Sree Kaala Hastiswara Satakam in English

vaaNeevallabhadurlabhaMbagu bhavaddvaaraMbuna nnilchi ni
rvaaNaSreeM jerxapaTTaM joochina vichaaradrOhamO nitya ka
LyaaNakreeDalaM baasi durdaSalapaa lai raajalOkaadhama
SrENeedvaaramu doorxaMjEsi tipuDO Sree kaaLahasteeSvaraa! || 2 ||

aMtaa midhya talaMchi choochina naruM DaTlau TerxiMgin sadaa
kaaMta lputrulu nardhamun tanuvu ni kkaMbaMchu mOhaarNava
chibhraaMtiM jeMdi jariMchu gaani paramaardhaMbaina neeyaMduM daaM
jiMtaakaMtayu jiMta nilpaMDugadaa Sree kaaLahasteeSvaraa! || 3 ||

nee naa saMdoDaMbaaTumaaTa vinumaa neechEta jeetaMbu nEM
gaaniM baTTaka saMtataMbu madi vEDkaM goltu naMtassapa
tnaaneekaMbuna koppagiMpakumu nannaapaaTeeyE chaaluM dE
jeenollaM gari nolla nolla sirulan Sree kaaLahasteeSvaraa! || 4 ||

bhavakEleemadiraamadaMbuna mahaa paapaatmuMDai veeDu na
nnu vivEkiMpaM DaTaMchu nEnu narakaarNOraaSipaalainaM ba
TTavu; baaluMDokachOTa naaTatamitODa nnootaM goolaMgaM daM
Dri vichaariMpaka yuMDunaa kaTakaTaa Sree kaaLahasteeSvaraa! || 5 ||

svaamidrOhamuM jEsi yEnokani golvaMbOtinO kaaka nE
neemaaTa nvinanollakuMDitino ninnE dikkugaaM jooDanO
yEmee iTTivRudhaaparaadhinagu nannee duHkhavaaraaSivee
chee madhyaMbuna muMchi yuMpadagunaa Sree kaaLahasteeSvaraa! || 6 ||

divijakShmaa ruha dhEnu ratna ghanabhooti prasphuradratnasaa
nuvu nee villu nidheeSvaruMDu sakhuM DarNOraaSikanyaavibhuM
DuviSEShaarchakuM DiMka neekena ghanuMDuM galgunE neevu choo
chi vichaariMpavu lEmi nevvaMDuDupun Sree kaaLahasteeSvaraa! || 7 ||

neetO yudhdhamu chEya nOMpaM gavitaa nirmaaNaSakti nninuM
breetuMjEyagalEnu neekorxaku daMDriMjaMpagaaMjaala naa
chEtan rOkaTa ninnumottaverxatuMjeekaaku naabhakti yE
reetinnaakiMka ninnu jooDagalugan Sree kaaLahasteeSvaraa! || 8 ||

aaluMbiDDalu dallidaMDrulu dhanaMbaMchu nmahaabaMdhanaM
bElaa naameDa gaTTinaaDavika ninnEvELaM jiMtiMtu ni
rmoolaMbaina manaMbulO negaDu durmOhaabdhilOM gruMki yee
Seelaamaalapu jiMta neTluDipedO Sree kaaLahasteeSvaraa! || 9 ||

nippai paatakatoolaSaila maDachun neenaamamun maanavul
tappan davvula vinna naMtaka bhujaadarpOddhataklESamul
tappuMdaarunu muktu laudu ravi SaastraMbulmahaapaMDitul
cheppaMgaa damakiMka SaMka valenaa Sree kaaLahasteeSvaraa! || 10 ||

veeDeMbabbina yappuDuM dama nutul vinnappuDuMboTTalOM
gooDunnappuDu Sreevilaasamulu paikonnappuDuM gaayakul
paaDaMga vinunappuDun jelaMgu daMbhapraayaviSraaNana
kreeDaasaktula nEmi cheppavalenO Sree kaaLahasteeSvaraa! || 11 ||

ninu sEviMpaga naapadal voDamanee nityOtsavaM babbanee
janamaatruMDananee mahaatmu Dananee saMsaaramOhaMbu pai
konanee gnyaanamu galganee grahaganul guMdiMpanee mEluva
chchina raanee yavi naaku bhooShaNamulO Sree kaaLahasteeSvaraa! || 12 ||

E vEdaMbu baThiMche loota bhujaMgaM bESaastramulsooche daa
nE vidyaabhyasanaMbonarcheM gari cheMchEmaMtra moohiMche bO
dhaavirbhaavanidaanamul chaduvulayyaa! kaavu! meepaadasaM
sEvaasaktiye kaaka jaMtutatikin Sree kaaLahasteeSvaraa! || 13 ||

kaayal gaache vadhoonakhaagramulachE gaayaMbu vakShOjamul
raayan raapaDe rxommu manmadha vihaaraklESavibhraaMtichE
braayaM baayenu baTTagaTTe dalacheppan rOta saMsaaramEM
jEyaMjaala viraktuM jEyaMgadavE Sree kaaLahasteeSvaraa! || 14 ||

ninnEroopamugaa bhajiMtu madilO neeroopu mOkaalo stree
channO kuMchamu mEkapeMTikayo yee saMdEhamulmaanpi naa
kannaara nbhavadeeyamoorti saguNaa kaaraMbugaa joopavE
chinneerEjavihaaramattamadhupaa Sree kaaLahasteeSvaraa! || 15 ||

ninu naavaaMkili gaavumaMTino marunneelaakaabhraaMtiM guM
Tena pommaMTino yeMgilichchi tinu tiMTEMgaani kaadaMTinO
ninu nemmiMdaga viSvasiMchusujanaaneekaMbu rakShiMpaMjE
sina naavinnapamEla gaikonavayaa Sree kaaLahasteeSvaraa! || 16 ||

