Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 7 in Gujarati

રચન: ઋષિ માર્કંડેય

ધ્યાનં
ધ્યાયેં રત્ન પીઠે શુકકલ પઠિતં શ્રુણ્વતીં શ્યામલાંગીં|
ન્યસ્તૈકાંઘ્રિં સરોજે શશિ શકલ ધરાં વલ્લકીં વાદ યન્તીં
કહલારાબદ્ધ માલાં નિયમિત વિલસચ્ચોલિકાં રક્ત વસ્ત્રાં|
માતંગીં શંખ પાત્રાં મધુર મધુમદાં ચિત્રકોદ્ભાસિ ભાલાં|

ઋષિરુવાચ|

આજ્ઞપ્તાસ્તે તતોદૈત્યાશ્ચણ્ડમુણ્ડપુરોગમાઃ|
ચતુરઙ્ગબલોપેતા યયુરભ્યુદ્યતાયુધાઃ ||1||

દદૃશુસ્તે તતો દેવીમીષદ્ધાસાં વ્યવસ્થિતામ|
સિંહસ્યોપરિ શૈલેન્દ્રશૃઙ્ગે મહતિકાઞ્ચને ||2||

તેદૃષ્ટ્વાતાંસમાદાતુમુદ્યમં ઞ્ચક્રુરુદ્યતાઃ
આકૃષ્ટચાપાસિધરાસ્તથા‌உન્યે તત્સમીપગાઃ ||3||

તતઃ કોપં ચકારોચ્ચૈરમ્ભિકા તાનરીન્પ્રતિ|
કોપેન ચાસ્યા વદનં મષીવર્ણમભૂત્તદા ||4||

ભ્રુકુટીકુટિલાત્તસ્યા લલાટફલકાદ્દ્રુતમ|
કાળી કરાળ વદના વિનિષ્ક્રાન્તાસિપાશિની ||5||

વિચિત્રખટ્વાઙ્ગધરા નરમાલાવિભૂષણા|
દ્વીપિચર્મપરીધાના શુષ્કમાંસાતિભૈરવા ||6||

અતિવિસ્તારવદના જિહ્વાલલનભીષણા|
નિમગ્નારક્તનયના નાદાપૂરિતદિઙ્મુખા ||6||

સા વેગેનાભિપતિતા ઘૂતયન્તી મહાસુરાન|
સૈન્યે તત્ર સુરારીણામભક્ષયત તદ્બલમ ||8||

પાર્ષ્ણિગ્રાહાઙ્કુશગ્રાહયોધઘણ્ટાસમન્વિતાન|
સમાદાયૈકહસ્તેન મુખે ચિક્ષેપ વારણાન ||9||

તથૈવ યોધં તુરગૈ રથં સારથિના સહ|
નિક્ષિપ્ય વક્ત્રે દશનૈશ્ચર્વયત્યતિભૈરવં ||10||

એકં જગ્રાહ કેશેષુ ગ્રીવાયામથ ચાપરં|
પાદેનાક્રમ્યચૈવાન્યમુરસાન્યમપોથયત ||11||

તૈર્મુક્તાનિચ શસ્ત્રાણિ મહાસ્ત્રાણિ તથાસુરૈઃ|
મુખેન જગ્રાહ રુષા દશનૈર્મથિતાન્યપિ ||12||

બલિનાં તદ્બલં સર્વમસુરાણાં દુરાત્મનાં
મમર્દાભક્ષયચ્ચાન્યાનન્યાંશ્ચાતાડયત્તથા ||13||

અસિના નિહતાઃ કેચિત્કેચિત્ખટ્વાઙ્ગતાડિતાઃ|
જગ્મુર્વિનાશમસુરા દન્તાગ્રાભિહતાસ્તથા ||14||

ક્ષણેન તદ્ભલં સર્વ મસુરાણાં નિપાતિતં|
દૃષ્ટ્વા ચણ્ડો‌உભિદુદ્રાવ તાં કાળીમતિભીષણાં ||15||

શરવર્ષૈર્મહાભીમૈર્ભીમાક્ષીં તાં મહાસુરઃ|
છાદયામાસ ચક્રૈશ્ચ મુણ્ડઃ ક્ષિપ્તૈઃ સહસ્રશઃ ||16||

તાનિચક્રાણ્યનેકાનિ વિશમાનાનિ તન્મુખમ|
બભુર્યથાર્કબિમ્બાનિ સુબહૂનિ ઘનોદરં ||17||

તતો જહાસાતિરુષા ભીમં ભૈરવનાદિની|
કાળી કરાળવદના દુર્દર્શશનોજ્જ્વલા ||18||

ઉત્થાય ચ મહાસિંહં દેવી ચણ્ડમધાવત|
ગૃહીત્વા ચાસ્ય કેશેષુ શિરસ્તેનાસિનાચ્છિનત ||19||

અથ મુણ્ડો‌உભ્યધાવત્તાં દૃષ્ટ્વા ચણ્ડં નિપાતિતમ|
તમપ્યપાત યદ્ભમૌ સા ખડ્ગાભિહતંરુષા ||20||

હતશેષં તતઃ સૈન્યં દૃષ્ટ્વા ચણ્ડં નિપાતિતમ|
મુણ્ડંચ સુમહાવીર્યં દિશો ભેજે ભયાતુરમ ||21||

શિરશ્ચણ્ડસ્ય કાળી ચ ગૃહીત્વા મુણ્ડ મેવ ચ|
પ્રાહ પ્રચણ્ડાટ્ટહાસમિશ્રમભ્યેત્ય ચણ્ડિકામ ||22||

મયા તવા ત્રોપહૃતૌ ચણ્ડમુણ્ડૌ મહાપશૂ|
યુદ્ધયજ્ઞે સ્વયં શુમ્ભં નિશુમ્ભં ચહનિષ્યસિ ||23||

ઋષિરુવાચ||

તાવાનીતૌ તતો દૃષ્ટ્વા ચણ્ડ મુણ્ડૌ મહાસુરૌ|
ઉવાચ કાળીં કળ્યાણી લલિતં ચણ્ડિકા વચઃ ||24||

યસ્માચ્ચણ્ડં ચ મુણ્ડં ચ ગૃહીત્વા ત્વમુપાગતા|
ચામુણ્ડેતિ તતો લોકે ખ્યાતા દેવી ભવિષ્યસિ ||25||

|| જય જય શ્રી માર્કણ્ડેય પુરાણે સાવર્નિકે મન્વન્તરે દેવિ મહત્મ્યે ચણ્ડમુણ્ડ વધો નામ સપ્તમોધ્યાય સમાપ્તમ ||

આહુતિ
ઓં ક્લીં જયંતી સાંગાયૈ સશક્તિકાયૈ સપરિવારાયૈ સવાહનાયૈ કાળી ચામુંડા દેવ્યૈ કર્પૂર બીજાધિષ્ઠાયૈ મહાહુતિં સમર્પયામિ નમઃ સ્વાહા ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 7 in Other Languages

Write Your Comment