Sri Bhootalayaya Namaha

‘Sri Bhootalayaya Namaha’ is the 690th name in Shiva Sahasranama (1000 Names of Lord Shiva). Here is the explanation of this name in Telugu… శ్రీ భూతాలయాయ నమః 690వ నామం భూతాలయః. ఇది నమస్కారంలో భూతాలయాయ నమః అని చెప్పబడుతున్నది. భూతములకు ఆలయమైన వాడు. ఇక్కడ ఆలయం అనగా నివాసము, ఆధారము అని రెండు అర్థాలున్నాయి. పైగా సంపూర్ణమైన నివాసానికి ఆలయం అని పేరు. భూతములన్నింటికీ సంపూర్ణమైన […]

Ketumaline Namaha

‘Sri Ketumaline Namaha’ is the 688th name in Shiva Sahasranama (1000 Names of Lord Shiva).. Meaning and explanation of this name is given here in Telugu… కేతుమాలినే నమః: శివ సహస్ర నామములలో 688వ నామం కేతుమాలి. ఇది నమస్కారంలో కేతుమాలినే నమః అని చెప్పబడుతున్నది. ఇది కూడా పక్షి పరంగా అర్థం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే పక్షి పరమైనటువంటి నామాల వరుసలో చెప్పబడుతున్న కారణంగా. పరమేశ్వరుని ఉత్కృష్టమైన విభూతుల […]

Sabhavanah – Meaning, Importance

‘Sabhavanah’ is the 689th name in Shiva Sahasranama (1000 Names of Lord Shiva). ‘Om Sabhavanaya Namaha’ is the full name mentioned in Sahasranama. Meaning of this name is given here in Telugu… శివ సహస్రనామములలో 689వ నామం సభావనః. ఇది నమస్కారంలో సభావనాయ నమః అని చెప్పబడుతున్నది. ఇది ఒక విశిష్టమైన నామం. సభను రక్షించు వాడు. అవనము అంటే రక్షణ అని అర్థం. […]

Nava Chakrangaya Namaha

‘Nava Chakrangaya Namaha’ is the 687th name in Shiva Sahasranama (1000 Names of Lord Shiva). Meaning and explanation of this name is given here in Telugu.. నవ చక్రాంగాయ నమః: శివ సహస్రనామాలలో 687వ నామం ఇది. నవ+చక్ర+అంగ. ఇక్కడ నవచక్రము – చాలా గొప్ప విశేషమిది. నవ చక్రాంగము అంటే శ్రీచక్ర స్వరూపుడు. ఇది చాలా ప్రధానమైన అర్థమిది.విశ్వమూ నవ చక్రమే, శ్రీ చక్రమూ నవచక్రమే. […]

Sri Sarangaya Namaha

‘Sri Sarangaya Namaha’ is one of the Shiva Sahasranama (1000 Names of Lord Shiva). Meaning and importance of Sri Sarangaya Namaha is given here in Telugu.. శ్రీ సారంగాయ నమః సారంగము అనేటటువంటిది ఒక పక్షి విశేషం. పక్షులలో సారంగం అనే పక్షి ఉంది. అలాగే జంతువులలో సారంగము అంటే లేడి అని కూడా చెప్పబడుతున్నది. అయితే ఇక్కడ సారంగము అనే మాటకి రెండు ప్రధానమైన అర్థాలు – […]

Nagula Chavithi Slokas in Telugu

Nagula Chavithi Slokas in Telugu, which stotras (mantras) are to be chanted on Nagula Chavithi are given here in Telugu.. నాగుల చవితి – కార్తీక మాసం – అంతరార్ధం- చదువుకోవల్సిన శ్లోకాలు పాముని చూడగా బెదిరి పాకిన చోటన మంత్ర అక్షతల్ భూమిని చల్లగా విషము పోవును లొంగును భక్తికిన్ మరిం పాములు దుష్ట జంతువని భావము మాత్రమే కాని తప్పదే కామిత సంతతిచ్చరయుగా అవి దేముడే ! […]

Swami Thintakka Thom Thom Ayyappa Thintakka Thom Thom (Lyrics)

