Durga Saptashati in Telugu (Devi Mahatmyam)

Durga Saptashati in Telugu (Devi Mahatmyam) text is given here. Devi Mahatmyam which is also called as Chandi Saptashathi is one of the prime parayana to recite in Durga Navaratri days.

Durga Navratri Durga Puja is the most auspicious time to worship the Mother Goddess. During these days, Durga will be in full swing and her powers are very active to bless her devotees and to destroy the evil forces.

Devi Mahatmyam in Telugu – 1st Chapter

రచన: ఋషి మార్కండేయ

అస్య శ్రీ ప్రధమ చరిత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః | మహాకాళీ దేవతా | గాయత్రీ ఛందః | నందా శక్తిః | రక్త దంతికా బీజమ్ | అగ్నిస్తత్వమ్ | ఋగ్వేదః స్వరూపమ్ | శ్రీ మహాకాళీ ప్రీత్యర్ధే ప్రధమ చరిత్ర జపే వినియోగః |

ధ్యానం
ఖడ్గం చక్ర గదేషుచాప పరిఘా శూలం భుశుండీం శిరః
శంంఖం సందధతీం కరైస్త్రినయనాం సర్వాంంగభూషావృతామ్ |
యాం హంతుం మధుకైభౌ జలజభూస్తుష్టావ సుప్తే హరౌ
నీలాశ్మద్యుతి మాస్యపాదదశకాం సేవే మహాకాళికాం||

ఓం నమశ్చండికాయై
ఓం ఐం మార్కండేయ ఉవాచ ||1||

సావర్ణిః సూర్యతనయో యోమనుః కథ్యతే‌உష్టమః|
నిశామయ తదుత్పత్తిం విస్తరాద్గదతో మమ ||2||

మహామాయానుభావేన యథా మన్వంతరాధిపః
స బభూవ మహాభాగః సావర్ణిస్తనయో రవేః ||3||

స్వారోచిషే‌உంతరే పూర్వం చైత్రవంశసముద్భవః|
సురథో నామ రాజా‌உభూత్ సమస్తే క్షితిమండలే ||4||

తస్య పాలయతః సమ్యక్ ప్రజాః పుత్రానివౌరసాన్|
బభూవుః శత్రవో భూపాః కోలావిధ్వంసినస్తదా ||5||

తస్య తైరభవద్యుద్ధమ్ అతిప్రబలదండినః|
న్యూనైరపి స తైర్యుద్ధే కోలావిధ్వంసిభిర్జితః ||6||

తతః స్వపురమాయాతో నిజదేశాధిపో‌உభవత్|
ఆక్రాంతః స మహాభాగస్తైస్తదా ప్రబలారిభిః ||7||

అమాత్యైర్బలిభిర్దుష్టై ర్దుర్బలస్య దురాత్మభిః|
కోశో బలం చాపహృతం తత్రాపి స్వపురే తతః ||8||

తతో మృగయావ్యాజేన హృతస్వామ్యః స భూపతిః|
ఏకాకీ హయమారుహ్య జగామ గహనం వనమ్ ||9||

సతత్రాశ్రమమద్రాక్షీ ద్ద్విజవర్యస్య మేధసః|
ప్రశాంతశ్వాపదాకీర్ణ మునిశిష్యోపశోభితమ్ ||10||

తస్థౌ కంచిత్స కాలం చ మునినా తేన సత్కృతః|
ఇతశ్చేతశ్చ విచరంస్తస్మిన్ మునివరాశ్రమే ||11||

సో‌உచింతయత్తదా తత్ర మమత్వాకృష్టచేతనః| ||12||

మత్పూర్వైః పాలితం పూర్వం మయాహీనం పురం హి తత్
మద్భృత్యైస్తైరసద్వృత్తైః ర్ధర్మతః పాల్యతే న వా ||13||

న జానే స ప్రధానో మే శూర హస్తీసదామదః
మమ వైరివశం యాతః కాన్భోగానుపలప్స్యతే ||14||

యే మమానుగతా నిత్యం ప్రసాదధనభోజనైః
అనువృత్తిం ధ్రువం తే‌உద్య కుర్వంత్యన్యమహీభృతాం ||15||

అసమ్యగ్వ్యయశీలైస్తైః కుర్వద్భిః సతతం వ్యయం
సంచితః సో‌உతిదుఃఖేన క్షయం కోశో గమిష్యతి ||16||

ఏతచ్చాన్యచ్చ సతతం చింతయామాస పార్థివః
తత్ర విప్రాశ్రమాభ్యాశే వైశ్యమేకం దదర్శ సః ||17||

స పృష్టస్తేన కస్త్వం భో హేతుశ్చ ఆగమనే‌உత్ర కః
సశోక ఇవ కస్మాత్వం దుర్మనా ఇవ లక్ష్యసే| ||18||

