Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 16

ஶ்ரீபகவானுவாச

அபயம் ஸத்த்வஸம்ஶுத்திர்ஜ்ஞானயோகவ்யவஸ்திதிஃ |
தானம் தமஶ்ச யஜ்ஞஶ்ச ஸ்வாத்யாயஸ்தப ஆர்ஜவம் || 1 ||

அஹிம்ஸா ஸத்யமக்ரோதஸ்த்யாகஃ ஶான்திரபைஶுனம் |
தயா பூதேஷ்வலோலுப்த்வம் மார்தவம் ஹ்ரீரசாபலம் || 2 ||

தேஜஃ க்ஷமா த்றுதிஃ ஶௌசமத்ரோஹோ னாதிமானிதா |
பவன்தி ஸம்பதம் தைவீமபிஜாதஸ்ய பாரத || 3 ||

தம்போ தர்போ‌உபிமானஶ்ச க்ரோதஃ பாருஷ்யமேவ ச |
அஜ்ஞானம் சாபிஜாதஸ்ய பார்த ஸம்பதமாஸுரீம் || 4 ||

தைவீ ஸம்பத்விமோக்ஷாய னிபன்தாயாஸுரீ மதா |
மா ஶுசஃ ஸம்பதம் தைவீமபிஜாதோ‌உஸி பாம்டவ || 5 ||

த்வௌ பூதஸர்கௌ லோகே‌உஸ்மின்தைவ ஆஸுர ஏவ ச |
தைவோ விஸ்தரஶஃ ப்ரோக்த ஆஸுரம் பார்த மே ஶ்றுணு || 6 ||

ப்ரவ்றுத்திம் ச னிவ்றுத்திம் ச ஜனா ன விதுராஸுராஃ |
ன ஶௌசம் னாபி சாசாரோ ன ஸத்யம் தேஷு வித்யதே || 7 ||

அஸத்யமப்ரதிஷ்டம் தே ஜகதாஹுரனீஶ்வரம் |
அபரஸ்பரஸம்பூதம் கிமன்யத்காமஹைதுகம் || 8 ||

ஏதாம் த்றுஷ்டிமவஷ்டப்ய னஷ்டாத்மானோ‌உல்பபுத்தயஃ |
ப்ரபவன்த்யுக்ரகர்மாணஃ க்ஷயாய ஜகதோ‌உஹிதாஃ || 9 ||

காமமாஶ்ரித்ய துஷ்பூரம் தம்பமானமதான்விதாஃ |
மோஹாத்க்றுஹீத்வாஸத்க்ராஹான்ப்ரவர்தன்தே‌உஶுசிவ்ரதாஃ || 10 ||

சின்தாமபரிமேயாம் ச ப்ரலயான்தாமுபாஶ்ரிதாஃ |
காமோபபோகபரமா ஏதாவதிதி னிஶ்சிதாஃ || 11 ||

ஆஶாபாஶஶதைர்பத்தாஃ காமக்ரோதபராயணாஃ |
ஈஹன்தே காமபோகார்தமன்யாயேனார்தஸம்சயான் || 12 ||

இதமத்ய மயா லப்தமிமம் ப்ராப்ஸ்யே மனோரதம் |
இதமஸ்தீதமபி மே பவிஷ்யதி புனர்தனம் || 13 ||

அஸௌ மயா ஹதஃ ஶத்ருர்ஹனிஷ்யே சாபரானபி |
ஈஶ்வரோ‌உஹமஹம் போகீ ஸித்தோ‌உஹம் பலவான்ஸுகீ || 14 ||

ஆட்யோ‌உபிஜனவானஸ்மி கோ‌உன்யோஸ்தி ஸத்றுஶோ மயா |
யக்ஷ்யே தாஸ்யாமி மோதிஷ்ய இத்யஜ்ஞானவிமோஹிதாஃ || 15 ||

அனேகசித்தவிப்ரான்தா மோஹஜாலஸமாவ்றுதாஃ |
ப்ரஸக்தாஃ காமபோகேஷு பதன்தி னரகே‌உஶுசௌ || 16 ||

ஆத்மஸம்பாவிதாஃ ஸ்தப்தா தனமானமதான்விதாஃ |
யஜன்தே னாமயஜ்ஞைஸ்தே தம்பேனாவிதிபூர்வகம் || 17 ||

அஹம்காரம் பலம் தர்பம் காமம் க்ரோதம் ச ஸம்ஶ்ரிதாஃ |
மாமாத்மபரதேஹேஷு ப்ரத்விஷன்தோ‌உப்யஸூயகாஃ || 18 ||

தானஹம் த்விஷதஃ க்ரூரான்ஸம்ஸாரேஷு னராதமான் |
க்ஷிபாம்யஜஸ்ரமஶுபானாஸுரீஷ்வேவ யோனிஷு || 19 ||

ஆஸுரீம் யோனிமாபன்னா மூடா ஜன்மனி ஜன்மனி |
மாமப்ராப்யைவ கௌன்தேய ததோ யான்த்யதமாம் கதிம் || 20 ||

த்ரிவிதம் னரகஸ்யேதம் த்வாரம் னாஶனமாத்மனஃ |
காமஃ க்ரோதஸ்ததா லோபஸ்தஸ்மாதேதத்த்ரயம் த்யஜேத் || 21 ||

ஏதைர்விமுக்தஃ கௌன்தேய தமோத்வாரைஸ்த்ரிபிர்னரஃ |
ஆசரத்யாத்மனஃ ஶ்ரேயஸ்ததோ யாதி பராம் கதிம் || 22 ||

யஃ ஶாஸ்த்ரவிதிமுத்ஸ்றுஜ்ய வர்ததே காமகாரதஃ |
ன ஸ ஸித்திமவாப்னோதி ன ஸுகம் ன பராம் கதிம் || 23 ||

தஸ்மாச்சாஸ்த்ரம் ப்ரமாணம் தே கார்யாகார்யவ்யவஸ்திதௌ |
ஜ்ஞாத்வா ஶாஸ்த்ரவிதானோக்தம் கர்ம கர்துமிஹார்ஹஸி || 24 ||

ஓம் தத்ஸதிதி ஶ்ரீமத்பகவத்கீதாஸூபனிஷத்ஸு ப்ரஹ்மவித்யாயாம் யோகஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்றுஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே

தைவாஸுரஸம்பத்விபாகயோகோ னாம ஷோடஶோ‌உத்யாயஃ

Srimad Bhagawad Gita Chapter 16 in Other Languages

Write Your Comment