Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 5 in Gujarati

રચન: ઋષિ માર્કંડેય

અસ્ય શ્રી ઉત્તરચરિત્રસ્ય રુદ્ર ઋષિઃ | શ્રી મહાસરસ્વતી દેવતા | અનુષ્ટુપ્છન્ધઃ |ભીમા શક્તિઃ | ભ્રામરી બીજમ | સૂર્યસ્તત્વમ | સામવેદઃ | સ્વરૂપમ | શ્રી મહાસરસ્વતિપ્રીત્યર્થે | ઉત્તરચરિત્રપાઠે વિનિયોગઃ ||

ધ્યાનં
ઘણ્ટાશૂલહલાનિ શંખ મુસલે ચક્રં ધનુઃ સાયકં
હસ્તાબ્જૈર્ધદતીં ઘનાન્તવિલસચ્છીતાંશુતુલ્યપ્રભાં
ગૌરી દેહ સમુદ્ભવાં ત્રિજગતામ આધારભૂતાં મહા
પૂર્વામત્ર સરસ્વતી મનુભજે શુમ્ભાદિદૈત્યાર્દિનીં||

||ઋષિરુવાચ|| || 1 ||

પુરા શુમ્ભનિશુમ્ભાભ્યામસુરાભ્યાં શચીપતેઃ
ત્રૈલોક્યં યજ્ઞ્ય ભાગાશ્ચ હૃતા મદબલાશ્રયાત ||2||

તાવેવ સૂર્યતામ તદ્વદધિકારં તથૈન્દવં
કૌબેરમથ યામ્યં ચક્રાંતે વરુણસ્ય ચ
તાવેવ પવનર્દ્ધિ‌உં ચ ચક્રતુર્વહ્નિ કર્મચ
તતો દેવા વિનિર્ધૂતા ભ્રષ્ટરાજ્યાઃ પરાજિતાઃ ||3||

હૃતાધિકારાસ્ત્રિદશાસ્તાભ્યાં સર્વે નિરાકૃતા|
મહાસુરાભ્યાં તાં દેવીં સંસ્મરન્ત્યપરાજિતાં ||4||

તયાસ્માકં વરો દત્તો યધાપત્સુ સ્મૃતાખિલાઃ|
ભવતાં નાશયિષ્યામિ તત્ક્ષણાત્પરમાપદઃ ||5||

ઇતિકૃત્વા મતિં દેવા હિમવન્તં નગેશ્વરં|
જગ્મુસ્તત્ર તતો દેવીં વિષ્ણુમાયાં પ્રતુષ્ટુવુઃ ||6||

દેવા ઊચુઃ

નમો દેવ્યૈ મહાદેવ્યૈ શિવાયૈ સતતં નમઃ|
નમઃ પ્રકૃત્યૈ ભદ્રાયૈ નિયતાઃ પ્રણતાઃ સ્મતાં ||6||

રૌદ્રાય નમો નિત્યાયૈ ગૌર્યૈ ધાત્ર્યૈ નમો નમઃ
જ્યોત્સ્નાયૈ ચેન્દુરૂપિણ્યૈ સુખાયૈ સતતં નમઃ ||8||

કળ્યાણ્યૈ પ્રણતા વૃદ્ધ્યૈ સિદ્ધ્યૈ કુર્મો નમો નમઃ|
નૈરૃત્યૈ ભૂભૃતાં લક્ષ્મૈ શર્વાણ્યૈ તે નમો નમઃ ||9||

દુર્ગાયૈ દુર્ગપારાયૈ સારાયૈ સર્વકારિણ્યૈ
ખ્યાત્યૈ તથૈવ કૃષ્ણાયૈ ધૂમ્રાયૈ સતતં નમઃ ||10||

અતિસૌમ્યતિરૌદ્રાયૈ નતાસ્તસ્યૈ નમો નમઃ
નમો જગત્પ્રતિષ્ઠાયૈ દેવ્યૈ કૃત્યૈ નમો નમઃ ||11||

