Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 7 in Tamil

ரசன: றுஷி மார்கம்டேய

த்யானம்
த்யாயேம் ரத்ன பீடே ஶுககல படிதம் ஶ்ருண்வதீம் ஶ்யாமலாம்கீம்|
ன்யஸ்தைகாம்க்ரிம் ஸரோஜே ஶஶி ஶகல தராம் வல்லகீம் வாத யன்தீம்
கஹலாராபத்த மாலாம் னியமித விலஸச்சோலிகாம் ரக்த வஸ்த்ராம்|
மாதம்கீம் ஶம்க பாத்ராம் மதுர மதுமதாம் சித்ரகோத்பாஸி பாலாம்|

றுஷிருவாச|

ஆஜ்ஞப்தாஸ்தே ததோதைத்யாஶ்சண்டமுண்டபுரோகமாஃ|
சதுரங்கபலோபேதா யயுரப்யுத்யதாயுதாஃ ||1||

தத்றுஶுஸ்தே ததோ தேவீமீஷத்தாஸாம் வ்யவஸ்திதாம்|
ஸிம்ஹஸ்யோபரி ஶைலேன்த்ரஶ்றுங்கே மஹதிகாஞ்சனே ||2||

தேத்றுஷ்ட்வாதாம்ஸமாதாதுமுத்யமம் ஞ்சக்ருருத்யதாஃ
ஆக்றுஷ்டசாபாஸிதராஸ்ததா‌உன்யே தத்ஸமீபகாஃ ||3||

ததஃ கோபம் சகாரோச்சைரம்பிகா தானரீன்ப்ரதி|
கோபேன சாஸ்யா வதனம் மஷீவர்ணமபூத்ததா ||4||

ப்ருகுடீகுடிலாத்தஸ்யா லலாடபலகாத்த்ருதம்|
காளீ கராள வதனா வினிஷ்க்ரான்தாஸிபாஶினீ ||5||

விசித்ரகட்வாங்கதரா னரமாலாவிபூஷணா|
த்வீபிசர்மபரீதானா ஶுஷ்கமாம்ஸாதிபைரவா ||6||

அதிவிஸ்தாரவதனா ஜிஹ்வாலலனபீஷணா|
னிமக்னாரக்தனயனா னாதாபூரிததிங்முகா ||6||

ஸா வேகேனாபிபதிதா கூதயன்தீ மஹாஸுரான்|
ஸைன்யே தத்ர ஸுராரீணாமபக்ஷயத தத்பலம் ||8||

பார்ஷ்ணிக்ராஹாங்குஶக்ராஹயோதகண்டாஸமன்விதான்|
ஸமாதாயைகஹஸ்தேன முகே சிக்ஷேப வாரணான் ||9||

ததைவ யோதம் துரகை ரதம் ஸாரதினா ஸஹ|
னிக்ஷிப்ய வக்த்ரே தஶனைஶ்சர்வயத்யதிபைரவம் ||10||

ஏகம் ஜக்ராஹ கேஶேஷு க்ரீவாயாமத சாபரம்|
பாதேனாக்ரம்யசைவான்யமுரஸான்யமபோதயத் ||11||

தைர்முக்தானிச ஶஸ்த்ராணி மஹாஸ்த்ராணி ததாஸுரைஃ|
முகேன ஜக்ராஹ ருஷா தஶனைர்மதிதான்யபி ||12||

பலினாம் தத்பலம் ஸர்வமஸுராணாம் துராத்மனாம்
மமர்தாபக்ஷயச்சான்யானன்யாம்ஶ்சாதாடயத்ததா ||13||

அஸினா னிஹதாஃ கேசித்கேசித்கட்வாங்கதாடிதாஃ|
ஜக்முர்வினாஶமஸுரா தன்தாக்ராபிஹதாஸ்ததா ||14||

க்ஷணேன தத்பலம் ஸர்வ மஸுராணாம் னிபாதிதம்|
த்றுஷ்ட்வா சண்டோ‌உபிதுத்ராவ தாம் காளீமதிபீஷணாம் ||15||

ஶரவர்ஷைர்மஹாபீமைர்பீமாக்ஷீம் தாம் மஹாஸுரஃ|
சாதயாமாஸ சக்ரைஶ்ச முண்டஃ க்ஷிப்தைஃ ஸஹஸ்ரஶஃ ||16||

தானிசக்ராண்யனேகானி விஶமானானி தன்முகம்|
பபுர்யதார்கபிம்பானி ஸுபஹூனி கனோதரம் ||17||

ததோ ஜஹாஸாதிருஷா பீமம் பைரவனாதினீ|
காளீ கராளவதனா துர்தர்ஶஶனோஜ்ஜ்வலா ||18||

உத்தாய ச மஹாஸிம்ஹம் தேவீ சண்டமதாவத|
க்றுஹீத்வா சாஸ்ய கேஶேஷு ஶிரஸ்தேனாஸினாச்சினத் ||19||

அத முண்டோ‌உப்யதாவத்தாம் த்றுஷ்ட்வா சண்டம் னிபாதிதம்|
தமப்யபாத யத்பமௌ ஸா கட்காபிஹதம்ருஷா ||20||

ஹதஶேஷம் ததஃ ஸைன்யம் த்றுஷ்ட்வா சண்டம் னிபாதிதம்|
முண்டம்ச ஸுமஹாவீர்யம் திஶோ பேஜே பயாதுரம் ||21||

ஶிரஶ்சண்டஸ்ய காளீ ச க்றுஹீத்வா முண்ட மேவ ச|
ப்ராஹ ப்ரசண்டாட்டஹாஸமிஶ்ரமப்யேத்ய சண்டிகாம் ||22||

மயா தவா த்ரோபஹ்றுதௌ சண்டமுண்டௌ மஹாபஶூ|
யுத்தயஜ்ஞே ஸ்வயம் ஶும்பம் னிஶும்பம் சஹனிஷ்யஸி ||23||

றுஷிருவாச||

தாவானீதௌ ததோ த்றுஷ்ட்வா சண்ட முண்டௌ மஹாஸுரௌ|
உவாச காளீம் கள்யாணீ லலிதம் சண்டிகா வசஃ ||24||

யஸ்மாச்சண்டம் ச முண்டம் ச க்றுஹீத்வா த்வமுபாகதா|
சாமுண்டேதி ததோ லொகே க்யாதா தேவீ பவிஷ்யஸி ||25||

|| ஜய ஜய ஶ்ரீ மார்கண்டேய புராணே ஸாவர்னிகே மன்வன்தரே தேவி மஹத்ம்யே சண்டமுண்ட வதோ னாம ஸப்தமோத்யாய ஸமாப்தம் ||

ஆஹுதி
ஓம் க்லீம் ஜயம்தீ ஸாம்காயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை காளீ சாமும்டா தேவ்யை கர்பூர பீஜாதிஷ்டாயை மஹாஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 7 in Other Languages

Write Your Comment