Chandra Kavacham in Gujarati

અસ્ય શ્રી ચંદ્ર કવચસ્ય | ગૌતમ ઋષિઃ | અનુષ્ટુપ છંદઃ | શ્રી ચંદ્રો દેવતા | ચંદ્ર પ્રીત્યર્થે જપે વિનિયોગઃ || ધ્યાનં સમં ચતુર્ભુજં વંદે કેયૂર મકુટોજ્વલમ | વાસુદેવસ્ય નયનં શંકરસ્ય ચ ભૂષણમ || એવં ધ્યાત્વા જપેન્નિત્યં શશિનઃ કવચં શુભમ || અથ ચંદ્ર કવચમ શશી પાતુ શિરોદેશં ભાલં પાતુ કલાનિધિઃ | ચક્ષુષી ચંદ્રમાઃ પાતુ શ્રુતી પાતુ […]

Chandra Kavacham in Hindi

अस्य श्री चंद्र कवचस्य । गौतम ऋषिः । अनुष्टुप् छंदः । श्री चंद्रो देवता । चंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॥ ध्यानं समं चतुर्भुजं वंदे केयूर मकुटोज्वलम् । वासुदेवस्य नयनं शंकरस्य च भूषणम् ॥ एवं ध्यात्वा जपेन्नित्यं शशिनः कवचं शुभम् ॥ अथ चंद्र कवचम् शशी पातु शिरोदेशं भालं पातु कलानिधिः । चक्षुषी चंद्रमाः पातु श्रुती पातु […]

Chandra Kavacham in English

asya Sree caMdra kavacasya | gautama RuShiH | anuShTup ChaMdaH | Sree caMdrO dEvataa | caMdra preetyarthE japE viniyOgaH || dhyaanaM samaM caturbhujaM vaMdE kEyoora makuTOjvalam | vaasudEvasya nayanaM SaMkarasya ca bhooShaNam || EvaM dhyaatvaa japEnnityaM SaSinaH kavacaM Subham || atha caMdra kavacam SaSee paatu SirOdESaM bhaalaM paatu kalaanidhiH | cakShuShee caMdramaaH paatu Srutee paatu […]

Chandra Kavacham in Bengali

অস্য় শ্রী চংদ্র কবচস্য় | গৌতম ঋষিঃ | অনুষ্টুপ ছংদঃ | শ্রী চংদ্রো দেবতা | চংদ্র প্রীত্য়র্থে জপে বিনিয়োগঃ || ধ্য়ানং সমং চতুর্ভুজং বংদে কেয়ূর মকুটোজ্বলম | বাসুদেবস্য় নয়নং শংকরস্য় চ ভূষণম || এবং ধ্য়াত্বা জপেন্নিত্য়ং শশিনঃ কবচং শুভম || অথ চংদ্র কবচম শশী পাতু শিরোদেশং ভালং পাতু কলানিধিঃ | চক্ষুষী চংদ্রমাঃ পাতু শ্রুতী পাতু […]

Chandra Kavacham in Malayalam

അസ്യ ശ്രീ ചംദ്ര കവചസ്യ | ഗൗതമ ഋഷിഃ | അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ | ശ്രീ ചംദ്രോ ദേവതാ | ചംദ്ര പ്രീത്യര്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ || ധ്യാനം സമം ചതുര്ഭുജം വംദേ കേയൂര മകുടോജ്വലമ് | വാസുദേവസ്യ നയനം ശംകരസ്യ ച ഭൂഷണമ് || ഏവം ധ്യാത്വാ ജപേന്നിത്യം ശശിനഃ കവചം ശുഭമ് || അഥ ചംദ്ര കവചമ് ശശീ പാതു ശിരോദേശം ഭാലം പാതു കലാനിധിഃ | ചക്ഷുഷീ ചംദ്രമാഃ പാതു ശ്രുതീ പാതു […]