યાદેવી સર્વભૂતેષૂ વિષ્ણુમાયેતિ શબ્ધિતા|
નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ,નમસ્તસ્યૈ નમોનમઃ ||12

યાદેવી સર્વભૂતેષૂ ચેતનેત્યભિધીયતે|
નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ,નમસ્તસ્યૈ નમોનમઃ ||13||

યાદેવી સર્વભૂતેષૂ બુદ્ધિરૂપેણ સંસ્થિતા|
નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ,નમસ્તસ્યૈ નમોનમઃ ||14||

યાદેવી સર્વભૂતેષૂ નિદ્રારૂપેણ સંસ્થિતા|
નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ,નમસ્તસ્યૈ નમોનમઃ ||15||

યાદેવી સર્વભૂતેષૂ ક્ષુધારૂપેણ સંસ્થિતા
નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ,નમસ્તસ્યૈ નમોનમઃ ||16||

યાદેવી સર્વભૂતેષૂ છાયારૂપેણ સંસ્થિતા
નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ,નમસ્તસ્યૈ નમોનમઃ ||17||

યાદેવી સર્વભૂતેષૂ શક્તિરૂપેણ સંસ્થિતા
નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ,નમસ્તસ્યૈ નમોનમઃ ||18||

યાદેવી સર્વભૂતેષૂ તૃષ્ણારૂપેણ સંસ્થિતા
નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ,નમસ્તસ્યૈ નમોનમઃ ||19||

યાદેવી સર્વભૂતેષૂ ક્ષાન્તિરૂપેણ સંસ્થિતા
નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ,નમસ્તસ્યૈ નમોનમઃ ||20||

યાદેવી સર્વભૂતેષૂ જાતિરૂપેણ સંસ્થિતા
નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ,નમસ્તસ્યૈ નમોનમઃ ||21||

યાદેવી સર્વભૂતેષૂ લજ્જારૂપેણ સંસ્થિતા
નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ,નમસ્તસ્યૈ નમોનમઃ ||22||

યાદેવી સર્વભૂતેષૂ શાન્તિરૂપેણ સંસ્થિતા
નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ,નમસ્તસ્યૈ નમોનમઃ ||23||

યાદેવી સર્વભૂતેષૂ શ્રદ્ધારૂપેણ સંસ્થિતા
નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ,નમસ્તસ્યૈ નમોનમઃ ||24||

યાદેવી સર્વભૂતેષૂ કાન્તિરૂપેણ સંસ્થિતા
નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ,નમસ્તસ્યૈ નમોનમઃ ||25||

યાદેવી સર્વભૂતેષૂ લક્ષ્મીરૂપેણ સંસ્થિતા
નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ,નમસ્તસ્યૈ નમોનમઃ ||26||

યાદેવી સર્વભૂતેષૂ વૃત્તિરૂપેણ સંસ્થિતા
નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ,નમસ્તસ્યૈ નમોનમઃ ||27||

યાદેવી સર્વભૂતેષૂ સ્મૃતિરૂપેણ સંસ્થિતા
નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ,નમસ્તસ્યૈ નમોનમઃ ||28||

યાદેવી સર્વભૂતેષૂ દયારૂપેણ સંસ્થિતા
નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ,નમસ્તસ્યૈ નમોનમઃ ||29||

યાદેવી સર્વભૂતેષૂ તુષ્ટિરૂપેણ સંસ્થિતા
નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ,નમસ્તસ્યૈ નમોનમઃ ||30||

યાદેવી સર્વભૂતેષૂ માતૃરૂપેણ સંસ્થિતા
નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ,નમસ્તસ્યૈ નમોનમઃ ||31||

યાદેવી સર્વભૂતેષૂ ભ્રાન્તિરૂપેણ સંસ્થિતા
નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ,નમસ્તસ્યૈ નમોનમઃ ||32||