rxaalan rxuvvagaM jEtulaaDavu kumaaraa! rammu rammMchunEM
jaalan jaMpaMga nEtramu ndiviyaMgaaSaktuMDanEM gaanu naa
SeelaM bEmani cheppanunnadiMka nee chittaMbu naa bhaagyamO
SreelakShmeepatisEvitaaMghriyugaLaa! Sree kaaLahasteeSvaraa! || 17 ||

raajul mattulu vaarisEva narakapraayaMbu vaarichchunaM
bhOjaakSheechaturaMtayaanaturagee bhooShaadu laatmavyadhaa
beejaMbul tadapEkSha chaalu maritRuptiM boMditin gnyaanala
kShmeejaagratpariNaama mimmu dayatO Sree kaaLahasteeSvaraa! || 18 ||

neeroopaMbu dalaMpaMgaaM dudamodal nEgaana neevainachO
raaraa rammani yaMchuM jeppavu pRudhaaraMbhaMbu liMkETikin!
neera nmuMpumu paala muMpu miMka ninnE namminaaMDaM jumee
Sreeraamaarchita paadapadmayugaLaa Sree kaaLahasteeSvaraa! || 19 ||

neeku nmaaMsamu vaaMChayEni karxavaa neechEta lEDuMDaMgaaM
jOkainaTTi kuThaaramuMDa nanala jyOtuMDa neeruMDaMgaa
baakaM boppa ghaTiMchi chEtipunukan bhakShiMpakaabOyachEM
jEkoM TeMgilimaaMsamiTlu dagunaa Sree kaaLahasteeSvaraa! || 20 ||

raajai duShkRutiM jeMdeM jaMduruMDu raaraajai kubEruMDu dRu
graajeevaMbunaM gaaMche duHkhamu kurukShmaapaaluM DaamaaTanE
yaajiM goole samastabaMdhuvulatO naa raajaSabdhaMbu chee
Chee janmaaMtaramaMdu nollanujumee Sree kaaLahasteeSvaraa! || 21 ||

raajardhaatuMDainachO nechaTa dharmaMbuMDu nEreeti naa
naajaatikriya lErpaDun sukhamu maanyaSrENi keTlabbu roo
paajeevaaLiki nEdi dikku dhRutinee bhaktul bhavatpaadanee
rEjaMbul bhajiyiMtu rEterxaMgunan Sree kaaLahasteeSvaraa! || 22 ||

taraMgal pippalapatramul merxaMgu TaddaMbul maruddeepamul
karikarNaaMtamu leMDamaavula tatul khadyOtkeeTaprabhal
suraveedheelikhitaakSharaMbu lasuvul jyOtsnaapaHpiMDamul
sirulaMdEla madaaMdhulauduru janul Sree kaaLahasteeSvaraa! || 23 ||

ninnunnammina reeti namma norulan neekanna naakennalE
rannaldammulu tallidaMDrulu guruMdaapatsahaayuMdu naa
yannaa! yennaDu nannu saMskRutiviShaadaaMbhOdhi daaTiMchi ya
ChchinnaanaMdasukhaabdhiM dElchedo kadE Sree kaaLahasteeSvaraa! || 24 ||

nee paMchaM baDiyuMDagaaM galiginan bhikShaannamE chaalu n
kShEpaM babbina raajakeeTamula nEsEviMpMgaanOpa naa
SaapaaSaMbulaM juTTi trippakumu saMsaaraardhamai baMTugaaM
jEpaTTaM daya galgEnEni madilO Sree kaaLahasteeSvaraa! || 25 ||

nee pErun bhavadaMghriteerdhamu bhavanniShThyoota taaMboolamun
nee paLleMbu prasaadamuM gonikadaa nE biDDanainaaMDa na
nneepaaTiM garuNiMpu mOMpa niMka neenevvaarikiM biDDagaaM
jEpaTTaM daguM baTTi maanaM dagadO Sree kaaLahasteeSvaraa! || 26 ||

ammaa yayya yaTaMchu nevvarini nEnannanSivaa! ninnunE
summee! nee madiM dallidaMDrulanaTaMchu njooDaMgaaMbOku naa
kimmaiM dalliyuM daMDriyun guruMDu neevE kaaka saMsaarapuM
jimmaMjeekaMTi gappina ngaDavu nan Sree kaaLahasteeSvaraa! || 27 ||

koDukul puTTa raTaMchu nEDtu ravivEkul jeevanabhraaMtulai
koDukul puTTare kauravEMdruna kanEkul vaarichE nEgatul
vaDaseM butrulu lEni yaa Sukunakun baaTillenE durgatul!
cheDunE mOkShapadaM maputrakunakun Sree kaaLahasteeSvaraa! || 28 ||

grahadOShaMbulu durnimittamulu neekaLyaaNanaamaMbu pra
tyahamuM bErkonuttamOttamula baadhaMbeTTagaanOpunE?
dahanuM gappaMgaMjaalunE SalabhasaMtaanaMbu nee sEvaM jE
si hataklEsulu gaarugaaka manujul Sree kaaLahasteeSvaraa! || 29 ||

aDugaMmOnika nanyamaargaratulaMbraaNaavanOtsaahinai
yaDugaMbOyina mOdu needu padapadmaaraadhakaSrENiyu
nneDaku nninnu bhajiMpaMgaaMganiyu naakElaa paraapEkSha kO
reDi diMkEmi bhavatprasaadame tagun Sree kaaLahasteeSvaraa! || 30 ||

