Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 3 in Kannada

ರಚನ: ಋಷಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ

ಧ್ಯಾನಂ
ಓಂ ಉದ್ಯದ್ಭಾನುಸಹಸ್ರಕಾಂತಿಮ್ ಅರುಣಕ್ಷೌಮಾಂ ಶಿರೋಮಾಲಿಕಾಂ
ರಕ್ತಾಲಿಪ್ತ ಪಯೋಧರಾಂ ಜಪವಟೀಂ ವಿದ್ಯಾಮಭೀತಿಂ ವರಮ್ |
ಹಸ್ತಾಬ್ಜೈರ್ಧಧತೀಂ ತ್ರಿನೇತ್ರವಕ್ತ್ರಾರವಿಂದಶ್ರಿಯಂ
ದೇವೀಂ ಬದ್ಧಹಿಮಾಂಶುರತ್ನಮಕುಟಾಂ ವಂದೇ‌உರವಿಂದಸ್ಥಿತಾಮ್ ||

ಋಷಿರುವಾಚ ||1||

ನಿಹನ್ಯಮಾನಂ ತತ್ಸೈನ್ಯಮ್ ಅವಲೋಕ್ಯ ಮಹಾಸುರಃ|
ಸೇನಾನೀಶ್ಚಿಕ್ಷುರಃ ಕೋಪಾದ್ ಧ್ಯಯೌ ಯೋದ್ಧುಮಥಾಂಬಿಕಾಮ್ ||2||

ಸ ದೇವೀಂ ಶರವರ್ಷೇಣ ವವರ್ಷ ಸಮರೇ‌உಸುರಃ|
ಯಥಾ ಮೇರುಗಿರೇಃಶೃಂಗಂ ತೋಯವರ್ಷೇಣ ತೋಯದಃ ||3||

ತಸ್ಯ ಛಿತ್ವಾ ತತೋ ದೇವೀ ಲೀಲಯೈವ ಶರೋತ್ಕರಾನ್|
ಜಘಾನ ತುರಗಾನ್ಬಾಣೈರ್ಯಂತಾರಂ ಚೈವ ವಾಜಿನಾಮ್ ||4||

ಚಿಚ್ಛೇದ ಚ ಧನುಃಸಧ್ಯೋ ಧ್ವಜಂ ಚಾತಿಸಮುಚ್ಛೃತಮ್|
ವಿವ್ಯಾಧ ಚೈವ ಗಾತ್ರೇಷು ಚಿನ್ನಧನ್ವಾನಮಾಶುಗೈಃ ||5||

ಸಚ್ಛಿನ್ನಧನ್ವಾ ವಿರಥೋ ಹತಾಶ್ವೋ ಹತಸಾರಥಿಃ|
ಅಭ್ಯಧಾವತ ತಾಂ ದೇವೀಂ ಖಡ್ಗಚರ್ಮಧರೋ‌உಸುರಃ ||6||

ಸಿಂಹಮಾಹತ್ಯ ಖಡ್ಗೇನ ತೀಕ್ಷ್ಣಧಾರೇಣ ಮೂರ್ಧನಿ|
ಆಜಘಾನ ಭುಜೇ ಸವ್ಯೇ ದೇವೀಮ್ ಅವ್ಯತಿವೇಗವಾನ್ ||6||

ತಸ್ಯಾಃ ಖಡ್ಗೋ ಭುಜಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪಫಾಲ ನೃಪನಂದನ|
ತತೋ ಜಗ್ರಾಹ ಶೂಲಂ ಸ ಕೋಪಾದ್ ಅರುಣಲೋಚನಃ ||8||

ಚಿಕ್ಷೇಪ ಚ ತತಸ್ತತ್ತು ಭದ್ರಕಾಳ್ಯಾಂ ಮಹಾಸುರಃ|
ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನಂ ತೇಜೋಭೀ ರವಿಬಿಂಬಮಿವಾಂಬರಾತ್ ||9||

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತದಾಪತಚ್ಛೂಲಂ ದೇವೀ ಶೂಲಮಮುಂಚತ|
ತಚ್ಛೂಲಂಶತಧಾ ತೇನ ನೀತಂ ಶೂಲಂ ಸ ಚ ಮಹಾಸುರಃ ||10||