ఇత్యాకర్ణ్య వచస్తస్య భూపతేః ప్రణాయోదితమ్
ప్రత్యువాచ స తం వైశ్యః ప్రశ్రయావనతో నృపమ్ ||19||

వైశ్య ఉవాచ ||20||

సమాధిర్నామ వైశ్యో‌உహముత్పన్నో ధనినాం కులే
పుత్రదారైర్నిరస్తశ్చ ధనలోభాద్ అసాధుభిః ||21||

విహీనశ్చ ధనైదారైః పుత్రైరాదాయ మే ధనమ్|
వనమభ్యాగతో దుఃఖీ నిరస్తశ్చాప్తబంధుభిః ||22||

సో‌உహం న వేద్మి పుత్రాణాం కుశలాకుశలాత్మికామ్|
ప్రవృత్తిం స్వజనానాం చ దారాణాం చాత్ర సంస్థితః ||23||

కిం ను తేషాం గృహే క్షేమమ్ అక్షేమం కింను సాంప్రతం
కథం తేకింనుసద్వృత్తా దుర్వృత్తా కింనుమేసుతాః ||24||

రాజోవాచ ||25||

యైర్నిరస్తో భవాఁల్లుబ్ధైః పుత్రదారాదిభిర్ధనైః ||26||

తేషు కిం భవతః స్నేహ మనుబధ్నాతి మానసమ్ ||27||

వైశ్య ఉవాచ ||28||

ఏవమేతద్యథా ప్రాహ భవానస్మద్గతం వచః
కిం కరోమి న బధ్నాతి మమ నిష్టురతాం మనః ||29||

ఐః సంత్యజ్య పితృస్నేహం ధన లుబ్ధైర్నిరాకృతః
పతిఃస్వజనహార్దం చ హార్దితేష్వేవ మే మనః| ||30||

కిమేతన్నాభిజానామి జానన్నపి మహామతే
యత్ప్రేమ ప్రవణం చిత్తం విగుణేష్వపి బంధుషు ||31||

తేషాం కృతే మే నిఃశ్వాసో దౌర్మనస్యం చజాయతే ||32||

అరోమి కిం యన్న మనస్తేష్వప్రీతిషు నిష్ఠురమ్ ||33||

మాకండేయ ఉవాచ ||34||

తతస్తౌ సహితౌ విప్ర తంమునిం సముపస్థితౌ ||35||

సమాధిర్నామ వైశ్యో‌உసౌ స చ పార్ధివ సత్తమః ||36||

కృత్వా తు తౌ యథాన్యాయ్యం యథార్హం తేన సంవిదమ్|
ఉపవిష్టౌ కథాః కాశ్చిత్‌చ్చక్రతుర్వైశ్యపార్ధివౌ ||37||

రాజో‌ఉవాచ ||38||

భగవ్ంస్త్వామహం ప్రష్టుమిచ్ఛామ్యేకం వదస్వతత్ ||39||

దుఃఖాయ యన్మే మనసః స్వచిత్తాయత్తతాం వినా ||40||

మఆనతో‌உపి యథాఙ్ఞస్య కిమేతన్మునిసత్తమః ||41||

అయం చ ఇకృతః పుత్రైః దారైర్భృత్యైస్తథోజ్ఘితః
స్వజనేన చ సంత్యక్తః స్తేషు హార్దీ తథాప్యతి ||42||

ఏవ మేష తథాహం చ ద్వావప్త్యంతదుఃఖితౌ|
దృష్టదోషే‌உపి విషయే మమత్వాకృష్టమానసౌ ||43||

తత్కేనైతన్మహాభాగ యన్మోహొ ఙ్ఞానినోరపి
మమాస్య చ భవత్యేషా వివేకాంధస్య మూఢతా ||44||

ఋషిరువాచ ||45||

ఙ్ఞాన మస్తి సమస్తస్య జంతోర్వ్షయ గోచరే|
విషయశ్చ మహాభాగ యాంతి చైవం పృథక్పృథక్ ||46||

కేచిద్దివా తథా రాత్రౌ ప్రాణినః స్తుల్యదృష్టయః ||47||

ఙ్ఞానినో మనుజాః సత్యం కిం తు తే న హి కేవలమ్|
యతో హి ఙ్ఞానినః సర్వే పశుపక్షిమృగాదయః ||48||

ఙ్ఞానం చ తన్మనుష్యాణాం యత్తేషాం మృగపక్షిణాం
మనుష్యాణాం చ యత్తేషాం తుల్యమన్యత్తథోభయోః ||49||

ఙ్ఞానే‌உపి సతి పశ్యైతాన్ పతగాఞ్ఛాబచంచుషు|
కణమోక్షాదృతాన్ మోహాత్పీడ్యమానానపి క్షుధా ||50||