madamaataMgamu laMdalaMbula harul maaNikyamu lpallakul
mudital chitradukoolamu lparimaLaMbu lmOkShameeMjaalunE?
madilO veeni napEkShasEsi nRupadhaamadvaaradESaMbuM gaa
chi dinaMbul vRudhaputturagnyulakaTaa Sree kaaLahasteeSvaraa! || 31 ||

rOsee rOyadu kaamineejanula taaruNyOrusaukhyaMbulan
paasee paayaru putramitrajana saMpadbhraaMti vaaMChaalatal
kOsee kOyadu naamanaM bakaTa neekuM breetigaa sat kriyal
chEsee chEyadu deeni truLLaNapavE Sree kaaLahasteeSvaraa! || 32 ||

ennELLuMdu nEmi gaMdu niMkanEnevvaari rakShiMchedan
ninnE niShTha bhajiMcheda nnirupamOnnidrapramOdaMbu naa
kennaMDabbeDu nMtakaalamiMka nEniTlunna nEmayyeDiM?
jinnaMbuchchaka nannu nElukolavE Sree kaaLahasteeSvaraa! || 33 ||

chaavaM gaalamu chEruvau TerxiMgiyuM jaaliMpaMgaa lEka na
nnevaidyuMDu chikitsaM brOvaMgalaMDO yEmaMdu rakShiMchunO
E vElpul kRupaMjooturO yanuchu ninniMtainaM jiMtiMpaMDaa
jeevachChraadhdhamuM jEsikonna yatiyun Sree kaaLahasteeSvaraa! || 34 ||

dinamuM jittamulO suvarNamukharee teerapradESaamrakaa
nanamadhyOpala vEdikaagramuna naanaMdaMbunaM baMkajaa
nananiShtha nnunuM jooDaM gannanadivO saukhyaMbu lakShmeevilaa
sinimaayaanaTanal sukhaMbu lagunE Sree kaaLahasteeSvaraa! || 35 ||

aalaMchu nmeDaM gaTTi daaniki navatyaSrENiM galpiMchi ta
dbhaalavraatamu nichchipuchchuTanu saMbaMdhaMbu gaaviMchi yaa
maalarmaMbuna baaMdhavaM baneDi prEmaM goMdarxaM drippaMgaaM
seelanseela yamarchina TlosaMgitO Sree kaaLahasteeSvaraa! || 36 ||

tanuvE nityamugaa nonarchu madilEdaa chachchi janmiMpakuM
Da nupaayaMbu ghaTiMpu maagatula reMTa nnErpu lEkunna lE
dani naakippuDa cheppu chEyaMgala kaaryaMbunna saMsEvaM jE
si ninuM gaaMchedaMgaaka kaalamunanO Sree kaaLahasteeSvaraa! || 37 ||

padunaalgEle mahaayugaMbu loka bhoopaaluMDu; chelliMche na
yyudayaastaachalasaMdhi naagnya nokaM DaayuShmaMtuMDai veeriya
bhyudayaM bevvaru cheppaMgaa vinaro yalpulmattulai yEla cha
chchedarO raajula maMchu nakkaTakaTaa! Sree kaaLahasteeSvaraa! || 38 ||

raajannaMtane pOvunaa kRupayu dharmaMbaabhijaatyaMbu vi
dyaajaatakShama satyabhaaShaNamu vidvanmitrasaMrakShayun
sauganyaMbu kRutaMberxuMgaTayu viSvaasaMbu gaakunna du
rbeejaSrEShthulu gaaM gataMbu galadE Sree kaaLahasteeSvaraa! || 39 ||

munu neechE napavargaraajyapadavee moordhaabhiShEkaMbu gaaM
china puNyaatmulu nEnu nokkasarivO chiMtiMchi chooDaMga ne
TlaninaM geeTaphaNeeMdrapOtamadavE daMDOgrahiMsaavichaa
rini gaaMgaaM ninu gaanaMgaaka madilO Sree kaaLahasteeSvaraa! || 40 ||

pavamaanaaSanabhooShaNaprakaramun bhadrEbhacharmaMbu naa-
TavikatvaMbuM priyaMbulai bhugahaSuMDaalaataveechaarulan
bhavaduHkhaMbulaM baapu ToppuM jelaMdiMbaaTiMchi kaivalyami-
chchi vinOdiMchuTa kEmi kaaraNamayaa Sree kaaLahasteeSvaraa! || 41 ||

amarastreela ramiMchinaM jeDadu mOhaM biMtayun brahmapa-
TTamu sidhdhiMchina naasa deerxadu nirooDhakrOdhamun sarvalO-
kamula nmriMgina maana diMduM gala sau-khyaM bolla neesEvaM jE-
si mahaapaatakavaariraaSiM gaDatun Sree kaaLahasteeSvaraa! || 42 ||

chanuvaariM gani yEdchuvaaru jamuMDaa satyaMbugaa vattu mE
manumaanaMbiMka lEdu nammamani taaraavELa naarEvunan
munuMgaMbOvuchu baasa sEyuTa sumee mummaaTikiM jooDagaaM
jenaTu lgaanaru deenibhaavamidivO Sree kaaLahasteeSvaraa! || 43 ||

bhavaduHkhaMbulu raajakeeTamula nEbraardhiMchinaM baayunE
bhavadaMghristutichEtaMgaaka vilasadbaalakShudhaaklESadu
ShTavidhulmaanune chooDa mEMkameDachaMTaMdalli kaaruNyadba
ShthiviSEShaMbuna nichchi chaMTaMbale nO Sree kaaLahasteeSvaraa! || 44 ||

