Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 4 in Gujarati

રચન: ઋષિ માર્કંડેય

ધ્યાનં
કાલાભ્રાભાં કટાક્ષૈર અરિ કુલ ભયદાં મૌળિ બદ્ધેંદુ રેખાં
શંખ ચક્ર કૃપાણં ત્રિશિખ મપિ કરૈર ઉદ્વહન્તીં ત્રિનત્રામ |
સિંહ સ્કંદાધિરૂઢાં ત્રિભુવન મખિલં તેજસા પૂરયંતીં
ધ્યાયેદ દુર્ગાં જયાખ્યાં ત્રિદશ પરિવૃતાં સેવિતાં સિદ્ધિ કામૈઃ ||

ઋષિરુવાચ ||1||

શક્રાદયઃ સુરગણા નિહતે‌உતિવીર્યે
તસ્મિન્દુરાત્મનિ સુરારિબલે ચ દેવ્યા |
તાં તુષ્ટુવુઃ પ્રણતિનમ્રશિરોધરાંસા
વાગ્ભિઃ પ્રહર્ષપુલકોદ્ગમચારુદેહાઃ || 2 ||

દેવ્યા યયા તતમિદં જગદાત્મશક્ત્યા
નિઃશેષદેવગણશક્તિસમૂહમૂર્ત્યા |
તામમ્બિકામખિલદેવમહર્ષિપૂજ્યાં
ભક્ત્યા નતાઃ સ્મ વિદધાતુશુભાનિ સા નઃ ||3||

યસ્યાઃ પ્રભાવમતુલં ભગવાનનન્તો
બ્રહ્મા હરશ્ચ નહિ વક્તુમલં બલં ચ |
સા ચણ્ડિકા‌உખિલ જગત્પરિપાલનાય
નાશાય ચાશુભભયસ્ય મતિં કરોતુ ||4||

યા શ્રીઃ સ્વયં સુકૃતિનાં ભવનેષ્વલક્ષ્મીઃ
પાપાત્મનાં કૃતધિયાં હૃદયેષુ બુદ્ધિઃ |
શ્રદ્થા સતાં કુલજનપ્રભવસ્ય લજ્જા
તાં ત્વાં નતાઃ સ્મ પરિપાલય દેવિ વિશ્વમ ||5||

કિં વર્ણયામ તવરૂપ મચિન્ત્યમેતત
કિઞ્ચાતિવીર્યમસુરક્ષયકારિ ભૂરિ |
કિં ચાહવેષુ ચરિતાનિ તવાત્ભુતાનિ
સર્વેષુ દેવ્યસુરદેવગણાદિકેષુ | ||6||

હેતુઃ સમસ્તજગતાં ત્રિગુણાપિ દોષૈઃ
ન જ્ઞાયસે હરિહરાદિભિરવ્યપારા |
સર્વાશ્રયાખિલમિદં જગદંશભૂતં
અવ્યાકૃતા હિ પરમા પ્રકૃતિસ્ત્વમાદ્યા ||6||

યસ્યાઃ સમસ્તસુરતા સમુદીરણેન
તૃપ્તિં પ્રયાતિ સકલેષુ મખેષુ દેવિ |
સ્વાહાસિ વૈ પિતૃ ગણસ્ય ચ તૃપ્તિ હેતુ
રુચ્ચાર્યસે ત્વમત એવ જનૈઃ સ્વધાચ ||8||

યા મુક્તિહેતુરવિચિન્ત્ય મહાવ્રતા ત્વં
અભ્યસ્યસે સુનિયતેન્દ્રિયતત્વસારૈઃ |
મોક્ષાર્થિભિર્મુનિભિરસ્તસમસ્તદોષૈ
ર્વિદ્યા‌உસિ સા ભગવતી પરમા હિ દેવિ ||9||

શબ્દાત્મિકા સુવિમલર્ગ્યજુષાં નિધાનં
મુદ્ગીથરમ્યપદપાઠવતાં ચ સામ્નામ |
દેવી ત્રયી ભગવતી ભવભાવનાય
વાર્તાસિ સર્વ જગતાં પરમાર્તિહન્ત્રી ||10||

મેધાસિ દેવિ વિદિતાખિલશાસ્ત્રસારા
દુર્ગા‌உસિ દુર્ગભવસાગરસનૌરસઙ્ગા |
શ્રીઃ કૈટ ભારિહૃદયૈકકૃતાધિવાસા
ગૌરી ત્વમેવ શશિમૌળિકૃત પ્રતિષ્ઠા ||11||

