Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 8

அர்ஜுன உவாச

கிம் தத்ப்ரஹ்ம கிமத்யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தம |
அதிபூதம் ச கிம் ப்ரோக்தமதிதைவம் கிமுச்யதே || 1 ||

அதியஜ்ஞஃ கதம் கோ‌உத்ர தேஹே‌உஸ்மின்மதுஸூதன |
ப்ரயாணகாலே ச கதம் ஜ்ஞேயோ‌உஸி னியதாத்மபிஃ || 2 ||

ஶ்ரீபகவானுவாச

அக்ஷரம் ப்ரஹ்ம பரமம் ஸ்வபாவோ‌உத்யாத்மமுச்யதே |
பூதபாவோத்பவகரோ விஸர்கஃ கர்மஸம்ஜ்ஞிதஃ || 3 ||

அதிபூதம் க்ஷரோ பாவஃ புருஷஶ்சாதிதைவதம் |
அதியஜ்ஞோ‌உஹமேவாத்ர தேஹே தேஹப்றுதாம் வர || 4 ||

அன்தகாலே ச மாமேவ ஸ்மரன்முக்த்வா கலேவரம் |
யஃ ப்ரயாதி ஸ மத்பாவம் யாதி னாஸ்த்யத்ர ஸம்ஶயஃ || 5 ||

யம் யம் வாபி ஸ்மரன்பாவம் த்யஜத்யன்தே கலேவரம் |
தம் தமேவைதி கௌன்தேய ஸதா தத்பாவபாவிதஃ || 6 ||

தஸ்மாத்ஸர்வேஷு காலேஷு மாமனுஸ்மர யுத்ய ச |
மய்யர்பிதமனோபுத்திர்மாமேவைஷ்யஸ்யஸம்ஶயம் || 7 ||

அப்யாஸயோகயுக்தேன சேதஸா னான்யகாமினா |
பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்தானுசின்தயன் || 8 ||

கவிம் புராணமனுஶாஸிதாரமணோரணீயம்ஸமனுஸ்மரேத்யஃ |
ஸர்வஸ்ய தாதாரமசின்த்யரூபமாதித்யவர்ணம் தமஸஃ பரஸ்தாத் || 9 ||

ப்ரயாணகாலே மனஸாசலேன பக்த்யா யுக்தோ யோகபலேன சைவ |
ப்ருவோர்மத்யே ப்ராணமாவேஶ்ய ஸம்யக்ஸ தம் பரம் புருஷமுபைதி திவ்யம் || 10 ||

யதக்ஷரம் வேதவிதோ வதன்தி விஶன்தி யத்யதயோ வீதராகாஃ |
யதிச்சன்தோ ப்ரஹ்மசர்யம் சரன்தி தத்தே பதம் ஸம்க்ரஹேண ப்ரவக்ஷ்யே || 11 ||

ஸர்வத்வாராணி ஸம்யம்ய மனோ ஹ்றுதி னிருத்ய ச |
மூர்த்ன்யாதாயாத்மனஃ ப்ராணமாஸ்திதோ யோகதாரணாம் || 12 ||

ஓமித்யேகாக்ஷரம் ப்ரஹ்ம வ்யாஹரன்மாமனுஸ்மரன் |
யஃ ப்ரயாதி த்யஜன்தேஹம் ஸ யாதி பரமாம் கதிம் || 13 ||

அனன்யசேதாஃ ஸததம் யோ மாம் ஸ்மரதி னித்யஶஃ |
தஸ்யாஹம் ஸுலபஃ பார்த னித்யயுக்தஸ்ய யோகினஃ || 14 ||

மாமுபேத்ய புனர்ஜன்ம துஃகாலயமஶாஶ்வதம் |
னாப்னுவன்தி மஹாத்மானஃ ஸம்ஸித்திம் பரமாம் கதாஃ || 15 ||

ஆப்ரஹ்மபுவனால்லோகாஃ புனராவர்தினோ‌உர்ஜுன |
மாமுபேத்ய து கௌன்தேய புனர்ஜன்ம ன வித்யதே || 16 ||

ஸஹஸ்ரயுகபர்யன்தமஹர்யத்ப்ரஹ்மணோ விதுஃ |
ராத்ரிம் யுகஸஹஸ்ரான்தாம் தே‌உஹோராத்ரவிதோ ஜனாஃ || 17 ||

அவ்யக்தாத்வ்யக்தயஃ ஸர்வாஃ ப்ரபவன்த்யஹராகமே |
ராத்ர்யாகமே ப்ரலீயன்தே தத்ரைவாவ்யக்தஸம்ஜ்ஞகே || 18 ||

பூதக்ராமஃ ஸ ஏவாயம் பூத்வா பூத்வா ப்ரலீயதே |
ராத்ர்யாகமே‌உவஶஃ பார்த ப்ரபவத்யஹராகமே || 19 ||

பரஸ்தஸ்மாத்து பாவோ‌உன்யோ‌உவ்யக்தோ‌உவ்யக்தாத்ஸனாதனஃ |
யஃ ஸ ஸர்வேஷு பூதேஷு னஶ்யத்ஸு ன வினஶ்யதி || 20 ||

அவ்யக்தோ‌உக்ஷர இத்யுக்தஸ்தமாஹுஃ பரமாம் கதிம் |
யம் ப்ராப்ய ன னிவர்தன்தே தத்தாம பரமம் மம || 21 ||

புருஷஃ ஸ பரஃ பார்த பக்த்யா லப்யஸ்த்வனன்யயா |
யஸ்யான்தஃஸ்தானி பூதானி யேன ஸர்வமிதம் ததம் || 22 ||

யத்ர காலே த்வனாவ்றுத்திமாவ்றுத்திம் சைவ யோகினஃ |
ப்ரயாதா யான்தி தம் காலம் வக்ஷ்யாமி பரதர்ஷப || 23 ||

அக்னிர்ஜோதிரஹஃ ஶுக்லஃ ஷண்மாஸா உத்தராயணம் |
தத்ர ப்ரயாதா கச்சன்தி ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மவிதோ ஜனாஃ || 24 ||

தூமோ ராத்ரிஸ்ததா க்றுஷ்ணஃ ஷண்மாஸா தக்ஷிணாயனம் |
தத்ர சான்த்ரமஸம் ஜ்யோதிர்யோகீ ப்ராப்ய னிவர்ததே || 25 ||

ஶுக்லக்றுஷ்ணே கதீ ஹ்யேதே ஜகதஃ ஶாஶ்வதே மதே |
ஏகயா யாத்யனாவ்றுத்திமன்யயாவர்ததே புனஃ || 26 ||

னைதே ஸ்றுதீ பார்த ஜானன்யோகீ முஹ்யதி கஶ்சன |
தஸ்மாத்ஸர்வேஷு காலேஷு யோகயுக்தோ பவார்ஜுன || 27 ||

வேதேஷு யஜ்ஞேஷு தபஃஸு சைவ தானேஷு யத்புண்யபலம் ப்ரதிஷ்டம் |
அத்யேதி தத்ஸர்வமிதம் விதித்வாயோகீ பரம் ஸ்தானமுபைதி சாத்யம் || 28 ||

ஓம் தத்ஸதிதி ஶ்ரீமத்பகவத்கீதாஸூபனிஷத்ஸு ப்ரஹ்மவித்யாயாம் யோகஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்றுஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே

அக்ஷரப்ரஹ்மயோகோ னாமாஷ்டமோ‌உத்யாயஃ

Srimad Bhagawad Gita Chapter 8 in Other Languages

Write Your Comment