pavi puShpaMbagu nagni maMchagu nakoopaaraMbu bhoomeesthalaM
bavu SatruM DatimitruMDau viShamu divyaahaaramau nennaMgaa
navaneemaMDalilOpalan Siva SivE tyaabhaaShaNOllaasikin
Siva nee naamamu sarvavaSyakaramau Sree kaaLahasteeSvaraa! || 45 ||

lEvO kaanalaM gaMdhamoolaphalamul lEvO guhal tOyamul
lEvO yErxulaM ballavaastaraNamul lEvO sadaa yaatmalO
lEvO neevu viraktula nmanupa jaaliM boMdi bhoopaaluran
sEval sEyaMgaM bOdu rEloko janul Sree kaaLahasteeSvaraa! || 46 ||

munu nEM buTTina puTTu lenni galavO mOhaMbuchE naMduMjE
sina karmaMbula prOvu lenni galavO chiMtiMchinan gaana nee
jananaMbE yani yunna vaaDa nidiyE chaaliMpavE ninnuM go
lchina puNyaMbunakuM gRupaaratuMDavai Sree kaaLahasteeSvaraa! || 47 ||

tanu veMdaaka dharitri nuMDu nanu naMdaakan mahaarOgadee
panaduHkhaadulaM boMdakuMDa nanukaMpaadRuShTi veekShiMchi yaa
venukan neepadapadmamul dalaMchuchun viSvaprapaMchaMbuM baa
sina chittaMbuna nuMDaMjEyaMgadavE Sree kaaLahasteeSvaraa! || 48 ||

malabhooyiShTa manOjadhaamamu suShumnaadvaaramO yaaru kuM
DaliyO paadakaraakShiyugmaMbulu ShaTkaMjaMbulO mOmu daa
jalajaMbO niTalaMbu chaMdrakaLayO saMgaMbu yOgaMbo gaa
sili sEviMturu kaaMtalan bhuvi janul Sree kaaLahasteeSvaraa! || 49 ||

jalakaMbul rasamul prasoonamulu vaachaabaMdhamul vaadyamu
lkalaSabdhadhvanu laMchitaaMbara malaMkaaraMbu deeptu lmerxuM
gulu naivEdyamu maadhuree mahimagaaM goltunninun bhaktiraM
jila divyaarchana goorchi nErchina kriyan Sree kaaLahasteeSvaraa! || 50 ||

Eleela nnutiyiMpavachchu nupamOtprEkShaadhvanivyaMgyaSa
bdhaalaMkaaraviSEShabhaaShala kalabhyaMbaina neeroopamuM
jaaluMjaaluM gavitvamulniluchunE satyaMbu varNiMchuchO
chee! lajjiMparugaaka maadRuSakavul Sree kaaLahasteeSvaraa! || 51 ||

paaluM buvvayuM beTTedaM guDuvaraa paapanna raa yanna lE
lElemmanna naraMTipaMDluM goni tElEkunna nEnollanaM
TE laaliMparE tallidaMDrulapu DaTlE techchi vaatsalya la
kShmeeleelaavachanaMbulaM guDuparaa Sree kaaLahasteeSvaraa! || 52 ||

kalalaMchun SakunaMbulaMchu grahayOgaM baMchu saamudrikaM
bu laTaMchuM devulaMchu diShTmanuchun bhootaMbulaMchu nviShaa
dulaTaMchu nnimiShaardha jeevanamulaMchuM breetiM buTTiMchi yee
silugul praaNulakenni chEsitivayaa Sree kaaLahasteeSvaraa! || 53 ||

talameeMdaM gusumaprasaada malikasthaanaMbupai bhootiyun
gaLaseemaMbuna daMDa naasikatudan gaMdhaprasaaraMbu lO
pala naivEdyamuM jErchu nE manujM DaabhaktuMDu neekeppuDuM
jelikaaDai vihariMchu raupyagiripai Sree kaaLahasteeSvaraa! || 54 ||

aaluM biDDalu mitrulun hitulu niShTardhaMbu leenErturE
vELa nvaari bhajiMpaM jaalipaDa kaavirbhoota mOdaMbunaM
gaalaMbella sukhaMbu neeku niMka bhaktaSrENi rakShiMpakE
SreelevvaarikiM gooDaMbeTTedavayaa Sree kaaLahasteeSvaraa! || 55 ||

sulabhulmoorkhu lanuttamOttamula raajulgalgiyEvELa na
nnalaMtalabeTTina nee padaabdhamulaM baayaMjaala nEmichchinaM
galadhautaachala mElu TaMbunidhilOM gaapuMDu TabjaMbu paiM
jeluvoppun sukhiyiMpaM gaaMchuTa sumee Sree kaaLahasteeSvaraa! || 56 ||

kaladhautaadriyu nasthimaalikayu gOgaMdharvamun bunkayuM
bulitOlu nbhasitaMbuM baaMpatodavul pOkuMDaM dOMbuTlakai
toli nEvaaralatODaM buTTaka kaLaadulgalge mElayyenaa
siluvuldooramuchEsikoM TerxiMgiyE Sree kaaLahasteeSvaraa! || 57 ||