Lord Ayyappa Sabarimala

Here are the lyrics of Swami Thintakka Thom Thom Ayyappa Thintakka Thom Thom song. The song begins like ‘Swamiya Ayyappo, Ayyappo Swamiye’… Swamiye —– Ayyappo Ayyappo —– Swamiye Swami Saranam —– Ayyappaa Saranam Ayyappaa Saranam —– Swami Saranam Devane —– Deviye Deviye —– Devane Bagavaane —– Bagavathiye Bagavathiye —– Bagavaane Easwarane —– Easwariye Easwariye —– […]

Lakshmi Narasimha Pancharatnam in Telugu (లక్ష్మీ నరసింహ పంచరత్నమ్)

Lakshmi Narasimha Pancharatnam in Telugu lyrics are given here.. Lakshmi Narasimha Pancharatnam is one of the popular prayers dedicated to Lord Narasimha Swamy. Here are the lyrics of Lakshmi Narasimha Pancharatnam in Telugu… లక్ష్మీ నరసింహ పంచరత్నమ్ త్వత్ప్రభుజీవప్రియమిచ్ఛసి చేన్నరహరిపూజాం కురు సతతం ప్రతిబింబాలంకృతిధృతికుశలో బింబాలంకృతిమాతనుతే | చేతోభృంగ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం భజ భజ లక్ష్మీనరసింహానఘపదసరసిజమకరందమ్ || ౧ || శుక్తౌ రజతప్రతిభా […]

Ahoi Mata Aarti (Ahoi Ashtami Aarti)

Ahoi Mata Aarti (Ahoi Ashtami Aarti) is a prayer dedicated to Goddess Ahoi Mata, chanted during Ahoi Ashtami vrat. Jai Ahoi Mata Jai Ahoi Mata| Tumko Nisdin Dhyavat Hari Vishnu Dhata || Jai|| Brahamni Rudrani Kamla tu he hai Jag Datta| Surya Chandrama Dhyavat Narad Rishi Gatta || Jai|| Mata Roop Niranjan Sukh Sampatti Datta| […]

Kartik Snan Sankalpa Mantra: Prayer, Stotra to chant during Karthika Snanam

Kartik Snan is the main ritual performed in the holy month of Kartik. All sarovars and river banks of India are filled with devotees of Lord Shiva and Vishnu to do Kartika masa punya snanam. Here is a collection of prayers chanted during Karthik ritual bath. Kartik Snan Prarthana: Nirvighnam kurumedeva Damodara namosthuthe – this […]

త్రిపురసుందర్యష్టకం

త్రిపురసుందర్యష్టకం కదంబవనచారిణీం మునికదంబకాదంబినీం నితంబజితభూధరాం సురనితంబినీసేవితామ్ నవాంబురుహలోచనామభినవాంబుదశ్యామలాం త్రిలోచనకుటుంబినీం త్రిపురసుందరీమాశ్రయే || ౧ || కదంబవనవాసినీం కనకవల్లకీధారిణీం మహార్హమణిహారిణీం ముఖసముల్లసద్వారుణీమ్ దయావిభవకారిణీం విశదరోచనాచారిణీం త్రిలోచనకుటుంబినీం త్రిపురసుందరీమాశ్రయే || ౨ || కదంబవనశాలయా కుచభరోల్లసన్మాలయా కుచోపమితశైలయా గురుకృపాలసద్వేలయా మదారుణకపోలయా మధురగీతవాచాలయా కయాపి ఘననీలయా కవచితా వయం లీలయా || ౩ || కదంబవనమధ్యగాం కనకమండలోపస్థితాం షడంబురుహవాసినీం సతతసిద్ధసౌదామినీమ్ విడంబితజపారుచిం వికచచంద్ర చూడామణిం త్రిలోచనకుటుంబినీం త్రిపురసుందరీమాశ్రయే || ౪ || కుచాంచితవిపంచికాం కుటిలకుంతలాలంకృతాం కుశేశయనివాసినీం కుటిలచిత్తవిద్వేషిణీమ్ మదారుణవిలోచనాం మనసిజారిసమ్మోహినీం మతంగమునికన్యకాం […]