ಹತೇ ತಸ್ಮಿನ್ಮಹಾವೀರ್ಯೇ ಮಹಿಷಸ್ಯ ಚಮೂಪತೌ|
ಆಜಗಾಮ ಗಜಾರೂಡಃ ಶ್ಚಾಮರಸ್ತ್ರಿದಶಾರ್ದನಃ ||11||

ಸೋ‌உಪಿ ಶಕ್ತಿಂಮುಮೋಚಾಥ ದೇವ್ಯಾಸ್ತಾಮ್ ಅಂಬಿಕಾ ದ್ರುತಮ್|
ಹುಂಕಾರಾಭಿಹತಾಂ ಭೂಮೌ ಪಾತಯಾಮಾಸನಿಷ್ಪ್ರಭಾಮ್ ||12||

ಭಗ್ನಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ನಿಪತಿತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕ್ರೋಧಸಮನ್ವಿತಃ
ಚಿಕ್ಷೇಪ ಚಾಮರಃ ಶೂಲಂ ಬಾಣೈಸ್ತದಪಿ ಸಾಚ್ಛಿನತ್ ||13||

ತತಃ ಸಿಂಹಃಸಮುತ್ಪತ್ಯ ಗಜಕುಂತರೇ ಂಭಾಂತರೇಸ್ಥಿತಃ|
ಬಾಹುಯುದ್ಧೇನ ಯುಯುಧೇ ತೇನೋಚ್ಚೈಸ್ತ್ರಿದಶಾರಿಣಾ ||14||

ಯುಧ್ಯಮಾನೌ ತತಸ್ತೌ ತು ತಸ್ಮಾನ್ನಾಗಾನ್ಮಹೀಂ ಗತೌ
ಯುಯುಧಾತೇ‌உತಿಸಂರಬ್ಧೌ ಪ್ರಹಾರೈ ಅತಿದಾರುಣೈಃ ||15||

ತತೋ ವೇಗಾತ್ ಖಮುತ್ಪತ್ಯ ನಿಪತ್ಯ ಚ ಮೃಗಾರಿಣಾ|
ಕರಪ್ರಹಾರೇಣ ಶಿರಶ್ಚಾಮರಸ್ಯ ಪೃಥಕ್ ಕೃತಮ್ ||16||

ಉದಗ್ರಶ್ಚ ರಣೇ ದೇವ್ಯಾ ಶಿಲಾವೃಕ್ಷಾದಿಭಿರ್ಹತಃ|
ದಂತ ಮುಷ್ಟಿತಲೈಶ್ಚೈವ ಕರಾಳಶ್ಚ ನಿಪಾತಿತಃ ||17||

ದೇವೀ ಕೃದ್ಧಾ ಗದಾಪಾತೈಃ ಶ್ಚೂರ್ಣಯಾಮಾಸ ಚೋದ್ಧತಮ್|
ಭಾಷ್ಕಲಂ ಭಿಂದಿಪಾಲೇನ ಬಾಣೈಸ್ತಾಮ್ರಂ ತಥಾಂಧಕಮ್ ||18||

ಉಗ್ರಾಸ್ಯಮುಗ್ರವೀರ್ಯಂ ಚ ತಥೈವ ಚ ಮಹಾಹನುಮ್
ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ಚ ತ್ರಿಶೂಲೇನ ಜಘಾನ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ||19||

ಬಿಡಾಲಸ್ಯಾಸಿನಾ ಕಾಯಾತ್ ಪಾತಯಾಮಾಸ ವೈ ಶಿರಃ|
ದುರ್ಧರಂ ದುರ್ಮುಖಂ ಚೋಭೌ ಶರೈರ್ನಿನ್ಯೇ ಯಮಕ್ಷಯಮ್ ||20||

ಏವಂ ಸಂಕ್ಷೀಯಮಾಣೇ ತು ಸ್ವಸೈನ್ಯೇ ಮಹಿಷಾಸುರಃ|
ಮಾಹಿಷೇಣ ಸ್ವರೂಪೇಣ ತ್ರಾಸಯಾಮಾಸತಾನ್ ಗಣಾನ್ ||21||

