Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 10

Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 10 lyrics. Here you can find the text of Bhagvad Gita Chapter 10 in Tamil.

Bhagvad Gita Bhagvad Gita or simply know as Gita is the Hindu sacred scripture and considered as one of the important scriptures in the history of literature and philosophy.

ஶ்ரீபகவானுவாச

பூய ஏவ மஹாபாஹோ ஶ்றுணு மே பரமம் வசஃ |
யத்தே‌உஹம் ப்ரீயமாணாய வக்ஷ்யாமி ஹிதகாம்யயா || 1 ||

ன மே விதுஃ ஸுரகணாஃ ப்ரபவம் ன மஹர்ஷயஃ |
அஹமாதிர்ஹி தேவானாம் மஹர்ஷீணாம் ச ஸர்வஶஃ || 2 ||

யோ மாமஜமனாதிம் ச வேத்தி லோகமஹேஶ்வரம் |
அஸம்மூடஃ ஸ மர்த்யேஷு ஸர்வபாபைஃ ப்ரமுச்யதே || 3 ||

புத்திர்ஜ்ஞானமஸம்மோஹஃ க்ஷமா ஸத்யம் தமஃ ஶமஃ |
ஸுகம் துஃகம் பவோ‌உபாவோ பயம் சாபயமேவ ச || 4 ||

அஹிம்ஸா ஸமதா துஷ்டிஸ்தபோ தானம் யஶோ‌உயஶஃ |
பவன்தி பாவா பூதானாம் மத்த ஏவ ப்றுதக்விதாஃ || 5 ||

மஹர்ஷயஃ ஸப்த பூர்வே சத்வாரோ மனவஸ்ததா |
மத்பாவா மானஸா ஜாதா யேஷாம் லோக இமாஃ ப்ரஜாஃ || 6 ||

ஏதாம் விபூதிம் யோகம் ச மம யோ வேத்தி தத்த்வதஃ |
ஸோ‌உவிகம்பேன யோகேன யுஜ்யதே னாத்ர ஸம்ஶயஃ || 7 ||

அஹம் ஸர்வஸ்ய ப்ரபவோ மத்தஃ ஸர்வம் ப்ரவர்ததே |
இதி மத்வா பஜன்தே மாம் புதா பாவஸமன்விதாஃ || 8 ||

மச்சித்தா மத்கதப்ராணா போதயன்தஃ பரஸ்பரம் |
கதயன்தஶ்ச மாம் னித்யம் துஷ்யன்தி ச ரமன்தி ச || 9 ||

தேஷாம் ஸததயுக்தானாம் பஜதாம் ப்ரீதிபூர்வகம் |
ததாமி புத்தியோகம் தம் யேன மாமுபயான்தி தே || 10 ||

தேஷாமேவானுகம்பார்தமஹமஜ்ஞானஜம் தமஃ |
னாஶயாம்யாத்மபாவஸ்தோ ஜ்ஞானதீபேன பாஸ்வதா || 11 ||

அர்ஜுன உவாச

பரம் ப்ரஹ்ம பரம் தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் |
புருஷம் ஶாஶ்வதம் திவ்யமாதிதேவமஜம் விபும் || 12 ||

ஆஹுஸ்த்வாம்றுஷயஃ ஸர்வே தேவர்ஷிர்னாரதஸ்ததா |
அஸிதோ தேவலோ வ்யாஸஃ ஸ்வயம் சைவ ப்ரவீஷி மே || 13 ||

ஸர்வமேதத்றுதம் மன்யே யன்மாம் வதஸி கேஶவ |
ன ஹி தே பகவன்வ்யக்திம் விதுர்தேவா ன தானவாஃ || 14 ||

ஸ்வயமேவாத்மனாத்மானம் வேத்த த்வம் புருஷோத்தம |
பூதபாவன பூதேஶ தேவதேவ ஜகத்பதே || 15 ||

வக்துமர்ஹஸ்யஶேஷேண திவ்யா ஹ்யாத்மவிபூதயஃ |
யாபிர்விபூதிபிர்லோகானிமாம்ஸ்த்வம் வ்யாப்ய திஷ்டஸி || 16 ||

கதம் வித்யாமஹம் யோகிம்ஸ்த்வாம் ஸதா பரிசின்தயன் |
கேஷு கேஷு ச பாவேஷு சின்த்யோ‌உஸி பகவன்மயா || 17 ||

விஸ்தரேணாத்மனோ யோகம் விபூதிம் ச ஜனார்தன |
பூயஃ கதய த்றுப்திர்ஹி ஶ்றுண்வதோ னாஸ்தி மே‌உம்றுதம் || 18 ||

ஶ்ரீபகவானுவாச

ஹன்த தே கதயிஷ்யாமி திவ்யா ஹ்யாத்மவிபூதயஃ |
ப்ராதான்யதஃ குருஶ்ரேஷ்ட னாஸ்த்யன்தோ விஸ்தரஸ்ய மே || 19 ||

அஹமாத்மா குடாகேஶ ஸர்வபூதாஶயஸ்திதஃ |
அஹமாதிஶ்ச மத்யம் ச பூதானாமன்த ஏவ ச || 20 ||

ஆதித்யானாமஹம் விஷ்ணுர்ஜ்யோதிஷாம் ரவிரம்ஶுமான் |
மரீசிர்மருதாமஸ்மி னக்ஷத்ராணாமஹம் ஶஶீ || 21 ||

வேதானாம் ஸாமவேதோ‌உஸ்மி தேவானாமஸ்மி வாஸவஃ |
இன்த்ரியாணாம் மனஶ்சாஸ்மி பூதானாமஸ்மி சேதனா || 22 ||

