ஜனார்தன |
தத்கிம் கர்மணி கோரே மாம் னியோஜயஸி கேஶவ || 1 ||

வ்யாமிஶ்ரேணேவ வாக்யேன புத்திம் மோஹயஸீவ மே |
ததேகம் வத னிஶ்சித்ய யேன ஶ்ரேயோ‌உஹமாப்னுயாம் || 2 ||

ஶ்ரீபகவானுவாச

லோகே‌உஸ்மின்த்விவிதா னிஷ்டா புரா ப்ரோக்தா மயானக |
ஜ்ஞானயோகேன ஸாம்க்யானாம் கர்மயோகேன யோகினாம் || 3 ||

ன கர்மணாமனாரம்பான்னைஷ்கர்ம்யம் புருஷோ‌உஶ்னுதே |
ன ச ஸம்ன்யஸனாதேவ ஸித்திம் ஸமதிகச்சதி || 4 ||

ன ஹி கஶ்சித்க்ஷணமபி ஜாது திஷ்டத்யகர்மக்றுத் |
கார்யதே ஹ்யவஶஃ கர்ம ஸர்வஃ ப்ரக்றுதிஜைர்குணைஃ || 5 ||

கர்மேன்த்ரியாணி ஸம்யம்ய ய ஆஸ்தே மனஸா ஸ்மரன் |
இன்த்ரியார்தான்விமூடாத்மா மித்யாசாரஃ ஸ உச்யதே || 6 ||

யஸ்த்வின்த்ரியாணி மனஸா னியம்யாரபதே‌உர்ஜுன |
கர்மேன்த்ரியைஃ கர்மயோகமஸக்தஃ ஸ விஶிஷ்யதே || 7 ||

னியதம் குரு கர்ம த்வம் கர்ம ஜ்யாயோ ஹ்யகர்மணஃ |
ஶரீரயாத்ராபி ச தே ன ப்ரஸித்த்யேதகர்மணஃ || 8 ||

யஜ்ஞார்தாத்கர்மணோ‌உன்யத்ர லோகோ‌உயம் கர்மபன்தனஃ |
ததர்தம் கர்ம கௌன்தேய முக்தஸங்கஃ ஸமாசர || 9 ||

ஸஹயஜ்ஞாஃ ப்ரஜாஃ ஸ்றுஷ்ட்வா புரோவாச ப்ரஜாபதிஃ |
அனேன ப்ரஸவிஷ்யத்வமேஷ வோ‌உஸ்த்விஷ்டகாமதுக் || 10 ||

தேவான்பாவயதானேன தே தேவா பாவயன்து வஃ |
பரஸ்பரம் பாவயன்தஃ ஶ்ரேயஃ பரமவாப்ஸ்யத || 11 ||

இஷ்டான்போகான்ஹி வோ தேவா தாஸ்யன்தே யஜ்ஞபாவிதாஃ |
தைர்தத்தானப்ரதாயைப்யோ யோ புங்க்தே ஸ்தேன ஏவ ஸஃ || 12 ||

யஜ்ஞஶிஷ்டாஶினஃ ஸன்தோ முச்யன்தே ஸர்வகில்பிஷைஃ |
புஞ்ஜதே தே த்வகம் பாபா யே பசன்த்யாத்மகாரணாத் || 13 ||

அன்னாத்பவன்தி பூதானி பர்ஜன்யாதன்னஸம்பவஃ |
யஜ்ஞாத்பவதி பர்ஜன்யோ யஜ்ஞஃ கர்மஸமுத்பவஃ || 14 ||

கர்ம ப்ரஹ்மோத்பவம் வித்தி ப்ரஹ்மாக்ஷரஸமுத்பவம் |
தஸ்மாத்ஸர்வகதம் ப்ரஹ்ம னித்யம் யஜ்ஞே ப்ரதிஷ்டிதம் || 15 ||

ஏவம் ப்ரவர்திதம் சக்ரம் னானுவர்தயதீஹ யஃ |
அகாயுரின்த்ரியாராமோ மோகம் பார்த ஸ ஜீவதி || 16 ||

யஸ்த்வாத்மரதிரேவ ஸ்யாதாத்மத்றுப்தஶ்ச மானவஃ |
ஆத்மன்யேவ ச ஸம்துஷ்டஸ்தஸ்ய கார்யம் ன வித்யதே || 17 ||

னைவ தஸ்ய க்றுதேனார்தோ னாக்றுதேனேஹ கஶ்சன |
ன சாஸ்ய ஸர்வபூதேஷு கஶ்சிதர்தவ்யபாஶ்ரயஃ || 18 ||

தஸ்மாதஸக்தஃ ஸததம் கார்யம் கர்ம ஸமாசர |
அஸக்தோ ஹ்யாசரன்கர்ம பரமாப்னோதி பூருஷஃ || 19 ||

கர்மணைவ ஹி ஸம்ஸித்திமாஸ்திதா ஜனகாதயஃ |
லோகஸம்க்ரஹமேவாபி ஸம்பஶ்யன்கர்துமர்ஹஸி || 20 ||

யத்யதாசரதி ஶ்ரேஷ்டஸ்தத்ததேவேதரோ ஜனஃ |
ஸ யத்ப்ரமாணம் குருதே லோகஸ்ததனுவர்ததே || 21 ||

ன மே பார்தாஸ்தி கர்தவ்யம் த்ரிஷு லோகேஷு கிம்சன |
னானவாப்தமவாப்தவ்யம் வர்த ஏவ ச கர்மணி || 22 ||