మానుషా మనుజవ్యాఘ్ర సాభిలాషాః సుతాన్ ప్రతి
లోభాత్ ప్రత్యుపకారాయ నన్వేతాన్ కిం న పశ్యసి ||51||

తథాపి మమతావర్తే మోహగర్తే నిపాతితాః
మహామాయా ప్రభావేణ సంసారస్థితికారిణా ||52||

తన్నాత్ర విస్మయః కార్యో యోగనిద్రా జగత్పతేః|
మహామాయా హరేశ్చైషా తయా సమ్మోహ్యతే జగత్ ||53||

జ్ఙానినామపి చేతాంసి దేవీ భగవతీ హి సా
బలాదాక్ష్యమోహాయ మహామాయా ప్రయచ్ఛతి ||54||

తయా విసృజ్యతే విశ్వం జగదేతచ్చరాచరమ్ |
సైషా ప్రసన్నా వరదా నృణాం భవతి ముక్తయే ||55||

సా విద్యా పరమా ముక్తేర్హేతుభూతా సనాతనీ
సంసారబంధహేతుశ్చ సైవ సర్వేశ్వరేశ్వరీ ||56||

రాజోవాచ ||57||

భగవన్ కాహి సా దేవీ మామాయేతి యాం భవాన్ |
బ్రవీతి క్థముత్పన్నా సా కర్మాస్యాశ్చ కిం ద్విజ ||58||

యత్ప్రభావా చ సా దేవీ యత్స్వరూపా యదుద్భవా|
తత్సర్వం శ్రోతుమిచ్ఛామి త్వత్తో బ్రహ్మవిదాం వర ||59||

ఋషిరువాచ ||60||

నిత్యైవ సా జగన్మూర్తిస్తయా సర్వమిదం తతమ్ ||61||

తథాపి తత్సముత్పత్తిర్బహుధా శ్రూయతాం మమః ||62||

దేవానాం కార్యసిద్ధ్యర్థమ్ ఆవిర్భవతి సా యదా|
ఉత్పన్నేతి తదా లోకే సా నిత్యాప్యభిధీయతే ||63||

యోగనిద్రాం యదా విష్ణుర్జగత్యేకార్ణవీకృతే|
ఆస్తీర్య శేషమభజత్ కల్పాంతే భగవాన్ ప్రభుః ||64||

తదా ద్వావసురౌ ఘోరౌ విఖ్యాతౌ మధుకైటభౌ|
విష్ణుకర్ణమలోద్భూతౌ హంతుం బ్రహ్మాణముద్యతౌ ||65||

స నాభి కమలే విష్ణోః స్థితో బ్రహ్మా ప్రజాపతిః
దృష్ట్వా తావసురౌ చోగ్రౌ ప్రసుప్తం చ జనార్దనమ్ ||66||

తుష్టావ యోగనిద్రాం తామేకాగ్రహృదయః స్థితః
విబోధనార్ధాయ హరేర్హరినేత్రకృతాలయామ్ ||67||

విశ్వేశ్వరీం జగద్ధాత్రీం స్థితిసంహారకారిణీమ్|
నిద్రాం భగవతీం విష్ణోరతులాం తేజసః ప్రభుః ||68||

బ్రహ్మోవాచ ||69||

త్వం స్వాహా త్వం స్వధా త్వంహి వషట్కారః స్వరాత్మికా|
సుధా త్వమక్షరే నిత్యే త్రిధా మాత్రాత్మికా స్థితా ||70||

అర్ధమాత్రా స్థితా నిత్యా యానుచ్చార్యావిశేషతః
త్వమేవ సా త్వం సావిత్రీ త్వం దేవ జననీ పరా ||71||

త్వయైతద్ధార్యతే విశ్వం త్వయైతత్ సృజ్యతే జగత్|
త్వయైతత్ పాల్యతే దేవి త్వమత్స్యంతే చ సర్వదా ||72||

విసృష్టౌ సృష్టిరూపాత్వం స్థితి రూపా చ పాలనే|
తథా సంహృతిరూపాంతే జగతో‌உస్య జగన్మయే ||73||

మహావిద్యా మహామాయా మహామేధా మహాస్మృతిః|
మహామోహా చ భవతీ మహాదేవీ మహాసురీ ||74||

ప్రకృతిస్త్వం చ సర్వస్య గుణత్రయ విభావినీ|
కాళరాత్రిర్మహారాత్రిర్మోహరాత్రిశ్చ దారుణా ||75||

త్వం శ్రీస్త్వమీశ్వరీ త్వం హ్రీస్త్వం బుద్ధిర్భోధలక్షణా|
లజ్జాపుష్టిస్తథా తుష్టిస్త్వం శాంతిః క్షాంతి రేవ చ ||76||