SrutulabhyaasamuchEsi Saastragarimal SOdhiMchi tattvaMbulan
mati noohiMchi Sareera masthiramu brahmaMbenna satyaMbu gaaM
chiti maMchun sabhalan vRudhaavachanamu lcheppaMganE kaani ni
rjitachittasthira saukhyamul deliyarO Sree kaaLahasteeSvaraa! || 58 ||

gati neevaMchu bhajiMchuvaara lapavargaM boMdagaanEla saM
tatamuM gooTikinai chariMpa vinalEdaa ‘yaayu rannaM praya
chChati’ yaMchunmorxaveTTagaa Srutulu saMsaaraaMdhakaaraabhi doo
Shitadurmaargul gaanaM gaanaMbaDavO Sree kaaLahasteeSvaraa! || 59 ||

ratiraa juddhati meerxa nokkapari gOraajaaSvuni nnottaM bO
nataM Daadarpaku vEga notta gavayaM baaMbOtunuM daaMki yu
grataM bOraaDaMganunna yunnaDimi lEMgalvOle SOkaanala
sthitipaalai morxapeTTunan manupavE Sree kaaLahasteeSvaraa! || 60 ||

aMtaa saMSayamE SareeraghaTanaMbaMtaa vichaaraMbe lO
naMtaa duHkhaparaMparaanivitame mEnaMtaa bhayabhraaMtamE
yaMtaanaMtaSareeraSOShaName durvyaapaaramE dEhikin
jiMtan ninnuM dalaMchi poMdaru narul Sree kaaLahasteeSvaraa! || 61 ||

saMtOShiMchitiniM jaaluMjaalu ratiraajadvaarasaukhyaMbulan
SaaMtin boMditiM jaaluMjaalu bahuraajadvaarasaukhyaMbulan
SaaMtiM boMdedaM joopu brahmapadaraajadvaarasaukhyaMbu ni
SchiMtan SaaMtuMDa naudu nee karuNachE Sree kaaLahasteeSvaraa! || 62 ||

stOtraM banyulaM jEyanollani vratasthulvOle vEsaMbutOM
butree putra kalatra rakShaNa kaLaabudhdhin nRupaalaa(a)dhaman
baatraM baMchu bhajiMpaMbOdu ritiyun bhaaShyaMbe yivvaarichaa
ritraM bennaMDu mechcha neMcha madilO Sree kaaLahasteeSvaraa! || 63 ||

akalaMkasthiti nilpi naaDa manu ghaMTaa(aa)raavamun biMdudee
pakaLaaSrENi vivEkasaadhanamuloppan booni yaanaMdataa
rakadurgaaTavilO manOmRugamugarvasphoorti vaariMchuvaa
rikiMgaa veeDu bhavOgrabaMdhalatikal Sree kaaLahasteeSvaraa! || 64 ||

okayardhaMbu ninnu nE naDugaMgaa noohiMchi neTlainaM bo
mmu kavitvaMbulu naakuM jeMdanivi yEmO yaMTivaa naaduji
hvaku naisargika kRutya miMtiya sumee praardhiMchuTE kaadu kO
rikala nninnunugaana naaku vaSamaa Sree kaaLahasteeSvaraa! || 65 ||

Sukamul kiMSukapuShpamul gani phalastOmaM baTaMchunsamu
tsukataM dEraMgaM bOvu nachchaTa mahaa duHkhaMbu siddhiMchuM; ga
rmakaLaabhaaShalakellaM braapulagu SaastraMbu lvilOkiMchuvaa
riki nityatvamaneeSha dooramaguMjoo Sree kaaLahasteeSvaraa! || 66 ||

okariM jaMpi padasthulai bratukaM daamokkokka roohiMturE
loko taamennaMDuM jaavarO tamakuM bOvO saMpadal putrami
trakaLatraadulatODa nitya sukhamaMdaM gaMdurO yunnavaa
riki lEdO mRuti yennaMDuM gaTakaTa Sree kaaLahasteeSvaraa! || 67 ||

nee kaaruNyamuM galginaTTi naruM DEneechaalayaMbula joraM
DEkaarpaNyapu maaTalaaDa narugaM DevvaaritO vEShamul
gaikODE matamul bhajiMpaM DilanEkaShTaprakaaraMbulan
jeekaakai cheDipOMdu jeevanadaSan Sree kaaLahasteeSvaraa! || 68 ||

gnyaatul drOhaMbu vaaMDru sEyukapaTEryaadi kriyaadOShamul
maataMDraana sahiMparaadu pratikarmaMbiMchukE jEyagaaM
bOtE dOsamu gaana maani yatinai pOMgOrinan sarvadaa
chEtaHkrOdhamu maana deTlu naDutun Sree kaaLahasteeSvaraa! || 69 ||

chaduvul nErchina paMDitaadhamulu svEchChaabhaaShaNakreeDalan
vadaran saMSayabheekaraaTavulaM drOvaldappi vartiMpaMgaa
madanakrOdhakiraatulaMduM gani bheemaprauDhichEM daaMkinaM
jedaruM jittamu chittagiMpaMgadavE Sree kaaLahasteeSvaraa! || 70 ||

rOsiM dEMTidi rOMta dEMTidi mano rOgasthuMDai dEhi taaM
boosiMdEMTidi pooMta lEMTivi madaa(a)pootaMbu lee dEhamul
moosiMdEMTidi mooMtalEMTivi sadaamooDhatvamE kaani taaM
jEsiMdEMTidi chEMtalEMTivi vRudhaa Sree kaaLahasteeSvaraa! || 71 ||

