Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 in Gujarati

રચન: ઋષિ માર્કંડેય ધ્યાનં ઓં બંધૂક કાંચનનિભં રુચિરાક્ષમાલાં પાશાંકુશૌ ચ વરદાં નિજબાહુદંડૈઃ | બિભ્રાણમિંદુ શકલાભરણાં ત્રિનેત્રાં- અર્ધાંબિકેશમનિશં વપુરાશ્રયામિ || રાજોઉવાચ||1|| વિચિત્રમિદમાખ્યાતં ભગવન ભવતા મમ | દેવ્યાશ્ચરિતમાહાત્મ્યં રક્ત બીજવધાશ્રિતમ || 2|| ભૂયશ્ચેચ્છામ્યહં શ્રોતું રક્તબીજે નિપાતિતે | ચકાર શુમ્ભો યત્કર્મ નિશુમ્ભશ્ચાતિકોપનઃ ||3|| ઋષિરુવાચ ||4|| ચકાર કોપમતુલં રક્તબીજે નિપાતિતે| શુમ્ભાસુરો નિશુમ્ભશ્ચ હતેષ્વન્યેષુ ચાહવે ||5|| હન્યમાનં મહાસૈન્યં વિલોક્યામર્ષમુદ્વહન| અભ્યદાવન્નિશુમ્બો‌உથ મુખ્યયાસુર […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 in Bengali

রচন: ঋষি মার্কংডেয় ধ্য়ানং ওং বংধূক কাংচননিভং রুচিরাক্ষমালাং পাশাংকুশৌ চ বরদাং নিজবাহুদংডৈঃ | বিভ্রাণমিংদু শকলাভরণাং ত্রিনেত্রাং- অর্ধাংবিকেশমনিশং বপুরাশ্রয়ামি || রাজোউবাচ||1|| বিচিত্রমিদমাখ্য়াতং ভগবন ভবতা মম | দেব্য়াশ্চরিতমাহাত্ম্য়ং রক্ত বীজবধাশ্রিতম || 2|| ভূয়শ্চেচ্ছাম্য়হং শ্রোতুং রক্তবীজে নিপাতিতে | চকার শুম্ভো য়ত্কর্ম নিশুম্ভশ্চাতিকোপনঃ ||3|| ঋষিরুবাচ ||4|| চকার কোপমতুলং রক্তবীজে নিপাতিতে| শুম্ভাসুরো নিশুম্ভশ্চ হতেষ্বন্য়েষু চাহবে ||5|| হন্য়মানং মহাসৈন্য়ং বিলোক্য়ামর্ষমুদ্বহন| অভ্য়দাবন্নিশুম্বো‌உথ মুখ্য়য়াসুর […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 in Oriya

ରଚନ: ଋଷି ମାର୍କଂଡେୟ ଧ୍ୟାନଂ ଓଂ ବଂଧୂକ କାଂଚନନିଭଂ ରୁଚିରାକ୍ଷମାଲାଂ ପାଶାଂକୁଶୌ ଚ ଵରଦାଂ ନିଜବାହୁଦଂଡୈଃ | ବିଭ୍ରାଣମିଂଦୁ ଶକଲାଭରଣାଂ ତ୍ରିନେତ୍ରାଂ- ଅର୍ଧାଂବିକେଶମନିଶଂ ଵପୁରାଶ୍ରୟାମି || ରାଜୋଉଵାଚ||1|| ଵିଚିତ୍ରମିଦମାଖ୍ୟାତଂ ଭଗଵନ ଭଵତା ମମ | ଦେଵ୍ୟାଶ୍ଚରିତମାହାତ୍ମ୍ୟଂ ରକ୍ତ ବୀଜଵଧାଶ୍ରିତମ || 2|| ଭୂୟଶ୍ଚେଚ୍ଛାମ୍ୟହଂ ଶ୍ରୋତୁଂ ରକ୍ତବୀଜେ ନିପାତିତେ | ଚକାର ଶୁମ୍ଭୋ ୟତ୍କର୍ମ ନିଶୁମ୍ଭଶ୍ଚାତିକୋପନଃ ||3|| ଋଷିରୁଵାଚ ||4|| ଚକାର କୋପମତୁଲଂ ରକ୍ତବୀଜେ ନିପାତିତେ| ଶୁମ୍ଭାସୁରୋ ନିଶୁମ୍ଭଶ୍ଚ ହତେଷ୍ଵନ୍ୟେଷୁ ଚାହଵେ ||5|| ହନ୍ୟମାନଂ ମହାସୈନ୍ୟଂ ଵିଲୋକ୍ୟାମର୍ଷମୁଦ୍ଵହନ| ଅଭ୍ୟଦାଵନ୍ନିଶୁମ୍ବୋ‌உଥ ମୁଖ୍ୟୟାସୁର […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 in Hindi