ઈષત્સહાસમમલં પરિપૂર્ણ ચન્દ્ર
બિમ્બાનુકારિ કનકોત્તમકાન્તિકાન્તમ |
અત્યદ્ભુતં પ્રહૃતમાત્તરુષા તથાપિ
વક્ત્રં વિલોક્ય સહસા મહિષાસુરેણ ||12||

દૃષ્ટ્વાતુ દેવિ કુપિતં ભ્રુકુટીકરાળ
મુદ્યચ્છશાઙ્કસદૃશચ્છવિ યન્ન સદ્યઃ |
પ્રાણાન મુમોચ મહિષસ્તદતીવ ચિત્રં
કૈર્જીવ્યતે હિ કુપિતાન્તકદર્શનેન | ||13||

દેવિપ્રસીદ પરમા ભવતી ભવાય
સદ્યો વિનાશયસિ કોપવતી કુલાનિ |
વિજ્ઞાતમેતદધુનૈવ યદસ્તમેતત
ન્નીતં બલં સુવિપુલં મહિષાસુરસ્ય ||14||

તે સમ્મતા જનપદેષુ ધનાનિ તેષાં
તેષાં યશાંસિ ન ચ સીદતિ ધર્મવર્ગઃ |
ધન્યાસ્ત‌એવ નિભૃતાત્મજભૃત્યદારા
યેષાં સદાભ્યુદયદા ભવતી પ્રસન્ના ||15||

ધર્મ્યાણિ દેવિ સકલાનિ સદૈવ કર્માનિ
ણ્યત્યાદૃતઃ પ્રતિદિનં સુકૃતી કરોતિ |
સ્વર્ગં પ્રયાતિ ચ તતો ભવતી પ્રસાદા
લ્લોકત્રયે‌உપિ ફલદા નનુ દેવિ તેન ||16||

દુર્ગે સ્મૃતા હરસિ ભીતિ મશેશ જન્તોઃ
સ્વસ્થૈઃ સ્મૃતા મતિમતીવ શુભાં દદાસિ |
દારિદ્ર્યદુઃખભયહારિણિ કા ત્વદન્યા
સર્વોપકારકરણાય સદાર્દ્રચિત્તા ||17||

એભિર્હતૈર્જગદુપૈતિ સુખં તથૈતે
કુર્વન્તુ નામ નરકાય ચિરાય પાપમ |
સંગ્રામમૃત્યુમધિગમ્ય દિવંપ્રયાન્તુ
મત્વેતિ નૂનમહિતાન્વિનિહંસિ દેવિ ||18||

દૃષ્ટ્વૈવ કિં ન ભવતી પ્રકરોતિ ભસ્મ
સર્વાસુરાનરિષુ યત્પ્રહિણોષિ શસ્ત્રમ |
લોકાન્પ્રયાન્તુ રિપવો‌உપિ હિ શસ્ત્રપૂતા
ઇત્થં મતિર્ભવતિ તેષ્વહિ તે‌உષુસાધ્વી ||19||

ખડ્ગ પ્રભાનિકરવિસ્ફુરણૈસ્તધોગ્રૈઃ
શૂલાગ્રકાન્તિનિવહેન દૃશો‌உસુરાણામ |
યન્નાગતા વિલયમંશુમદિંદુખણ્ડ
યોગ્યાનનં તવ વિલોક યતાં તદેતત ||20||

દુર્વૃત્ત વૃત્ત શમનં તવ દેવિ શીલં
રૂપં તથૈતદવિચિન્ત્યમતુલ્યમન્યૈઃ |
વીર્યં ચ હન્તૃ હૃતદેવપરાક્રમાણાં
વૈરિષ્વપિ પ્રકટિતૈવ દયા ત્વયેત્થમ ||21||

કેનોપમા ભવતુ તે‌உસ્ય પરાક્રમસ્ય
રૂપં ચ શતૃભય કાર્યતિહારિ કુત્ર |
ચિત્તેકૃપા સમરનિષ્ટુરતા ચ દૃષ્ટા
ત્વય્યેવ દેવિ વરદે ભુવનત્રયે‌உપિ ||22||

ત્રૈલોક્યમેતદખિલં રિપુનાશનેન
ત્રાતં ત્વયા સમરમૂર્ધનિ તે‌உપિ હત્વા |
નીતા દિવં રિપુગણા ભયમપ્યપાસ્તં
અસ્માકમુન્મદસુરારિભવં નમસ્તે ||23||