ઇન્દ્રિયાણામધિષ્ઠાત્રી ભૂતાનાં ચાખિલેષુ યા|
ભૂતેષુ સતતં તસ્યૈ વ્યાપ્તિ દેવ્યૈ નમો નમઃ ||33||

ચિતિરૂપેણ યા કૃત્સ્નમેત દ્વ્યાપ્ય સ્થિતા જગત
નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ,નમસ્તસ્યૈ નમોનમઃ ||34||

સ્તુતાસુરૈઃ પૂર્વમભીષ્ટ સંશ્રયાત્તથા
સુરેન્દ્રેણ દિનેષુસેવિતા|
કરોતુસા નઃ શુભહેતુરીશ્વરી
શુભાનિ ભદ્રાણ્ય ભિહન્તુ ચાપદઃ ||35||

યા સામ્પ્રતં ચોદ્ધતદૈત્યતાપિતૈ
રસ્માભિરીશાચસુરૈર્નમશ્યતે|
યાચ સ્મતા તત્‍ક્ષણ મેવ હન્તિ નઃ
સર્વા પદોભક્તિવિનમ્રમૂર્તિભિઃ ||36||

ઋષિરુવાચ||

એવં સ્તવાભિ યુક્તાનાં દેવાનાં તત્ર પાર્વતી|
સ્નાતુમભ્યાયયૌ તોયે જાહ્નવ્યા નૃપનન્દન ||37||

સાબ્રવીત્તાન સુરાન સુભ્રૂર્ભવદ્ભિઃ સ્તૂયતે‌உત્ર કા
શરીરકોશતશ્ચાસ્યાઃ સમુદ્ભૂતા‌உ બ્રવીચ્છિવા ||38||

સ્તોત્રં મમૈતત્ક્રિયતે શુમ્ભદૈત્ય નિરાકૃતૈઃ
દેવૈઃ સમેતૈઃ સમરે નિશુમ્ભેન પરાજિતૈઃ ||39||

શરીરકોશાદ્યત્તસ્યાઃ પાર્વત્યા નિઃસૃતામ્બિકા|
કૌશિકીતિ સમસ્તેષુ તતો લોકેષુ ગીયતે ||40||

તસ્યાંવિનિર્ગતાયાં તુ કૃષ્ણાભૂત્સાપિ પાર્વતી|
કાળિકેતિ સમાખ્યાતા હિમાચલકૃતાશ્રયા ||41||

તતો‌உમ્બિકાં પરં રૂપં બિભ્રાણાં સુમનોહરમ |
દદર્શ ચણ્દો મુણ્દશ્ચ ભૃત્યૌ શુમ્ભનિશુમ્ભયોઃ ||42||

તાભ્યાં શુમ્ભાય ચાખ્યાતા સાતીવ સુમનોહરા|
કાપ્યાસ્તે સ્ત્રી મહારાજ ભાસ યન્તી હિમાચલમ ||43||

નૈવ તાદૃક ક્વચિદ્રૂપં દૃષ્ટં કેનચિદુત્તમમ|
જ્ઞાયતાં કાપ્યસૌ દેવી ગૃહ્યતાં ચાસુરેશ્વર ||44||

સ્ત્રી રત્ન મતિચાર્વંજ્ગી દ્યોતયન્તીદિશસ્ત્વિષા|
સાતુતિષ્ટતિ દૈત્યેન્દ્ર તાં ભવાન દ્રષ્ટુ મર્હતિ ||45||

યાનિ રત્નાનિ મણયો ગજાશ્વાદીનિ વૈ પ્રભો|
ત્રૈ લોક્યેતુ સમસ્તાનિ સામ્પ્રતં ભાન્તિતે ગૃહે ||46||

ઐરાવતઃ સમાનીતો ગજરત્નં પુનર્દરાત|
પારિજાત તરુશ્ચાયં તથૈવોચ્ચૈઃ શ્રવા હયઃ ||47||

વિમાનં હંસસંયુક્તમેતત્તિષ્ઠતિ તે‌உઙ્ગણે|
રત્નભૂત મિહાનીતં યદાસીદ્વેધસો‌உદ્ભુતં ||48||