ఖడ్గినీ శూలినీ ఘోరా గదినీ చక్రిణీ తథా|
శంఖిణీ చాపినీ బాణాభుశుండీపరిఘాయుధా ||77||

సౌమ్యా సౌమ్యతరాశేషసౌమ్యేభ్యస్త్వతిసుందరీ
పరాపరాణాం పరమా త్వమేవ పరమేశ్వరీ ||78||

యచ్చ కించిత్క్వచిద్వస్తు సదసద్వాఖిలాత్మికే|
తస్య సర్వస్య యా శక్తిః సా త్వం కిం స్తూయసేమయా ||79||

యయా త్వయా జగత్ స్రష్టా జగత్పాతాత్తి యో జగత్|
సో‌உపి నిద్రావశం నీతః కస్త్వాం స్తోతుమిహేశ్వరః ||80||

విష్ణుః శరీరగ్రహణమ్ అహమీశాన ఏవ చ
కారితాస్తే యతో‌உతస్త్వాం కః స్తోతుం శక్తిమాన్ భవేత్ ||81||

సా త్వమిత్థం ప్రభావైః స్వైరుదారైర్దేవి సంస్తుతా|
మోహయైతౌ దురాధర్షావసురౌ మధుకైటభౌ ||82||

ప్రబోధం చ జగత్స్వామీ నీయతామచ్యుతా లఘు ||83||
బోధశ్చ క్రియతామస్య హంతుమేతౌ మహాసురౌ ||83||

ఋషిరువాచ ||84||

ఏవం స్తుతా తదా దేవీ తామసీ తత్ర వేధసా
విష్ణోః ప్రభోధనార్ధాయ నిహంతుం మధుకైటభౌ ||85||

నేత్రాస్యనాసికాబాహుహృదయేభ్యస్తథోరసః|
నిర్గమ్య దర్శనే తస్థౌ బ్రహ్మణో అవ్యక్తజన్మనః ||86||

ఉత్తస్థౌ చ జగన్నాథః స్తయా ముక్తో జనార్దనః|
ఏకార్ణవే అహిశయనాత్తతః స దదృశే చ తౌ ||87||

మధుకైటభౌ దురాత్మానా వతివీర్యపరాక్రమౌ
క్రోధరక్తేక్షణావత్తుం బ్రహ్మణాం జనితోద్యమౌ ||88||

సముత్థాయ తతస్తాభ్యాం యుయుధే భగవాన్ హరిః
పంచవర్షసహస్త్రాణి బాహుప్రహరణో విభుః ||89||

తావప్యతిబలోన్మత్తౌ మహామాయావిమోహితౌ ||90||

ఉక్తవంతౌ వరో‌உస్మత్తో వ్రియతామితి కేశవమ్ ||91||

శ్రీ భగవానువాచ ||92||

భవేతామద్య మే తుష్టౌ మమ వధ్యావుభావపి ||93||

కిమన్యేన వరేణాత్ర ఏతావృద్ది వృతం మమ ||94||

ఋషిరువాచ ||95||

వంచితాభ్యామితి తదా సర్వమాపోమయం జగత్|
విలోక్య తాభ్యాం గదితో భగవాన్ కమలేక్షణః ||96||

ఆవాం జహి న యత్రోర్వీ సలిలేన పరిప్లుతా| ||97||

ఋషిరువాచ ||98||

తథేత్యుక్త్వా భగవతా శంఖచక్రగదాభృతా|
కృత్వా చక్రేణ వై ఛిన్నే జఘనే శిరసీ తయోః ||99||

ఏవమేషా సముత్పన్నా బ్రహ్మణా సంస్తుతా స్వయమ్|
ప్రభావమస్యా దేవ్యాస్తు భూయః శృణు వదామి తే ||100||

|| జయ జయ శ్రీ స్వస్తి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమహాత్మ్యే మధుకైటభవధో నామ ప్రధమో‌உధ్యాయః ||

ఆహుతి

ఓం ఏం సాంగాయై సాయుధాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై ఏం బీజాధిష్టాయై మహా కాళికాయై మహా అహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ||

Devi Mahatmyam in Telugu – 2nd Chapter

రచన: ఋషి మార్కండేయ

అస్య సప్త సతీమధ్యమ చరిత్రస్య విష్ణుర్ ఋషిః | ఉష్ణిక్ ఛందః | శ్రీమహాలక్ష్మీదేవతా| శాకంభరీ శక్తిః | దుర్గా బీజమ్ | వాయుస్తత్త్వమ్ | యజుర్వేదః స్వరూపమ్ | శ్రీ మహాలక్ష్మీప్రీత్యర్థే మధ్యమ చరిత్ర జపే వినియోగః ||

ధ్యానం
ఓం అక్షస్రక్పరశుం గదేషుకులిశం పద్మం ధనుః కుండికాం
దండం శక్తిమసిం చ చర్మ జలజం ఘంటాం సురాభాజనమ్ |
శూలం పాశసుదర్శనే చ దధతీం హస్తైః ప్రవాళ ప్రభాం
సేవే సైరిభమర్దినీమిహ మహలక్ష్మీం సరోజస్థితామ్ ||