શૂલેન પાહિ નો દેવિ પાહિ ખડ્ગેન ચામ્ભિકે |
ઘણ્ટાસ્વનેન નઃ પાહિ ચાપજ્યાનિસ્વનેન ચ ||24||

પ્રાચ્યાં રક્ષ પ્રતીચ્યાં ચ ચણ્ડિકે રક્ષ દક્ષિણે |
ભ્રામણેનાત્મશૂલસ્ય ઉત્તરસ્યાં તથેશ્વરી ||25||

સૌમ્યાનિ યાનિ રૂપાણિ ત્રૈલોક્યે વિચરન્તિતે |
યાનિ ચાત્યન્ત ઘોરાણિ તૈરક્ષાસ્માંસ્તથાભુવમ ||26||

ખડ્ગશૂલગદાદીનિ યાનિ ચાસ્ત્રાણિ તે‌உમ્બિકે |
કરપલ્લવસઙ્ગીનિ તૈરસ્માન્રક્ષ સર્વતઃ ||27||

ઋષિરુવાચ ||28||

એવં સ્તુતા સુરૈર્દિવ્યૈઃ કુસુમૈર્નન્દનોદ્ભવૈઃ |
અર્ચિતા જગતાં ધાત્રી તથા ગન્ધાનુ લેપનૈઃ ||29||

ભક્ત્યા સમસ્તૈસ્રિ શૈર્દિવ્યૈર્ધૂપૈઃ સુધૂપિતા |
પ્રાહ પ્રસાદસુમુખી સમસ્તાન પ્રણતાન સુરાન| ||30||

દેવ્યુવાચ ||31||

વ્રિયતાં ત્રિદશાઃ સર્વે યદસ્મત્તો‌உભિવાઞ્છિતમ ||32||

દેવા ઊચુ ||33||

ભગવત્યા કૃતં સર્વં ન કિઞ્ચિદવશિષ્યતે |
યદયં નિહતઃ શત્રુ રસ્માકં મહિષાસુરઃ ||34||

યદિચાપિ વરો દેય સ્ત્વયા‌உસ્માકં મહેશ્વરિ |
સંસ્મૃતા સંસ્મૃતા ત્વં નો હિં સેથાઃપરમાપદઃ||35||

યશ્ચ મર્ત્યઃ સ્તવૈરેભિસ્ત્વાં સ્તોષ્યત્યમલાનને |
તસ્ય વિત્તર્દ્ધિવિભવૈર્ધનદારાદિ સમ્પદામ ||36||

વૃદ્દયે‌உ સ્મત્પ્રસન્ના ત્વં ભવેથાઃ સર્વદામ્ભિકે ||37||

ઋષિરુવાચ ||38||

ઇતિ પ્રસાદિતા દેવૈર્જગતો‌உર્થે તથાત્મનઃ |
તથેત્યુક્ત્વા ભદ્રકાળી બભૂવાન્તર્હિતા નૃપ ||39||

ઇત્યેતત્કથિતં ભૂપ સમ્ભૂતા સા યથાપુરા |
દેવી દેવશરીરેભ્યો જગત્પ્રયહિતૈષિણી ||40||

પુનશ્ચ ગૌરી દેહાત્સા સમુદ્ભૂતા યથાભવત |
વધાય દુષ્ટ દૈત્યાનાં તથા શુમ્ભનિશુમ્ભયોઃ ||41||

રક્ષણાય ચ લોકાનાં દેવાનામુપકારિણી |
તચ્છૃ ણુષ્વ મયાખ્યાતં યથાવત્કથયામિતે
હ્રીમ ઓં ||42||

|| જય જય શ્રી માર્કણ્ડેય પુરાણે સાવર્નિકે મન્વન્તરે દેવિ મહત્મ્યે શક્રાદિસ્તુતિર્નામ ચતુર્ધો‌உધ્યાયઃ સમાપ્તમ ||

આહુતિ
હ્રીં જયંતી સાંગાયૈ સાયુધાયૈ સશક્તિકાયૈ સપરિવારાયૈ સવાહનાયૈ શ્રી મહાલક્ષ્મ્યૈ લક્ષ્મી બીજાદિષ્ટાયૈ મહાહુતિં સમર્પયામિ નમઃ સ્વાહા ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 4 in Other Languages

Write Your Comment