નિધિરેષ મહા પદ્મઃ સમાનીતો ધનેશ્વરાત|
કિઞ્જલ્કિનીં દદૌ ચાબ્ધિર્માલામમ્લાનપજ્કજાં ||49||

છત્રં તેવારુણં ગેહે કાઞ્ચનસ્રાવિ તિષ્ઠતિ|
તથાયં સ્યન્દનવરો યઃ પુરાસીત્પ્રજાપતેઃ ||50||

મૃત્યોરુત્ક્રાન્તિદા નામ શક્તિરીશ ત્વયા હૃતા|
પાશઃ સલિલ રાજસ્ય ભ્રાતુસ્તવ પરિગ્રહે ||51||

નિશુમ્ભસ્યાબ્ધિજાતાશ્ચ સમસ્તા રત્ન જાતયઃ|
વહ્નિશ્ચાપિ દદૌ તુભ્ય મગ્નિશૌચે ચ વાસસી ||52||

એવં દૈત્યેન્દ્ર રત્નાનિ સમસ્તાન્યાહૃતાનિ તે
સ્ત્ર્રી રત્ન મેષા કલ્યાણી ત્વયા કસ્માન્ન ગૃહ્યતે ||53||

ઋષિરુવાચ|

નિશમ્યેતિ વચઃ શુમ્ભઃ સ તદા ચણ્ડમુણ્ડયોઃ|
પ્રેષયામાસ સુગ્રીવં દૂતં દેવ્યા મહાસુરં ||54||

ઇતિ ચેતિ ચ વક્તવ્યા સા ગત્વા વચનાન્મમ|
યથા ચાભ્યેતિ સમ્પ્રીત્યા તથા કાર્યં ત્વયા લઘુ ||55||

સતત્ર ગત્વા યત્રાસ્તે શૈલોદ્દોશે‌உતિશોભને|
સાદેવી તાં તતઃ પ્રાહ શ્લક્ષ્ણં મધુરયા ગિરા ||56||

દૂત ઉવાચ||

દેવિ દૈત્યેશ્વરઃ શુમ્ભસ્ત્રેલોક્યે પરમેશ્વરઃ|
દૂતો‌உહં પ્રેષિ તસ્તેન ત્વત્સકાશમિહાગતઃ ||57||

અવ્યાહતાજ્ઞઃ સર્વાસુ યઃ સદા દેવયોનિષુ|
નિર્જિતાખિલ દૈત્યારિઃ સ યદાહ શૃણુષ્વ તત ||58||

મમત્રૈલોક્ય મખિલં મમદેવા વશાનુગાઃ|
યજ્ઞભાગાનહં સર્વાનુપાશ્નામિ પૃથક પૃથક ||59||

ત્રૈલોક્યેવરરત્નાનિ મમ વશ્યાન્યશેષતઃ|
તથૈવ ગજરત્નં ચ હૃતં દેવેન્દ્રવાહનં ||60||

ક્ષીરોદમથનોદ્ભૂત મશ્વરત્નં મમામરૈઃ|
ઉચ્ચૈઃશ્રવસસંજ્ઞં તત્પ્રણિપત્ય સમર્પિતં ||61||

યાનિચાન્યાનિ દેવેષુ ગન્ધર્વેષૂરગેષુ ચ |
રત્નભૂતાનિ ભૂતાનિ તાનિ મય્યેવ શોભને ||62||

સ્ત્રી રત્નભૂતાં તાં દેવીં લોકે મન્યા મહે વયં|
સા ત્વમસ્માનુપાગચ્છ યતો રત્નભુજો વયં ||63||

માંવા મમાનુજં વાપિ નિશુમ્ભમુરુવિક્રમમ|
ભજત્વં ચઞ્ચલાપાજ્ગિ રત્ન ભૂતાસિ વૈ યતઃ ||64||