Chandra Kavacham in Oriya

ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚଂଦ୍ର କଵଚସ୍ୟ | ଗୌତମ ଋଷିଃ | ଅନୁଷ୍ଟୁପ ଛଂଦଃ | ଶ୍ରୀ ଚଂଦ୍ରୋ ଦେଵତା | ଚଂଦ୍ର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ || ଧ୍ୟାନଂ ସମଂ ଚତୁର୍ଭୁଜଂ ଵଂଦେ କେୟୂର ମକୁଟୋଜ୍ଵଲମ | ଵାସୁଦେଵସ୍ୟ ନୟନଂ ଶଂକରସ୍ୟ ଚ ଭୂଷଣମ || ଏଵଂ ଧ୍ୟାତ୍ଵା ଜପେନ୍ନିତ୍ୟଂ ଶଶିନଃ କଵଚଂ ଶୁଭମ || ଅଥ ଚଂଦ୍ର କଵଚମ ଶଶୀ ପାତୁ ଶିରୋଦେଶଂ ଭାଲଂ ପାତୁ କଲାନିଧିଃ | ଚକ୍ଷୁଷୀ ଚଂଦ୍ରମାଃ ପାତୁ ଶ୍ରୁତୀ ପାତୁ […]

Chandra Kavacham in Kannada

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಕವಚಸ್ಯ | ಗೌತಮ ಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ | ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರೋ ದೇವತಾ | ಚಂದ್ರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ || ಧ್ಯಾನಂ ಸಮಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ವಂದೇ ಕೇಯೂರ ಮಕುಟೋಜ್ವಲಮ್ | ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ನಯನಂ ಶಂಕರಸ್ಯ ಚ ಭೂಷಣಮ್ || ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಶಶಿನಃ ಕವಚಂ ಶುಭಮ್ || ಅಥ ಚಂದ್ರ ಕವಚಮ್ ಶಶೀ ಪಾತು ಶಿರೋದೇಶಂ ಭಾಲಂ ಪಾತು ಕಲಾನಿಧಿಃ | ಚಕ್ಷುಷೀ ಚಂದ್ರಮಾಃ ಪಾತು ಶ್ರುತೀ ಪಾತು […]

Chandra Kavacham in Tamil

அஸ்ய ஶ்ரீ சம்த்ர கவசஸ்ய | கௌதம றுஷிஃ | அனுஷ்டுப் சம்தஃ | ஶ்ரீ சம்த்ரோ தேவதா | சம்த்ர ப்ரீத்யர்தே ஜபே வினியோகஃ || த்யானம் ஸமம் சதுர்புஜம் வம்தே கேயூர மகுடோஜ்வலம் | வாஸுதேவஸ்ய னயனம் ஶம்கரஸ்ய ச பூஷணம் || ஏவம் த்யாத்வா ஜபேன்னித்யம் ஶஶினஃ கவசம் ஶுபம் || அத சம்த்ர கவசம் ஶஶீ பாது ஶிரோதேஶம் பாலம் பாது கலானிதிஃ | சக்ஷுஷீ சம்த்ரமாஃ பாது ஶ்ருதீ பாது […]

Chandra Kavacham in Telugu

అస్య శ్రీ చంద్ర కవచస్య | గౌతమ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ చంద్రో దేవతా | చంద్ర ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః || ధ్యానం సమం చతుర్భుజం వందే కేయూర మకుటోజ్వలమ్ | వాసుదేవస్య నయనం శంకరస్య చ భూషణమ్ || ఏవం ధ్యాత్వా జపేన్నిత్యం శశినః కవచం శుభమ్ || అథ చంద్ర కవచమ్ శశీ పాతు శిరోదేశం భాలం పాతు కలానిధిః | చక్షుషీ చంద్రమాః పాతు శ్రుతీ పాతు […]

Chandra Kavacham in Sanskrit

अस्य श्री चन्द्र कवचस्य । गौतम ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । श्री चन्द्रो देवता । चन्द्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॥ ध्यानं समं चतुर्भुजं वन्दे केयूर मकुटोज्वलम् । वासुदेवस्य नयनं शङ्करस्य च भूषणम् ॥ एवं ध्यात्वा जपेन्नित्यं शशिनः कवचं शुभम् ॥ अथ चन्द्र कवचम् शशी पातु शिरोदेशं भालं पातु कलानिधिः । चक्षुषी चन्द्रमाः पातु श्रुती पातु […]