Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 7

ஶ்ரீபகவானுவாச

மய்யாஸக்தமனாஃ பார்த யோகம் யுஞ்ஜன்மதாஶ்ரயஃ |
அஸம்ஶயம் ஸமக்ரம் மாம் யதா ஜ்ஞாஸ்யஸி தச்ச்றுணு || 1 ||

ஜ்ஞானம் தே‌உஹம் ஸவிஜ்ஞானமிதம் வக்ஷ்யாம்யஶேஷதஃ |
யஜ்ஜ்ஞாத்வா னேஹ பூயோ‌உன்யஜ்ஜ்ஞாதவ்யமவஶிஷ்யதே || 2 ||

மனுஷ்யாணாம் ஸஹஸ்ரேஷு கஶ்சித்யததி ஸித்தயே |
யததாமபி ஸித்தானாம் கஶ்சின்மாம் வேத்தி தத்த்வதஃ || 3 ||

பூமிராபோ‌உனலோ வாயுஃ கம் மனோ புத்திரேவ ச |
அஹம்கார இதீயம் மே பின்னா ப்ரக்றுதிரஷ்டதா || 4 ||

அபரேயமிதஸ்த்வன்யாம் ப்ரக்றுதிம் வித்தி மே பராம் |
ஜீவபூதாம் மஹாபாஹோ யயேதம் தார்யதே ஜகத் || 5 ||

ஏதத்யோனீனி பூதானி ஸர்வாணீத்யுபதாரய |
அஹம் க்றுத்ஸ்னஸ்ய ஜகதஃ ப்ரபவஃ ப்ரலயஸ்ததா || 6 ||

மத்தஃ பரதரம் னான்யத்கிம்சிதஸ்தி தனம்ஜய |
மயி ஸர்வமிதம் ப்ரோதம் ஸூத்ரே மணிகணா இவ || 7 ||

ரஸோ‌உஹமப்ஸு கௌன்தேய ப்ரபாஸ்மி ஶஶிஸூர்யயோஃ |
ப்ரணவஃ ஸர்வவேதேஷு ஶப்தஃ கே பௌருஷம் ன்றுஷு || 8 ||

புண்யோ கன்தஃ ப்றுதிவ்யாம் ச தேஜஶ்சாஸ்மி விபாவஸௌ |
ஜீவனம் ஸர்வபூதேஷு தபஶ்சாஸ்மி தபஸ்விஷு || 9 ||

பீஜம் மாம் ஸர்வபூதானாம் வித்தி பார்த ஸனாதனம் |
புத்திர்புத்திமதாமஸ்மி தேஜஸ்தேஜஸ்வினாமஹம் || 10 ||

பலம் பலவதாம் சாஹம் காமராகவிவர்ஜிதம் |
தர்மாவிருத்தோ பூதேஷு காமோ‌உஸ்மி பரதர்ஷப || 11 ||

யே சைவ ஸாத்த்விகா பாவா ராஜஸாஸ்தாமஸாஶ்ச யே |
மத்த ஏவேதி தான்வித்தி ன த்வஹம் தேஷு தே மயி || 12 ||

த்ரிபிர்குணமயைர்பாவைரேபிஃ ஸர்வமிதம் ஜகத் |
மோஹிதம் னாபிஜானாதி மாமேப்யஃ பரமவ்யயம் || 13 ||

தைவீ ஹ்யேஷா குணமயீ மம மாயா துரத்யயா |
மாமேவ யே ப்ரபத்யன்தே மாயாமேதாம் தரன்தி தே || 14 ||

ன மாம் துஷ்க்றுதினோ மூடாஃ ப்ரபத்யன்தே னராதமாஃ |
மாயயாபஹ்றுதஜ்ஞானா ஆஸுரம் பாவமாஶ்ரிதாஃ || 15 ||

சதுர்விதா பஜன்தே மாம் ஜனாஃ ஸுக்றுதினோ‌உர்ஜுன |
ஆர்தோ ஜிஜ்ஞாஸுரர்தார்தீ ஜ்ஞானீ ச பரதர்ஷப || 16 ||