ருத்ராணாம் ஶம்கரஶ்சாஸ்மி வித்தேஶோ யக்ஷரக்ஷஸாம் |
வஸூனாம் பாவகஶ்சாஸ்மி மேருஃ ஶிகரிணாமஹம் || 23 ||

புரோதஸாம் ச முக்யம் மாம் வித்தி பார்த ப்றுஹஸ்பதிம் |
ஸேனானீனாமஹம் ஸ்கன்தஃ ஸரஸாமஸ்மி ஸாகரஃ || 24 ||

மஹர்ஷீணாம் ப்றுகுரஹம் கிராமஸ்ம்யேகமக்ஷரம் |
யஜ்ஞானாம் ஜபயஜ்ஞோ‌உஸ்மி ஸ்தாவராணாம் ஹிமாலயஃ || 25 ||

அஶ்வத்தஃ ஸர்வவ்றுக்ஷாணாம் தேவர்ஷீணாம் ச னாரதஃ |
கன்தர்வாணாம் சித்ரரதஃ ஸித்தானாம் கபிலோ முனிஃ || 26 ||

உச்சைஃஶ்ரவஸமஶ்வானாம் வித்தி மாமம்றுதோத்பவம் |
ஐராவதம் கஜேன்த்ராணாம் னராணாம் ச னராதிபம் || 27 ||

ஆயுதானாமஹம் வஜ்ரம் தேனூனாமஸ்மி காமதுக் |
ப்ரஜனஶ்சாஸ்மி கன்தர்பஃ ஸர்பாணாமஸ்மி வாஸுகிஃ || 28 ||

அனன்தஶ்சாஸ்மி னாகானாம் வருணோ யாதஸாமஹம் |
பித்றூணாமர்யமா சாஸ்மி யமஃ ஸம்யமதாமஹம் || 29 ||

ப்ரஹ்லாதஶ்சாஸ்மி தைத்யானாம் காலஃ கலயதாமஹம் |
ம்றுகாணாம் ச ம்றுகேன்த்ரோ‌உஹம் வைனதேயஶ்ச பக்ஷிணாம் || 30 ||

பவனஃ பவதாமஸ்மி ராமஃ ஶஸ்த்ரப்றுதாமஹம் |
ஜஷாணாம் மகரஶ்சாஸ்மி ஸ்ரோதஸாமஸ்மி ஜாஹ்னவீ || 31 ||

ஸர்காணாமாதிரன்தஶ்ச மத்யம் சைவாஹமர்ஜுன |
அத்யாத்மவித்யா வித்யானாம் வாதஃ ப்ரவததாமஹம் || 32 ||

அக்ஷராணாமகாரோ‌உஸ்மி த்வன்த்வஃ ஸாமாஸிகஸ்ய ச |
அஹமேவாக்ஷயஃ காலோ தாதாஹம் விஶ்வதோமுகஃ || 33 ||

ம்றுத்யுஃ ஸர்வஹரஶ்சாஹமுத்பவஶ்ச பவிஷ்யதாம் |
கீர்திஃ ஶ்ரீர்வாக்ச னாரீணாம் ஸ்ம்றுதிர்மேதா த்றுதிஃ க்ஷமா || 34 ||

ப்றுஹத்ஸாம ததா ஸாம்னாம் காயத்ரீ சன்தஸாமஹம் |
மாஸானாம் மார்கஶீர்ஷோ‌உஹம்றுதூனாம் குஸுமாகரஃ || 35 ||

த்யூதம் சலயதாமஸ்மி தேஜஸ்தேஜஸ்வினாமஹம் |
ஜயோ‌உஸ்மி வ்யவஸாயோ‌உஸ்மி ஸத்த்வம் ஸத்த்வவதாமஹம் || 36 ||

வ்றுஷ்ணீனாம் வாஸுதேவோ‌உஸ்மி பாம்டவானாம் தனம்ஜயஃ |
முனீனாமப்யஹம் வ்யாஸஃ கவீனாமுஶனா கவிஃ || 37 ||

தண்டோ தமயதாமஸ்மி னீதிரஸ்மி ஜிகீஷதாம் |
மௌனம் சைவாஸ்மி குஹ்யானாம் ஜ்ஞானம் ஜ்ஞானவதாமஹம் || 38 ||

யச்சாபி ஸர்வபூதானாம் பீஜம் ததஹமர்ஜுன |
ன ததஸ்தி வினா யத்ஸ்யான்மயா பூதம் சராசரம் || 39 ||

னான்தோ‌உஸ்தி மம திவ்யானாம் விபூதீனாம் பரம்தப |
ஏஷ தூத்தேஶதஃ ப்ரோக்தோ விபூதேர்விஸ்தரோ மயா || 40 ||

யத்யத்விபூதிமத்ஸத்த்வம் ஶ்ரீமதூர்ஜிதமேவ வா |
தத்ததேவாவகச்ச த்வம் மம தேஜோம்‌உஶஸம்பவம் || 41 ||

அதவா பஹுனைதேன கிம் ஜ்ஞாதேன தவார்ஜுன |
விஷ்டப்யாஹமிதம் க்றுத்ஸ்னமேகாம்ஶேன ஸ்திதோ ஜகத் || 42 ||

ஓம் தத்ஸதிதி ஶ்ரீமத்பகவத்கீதாஸூபனிஷத்ஸு ப்ரஹ்மவித்யாயாம் யோகஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்றுஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே

விபூதியோகோ னாம தஶமோ‌உத்யாயஃ

Srimad Bhagawad Gita Chapter 10 in Other Languages

Write Your Comment

1 Comments

  1. Vikas says:

    bhagavath gita chapter 10th slogam in tamil pdf