Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 13

ஶ்ரீபகவானுவாச

இதம் ஶரீரம் கௌன்தேய க்ஷேத்ரமித்யபிதீயதே |
ஏதத்யோ வேத்தி தம் ப்ராஹுஃ க்ஷேத்ரஜ்ஞ இதி தத்விதஃ || 1 ||

க்ஷேத்ரஜ்ஞம் சாபி மாம் வித்தி ஸர்வக்ஷேத்ரேஷு பாரத |
க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞயோர்ஜ்ஞானம் யத்தஜ்ஜ்ஞானம் மதம் மம || 2 ||

தத்க்ஷேத்ரம் யச்ச யாத்றுக்ச யத்விகாரி யதஶ்ச யத் |
ஸ ச யோ யத்ப்ரபாவஶ்ச தத்ஸமாஸேன மே ஶ்றுணு || 3 ||

றுஷிபிர்பஹுதா கீதம் சன்தோபிர்விவிதைஃ ப்றுதக் |
ப்ரஹ்மஸூத்ரபதைஶ்சைவ ஹேதுமத்பிர்வினிஶ்சிதைஃ || 4 ||

மஹாபூதான்யஹம்காரோ புத்திரவ்யக்தமேவ ச |
இன்த்ரியாணி தஶைகம் ச பஞ்ச சேன்த்ரியகோசராஃ || 5 ||

இச்சா த்வேஷஃ ஸுகம் துஃகம் ஸம்காதஶ்சேதனா த்றுதிஃ |
ஏதத்க்ஷேத்ரம் ஸமாஸேன ஸவிகாரமுதாஹ்றுதம் || 6 ||

அமானித்வமதம்பித்வமஹிம்ஸா க்ஷான்திரார்ஜவம் |
ஆசார்யோபாஸனம் ஶௌசம் ஸ்தைர்யமாத்மவினிக்ரஹஃ || 7 ||

இன்த்ரியார்தேஷு வைராக்யமனஹம்கார ஏவ ச |
ஜன்மம்றுத்யுஜராவ்யாதிதுஃகதோஷானுதர்ஶனம் || 8 ||

அஸக்திரனபிஷ்வங்கஃ புத்ரதாரக்றுஹாதிஷு |
னித்யம் ச ஸமசித்தத்வமிஷ்டானிஷ்டோபபத்திஷு || 9 ||

மயி சானன்யயோகேன பக்திரவ்யபிசாரிணீ |
விவிக்ததேஶஸேவித்வமரதிர்ஜனஸம்ஸதி || 10 ||

அத்யாத்மஜ்ஞானனித்யத்வம் தத்த்வஜ்ஞானார்ததர்ஶனம் |
ஏதஜ்ஜ்ஞானமிதி ப்ரோக்தமஜ்ஞானம் யததோ‌உன்யதா || 11 ||

ஜ்ஞேயம் யத்தத்ப்ரவக்ஷ்யாமி யஜ்ஜ்ஞாத்வாம்றுதமஶ்னுதே |
அனாதிமத்பரம் ப்ரஹ்ம ன ஸத்தன்னாஸதுச்யதே || 12 ||

ஸர்வதஃபாணிபாதம் தத்ஸர்வதோ‌உக்ஷிஶிரோமுகம் |
ஸர்வதஃஶ்ருதிமல்லோகே ஸர்வமாவ்றுத்ய திஷ்டதி || 13 ||

ஸர்வேன்த்ரியகுணாபாஸம் ஸர்வேன்த்ரியவிவர்ஜிதம் |
அஸக்தம் ஸர்வப்றுச்சைவ னிர்குணம் குணபோக்த்று ச || 14 ||

பஹிரன்தஶ்ச பூதானாமசரம் சரமேவ ச |
ஸூக்ஷ்மத்வாத்ததவிஜ்ஞேயம் தூரஸ்தம் சான்திகே ச தத் || 15 ||

அவிபக்தம் ச பூதேஷு விபக்தமிவ ச ஸ்திதம் |
பூதபர்த்று ச தஜ்ஜ்ஞேயம் க்ரஸிஷ்ணு ப்ரபவிஷ்ணு ச || 16 ||

ஜ்யோதிஷாமபி தஜ்ஜ்யோதிஸ்தமஸஃ பரமுச்யதே |
ஜ்ஞானம் ஜ்ஞேயம் ஜ்ஞானகம்யம் ஹ்றுதி ஸர்வஸ்ய விஷ்டிதம் || 17 ||