Sree SailESu bhajiMtunO yabhavuMgaaMchee naadhu sEviMtunO
kaaSeevallabhuM golvaMbOduno mahaa kaaLESuM boojiMtunO
naaSeelaM baNuvaina mEru vanuchun rakShiMpavE nee kRupaa
Sree SRuMgaaravilaasahaasamulachE Sree kaaLahasteeSvaraa! || 72 ||

ayavaarai chariyiMpavachchuM dana paadaaM(a)bhOjateerdhaMbulan
dayatOM gommanavachchu sEvakuni yardhapraaNadEhaadula
nniyu naa sommanavachchuMgaani sirulanniMdiMchi ninnaatmani
ShkriyataM gaanaMgaraadu paMDitulakun Sree kaaLahasteeSvaraa! || 73 ||

maayaa(a) jaaMDakaraMDakOTiM boDigaamardhiMchirO vikramaa(a)
jEyuM gaayajuM jaMpirO kapaTalakShmee mOhamuM baasirO
yaayurdayabhujaMgamRutyuvu nanaayaasaMbunan gelchirO
SrEyOdaayak laudu reTTu litarul Sree kaaLahasteeSvaraa! || 74 ||

chavigaaM jooDa vinaMga moorkonaM danoosaMgharShaNaasvaadamoM
da vinirmiMcheda vEla jaMtuvula nEtatkreeDalE paataka
vyavahaaraMbalu sEyunEmiTiki maayaavidyachE broddupu
chchi vinOdiMpaMga deena nEmi phalamO Sree kaaLahasteeSvaraa! || 75 ||

venukM jEsina ghOradurdaSalu bhaaviMpaMga rOMtayyeDun
venukan muMdaTa vachchu durmaraNamul veekShiMpa bheetayyeDun
nanu nEMjooDaga naavidhuldalaMchiyun naakE bhayaM bayyeDuM
jenakuMjeeMkaTiyaayeM gaalamunakun Sree kaaLahasteeSvaraa! || 76 ||

pariSeeliMchiti maMtrataMtramulu cheppa nviMTi saaMkhyaadiyO
ga rahasyaMbulu vEda Saastramulu vakkaaNiMchitin SaMkavO
darayaM gummaDikaayalOni yavagiMjaMtaina nammichMchi su
sthiravignyaanamu trOvaM jeppaMgadavE Sree kaaLahasteeSvaraa! || 77 ||

modalaM jEsinavaari dharmamulu nirmoolaMbugaaM jEsi du
rmadulai yippuDu vaare dharmamu lonarpaM dammu daivaMbu na
vvaDe raanunna duraatmulella damatrOvaM bOvarE Ela chE
sedarO meeMdu dalaMchichooDa kadhamul Sree kaaLahasteeSvaraa! || 78 ||

kaasaMtaina sukhaM bonarchuno manaHkaamaMbu leeDErchunO
veesaMbainanu veMTavachchuno jagadvikhyaatiM gaaviMchunO
dOsaMbu lbeDaM bopunO valasinaMdODtO mimuM joopunO
Chee! saMsaaraduraaSa yEludupavO Sree kaaLahasteeSvaraa! || 79 ||

okapooMTiMchuka kooDa takkuvagunE nOrvaMgalEM DeMDakO
paka neeDanvedakuM jaliM jaDichi kuMpaTlettukOMjoochu vaa
naku niMDiMDlunu doorxu neetanuvu deenanvachchu saukhyaMbu rO
si kaDaasiMparugaaka martvulakaTa Sree kaaLahasteeSvaraa! || 80 ||

kEdaaraadisamastateerdhamulu kOrmiMjooDaM bOnEMTikin
gaaDaa muMgili vaaraNaasi! kaDupE kailaasaSailaMbu mee
paadadhyaanamu saMbhaviMchunapuDE bhaaviMpa nagnyaanala
kShmeedaaridryulu gaare lOku lakaTaa! Sree kaaLahasteeSvaraa! || 81 ||

tamakoM boppaM baraaMganaajanapara dravyaMbulan mruchchilaM
ga mahOdyOgamu sEyanemmanamudoMgaM baTTi vairaagyapaa
SamulaM juTTi bigimaMchi needucharaNa staMbhaMjunaM gaTTivai
chi mudaM beppuDuM galgaMjEya gaDavE Sree kaaLahasteeSvaraa! || 82 ||

vEdhaM diTTagaraadugaani bhuvilO vidvaaMsulaMjEya nE
laa dheechaaturiM jEseM jEsina gulaamaapaaTanE pOka kShu
dbaadhaadul galigiMpanEla yadi kRutyaMbaina durmaargulaM
jee! dhaatreeSulaM jEyanEMTi kakaTaa! Sree kaaLahasteeSvaraa! || 83 ||

puDami nninnoka bilvapatramunanEM boojiMchi puNyaMbunuM
baDayannEraka pekkudaivamulakuM bappul prasaadaMbulaM
guDumul dOselu saaresattulaDukul guggiLLunuM bETTuchuM
jeDi yeMduM gorxagaakapOdu rakaTaa! Sree kaaLahasteeSvaraa! || 84 ||

vittagnyaanamu paadu chittamu bhavaavESaMbu rakShaaMbuvul
mattatvaMbu tadaMkuram ainRutamul maarxaaku latyaMtadu
dvRuttul puvvuluM baMDlu manmadhamukhaa virbhootadOShaMbuluM
jittaadhyunnataniMbabhoojamunakun Sree kaaLahasteeSvaraa! || 85 ||

neepaiM gaapyamu cheppuchunna yataMDunneepadyamul vraasiyi
mmaa paaThaMmonariMtunanna yataMDun maMjuprabaMdhaMbu ni
ShTaapoortiM baThiyiMchuchunna yataMDun sadbaaMdhavul gaaka chee
chee! pRuShThaagatabaaMdhavaMbu nijamaa! Sree kaaLahasteeSvaraa! || 86 ||

saMpadgarvamuM baarxaMdrOli ripulan jaMkiMchi yaakaaMkShalan
daMpulveTTi kaLaMkamu lnarxaki baMdhaklESadOShaMbulaM
jiMpulsEsi vayOvilaasamulu saMkShEpiMchi bhootaMbulaM
jeMpalvEyaka ninnuM gaananagunaa Sree kaaLahasteeSvaraa! || 87 ||

