Nitya Parayana Slokas in Malayalam

Nitya Parayana Slokas in Malayalam, Lyrics of Nitya Parayana Slokas in Malayalam… Prabhatha Slokam, Prabhatha Bhumi Sloka, Suryodaya Sloka, Snana Sloka, Bhasmadharana Sloka, Bhojana Purva Sloka, Bhojananthara Sloka, Sandhya deepa darshana Sloka, Karya prarambha sloka, Gayatri Mantra, Hanuman Stotram, Sri Rama Stotram, Ganesh Sloka, Shiva Sloka, Guru Sloka, Devi Sloka, Dakshinamurthi Sloka, Shanti Mantra, etc.. are given here.

പ്രഭാത ശ്ലോകം
കരാഗ്രേ വസതേ ലക്ഷ്മീഃ കരമധ്യേ സരസ്വതീ |
കരമൂലേ സ്ഥിതാ ഗൗരീ പ്രഭാതേ കരദര്ശനമ് ||

പ്രഭാത ഭൂമി ശ്ലോകം
സമുദ്ര വസനേ ദേവീ പര്വത സ്തന മംഡലേ |
വിഷ്ണുപത്നി നമസ്തുഭ്യം, പാദസ്പര്ശം ക്ഷമസ്വമേ ||

സൂര്യോദയ ശ്ലോകം
ബ്രഹ്മസ്വരൂപ മുദയേ മധ്യാഹ്നേതു മഹേശ്വരമ് |
സാഹം ധ്യായേത്സദാ വിഷ്ണും ത്രിമൂര്തിംച ദിവാകരമ് ||

സ്നാന ശ്ലോകം
ഗംഗേ ച യമുനേ ചൈവ ഗോദാവരീ സരസ്വതീ
നര്മദേ സിംധു കാവേരീ ജലേസ്മിന് സന്നിധിം കുരു ||

ഭസ്മ ധാരണ ശ്ലോകം
ശ്രീകരം ച പവിത്രം ച ശോക നിവാരണമ് |
ലോകേ വശീകരം പുംസാം ഭസ്മം ത്ര്യൈലോക്യ പാവനമ് ||

ഭോജന പൂര്വ ശ്ലോകം
ബ്രഹ്മാര്പണം ബ്രഹ്മ ഹവിഃ ബ്രഹ്മാഗ്നൗ ബ്രഹ്മണാഹുതമ് |
ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗംതവ്യം ബ്രഹ്മ കര്മ സമാധിനഃ ||

അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹ-മാശ്രിതഃ |
പ്രാണാപാന സമായുക്തഃ പചാമ്യന്നം ചതുര്വിധമ് ||

ത്വദീയം വസ്തു ഗോവിംദ തുഭ്യമേവ സമര്പയേ |
ഗൃഹാണ സുമുഖോ ഭൂത്വാ പ്രസീദ പരമേശ്വര ||

ഭോജനാനംതര ശ്ലോകം
അഗസ്ത്യം വൈനതേയം ച ശമീം ച ബഡബാലനമ് |
ആഹാര പരിണാമാര്ഥം സ്മരാമി ച വൃകോദരമ് ||

സംധ്യാ ദീപ ദര്ശന ശ്ലോകം
ദീപം ജ്യോതി പരബ്രഹ്മ ദീപം സര്വതമോപഹമ് |
ദീപേന സാധ്യതേ സര്വം സംധ്യാ ദീപം നമോ‌உസ്തുതേ ||

നിദ്രാ ശ്ലോകം
രാമം സ്കംധം ഹനുമന്തം വൈനതേയം വൃകോദരമ് |
ശയനേ യഃ സ്മരേന്നിത്യമ് ദുസ്വപ്ന-സ്തസ്യനശ്യതി ||

കാര്യ പ്രാരംഭ ശ്ലോകം
വക്രതുണ്ഡ മഹാകായ സൂര്യകോടി സമപ്രഭഃ |
നിര്വിഘ്നം കുരു മേ ദേവ സര്വ കാര്യേഷു സര്വദാ ||

ഗായത്രി മംത്രം
ഓം ഭൂര്ഭുവസ്സുവഃ | തഥ്സ’വിതുര്വരേ’ണ്യം |
ഭര്ഗോ’ ദേവസ്യ’ ധീമഹി | ധിയോ യോ നഃ’ പ്രചോദയാ’ത് ||

ഹനുമ സ്തോത്രം
മനോജവം മാരുത തുല്യവേഗം ജിതേന്ദ്രിയം ബുദ്ധിമതാം വരിഷ്ടമ് |
വാതാത്മജം വാനരയൂധ മുഖ്യം ശ്രീരാമദൂതം ശിരസാ നമാമി ||

ബുദ്ധിര്ബലം യശൊധൈര്യം നിര്ഭയത്വ-മരോഗതാ |
അജാഡ്യം വാക്പടുത്വം ച ഹനുമത്-സ്മരണാദ്-ഭവേത് ||

ശ്രീരാമ സ്തോത്രം
ശ്രീ രാമ രാമ രാമേതീ രമേ രാമേ മനോരമേ
സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം രാമ നാമ വരാനനേ