ఋషిరువాచ ||1||

దేవాసురమభూద్యుద్ధం పూర్ణమబ్దశతం పురా|
మహిషే‌உసురాణామ్ అధిపే దేవానాంచ పురందరే

తత్రాసురైర్మహావీర్యిర్దేవసైన్యం పరాజితం|
జిత్వా చ సకలాన్ దేవాన్ ఇంద్రో‌உభూన్మహిషాసురః ||3||

తతః పరాజితా దేవాః పద్మయోనిం ప్రజాపతిమ్|
పురస్కృత్యగతాస్తత్ర యత్రేశ గరుడధ్వజౌ ||4||

యథావృత్తం తయోస్తద్వన్ మహిషాసురచేష్టితమ్|
త్రిదశాః కథయామాసుర్దేవాభిభవవిస్తరమ్ ||5||

సూర్యేంద్రాగ్న్యనిలేందూనాం యమస్య వరుణస్య చ
అన్యేషాం చాధికారాన్స స్వయమేవాధితిష్టతి ||6||

స్వర్గాన్నిరాకృతాః సర్వే తేన దేవ గణా భువిః|
విచరంతి యథా మర్త్యా మహిషేణ దురాత్మనా ||6||

ఏతద్వః కథితం సర్వమ్ అమరారివిచేష్టితమ్|
శరణం వః ప్రపన్నాః స్మో వధస్తస్య విచింత్యతామ్ ||8||

ఇత్థం నిశమ్య దేవానాం వచాంసి మధుసూధనః
చకార కోపం శంభుశ్చ భ్రుకుటీకుటిలాననౌ ||9||

తతో‌உతికోపపూర్ణస్య చక్రిణో వదనాత్తతః|
నిశ్చక్రామ మహత్తేజో బ్రహ్మణః శంకరస్య చ ||10||

అన్యేషాం చైవ దేవానాం శక్రాదీనాం శరీరతః|
నిర్గతం సుమహత్తేజః స్తచ్చైక్యం సమగచ్ఛత ||11||

అతీవ తేజసః కూటం జ్వలంతమివ పర్వతమ్|
దదృశుస్తే సురాస్తత్ర జ్వాలావ్యాప్తదిగంతరమ్ ||12||

అతులం తత్ర తత్తేజః సర్వదేవ శరీరజమ్|
ఏకస్థం తదభూన్నారీ వ్యాప్తలోకత్రయం త్విషా ||13||

యదభూచ్ఛాంభవం తేజః స్తేనాజాయత తన్ముఖమ్|
యామ్యేన చాభవన్ కేశా బాహవో విష్ణుతేజసా ||14||

సౌమ్యేన స్తనయోర్యుగ్మం మధ్యం చైంద్రేణ చాభవత్|
వారుణేన చ జంఘోరూ నితంబస్తేజసా భువః ||15||

బ్రహ్మణస్తేజసా పాదౌ తదంగుళ్యో‌உర్క తేజసా|
వసూనాం చ కరాంగుళ్యః కౌబేరేణ చ నాసికా ||16||

తస్యాస్తు దంతాః సంభూతా ప్రాజాపత్యేన తేజసా
నయనత్రితయం జఙ్ఞే తథా పావకతేజసా ||17||

భ్రువౌ చ సంధ్యయోస్తేజః శ్రవణావనిలస్య చ
అన్యేషాం చైవ దేవానాం సంభవస్తేజసాం శివ ||18||

తతః సమస్త దేవానాం తేజోరాశిసముద్భవామ్|
తాం విలోక్య ముదం ప్రాపుః అమరా మహిషార్దితాః ||19||

శూలం శూలాద్వినిష్కృష్య దదౌ తస్యై పినాకధృక్|
చక్రం చ దత్తవాన్ కృష్ణః సముత్పాట్య స్వచక్రతః ||20||

శంఖం చ వరుణః శక్తిం దదౌ తస్యై హుతాశనః
మారుతో దత్తవాంశ్చాపం బాణపూర్ణే తథేషుధీ ||21||

వజ్రమింద్రః సముత్పాట్య కులిశాదమరాధిపః|
దదౌ తస్యై సహస్రాక్షో ఘంటామైరావతాద్గజాత్ ||22||

కాలదండాద్యమో దండం పాశం చాంబుపతిర్దదౌ|
ప్రజాపతిశ్చాక్షమాలాం దదౌ బ్రహ్మా కమండలం ||23||

సమస్తరోమకూపేషు నిజ రశ్మీన్ దివాకరః
కాలశ్చ దత్తవాన్ ఖడ్గం తస్యాః శ్చర్మ చ నిర్మలమ్ ||24||