raajaSrENiki daasulai sirulaM gOraM jEraMgaa saukhyamO
yee janmaMbu tariMpaMjEyagala mimmE proddu sEviMchu ni
rvyaajaachaaramu saukhyamO teliyalErau maanavu lpaaparaa
jeejaataatimadaaMdhabuddhu laguchun Sree kaaLahasteeSvaraa! || 88 ||

ninnaM jooDaro monnaM jooDarO janul nityaMbu jaavaMga naa
pannu lgannanidhaana mayyeDi dhanabhraaMtin visarjiMpalE
kunnaa rennaMDu ninnu gaMDu rika martvul golvarEmO ninun
vinnaM bOvaka yanyadaivaratulan Sree kaaLahasteeSvaraa! || 89 ||

nannE yenuMgutOluduppaTamu buvvaakaalakootaMbu chE
ginnE brahmakapaala mugramagu bhOgE kaMThahaaraMbu mEl
ninneelaaguna nuMTayuM delisiyun neepaadapadmaMbu chE
rchen naarayaNuM DeTlu maanasamuM daa Sree kaaLahasteeSvaraa! || 90 ||

dvaaradvaaramulaMduM jaMchukijanavraataMbu daMDaMmulan
dOraMtsthali bagganaM boDuchuchun durbhaaShalaaDa nmarxin
vaariM braardhanachEsi raajulaku sEvalsEyaMgaaMbOrula
kShmeeraajyaMbunu gOri neemarijanul Sree kaaLahasteeSvaraa! || 91 ||

oorooraM janulella bikSha midarOyuMdaM guhalgalgavO
cheeraaneekamu veedhulaM dorukarO SeetaamRutasvachChavaaH
pooraM bErulaM baarxadO tapasulaMbrOvaMga neevOpavO
chEraM bOvudurEla raagula janul Sree kaaLahasteeSvaraa! || 92 ||

daya jooDuMDani goMdarxaaDuduru nityaMbun ninuM golchuchun
niyamaM beMtO phalaMbu naMtiyekadaa neeveeya piMDeMtO aM
tiyakaa nippaTiyuM dalaMpananu buddhiM jooDa; nElabbuni
Shkriyatan ninnu bhajiMpa kiShTasukhamul Sree kaaLahasteeSvaraa! || 93 ||

aaraavaM budayiMcheM daarakamuga naatmaabhraveedhinmahaa(a)
kaarOkaaramakaarayuktamagu nOMkaaraabhidhaanaMbu che
nnaarun viSva manaMgaM danmahimachE naanaadabiMdul sukha
Sree raMjillaM gaDaMgu neevade sumee Sree kaaLahasteeSvaraa! || 94 ||

neebhaktu lmadivEla bhaMgula ninunsEviMbuchun vEDaMgaa
lObhaMbETiki vaari kOrkulu kRupaLutvaMbunaM deermaraa
daa bhavyaMbuM dalaMchi chooDu paramaardhaM bichchi pommanna nee
Sree bhaaMDaramulOM gorxaMtapaDunaa Sree kaaLahasteeSvaraa! || 95 ||

modalanbhaktulakichchinaaMDavugadaa mOkShaMbu nEM DEmayaa
‘mudiyaMgaa mudiyaMgaM buTTu ghanamau mOhaMbu lObhaMbu’ na
nnadi satyaMbu kRupaM dalaMpa nokavuNyaatmuMDu ninnaatma go
lchi dinaMbun morxaveTTaMgaaM gaTagaTaa! Sree kaaLahasteeSvaraa! || 96 ||

kaaladvaarakavaaTabaMdhanamu duShkaalpramaaNakriyaa
lOlaajaalakachitraguptamukhava lmeekOgrajihvaadbhuta
vyaLavyaaLavirOdhi mRutyumukhadaMShTraa(a)haarya vajraMbu di
kchElaalaMkRuta! needunaama marayan Sree kaaLahasteeSvaraa! || 97 ||

padivElalainanu lOkakaMTakulachEM braapriMchu saukhyaMbu naa
madikiM bathyamu gaadu sarvamunakun madhyasthuMDai satyadaa
nadayaadul gala raaju naakosaMgu mEnavvaani nee yaTlachoo
chi dinaMbun mudamoMdudun gaDapaTan Sree kaaLahasteeSvaraa! || 98 ||

taatal talliyuM daMDriyun marxiyuM beddal chaavagaaM jooDarO
bheetiM boMdaMganEla chaavunakuMgaaM beMDlaamubiDDal hita
vraataMbun balaviMpa jaMtuvulakun vaalaayamaiyuMDaMgaaM
jEtOveedhi naruMDu ningoluvaMDO Sree kaaLahasteeSvaraa! || 99 ||

jaatul seppuTa sEvasEyuTa mRuShal saMdhiMchu Tanyaayavi
khyaatiM boMduTa koMDekaaMDavuTa hiMsaaraMbhakuMDauTa mi
dhyaataatparyamulaaDuTanniyuM baradravyaMbunaaSiMchi yee
Sree taa nenniyugaMbu luMDaMgaladO Sree kaaLahasteeSvaraa! || 100 ||

cheDugul koMdarxu kooDi chEyaMgaMbanul cheekaTlu doorxaMgaM maa
lpaDitiM gaana grahiMparaani ninu nollaMjaalaM bommaMchu nil
velaMdrOchinaM joorupaTTukoni nE vrElaaDuduM gOrkiM gO
reDi yardhaMbulu naaku nEla yiDavO Sree kaaLahasteeSvaraa! || 101 ||

bhasitOddhooLanadhoosaraaMgulu jaTaabhaarOttamaaMgul tapO
vyasanamul saadhitapaMchavarNarasamul vairaagyavaMtul nitaaM
tasukhasvaaMtulu satyabhaaShaNalu nudyadratnarudraakSharaa
jisamEtul tudanevvaraina golutun Sree kaaLahasteeSvaraa! || 102 ||

