Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 in Gujarati

રચન: ઋષિ માર્કંડેય

ધ્યાનં
ઓં બંધૂક કાંચનનિભં રુચિરાક્ષમાલાં
પાશાંકુશૌ ચ વરદાં નિજબાહુદંડૈઃ |
બિભ્રાણમિંદુ શકલાભરણાં ત્રિનેત્રાં-
અર્ધાંબિકેશમનિશં વપુરાશ્રયામિ ||

રાજોઉવાચ||1||

વિચિત્રમિદમાખ્યાતં ભગવન ભવતા મમ |
દેવ્યાશ્ચરિતમાહાત્મ્યં રક્ત બીજવધાશ્રિતમ || 2||

ભૂયશ્ચેચ્છામ્યહં શ્રોતું રક્તબીજે નિપાતિતે |
ચકાર શુમ્ભો યત્કર્મ નિશુમ્ભશ્ચાતિકોપનઃ ||3||

ઋષિરુવાચ ||4||

ચકાર કોપમતુલં રક્તબીજે નિપાતિતે|
શુમ્ભાસુરો નિશુમ્ભશ્ચ હતેષ્વન્યેષુ ચાહવે ||5||

હન્યમાનં મહાસૈન્યં વિલોક્યામર્ષમુદ્વહન|
અભ્યદાવન્નિશુમ્બો‌உથ મુખ્યયાસુર સેનયા ||6||

તસ્યાગ્રતસ્તથા પૃષ્ઠે પાર્શ્વયોશ્ચ મહાસુરાઃ
સન્દષ્ટૌષ્ઠપુટાઃ ક્રુદ્ધા હન્તું દેવીમુપાયયુઃ ||7||

આજગામ મહાવીર્યઃ શુમ્ભો‌உપિ સ્વબલૈર્વૃતઃ|
નિહન્તું ચણ્ડિકાં કોપાત્કૃત્વા યુદ્દં તુ માતૃભિઃ ||8||

તતો યુદ્ધમતીવાસીદ્દેવ્યા શુમ્ભનિશુમ્ભયોઃ|
શરવર્ષમતીવોગ્રં મેઘયોરિવ વર્ષતોઃ ||9||

ચિચ્છેદાસ્તાઞ્છરાંસ્તાભ્યાં ચણ્ડિકા સ્વશરોત્કરૈઃ|
તાડયામાસ ચાઙ્ગેષુ શસ્ત્રૌઘૈરસુરેશ્વરૌ ||10||

નિશુમ્ભો નિશિતં ખડ્ગં ચર્મ ચાદાય સુપ્રભમ|
અતાડયન્મૂર્ધ્નિ સિંહં દેવ્યા વાહનમુત્તમમ||11||

તાડિતે વાહને દેવી ક્ષુર પ્રેણાસિમુત્તમમ|
શુમ્ભસ્યાશુ ચિચ્છેદ ચર્મ ચાપ્યષ્ટ ચન્દ્રકમ ||12||

છિન્ને ચર્મણિ ખડ્ગે ચ શક્તિં ચિક્ષેપ સો‌உસુરઃ|
તામપ્યસ્ય દ્વિધા ચક્રે ચક્રેણાભિમુખાગતામ||13||

કોપાધ્માતો નિશુમ્ભો‌உથ શૂલં જગ્રાહ દાનવઃ|
આયાતં મુષ્ઠિપાતેન દેવી તચ્ચાપ્યચૂર્ણયત||14||

આવિદ્ધ્યાથ ગદાં સો‌உપિ ચિક્ષેપ ચણ્ડિકાં પ્રતિ|
સાપિ દેવ્યાસ ત્રિશૂલેન ભિન્ના ભસ્મત્વમાગતા||15||

તતઃ પરશુહસ્તં તમાયાન્તં દૈત્યપુઙ્ગવં|
આહત્ય દેવી બાણૌઘૈરપાતયત ભૂતલે||16||

તસ્મિન્નિ પતિતે ભૂમૌ નિશુમ્ભે ભીમવિક્રમે|
ભ્રાતર્યતીવ સંક્રુદ્ધઃ પ્રયયૌ હન્તુમમ્બિકામ||17||

સ રથસ્થસ્તથાત્યુચ્છૈ ર્ગૃહીતપરમાયુધૈઃ|
ભુજૈરષ્ટાભિરતુલૈ ર્વ્યાપ્યા શેષં બભૌ નભઃ||18||

તમાયાન્તં સમાલોક્ય દેવી શઙ્ખમવાદયત|
જ્યાશબ્દં ચાપિ ધનુષ શ્ચકારાતીવ દુઃસહમ||19||

પૂરયામાસ કકુભો નિજઘણ્ટા સ્વનેન ચ|
સમસ્તદૈત્યસૈન્યાનાં તેજોવધવિધાયિના||20||

તતઃ સિંહો મહાનાદૈ સ્ત્યાજિતેભમહામદૈઃ|
પુરયામાસ ગગનં ગાં તથૈવ દિશો દશ||21||

તતઃ કાળી સમુત્પત્ય ગગનં ક્ષ્મામતાડયત|
કરાભ્યાં તન્નિનાદેન પ્રાક્સ્વનાસ્તે તિરોહિતાઃ||22||