ಕಾಂಶ್ಚಿತ್ತುಂಡಪ್ರಹಾರೇಣ ಖುರಕ್ಷೇಪೈಸ್ತಥಾಪರಾನ್|
ಲಾಂಗೂಲತಾಡಿತಾಂಶ್ಚಾನ್ಯಾನ್ ಶೃಂಗಾಭ್ಯಾಂ ಚ ವಿದಾರಿತಾ ||22||

ವೇಗೇನ ಕಾಂಶ್ಚಿದಪರಾನ್ನಾದೇನ ಭ್ರಮಣೇನ ಚ|
ನಿಃ ಶ್ವಾಸಪವನೇನಾನ್ಯಾನ್ ಪಾತಯಾಮಾಸ ಭೂತಲೇ||23||

ನಿಪಾತ್ಯ ಪ್ರಮಥಾನೀಕಮಭ್ಯಧಾವತ ಸೋ‌உಸುರಃ
ಸಿಂಹಂ ಹಂತುಂ ಮಹಾದೇವ್ಯಾಃ ಕೋಪಂ ಚಕ್ರೇ ತತೋ‌உಂಭಿಕಾ ||24||

ಸೋ‌உಪಿ ಕೋಪಾನ್ಮಹಾವೀರ್ಯಃ ಖುರಕ್ಷುಣ್ಣಮಹೀತಲಃ|
ಶೃಂಗಾಭ್ಯಾಂ ಪರ್ವತಾನುಚ್ಚಾಂಶ್ಚಿಕ್ಷೇಪ ಚ ನನಾದ ಚ ||25||

ವೇಗ ಭ್ರಮಣ ವಿಕ್ಷುಣ್ಣಾ ಮಹೀ ತಸ್ಯ ವ್ಯಶೀರ್ಯತ|
ಲಾಂಗೂಲೇನಾಹತಶ್ಚಾಬ್ಧಿಃ ಪ್ಲಾವಯಾಮಾಸ ಸರ್ವತಃ ||26||

ಧುತಶೃಂಗ್ವಿಭಿನ್ನಾಶ್ಚ ಖಂಡಂ ಖಂಡಂ ಯಯುರ್ಘನಾಃ|
ಶ್ವಾಸಾನಿಲಾಸ್ತಾಃ ಶತಶೋ ನಿಪೇತುರ್ನಭಸೋ‌உಚಲಾಃ ||27||

ಇತಿಕ್ರೋಧಸಮಾಧ್ಮಾತಮಾಪತಂತಂ ಮಹಾಸುರಮ್|
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಾ ಚಂಡಿಕಾ ಕೋಪಂ ತದ್ವಧಾಯ ತದಾ‌உಕರೋತ್ ||28||

ಸಾ ಕ್ಷಿತ್ಪ್ವಾ ತಸ್ಯ ವೈಪಾಶಂ ತಂ ಬಬಂಧ ಮಹಾಸುರಮ್|
ತತ್ಯಾಜಮಾಹಿಷಂ ರೂಪಂ ಸೋ‌உಪಿ ಬದ್ಧೋ ಮಹಾಮೃಧೇ ||29||

ತತಃ ಸಿಂಹೋ‌உಭವತ್ಸಧ್ಯೋ ಯಾವತ್ತಸ್ಯಾಂಬಿಕಾ ಶಿರಃ|
ಛಿನತ್ತಿ ತಾವತ್ ಪುರುಷಃ ಖಡ್ಗಪಾಣಿ ರದೃಶ್ಯತ ||30||

ತತ ಏವಾಶು ಪುರುಷಂ ದೇವೀ ಚಿಚ್ಛೇದ ಸಾಯಕೈಃ|
ತಂ ಖಡ್ಗಚರ್ಮಣಾ ಸಾರ್ಧಂ ತತಃ ಸೋ‌உ ಭೂನ್ಮಹಾ ಗಜಃ ||31||

ಕರೇಣ ಚ ಮಹಾಸಿಂಹಂ ತಂ ಚಕರ್ಷ ಜಗರ್ಜಚ |
ಕರ್ಷತಸ್ತು ಕರಂ ದೇವೀ ಖಡ್ಗೇನ ನಿರಕೃಂತತ ||32||

ತತೋ ಮಹಾಸುರೋ ಭೂಯೋ ಮಾಹಿಷಂ ವಪುರಾಸ್ಥಿತಃ|
ತಥೈವ ಕ್ಷೋಭಯಾಮಾಸ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಸಚರಾಚರಮ್ ||33||

ತತಃ ಕ್ರುದ್ಧಾ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಚಂಡಿಕಾ ಪಾನ ಮುತ್ತಮಮ್|
ಪಪೌ ಪುನಃ ಪುನಶ್ಚೈವ ಜಹಾಸಾರುಣಲೋಚನಾ ||34||

ನನರ್ದ ಚಾಸುರಃ ಸೋ‌உಪಿ ಬಲವೀರ್ಯಮದೋದ್ಧತಃ|
ವಿಷಾಣಾಭ್ಯಾಂ ಚ ಚಿಕ್ಷೇಪ ಚಂಡಿಕಾಂ ಪ್ರತಿಭೂಧರಾನ್ ||35||

ಸಾ ಚ ತಾ ನ್ಪ್ರಹಿತಾಂ ಸ್ತೇನ ಚೂರ್ಣಯಂತೀ ಶರೋತ್ಕರೈಃ|
ಉವಾಚ ತಂ ಮದೋದ್ಧೂತಮುಖರಾಗಾಕುಲಾಕ್ಷರಮ್ ||36||

ದೇವ್ಯು‌ಉವಾಚ||

ಗರ್ಜ ಗರ್ಜ ಕ್ಷಣಂ ಮೂಢ ಮಧು ಯಾವತ್ಪಿಬಾಮ್ಯಹಮ್|
ಮಯಾತ್ವಯಿ ಹತೇ‌உತ್ರೈವ ಗರ್ಜಿಷ್ಯಂತ್ಯಾಶು ದೇವತಾಃ ||37||

ಋಷಿರುವಾಚ||

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಸಮುತ್ಪತ್ಯ ಸಾರೂಢಾ ತಂ ಮಹಾಸುರಮ್|
ಪಾದೇನಾ ಕ್ರಮ್ಯ ಕಂಠೇ ಚ ಶೂಲೇನೈನ ಮತಾಡಯತ್ ||38||

ತತಃ ಸೋ‌உಪಿ ಪದಾಕ್ರಾಂತಸ್ತಯಾ ನಿಜಮುಖಾತ್ತತಃ|
ಅರ್ಧ ನಿಷ್ಕ್ರಾಂತ ಏವಾಸೀದ್ದೇವ್ಯಾ ವೀರ್ಯೇಣ ಸಂವೃತಃ ||40||

ಅರ್ಧ ನಿಷ್ಕ್ರಾಂತ ಏವಾಸೌ ಯುಧ್ಯಮಾನೋ ಮಹಾಸುರಃ |
ತಯಾ ಮಹಾಸಿನಾ ದೇವ್ಯಾ ಶಿರಶ್ಛಿತ್ತ್ವಾ ನಿಪಾತಿತಃ ||41||

ತತೋ ಹಾಹಾಕೃತಂ ಸರ್ವಂ ದೈತ್ಯಸೈನ್ಯಂ ನನಾಶ ತತ್|
ಪ್ರಹರ್ಷಂ ಚ ಪರಂ ಜಗ್ಮುಃ ಸಕಲಾ ದೇವತಾಗಣಾಃ ||42||

ತುಷ್ಟು ವುಸ್ತಾಂ ಸುರಾ ದೇವೀಂ ಸಹದಿವ್ಯೈರ್ಮಹರ್ಷಿಭಿಃ|
ಜಗುರ್ಗುಂಧರ್ವಪತಯೋ ನನೃತುಶ್ಚಾಪ್ಸರೋಗಣಾಃ ||43||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ನಿಕೇ ಮನ್ವಂತರೇ ದೇವಿ ಮಹತ್ಮ್ಯೇ ಮಹಿಷಾಸುರವಧೋ ನಾಮ ತೃತೀಯೋ‌உಧ್ಯಾಯಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

ಆಹುತಿ
ಹ್ರೀಂ ಜಯಂತೀ ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಾಯುಧಾಯೈ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯೈ ಸಪರಿವಾರಾಯೈ ಸವಾಹನಾಯೈ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೀಜಾದಿಷ್ಟಾಯೈ ಮಹಾಹುತಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 3 in Other Languages

Write Your Comment