रचन: ऋषि मार्कंडेय ध्यानं ॐ बंधूक कांचननिभं रुचिराक्षमालां पाशांकुशौ च वरदां निजबाहुदंडैः । बिभ्राणमिंदु शकलाभरणां त्रिनेत्रां- अर्धांबिकेशमनिशं वपुराश्रयामि ॥ राजौवाच॥१॥ विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम । देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्त बीजवधाश्रितम् ॥ २॥ भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते । चकार शुंभो यत्कर्म निशुंभश्चातिकोपनः ॥३॥ ऋषिरुवाच ॥४॥ चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते। शुंभासुरो निशुंभश्च हतेष्वन्येषु चाहवे ॥५॥ हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन्। अभ्यदावन्निशुंबो‌உथ मुख्ययासुर […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 in Malayalam

രചന: ഋഷി മാര്കംഡേയ ധ്യാനം ഓം ബംധൂക കാംചനനിഭം രുചിരാക്ഷമാലാം പാശാംകുശൗ ച വരദാം നിജബാഹുദംഡൈഃ | ബിഭ്രാണമിംദു ശകലാഭരണാം ത്രിനേത്രാം- അര്ധാംബികേശമനിശം വപുരാശ്രയാമി || രാജോഉവാച||1|| വിചിത്രമിദമാഖ്യാതം ഭഗവന് ഭവതാ മമ | ദേവ്യാശ്ചരിതമാഹാത്മ്യം രക്ത ബീജവധാശ്രിതമ് || 2|| ഭൂയശ്ചേച്ഛാമ്യഹം ശ്രോതും രക്തബീജേ നിപാതിതേ | ചകാര ശുമ്ഭോ യത്കര്മ നിശുമ്ഭശ്ചാതികോപനഃ ||3|| ഋഷിരുവാച ||4|| ചകാര കോപമതുലം രക്തബീജേ നിപാതിതേ| ശുമ്ഭാസുരോ നിശുമ്ഭശ്ച ഹതേഷ്വന്യേഷു ചാഹവേ ||5|| ഹന്യമാനം മഹാസൈന്യം വിലോക്യാമര്ഷമുദ്വഹന്| അഭ്യദാവന്നിശുമ്ബോ‌உഥ മുഖ്യയാസുര […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 in Kannada

ರಚನ: ಋಷಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಧ್ಯಾನಂ ಓಂ ಬಂಧೂಕ ಕಾಂಚನನಿಭಂ ರುಚಿರಾಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಪಾಶಾಂಕುಶೌ ಚ ವರದಾಂ ನಿಜಬಾಹುದಂಡೈಃ | ಬಿಭ್ರಾಣಮಿಂದು ಶಕಲಾಭರಣಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ- ಅರ್ಧಾಂಬಿಕೇಶಮನಿಶಂ ವಪುರಾಶ್ರಯಾಮಿ || ರಾಜೋಉವಾಚ||1|| ವಿಚಿತ್ರಮಿದಮಾಖ್ಯಾತಂ ಭಗವನ್ ಭವತಾ ಮಮ | ದೇವ್ಯಾಶ್ಚರಿತಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ರಕ್ತ ಬೀಜವಧಾಶ್ರಿತಮ್ || 2|| ಭೂಯಶ್ಚೇಚ್ಛಾಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೋತುಂ ರಕ್ತಬೀಜೇ ನಿಪಾತಿತೇ | ಚಕಾರ ಶುಂಭೋ ಯತ್ಕರ್ಮ ನಿಶುಂಭಶ್ಚಾತಿಕೋಪನಃ ||3|| ಋಷಿರುವಾಚ ||4|| ಚಕಾರ ಕೋಪಮತುಲಂ ರಕ್ತಬೀಜೇ ನಿಪಾತಿತೇ| ಶುಂಭಾಸುರೋ ನಿಶುಂಭಶ್ಚ ಹತೇಷ್ವನ್ಯೇಷು ಚಾಹವೇ ||5|| ಹನ್ಯಮಾನಂ ಮಹಾಸೈನ್ಯಂ ವಿಲೋಕ್ಯಾಮರ್ಷಮುದ್ವಹನ್| ಅಭ್ಯದಾವನ್ನಿಶುಂಬೋ‌உಥ ಮುಖ್ಯಯಾಸುರ […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 in Telugu