தேஷாம் ஜ்ஞானீ னித்யயுக்த ஏகபக்திர்விஶிஷ்யதே |
ப்ரியோ ஹி ஜ்ஞானினோ‌உத்யர்தமஹம் ஸ ச மம ப்ரியஃ || 17 ||

உதாராஃ ஸர்வ ஏவைதே ஜ்ஞானீ த்வாத்மைவ மே மதம் |
ஆஸ்திதஃ ஸ ஹி யுக்தாத்மா மாமேவானுத்தமாம் கதிம் || 18 ||

பஹூனாம் ஜன்மனாமன்தே ஜ்ஞானவான்மாம் ப்ரபத்யதே |
வாஸுதேவஃ ஸர்வமிதி ஸ மஹாத்மா ஸுதுர்லபஃ || 19 ||

காமைஸ்தைஸ்தைர்ஹ்றுதஜ்ஞானாஃ ப்ரபத்யன்தே‌உன்யதேவதாஃ |
தம் தம் னியமமாஸ்தாய ப்ரக்றுத்யா னியதாஃ ஸ்வயா || 20 ||

யோ யோ யாம் யாம் தனும் பக்தஃ ஶ்ரத்தயார்சிதுமிச்சதி |
தஸ்ய தஸ்யாசலாம் ஶ்ரத்தாம் தாமேவ விததாம்யஹம் || 21 ||

ஸ தயா ஶ்ரத்தயா யுக்தஸ்தஸ்யாராதனமீஹதே |
லபதே ச ததஃ காமான்மயைவ விஹிதான்ஹி தான் || 22 ||

அன்தவத்து பலம் தேஷாம் தத்பவத்யல்பமேதஸாம் |
தேவான்தேவயஜோ யான்தி மத்பக்தா யான்தி மாமபி || 23 ||

அவ்யக்தம் வ்யக்திமாபன்னம் மன்யன்தே மாமபுத்தயஃ |
பரம் பாவமஜானன்தோ மமாவ்யயமனுத்தமம் || 24 ||

னாஹம் ப்ரகாஶஃ ஸர்வஸ்ய யோகமாயாஸமாவ்றுதஃ |
மூடோ‌உயம் னாபிஜானாதி லோகோ மாமஜமவ்யயம் || 25 ||

வேதாஹம் ஸமதீதானி வர்தமானானி சார்ஜுன |
பவிஷ்யாணி ச பூதானி மாம் து வேத ன கஶ்சன || 26 ||

இச்சாத்வேஷஸமுத்தேன த்வன்த்வமோஹேன பாரத |
ஸர்வபூதானி ஸம்மோஹம் ஸர்கே யான்தி பரம்தப || 27 ||

யேஷாம் த்வன்தகதம் பாபம் ஜனானாம் புண்யகர்மணாம் |
தே த்வன்த்வமோஹனிர்முக்தா பஜன்தே மாம் த்றுடவ்ரதாஃ || 28 ||

ஜராமரணமோக்ஷாய மாமாஶ்ரித்ய யதன்தி யே |
தே ப்ரஹ்ம தத்விதுஃ க்றுத்ஸ்னமத்யாத்மம் கர்ம சாகிலம் || 29 ||

ஸாதிபூதாதிதைவம் மாம் ஸாதியஜ்ஞம் ச யே விதுஃ |
ப்ரயாணகாலே‌உபி ச மாம் தே விதுர்யுக்தசேதஸஃ || 30 ||

ஓம் தத்ஸதிதி ஶ்ரீமத்பகவத்கீதாஸூபனிஷத்ஸு ப்ரஹ்மவித்யாயாம் யோகஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்றுஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே

ஜ்ஞானவிஜ்ஞானயோகோ னாம ஸப்தமோ‌உத்யாயஃ

Srimad Bhagawad Gita Chapter 7 in Other Languages

"Hindupad Recommends you to Buy Pure Puja Items Online from Om Bhakti". Avail 20% Flat discount on all Puja items.

Write Your Comment