Navamangali Mantra (Prayer to Kali Mata)

Bhadrakali

Navamangali Mantra is a prayer dedicated to Kali Mata, who steps over Lord Shiva for Loka Kalyana. Navamangali Mantra begins like… Kathyayanee mahamaye bhavani buvaneswaree Kathyayanee mahamaye bhavani buvaneswaree Danyoham athibakyoham baavithoham mahathmabi yahprushtam soomahath punyam puranam vethavithkrutham Namodevyai prakruthyaisa vthathryai thaitham namaha Kalyanyai kamadaayai sa vruthyai sithyai namo nama: Sath sithananda roopinyai samsararanaye nama: […]

Navadurga Stotram in Telugu

Navdurga Mata

Navadurga Stotram in Telugu, Lyrics of Navadurga Stotram in Telugu are given here… దేవీ శైలపుత్రీ వందే వాఞ్ఛితలాభాయ చంద్రార్ధకృతశేఖరాం| వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీ యశస్వినీమ్ || దేవీ బ్రహ్మచారిణీ దధానా కరపద్మాభ్యామక్షమాలా కమండలూ | దేవీ ప్రసీదతు మయి బ్రహ్మచారిణ్యనుత్తమా || దేవీ చంద్రఘంటేతి పిండజప్రవరారూఢా చందకోపాస్త్రకైర్యుతా | ప్రసాదం తనుతే మహ్యం చంద్రఘంటేతి విశ్రుతా || దేవీ కూష్మాండా సురాసంపూర్ణకలశం రుధిరాప్లుతమేవ చ | దధానా హస్తపద్మాభ్యాం కూష్మాండా శుభదాస్తు మే […]

Aparadha Kshama Stotram in Telugu

Aparadha Kshama Stotram in Telugu.. Here are the lyrics of Aparadha Kshama Stotram in Telugu for Navaratri Durga Puja… Devi Aparadha Kshama Stotram begins like… ‘అపరాధశతం కృత్వా జగదంబేతి చోచ్చరేత్’…… అపరాధశతం కృత్వా జగదంబేతి చోచ్చరేత్|యాం గతిం సమవాప్నోతి న తాం బ్రహ్మాదయః సురాః ||1||సాపరాధో‌உస్మి శరణాం ప్రాప్తస్త్వాం జగదంబికే|ఇదానీమనుకంప్యో‌உహం యథేచ్ఛసి తథా కురు ||2|| అఙ్ఞానాద్విస్మృతేభ్రాంత్యా యన్న్యూనమధికం కృతం| తత్సర్వ క్షమ్యతాం దేవి ప్రసీద పరమేశ్వరీ ||3|| […]

Durga Saptashati in Telugu (Devi Mahatmyam)

Durga Saptashati in Telugu (Devi Mahatmyam) text is given here. Devi Mahatmyam which is also called as Chandi Saptashathi is one of the prime parayana to recite in Durga Navaratri days. Durga Navratri Durga Puja is the most auspicious time to worship the Mother Goddess. During these days, Durga will be in full swing and her […]

Ganapati Patra Puja Stotram, Ganesha Ekavimshati Patra Puja Mantras

Eco-friendly Ganapati Bappa

Ganesh Patra Puja is very important step in Ganesh Chaturthi puja. 21 types of leaves are used to worship Lord Ganesha during Ganesha Chavithi festival. This pathra puja is also called as ‘Eka Vimshathi Patra Puja. Chanting each name of the Lord, Ganesha is worshipped with each type of leaf. As per Hinduism, Rushis used […]

Sri Lakshmi Ganapati Stotram (Lakshmi Ganesh Mantra)

Lakshmi Ganapati Stotram or Lakshmi Ganesh mantra is an auspicious stotra to worship Lord Sri Laxmi Ganapati. Usually Lord Ganesh is known as the slayer of obstacles (Vigna Vinayaka). Lakshmi Ganapati means the Lord Ganapati who not only removes obstacles but blesses devotees with prosperity and wealth. Devotees worship Asta Ganapati Murtis for wealth and […]