யதி ஹ்யஹம் ன வர்தேயம் ஜாது கர்மண்யதன்த்ரிதஃ |
மம வர்த்மானுவர்தன்தே மனுஷ்யாஃ பார்த ஸர்வஶஃ || 23 ||

உத்ஸீதேயுரிமே லோகா ன குர்யாம் கர்ம சேதஹம் |
ஸம்கரஸ்ய ச கர்தா ஸ்யாமுபஹன்யாமிமாஃ ப்ரஜாஃ || 24 ||

ஸக்தாஃ கர்மண்யவித்வாம்ஸோ யதா குர்வன்தி பாரத |
குர்யாத்வித்வாம்ஸ்ததாஸக்தஶ்சிகீர்ஷுர்லோகஸம்க்ரஹம் || 25 ||

ன புத்திபேதம் ஜனயேதஜ்ஞானாம் கர்மஸங்கினாம் |
ஜோஷயேத்ஸர்வகர்மாணி வித்வான்யுக்தஃ ஸமாசரன் || 26 ||

ப்ரக்றுதேஃ க்ரியமாணானி குணைஃ கர்மாணி ஸர்வஶஃ |
அஹம்காரவிமூடாத்மா கர்தாஹமிதி மன்யதே || 27 ||

தத்த்வவித்து மஹாபாஹோ குணகர்மவிபாகயோஃ |
குணா குணேஷு வர்தன்த இதி மத்வா ன ஸஜ்ஜதே || 28 ||

ப்ரக்றுதேர்குணஸம்மூடாஃ ஸஜ்ஜன்தே குணகர்மஸு |
தானக்றுத்ஸ்னவிதோ மன்தான்க்றுத்ஸ்னவின்ன விசாலயேத் || 29 ||

மயி ஸர்வாணி கர்மாணி ஸம்ன்யஸ்யாத்யாத்மசேதஸா |
னிராஶீர்னிர்மமோ பூத்வா யுத்யஸ்வ விகதஜ்வரஃ || 30 ||

யே மே மதமிதம் னித்யமனுதிஷ்டன்தி மானவாஃ |
ஶ்ரத்தாவன்தோ‌உனஸூயன்தோ முச்யன்தே தே‌உபி கர்மபிஃ || 31 ||

யே த்வேததப்யஸூயன்தோ னானுதிஷ்டன்தி மே மதம் |
ஸர்வஜ்ஞானவிமூடாம்ஸ்தான்வித்தி னஷ்டானசேதஸஃ || 32 ||

ஸத்றுஶம் சேஷ்டதே ஸ்வஸ்யாஃ ப்ரக்றுதேர்ஜ்ஞானவானபி |
ப்ரக்றுதிம் யான்தி பூதானி னிக்ரஹஃ கிம் கரிஷ்யதி || 33 ||

இன்த்ரியஸ்யேன்த்ரியஸ்யார்தே ராகத்வேஷௌ வ்யவஸ்திதௌ |
தயோர்ன வஶமாகச்சேத்தௌ ஹ்யஸ்ய பரிபன்தினௌ || 34 ||

ஶ்ரேயான்ஸ்வதர்மோ விகுணஃ பரதர்மாத்ஸ்வனுஷ்டிதாத் |
ஸ்வதர்மே னிதனம் ஶ்ரேயஃ பரதர்மோ பயாவஹஃ || 35 ||

அர்ஜுன உவாச

அத கேன ப்ரயுக்தோ‌உயம் பாபம் சரதி பூருஷஃ |
அனிச்சன்னபி வார்ஷ்ணேய பலாதிவ னியோஜிதஃ || 36 ||

ஶ்ரீபகவானுவாச

காம ஏஷ க்ரோத ஏஷ ரஜோகுணஸமுத்பவஃ |
மஹாஶனோ மஹாபாப்மா வித்த்யேனமிஹ வைரிணம் || 37 ||

தூமேனாவ்ரியதே வஹ்னிர்யதாதர்ஶோ மலேன ச |
யதோல்பேனாவ்றுதோ கர்பஸ்ததா தேனேதமாவ்றுதம் || 38 ||

ஆவ்றுதம் ஜ்ஞானமேதேன ஜ்ஞானினோ னித்யவைரிணா |
காமரூபேண கௌன்தேய துஷ்பூரேணானலேன ச || 39 ||

இன்த்ரியாணி மனோ புத்திரஸ்யாதிஷ்டானமுச்யதே |
ஏதைர்விமோஹயத்யேஷ ஜ்ஞானமாவ்றுத்ய தேஹினம் || 40 ||

தஸ்மாத்த்வமின்த்ரியாண்யாதௌ னியம்ய பரதர்ஷப |
பாப்மானம் ப்ரஜஹி ஹ்யேனம் ஜ்ஞானவிஜ்ஞானனாஶனம் || 41 ||

இன்த்ரியாணி பராண்யாஹுரின்த்ரியேப்யஃ பரம் மனஃ |
மனஸஸ்து பரா புத்திர்யோ புத்தேஃ பரதஸ்து ஸஃ || 42 ||

ஏவம் புத்தேஃ பரம் புத்த்வா ஸம்ஸ்தப்யாத்மானமாத்மனா |
ஜஹி ஶத்ரும் மஹாபாஹோ காமரூபம் துராஸதம் || 43 ||

ஓம் தத்ஸதிதி ஶ்ரீமத்பகவத்கீதாஸூபனிஷத்ஸு ப்ரஹ்மவித்யாயாம் யோகஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்றுஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே

கர்மயோகோ னாம த்றுதீயோ‌உத்யாயஃ

Srimad Bhagawad Gita Chapter 3 in Other Languages

Write Your Comment