jalajaSree gala maMchineeLLu galavaachatraatilO baapurE!
velivaaDa nmarxi baaMpanillugaladaavEsaalugaa nakkaTaa!
nali naa reMDu guNaMbu leMchi madilO nannEmi rOyaMga nee
cheluvaMbaina guNaMbu leMchukonavE Sree kaaLahasteeSvaraa! || 103 ||

gaDiyal reMTiko mooMTikO gaDiyakO kaadEni nEMDelliyO
kaDa nEMDaadiko yennaMDO yerxuM ga meekaayaMbu leebhoomipaiM
baDagaa nunnavi dharmamaargamokaTiM baaTiMpa ree maanavul
cheDugul neepadabhaktiyuM deliyarO Sree kaaLahasteeSvaraa! || 104 ||

kShitilO doDDaturaMgasaamajamu lEchitrammu laaMdOLikaa
tatu lE lekka vilaasineejanasuvasravraata bhooShaakalaa
patanoojaadika mEmidurlabhamu nee paadammu larchiMchuchO
jitapaMkEruhapaadapadmayugaLaa Sree kaaLahasteeSvaraa! || 105 ||

salilammul jukhukapramaaNa moka puShmammun bhavanmauLi ni
SchalabaktiprapattichE naruMDu poojal sEyaMgaa dhanyuMDau
nila gaMgaajalachaMdrakhaMDamula daaniMduM dudiM gaaMchu nee
cheluvaM baMtayu nee mahattva midigaa Sree kaaLahasteeSvaraa! || 106 ||

tamanEtradyutiM daame chooDa sukhamaitaadaatmyamun goorpaMgaa
vimalammul kamalaabhamul jitalasadvidyullataalaasyamul
sumanObaaNajayapradammulanuchun joochun janaMboonihaa
rimRugaakSheenivahammukannugavalan Sree kaaLahasteeSvaraa! || 107 ||

paTavadrajjubhujaMgavadrajatavi bhraaMtisphurachChuktiva
dghaTavachchaMdraSilaajapaakusumaru ksaaMgatyavattaMchuvaa
kpaTimal nErturu chitsukhaM banubhaviMpan lEka durmEdhanul
chiTukannaM dalapOyaMjootu radhamul Sree kaaLahasteeSvaraa! || 108 ||

ninu niMdiMchina dakShupaiM degavo vaaNeenaadhu SaasiMpavO
chanunaa nee paadapadmasEvakulaM duchChaM baaDu durmaargulaM
benupan neekunu needubhaktatatikin bhEdaMbu gaanaMga va
chcheno lEkuMDina noorxakuMDagalavaa Sree kaaLahasteeSvaraa! || 109 ||

karidaityun borigonna Soolamu ka(raa)ragra(stha)staMbu gaadO ratee
Svarunin gaalchina phaalalOchanaSikhaa vargaMbu challaarxenO
paraniMdaaparulan vadhiMpa vidiyun bhaaShyaMbe vaarEmi chE
siri neekun baramOpakaara marayan Sree kaaLahasteeSvaraa! || 110 ||

duramun durgamu raayabaaramu marxin doMgarmamun vaidyamun
naranaadhaaSraya mODabEramunu benmaMtraMbu siddhiMchinan
arayan doDDaphalaMbu galgunadigaa kaakaaryamE tappinan
siriyuM bOvunu braaNahaaniyu nagun Sree kaaLahasteeSvaraa! || 111 ||

tanayuM gaaMchi dhanaMbu niMchi divijasthaanaMbu gaTTiMchi vi
pruna kudvaahamu jEsi satkRutikiM baatruMDai taTaakaMbu nE
rpunaM dravviMchi vanaMbu veTTi mananee pOlEDu neesEvaM jE
sina puNyaatmuMDu pOvu lOkamunakun Sree kaaLahasteeSvaraa! || 112 ||

kShitinaadhOttama! satkaveeSvaruMD vachchen mimmulaM jooDaMgaa
nataMDE mETi kavitvavaikharini sadyaHkaavyanirmaata tat
pratibha lmaMchini tiTTupadyamulu cheppuM daataMDainan mamuM
gritamE choochenu bommaTaMchu radhamul Sree kaaLahasteeSvaraa! || 113 ||

neekuM gaani kavitva mevvariki nEneenaMchu meedettitin
jEkoMTin birudaMbu kaMkaNamu muMjEM gaTTitiM baTTitin
lOkul mechcha vrataMbu naatanuvu keelul nErpuluM gaavu Chee
Chee kaalaMbulareeti dappeDu jumee Sree kaaLahasteeSvaraa! || 114 ||

nichchal ninnu bhajiMchi chinmayamahaa nirvaaNapeeThaMbu pai
rachchalsEyaka yaarjavaMbu kujana vraataMbuchEM graaMgi bhoo
bhRuchchaMDaaluraM golchi vaaru danuM gOpiMman budhuM DaartuMDai
chichchaaraM jamu rellaM jallukonunO Sree kaaLahasteeSvaraa! || 115 ||

daMtaMbu lpaDanappuDE tanuvunaMdaarooDhi yunnappuDE
kaaMtaasaMghamu rOyanappuDE jarakraaMtaMbu gaanappuDE
vitalmEna jariMchanappuDe kurulvellella gaanappuDE
chiMtiMpanvale neepadaaMbujamulan Sree kaaLahasteeSvaraa! || 116 ||

Author: Dhurjati

Sree Kaala Hastiswara Satakam in Other Languages

Write Your Comment