இதி க்ஷேத்ரம் ததா ஜ்ஞானம் ஜ்ஞேயம் சோக்தம் ஸமாஸதஃ |
மத்பக்த ஏதத்விஜ்ஞாய மத்பாவாயோபபத்யதே || 18 ||

ப்ரக்றுதிம் புருஷம் சைவ வித்த்யனாதி உபாவபி |
விகாராம்ஶ்ச குணாம்ஶ்சைவ வித்தி ப்ரக்றுதிஸம்பவான் || 19 ||

கார்யகாரணகர்த்றுத்வே ஹேதுஃ ப்ரக்றுதிருச்யதே |
புருஷஃ ஸுகதுஃகானாம் போக்த்றுத்வே ஹேதுருச்யதே || 20 ||

புருஷஃ ப்ரக்றுதிஸ்தோ ஹி புங்க்தே ப்ரக்றுதிஜான்குணான் |
காரணம் குணஸங்கோ‌உஸ்ய ஸதஸத்யோனிஜன்மஸு || 21 ||

உபத்ரஷ்டானுமன்தா ச பர்தா போக்தா மஹேஶ்வரஃ |
பரமாத்மேதி சாப்யுக்தோ தேஹே‌உஸ்மின்புருஷஃ பரஃ || 22 ||

ய ஏவம் வேத்தி புருஷம் ப்ரக்றுதிம் ச குணைஃ ஸஹ |
ஸர்வதா வர்தமானோ‌உபி ன ஸ பூயோ‌உபிஜாயதே || 23 ||

த்யானேனாத்மனி பஶ்யன்தி கேசிதாத்மானமாத்மனா |
அன்யே ஸாம்க்யேன யோகேன கர்மயோகேன சாபரே || 24 ||

அன்யே த்வேவமஜானன்தஃ ஶ்ருத்வான்யேப்ய உபாஸதே |
தே‌உபி சாதிதரன்த்யேவ ம்றுத்யும் ஶ்ருதிபராயணாஃ || 25 ||

யாவத்ஸம்ஜாயதே கிம்சித்ஸத்த்வம் ஸ்தாவரஜங்கமம் |
க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞஸம்யோகாத்தத்வித்தி பரதர்ஷப || 26 ||

ஸமம் ஸர்வேஷு பூதேஷு திஷ்டன்தம் பரமேஶ்வரம் |
வினஶ்யத்ஸ்வவினஶ்யன்தம் யஃ பஶ்யதி ஸ பஶ்யதி || 27 ||

ஸமம் பஶ்யன்ஹி ஸர்வத்ர ஸமவஸ்திதமீஶ்வரம் |
ன ஹினஸ்த்யாத்மனாத்மானம் ததோ யாதி பராம் கதிம் || 28 ||

ப்ரக்றுத்யைவ ச கர்மாணி க்ரியமாணானி ஸர்வஶஃ |
யஃ பஶ்யதி ததாத்மானமகர்தாரம் ஸ பஶ்யதி || 29 ||

யதா பூதப்றுதக்பாவமேகஸ்தமனுபஶ்யதி |
தத ஏவ ச விஸ்தாரம் ப்ரஹ்ம ஸம்பத்யதே ததா || 30 ||

அனாதித்வான்னிர்குணத்வாத்பரமாத்மாயமவ்யயஃ |
ஶரீரஸ்தோ‌உபி கௌன்தேய ன கரோதி ன லிப்யதே || 31 ||

யதா ஸர்வகதம் ஸௌக்ஷ்ம்யாதாகாஶம் னோபலிப்யதே |
ஸர்வத்ராவஸ்திதோ தேஹே ததாத்மா னோபலிப்யதே || 32 ||

யதா ப்ரகாஶயத்யேகஃ க்றுத்ஸ்னம் லோகமிமம் ரவிஃ |
க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரீ ததா க்றுத்ஸ்னம் ப்ரகாஶயதி பாரத || 33 ||

க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞயோரேவமன்தரம் ஜ்ஞானசக்ஷுஷா |
பூதப்ரக்றுதிமோக்ஷம் ச யே விதுர்யான்தி தே பரம் || 34 ||

ஓம் தத்ஸதிதி ஶ்ரீமத்பகவத்கீதாஸூபனிஷத்ஸு ப்ரஹ்மவித்யாயாம் யோகஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்றுஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே

க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞவிபாகயோகோ னாம த்ரயோதஶோ‌உத்யாயஃ

Srimad Bhagawad Gita Chapter 13 in Other Languages

Write Your Comment