અટ્ટાટ્ટહાસમશિવં શિવદૂતી ચકાર હ|
વૈઃ શબ્દૈરસુરાસ્ત્રેસુઃ શુમ્ભઃ કોપં પરં યયૌ||23||

દુરાત્મં સ્તિષ્ટ તિષ્ઠેતિ વ્યાજ હારામ્બિકા યદા|
તદા જયેત્યભિહિતં દેવૈરાકાશ સંસ્થિતૈઃ||24||

શુમ્ભેનાગત્ય યા શક્તિર્મુક્તા જ્વાલાતિભીષણા|
આયાન્તી વહ્નિકૂટાભા સા નિરસ્તા મહોલ્કયા||25||

સિંહનાદેન શુમ્ભસ્ય વ્યાપ્તં લોકત્રયાન્તરમ|
નિર્ઘાતનિઃસ્વનો ઘોરો જિતવાનવનીપતે||26||

શુમ્ભમુક્તાઞ્છરાન્દેવી શુમ્ભસ્તત્પ્રહિતાઞ્છરાન|
ચિચ્છેદ સ્વશરૈરુગ્રૈઃ શતશો‌உથ સહસ્રશઃ||27||

તતઃ સા ચણ્ડિકા ક્રુદ્ધા શૂલેનાભિજઘાન તમ|
સ તદાભિ હતો ભૂમૌ મૂર્છિતો નિપપાત હ||28||

તતો નિશુમ્ભઃ સમ્પ્રાપ્ય ચેતનામાત્તકાર્મુકઃ|
આજઘાન શરૈર્દેવીં કાળીં કેસરિણં તથા||29||

પુનશ્ચ કૃત્વા બાહુનામયુતં દનુજેશ્વરઃ|
ચક્રાયુધેન દિતિજશ્ચાદયામાસ ચણ્ડિકામ||30||

તતો ભગવતી ક્રુદ્ધા દુર્ગાદુર્ગાર્તિ નાશિની|
ચિચ્છેદ દેવી ચક્રાણિ સ્વશરૈઃ સાયકાંશ્ચ તાન||31||

તતો નિશુમ્ભો વેગેન ગદામાદાય ચણ્ડિકામ|
અભ્યધાવત વૈ હન્તું દૈત્ય સેનાસમાવૃતઃ||32||

તસ્યાપતત એવાશુ ગદાં ચિચ્છેદ ચણ્ડિકા|
ખડ્ગેન શિતધારેણ સ ચ શૂલં સમાદદે||33||

શૂલહસ્તં સમાયાન્તં નિશુમ્ભમમરાર્દનમ|
હૃદિ વિવ્યાધ શૂલેન વેગાવિદ્ધેન ચણ્ડિકા||34||

ખિન્નસ્ય તસ્ય શૂલેન હૃદયાન્નિઃસૃતો‌உપરઃ|
મહાબલો મહાવીર્યસ્તિષ્ઠેતિ પુરુષો વદન||35||

તસ્ય નિષ્ક્રામતો દેવી પ્રહસ્ય સ્વનવત્તતઃ|
શિરશ્ચિચ્છેદ ખડ્ગેન તતો‌உસાવપતદ્ભુવિ||36||

તતઃ સિંહશ્ચ ખાદોગ્ર દંષ્ટ્રાક્ષુણ્ણશિરોધરાન|
અસુરાં સ્તાંસ્તથા કાળી શિવદૂતી તથાપરાન||37||

કૌમારી શક્તિનિર્ભિન્નાઃ કેચિન્નેશુર્મહાસુરાઃ
બ્રહ્માણી મન્ત્રપૂતેન તોયેનાન્યે નિરાકૃતાઃ||38||

માહેશ્વરી ત્રિશૂલેન ભિન્નાઃ પેતુસ્તથાપરે|
વારાહીતુણ્ડઘાતેન કેચિચ્ચૂર્ણી કૃતા ભુવિ||39||

ખણ્ડં ખણ્ડં ચ ચક્રેણ વૈષ્ણવ્યા દાનવાઃ કૃતાઃ|
વજ્રેણ ચૈન્દ્રી હસ્તાગ્ર વિમુક્તેન તથાપરે||40||

કેચિદ્વિનેશુરસુરાઃ કેચિન્નષ્ટામહાહવાત|
ભક્ષિતાશ્ચાપરે કાળીશિવધૂતી મૃગાધિપૈઃ||41||

|| સ્વસ્તિ શ્રી માર્કણ્ડેય પુરાણે સાવર્નિકે મન્વન્તરે દેવિ મહત્મ્યે નિશુમ્ભવધોનામ નવમોધ્યાય સમાપ્તમ ||

આહુતિ
ઓં ક્લીં જયંતી સાંગાયૈ સશક્તિકાયૈ સપરિવારાયૈ સવાહનાયૈ મહાહુતિં સમર્પયામિ નમઃ સ્વાહા ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 in Other Languages

Write Your Comment