క్షీరోదశ్చామలం హారమ్ అజరే చ తథాంబరే
చూడామణిం తథాదివ్యం కుండలే కటకానిచ ||25||

అర్ధచంద్రం తధా శుభ్రం కేయూరాన్ సర్వ బాహుషు
నూపురౌ విమలౌ తద్వ ద్గ్రైవేయకమనుత్తమమ్ ||26||

అంగుళీయకరత్నాని సమస్తాస్వంగుళీషు చ
విశ్వ కర్మా దదౌ తస్యై పరశుం చాతి నిర్మలం ||27||

అస్త్రాణ్యనేకరూపాణి తథా‌உభేద్యం చ దంశనమ్|
అమ్లాన పంకజాం మాలాం శిరస్యు రసి చాపరామ్||28||

అదదజ్జలధిస్తస్యై పంకజం చాతిశోభనమ్|
హిమవాన్ వాహనం సింహం రత్నాని వివిధానిచ ||29||

దదావశూన్యం సురయా పానపాత్రం దనాధిపః|
శేషశ్చ సర్వ నాగేశో మహామణి విభూషితమ్ ||30||

నాగహారం దదౌ తస్యై ధత్తే యః పృథివీమిమామ్|
అన్యైరపి సురైర్దేవీ భూషణైః ఆయుధైస్తథాః ||31||

సమ్మానితా ననాదోచ్చైః సాట్టహాసం ముహుర్ముహు|
తస్యానాదేన ఘోరేణ కృత్స్న మాపూరితం నభః ||32||

అమాయతాతిమహతా ప్రతిశబ్దో మహానభూత్|
చుక్షుభుః సకలాలోకాః సముద్రాశ్చ చకంపిరే ||33||

చచాల వసుధా చేలుః సకలాశ్చ మహీధరాః|
జయేతి దేవాశ్చ ముదా తామూచుః సింహవాహినీమ్ ||34||

తుష్టువుర్మునయశ్చైనాం భక్తినమ్రాత్మమూర్తయః|
దృష్ట్వా సమస్తం సంక్షుబ్ధం త్రైలోక్యమ్ అమరారయః ||35||

సన్నద్ధాఖిలసైన్యాస్తే సముత్తస్థురుదాయుదాః|
ఆః కిమేతదితి క్రోధాదాభాష్య మహిషాసురః ||36||

అభ్యధావత తం శబ్దమ్ అశేషైరసురైర్వృతః|
స దదర్ష తతో దేవీం వ్యాప్తలోకత్రయాం త్విషా ||37||

పాదాక్రాంత్యా నతభువం కిరీటోల్లిఖితాంబరామ్|
క్షోభితాశేషపాతాళాం ధనుర్జ్యానిఃస్వనేన తామ్ ||38||

దిశో భుజసహస్రేణ సమంతాద్వ్యాప్య సంస్థితామ్|
తతః ప్రవవృతే యుద్ధం తయా దేవ్యా సురద్విషాం ||39||

శస్త్రాస్త్రైర్భహుధా ముక్తైరాదీపితదిగంతరమ్|
మహిషాసురసేనానీశ్చిక్షురాఖ్యో మహాసురః ||40||

యుయుధే చమరశ్చాన్యైశ్చతురంగబలాన్వితః|
రథానామయుతైః షడ్భిః రుదగ్రాఖ్యో మహాసురః ||41||

అయుధ్యతాయుతానాం చ సహస్రేణ మహాహనుః|
పంచాశద్భిశ్చ నియుతైరసిలోమా మహాసురః ||42||

అయుతానాం శతైః షడ్భిఃర్భాష్కలో యుయుధే రణే|
గజవాజి సహస్రౌఘై రనేకైః పరివారితః ||43||

వృతో రథానాం కోట్యా చ యుద్ధే తస్మిన్నయుధ్యత|
బిడాలాఖ్యో‌உయుతానాం చ పంచాశద్భిరథాయుతైః ||44||

యుయుధే సంయుగే తత్ర రథానాం పరివారితః|
అన్యే చ తత్రాయుతశో రథనాగహయైర్వృతాః ||45||

యుయుధుః సంయుగే దేవ్యా సహ తత్ర మహాసురాః|
కోటికోటిసహస్త్రైస్తు రథానాం దంతినాం తథా ||46||

హయానాం చ వృతో యుద్ధే తత్రాభూన్మహిషాసురః|
తోమరైర్భింధిపాలైశ్చ శక్తిభిర్ముసలైస్తథా ||47||

యుయుధుః సంయుగే దేవ్యా ఖడ్గైః పరసుపట్టిసైః|
కేచిచ్ఛ చిక్షిపుః శక్తీః కేచిత్ పాశాంస్తథాపరే ||48||