రచన: ఋషి మార్కండేయ ధ్యానం ఓం బంధూక కాంచననిభం రుచిరాక్షమాలాం పాశాంకుశౌ చ వరదాం నిజబాహుదండైః | బిభ్రాణమిందు శకలాభరణాం త్రినేత్రాం- అర్ధాంబికేశమనిశం వపురాశ్రయామి || రాజోఉవాచ||1|| విచిత్రమిదమాఖ్యాతం భగవన్ భవతా మమ | దేవ్యాశ్చరితమాహాత్మ్యం రక్త బీజవధాశ్రితమ్ || 2|| భూయశ్చేచ్ఛామ్యహం శ్రోతుం రక్తబీజే నిపాతితే | చకార శుంభో యత్కర్మ నిశుంభశ్చాతికోపనః ||3|| ఋషిరువాచ ||4|| చకార కోపమతులం రక్తబీజే నిపాతితే| శుంభాసురో నిశుంభశ్చ హతేష్వన్యేషు చాహవే ||5|| హన్యమానం మహాసైన్యం విలోక్యామర్షముద్వహన్| అభ్యదావన్నిశుంబో‌உథ ముఖ్యయాసుర […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 in English

Author: Markandeya dhyaanaM OM baMdhooka kaaMcananibhaM ruciraakShamaalaaM paaSaaMkuSau ca varadaaM nijabaahudaMDaiH | bibhraaNamiMdu SakalaabharaNaaM trinEtraaM- ardhaaMbikESamaniSaM vapuraaSrayaami || raajOuvaaca||1|| vicitramidamaakhyaataM bhagavan bhavataa mama | dEvyaaScaritamaahaatmyaM rakta beejavadhaaSritam || 2|| bhooyaScEcCaamyahaM SrOtuM raktabeejE nipaatitE | cakaara SumbhO yatkarma niSumbhaScaatikOpanaH ||3|| RuShiruvaaca ||4|| cakaara kOpamatulaM raktabeejE nipaatitE| SumbhaasurO niSumbhaSca hatEShvanyEShu caahavE ||5|| hanyamaanaM mahaasainyaM vilOkyaamarShamudvahan| abhyadaavanniSumbOtha mukhyayaasura sEnayaa […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 in Tamil

ரசன: றுஷி மார்கம்டேய த்யானம் ஓம் பம்தூக காம்சனனிபம் ருசிராக்ஷமாலாம் பாஶாம்குஶௌ ச வரதாம் னிஜபாஹுதம்டைஃ | பிப்ராணமிம்து ஶகலாபரணாம் த்ரினேத்ராம்- அர்தாம்பிகேஶமனிஶம் வபுராஶ்ரயாமி || ராஜோஉவாச||1|| விசித்ரமிதமாக்யாதம் பகவன் பவதா மம | தேவ்யாஶ்சரிதமாஹாத்ம்யம் ரக்த பீஜவதாஶ்ரிதம் || 2|| பூயஶ்சேச்சாம்யஹம் ஶ்ரோதும் ரக்தபீஜே னிபாதிதே | சகார ஶும்போ யத்கர்ம னிஶும்பஶ்சாதிகோபனஃ ||3|| றுஷிருவாச ||4|| சகார கோபமதுலம் ரக்தபீஜே னிபாதிதே| ஶும்பாஸுரோ னிஶும்பஶ்ச ஹதேஷ்வன்யேஷு சாஹவே ||5|| ஹன்யமானம் மஹாஸைன்யம் விலோக்யாமர்ஷமுத்வஹன்| அப்யதாவன்னிஶும்போ‌உத முக்யயாஸுர […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 in Sanskrit

रचन: ऋषि मार्कण्डेय ध्यानं ॐ बन्धूक काञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः । बिभ्राणमिन्दु शकलाभरणां त्रिनेत्रां- अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि ॥ राजौवाच॥1॥ विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम । देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्त बीजवधाश्रितम् ॥ 2॥ भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते । चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः ॥3॥ ऋषिरुवाच ॥4॥ चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते। शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे ॥5॥ हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन्। अभ्यदावन्निशुम्बो‌உथ मुख्ययासुर […]