ഗണേശ സ്തോത്രം
ശുക്ലാം ബരധരം വിഷ്ണും ശശിവര്ണമ് ചതുര്ഭുജമ് |
പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സര്വ വിഘ്നോപശാംതയേ ||
അഗജാനന പദ്മാര്കം ഗജാനന മഹര്നിശമ് |
അനേകദംതം ഭക്താനാ-മേകദംത-മുപാസ്മഹേ ||

ശിവ സ്തോത്രം
ത്ര്യം’ബകം യജാമഹേ സുഗന്ധിം പു’ഷ്ടിവര്ധ’നമ് |
ഉര്വാരുകമി’വ ബംധ’നാന്-മൃത്യോ’ര്-മുക്ഷീയ മാ‌உമൃതാ’ത് ||

ഗുരു ശ്ലോകം
ഗുരുര്ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്വിഷ്ണുഃ ഗുരുര്ദേവോ മഹേശ്വരഃ |
ഗുരുഃ സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മാ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ ||

സരസ്വതീ ശ്ലോകം
സരസ്വതീ നമസ്തുഭ്യം വരദേ കാമരൂപിണീ |
വിദ്യാരംഭം കരിഷ്യാമി സിദ്ധിര്ഭവതു മേ സദാ ||

യാ കുംദേംദു തുഷാര ഹാര ധവളാ, യാ ശുഭ്ര വസ്ത്രാവൃതാ |
യാ വീണാ വരദംഡ മംഡിത കരാ, യാ ശ്വേത പദ്മാസനാ |
യാ ബ്രഹ്മാച്യുത ശംകര പ്രഭൃതിഭിര്-ദേവൈഃ സദാ പൂജിതാ |
സാ മാമ് പാതു സരസ്വതീ ഭഗവതീ നിശ്ശേഷജാഡ്യാപഹാ |

ലക്ഷ്മീ ശ്ലോകം
ലക്ഷ്മീം ക്ഷീരസമുദ്ര രാജ തനയാം ശ്രീരംഗ ധാമേശ്വരീമ് |
ദാസീഭൂത സമസ്ത ദേവ വനിതാം ലോകൈക ദീപാംകുരാമ് |
ശ്രീമന്മംധ കടാക്ഷ ലബ്ധ വിഭവ ബ്രഹ്മേംദ്ര ഗംഗാധരാമ് |
ത്വാം ത്രൈലോക്യകുടുംബിനീം സരസിജാം വംദേ മുകുംദപ്രിയാമ് ||

വേംകടേശ്വര ശ്ലോകം
ശ്രിയഃ കാംതായ കള്യാണനിധയേ നിധയേ‌உര്ഥിനാമ് |
ശ്രീ വേംകട നിവാസായ ശ്രീനിവാസായ മംഗളമ് ||

ദേവീ ശ്ലോകം
സര്വ മംഗല മാംഗല്യേ ശിവേ സര്വാര്ഥ സാധികേ |
ശരണ്യേ ത്ര്യംബകേ ദേവി നാരായണി നമോസ്തുതേ ||

ദക്ഷിണാമൂര്തി ശ്ലോകം
ഗുരവേ സര്വലോകാനാം ഭിഷജേ ഭവരോഗിണാമ് |
നിധയേ സര്വവിദ്യാനാം ദക്ഷിണാമൂര്തയേ നമഃ ||

അപരാധ ക്ഷമാപണ സ്തോത്രം
അപരാധ സഹസ്രാണി, ക്രിയംതേ‌உഹര്നിശം മയാ |
ദാസോ‌உയ മിതി മാം മത്വാ, ക്ഷമസ്വ പരമേശ്വര ||

കരചരണ കൃതം വാ കര്മ വാക്കായജം വാ
ശ്രവണ നയനജം വാ മാനസം വാപരാധമ് |
വിഹിത മവിഹിതം വാ സര്വമേതത് ക്ഷമസ്വ
ശിവ ശിവ കരുണാബ്ധേ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ||

കായേന വാചാ മനസേംദ്രിയൈര്വാ
ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേഃ സ്വഭാവാത് |
കരോമി യദ്യത്സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമര്പയാമി ||

ബൗദ്ധ പ്രാര്ഥന
ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ഛാമി
ധര്മം ശരണം ഗച്ഛാമി
സംഘം ശരണം ഗച്ഛാമി

ശാംതി മംത്രം
അസതോമാ സദ്ഗമയാ |
തമസോമാ ജ്യോതിര്ഗമയാ |
മൃത്യോര്മാ അമൃതംഗമയാ |
ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ

സര്വേ ഭവന്തു സുഖിനഃ സര്വേ സന്തു നിരാമയാഃ |
സര്വേ ഭദ്രാണി പശ്യന്തു മാ കശ്ചിദ്ദുഃഖ ഭാഗ്ഭവേത് ||

ഓം സഹ നാ’വവതു | സ നൗ’ ഭുനക്തു | സഹ വീര്യം’ കരവാവഹൈ |
തേജസ്വിനാവധീ’തമസ്തു മാ വി’ദ്വിഷാവഹൈ’ ||
ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ’ ||

വിശേഷ മംത്രാഃ
പംചാക്ഷരി – ഓം നമശ്ശിവായ
അഷ്ടാക്ഷരി – ഓം നമോ നാരായണായ
ദ്വാദശാക്ഷരി – ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ

Nitya Parayana Slokas in Other Languages

Write Your Comment