પરમૈશ્વર્ય મતુલં પ્રાપ્સ્યસે મત્પરિગ્રહાત|
એતદ્ભુદ્થ્યા સમાલોચ્ય મત્પરિગ્રહતાં વ્રજ ||65||

ઋષિરુવાચ||

ઇત્યુક્તા સા તદા દેવી ગમ્ભીરાન્તઃસ્મિતા જગૌ|
દુર્ગા ભગવતી ભદ્રા યયેદં ધાર્યતે જગત ||66||

દેવ્યુવાચ||

સત્ય મુક્તં ત્વયા નાત્ર મિથ્યાકિઞ્ચિત્ત્વયોદિતમ|
ત્રૈલોક્યાધિપતિઃ શુમ્ભો નિશુમ્ભશ્ચાપિ તાદૃશઃ ||67||

કિં ત્વત્ર યત્પ્રતિજ્ઞાતં મિથ્યા તત્ક્રિયતે કથમ|
શ્રૂયતામલ્પભુદ્ધિત્વાત ત્પ્રતિજ્ઞા યા કૃતા પુરા ||68||

યોમામ જયતિ સજ્ગ્રામે યો મે દર્પં વ્યપોહતિ|
યોમે પ્રતિબલો લોકે સ મે ભર્તા ભવિષ્યતિ ||69||

તદાગચ્છતુ શુમ્ભો‌உત્ર નિશુમ્ભો વા મહાસુરઃ|
માં જિત્વા કિં ચિરેણાત્ર પાણિંગૃહ્ણાતુમેલઘુ ||70||

દૂત ઉવાચ||

અવલિપ્તાસિ મૈવં ત્વં દેવિ બ્રૂહિ મમાગ્રતઃ|
ત્રૈલોક્યેકઃ પુમાંસ્તિષ્ટેદ અગ્રે શુમ્ભનિશુમ્ભયોઃ ||71||

અન્યેષામપિ દૈત્યાનાં સર્વે દેવા ન વૈ યુધિ|
કિં તિષ્ઠન્તિ સુમ્મુખે દેવિ પુનઃ સ્ત્રી ત્વમેકિકા ||72||

ઇન્દ્રાદ્યાઃ સકલા દેવાસ્તસ્થુર્યેષાં ન સંયુગે|
શુમ્ભાદીનાં કથં તેષાં સ્ત્રી પ્રયાસ્યસિ સમ્મુખમ ||73||

સાત્વં ગચ્છ મયૈવોક્તા પાર્શ્વં શુમ્ભનિશુમ્ભયોઃ|
કેશાકર્ષણ નિર્ધૂત ગૌરવા મા ગમિષ્યસિ||74||

દેવ્યુવાચ|

એવમેતદ બલી શુમ્ભો નિશુમ્ભશ્ચાતિવીર્યવાન|
કિં કરોમિ પ્રતિજ્ઞા મે યદનાલોચિતાપુરા ||75||

સત્વં ગચ્છ મયોક્તં તે યદેતત્ત્સર્વ માદૃતઃ|
તદાચક્ષ્વા સુરેન્દ્રાય સ ચ યુક્તં કરોતુ યત ||76||

|| ઇતિ શ્રી માર્કણ્ડેય પુરાણે સાવર્નિકે મન્વન્તરે દેવિ મહત્મ્યે દેવ્યા દૂત સંવાદો નામ પઞ્ચમો ધ્યાયઃ સમાપ્તમ ||

આહુતિ
ક્લીં જયંતી સાંગાયૈ સાયુધાયૈ સશક્તિકાયૈ સપરિવારાયૈ સવાહનાયૈ ધૂમ્રાક્ષ્યૈ વિષ્ણુમાયાદિ ચતુર્વિંશદ દેવતાભ્યો મહાહુતિં સમર્પયામિ નમઃ સ્વાહા ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 5 in Other Languages

Write Your Comment