దేవీం ఖడ్గప్రహారైస్తు తే తాం హంతుం ప్రచక్రముః|
సాపి దేవీ తతస్తాని శస్త్రాణ్యస్త్రాణి చండికా ||49||

లీల యైవ ప్రచిచ్ఛేద నిజశస్త్రాస్త్రవర్షిణీ|
అనాయస్తాననా దేవీ స్తూయమానా సురర్షిభిః ||50||

ముమోచాసురదేహేషు శస్త్రాణ్యస్త్రాణి చేశ్వరీ|
సో‌உపి క్రుద్ధో ధుతసటో దేవ్యా వాహనకేసరీ ||51||

చచారాసుర సైన్యేషు వనేష్వివ హుతాశనః|
నిఃశ్వాసాన్ ముముచేయాంశ్చ యుధ్యమానారణే‌உంబికా||52||

త ఏవ సధ్యసంభూతా గణాః శతసహస్రశః|
యుయుధుస్తే పరశుభిర్భిందిపాలాసిపట్టిశైః ||53||

నాశయంతో‌உఅసురగణాన్ దేవీశక్త్యుపబృంహితాః|
అవాదయంతా పటహాన్ గణాః శఙాం స్తథాపరే ||54||

మృదంగాంశ్చ తథైవాన్యే తస్మిన్యుద్ధ మహోత్సవే|
తతోదేవీ త్రిశూలేన గదయా శక్తివృష్టిభిః||55||

ఖడ్గాదిభిశ్చ శతశో నిజఘాన మహాసురాన్|
పాతయామాస చైవాన్యాన్ ఘంటాస్వనవిమోహితాన్ ||56||

అసురాన్ భువిపాశేన బధ్వాచాన్యానకర్షయత్|
కేచిద్ ద్విధాకృతా స్తీక్ష్ణైః ఖడ్గపాతైస్తథాపరే ||57||

విపోథితా నిపాతేన గదయా భువి శేరతే|
వేముశ్చ కేచిద్రుధిరం ముసలేన భృశం హతాః ||58||

కేచిన్నిపతితా భూమౌ భిన్నాః శూలేన వక్షసి|
నిరంతరాః శరౌఘేన కృతాః కేచిద్రణాజిరే ||59||

శల్యానుకారిణః ప్రాణాన్ మముచుస్త్రిదశార్దనాః|
కేషాంచిద్బాహవశ్చిన్నాశ్చిన్నగ్రీవాస్తథాపరే ||60||

శిరాంసి పేతురన్యేషామ్ అన్యే మధ్యే విదారితాః|
విచ్ఛిన్నజజ్ఘాస్వపరే పేతురుర్వ్యాం మహాసురాః ||61||

ఏకబాహ్వక్షిచరణాః కేచిద్దేవ్యా ద్విధాకృతాః|
ఛిన్నేపి చాన్యే శిరసి పతితాః పునరుత్థితాః ||62||

కబంధా యుయుధుర్దేవ్యా గృహీతపరమాయుధాః|
ననృతుశ్చాపరే తత్ర యుద్దే తూర్యలయాశ్రితాః ||63||

కబంధాశ్చిన్నశిరసః ఖడ్గశక్య్తృష్టిపాణయః|
తిష్ఠ తిష్ఠేతి భాషంతో దేవీ మన్యే మహాసురాః ||64||

పాతితై రథనాగాశ్వైః ఆసురైశ్చ వసుంధరా|
అగమ్యా సాభవత్తత్ర యత్రాభూత్ స మహారణః ||65||

శోణితౌఘా మహానద్యస్సద్యస్తత్ర విసుస్రువుః|
మధ్యే చాసురసైన్యస్య వారణాసురవాజినామ్ ||66||

క్షణేన తన్మహాసైన్యమసురాణాం తథా‌உంబికా|
నిన్యే క్షయం యథా వహ్నిస్తృణదారు మహాచయమ్ ||67||

సచ సింహో మహానాదముత్సృజన్ ధుతకేసరః|
శరీరేభ్యో‌உమరారీణామసూనివ విచిన్వతి ||68||

దేవ్యా గణైశ్చ తైస్తత్ర కృతం యుద్ధం తథాసురైః|
యథైషాం తుష్టువుర్దేవాః పుష్పవృష్టిముచో దివి ||69||

జయ జయ శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్నికే మన్వంతరే దేవి మహత్మ్యే మహిషాసురసైన్యవధో నామ ద్వితీయో‌உధ్యాయః||

ఆహుతి
ఓం హ్రీం సాంగాయై సాయుధాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై అష్టావింశతి వర్ణాత్మికాయై లక్శ్మీ బీజాదిష్టాయై మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా |

Devi Mahatmyam in Telugu – 3rd Chapter

రచన: ఋషి మార్కండేయ

ధ్యానం
ఓం ఉద్యద్భానుసహస్రకాంతిమ్ అరుణక్షౌమాం శిరోమాలికాం
రక్తాలిప్త పయోధరాం జపవటీం విద్యామభీతిం వరమ్ |
హస్తాబ్జైర్ధధతీం త్రినేత్రవక్త్రారవిందశ్రియం
దేవీం బద్ధహిమాంశురత్నమకుటాం వందే‌உరవిందస్థితామ్ ||

ఋషిరువాచ ||1||

నిహన్యమానం తత్సైన్యమ్ అవలోక్య మహాసురః|
సేనానీశ్చిక్షురః కోపాద్ ధ్యయౌ యోద్ధుమథాంబికామ్ ||2||

స దేవీం శరవర్షేణ వవర్ష సమరే‌உసురః|
యథా మేరుగిరేఃశృంగం తోయవర్షేణ తోయదః ||3||

తస్య ఛిత్వా తతో దేవీ లీలయైవ శరోత్కరాన్|
జఘాన తురగాన్బాణైర్యంతారం చైవ వాజినామ్ ||4||

చిచ్ఛేద చ ధనుఃసధ్యో ధ్వజం చాతిసముచ్ఛృతమ్|
వివ్యాధ చైవ గాత్రేషు చిన్నధన్వానమాశుగైః ||5||

సచ్ఛిన్నధన్వా విరథో హతాశ్వో హతసారథిః|
అభ్యధావత తాం దేవీం ఖడ్గచర్మధరో‌உసురః ||6||

సింహమాహత్య ఖడ్గేన తీక్ష్ణధారేణ మూర్ధని|
ఆజఘాన భుజే సవ్యే దేవీమ్ అవ్యతివేగవాన్ ||6||

తస్యాః ఖడ్గో భుజం ప్రాప్య పఫాల నృపనందన|
తతో జగ్రాహ శూలం స కోపాద్ అరుణలోచనః ||8||

చిక్షేప చ తతస్తత్తు భద్రకాళ్యాం మహాసురః|
జాజ్వల్యమానం తేజోభీ రవిబింబమివాంబరాత్ ||9||

దృష్ట్వా తదాపతచ్ఛూలం దేవీ శూలమముంచత|
తచ్ఛూలంశతధా తేన నీతం శూలం స చ మహాసురః ||10||

హతే తస్మిన్మహావీర్యే మహిషస్య చమూపతౌ|
ఆజగామ గజారూడః శ్చామరస్త్రిదశార్దనః ||11||

సో‌உపి శక్తింముమోచాథ దేవ్యాస్తామ్ అంబికా ద్రుతమ్|
హుంకారాభిహతాం భూమౌ పాతయామాసనిష్ప్రభామ్ ||12||

భగ్నాం శక్తిం నిపతితాం దృష్ట్వా క్రోధసమన్వితః
చిక్షేప చామరః శూలం బాణైస్తదపి సాచ్ఛినత్ ||13||

తతః సింహఃసముత్పత్య గజకుంతరే ంభాంతరేస్థితః|
బాహుయుద్ధేన యుయుధే తేనోచ్చైస్త్రిదశారిణా ||14||

యుధ్యమానౌ తతస్తౌ తు తస్మాన్నాగాన్మహీం గతౌ
యుయుధాతే‌உతిసంరబ్ధౌ ప్రహారై అతిదారుణైః ||15||

తతో వేగాత్ ఖముత్పత్య నిపత్య చ మృగారిణా|
కరప్రహారేణ శిరశ్చామరస్య పృథక్ కృతమ్ ||16||

ఉదగ్రశ్చ రణే దేవ్యా శిలావృక్షాదిభిర్హతః|
దంత ముష్టితలైశ్చైవ కరాళశ్చ నిపాతితః ||17||

దేవీ కృద్ధా గదాపాతైః శ్చూర్ణయామాస చోద్ధతమ్|
భాష్కలం భిందిపాలేన బాణైస్తామ్రం తథాంధకమ్ ||18||

ఉగ్రాస్యముగ్రవీర్యం చ తథైవ చ మహాహనుమ్
త్రినేత్రా చ త్రిశూలేన జఘాన పరమేశ్వరీ ||19||

బిడాలస్యాసినా కాయాత్ పాతయామాస వై శిరః|
దుర్ధరం దుర్ముఖం చోభౌ శరైర్నిన్యే యమక్షయమ్ ||20||

ఏవం సంక్షీయమాణే తు స్వసైన్యే మహిషాసురః|
మాహిషేణ స్వరూపేణ త్రాసయామాసతాన్ గణాన్ ||21||

కాంశ్చిత్తుండప్రహారేణ ఖురక్షేపైస్తథాపరాన్|
లాంగూలతాడితాంశ్చాన్యాన్ శృంగాభ్యాం చ విదారితా ||22||

వేగేన కాంశ్చిదపరాన్నాదేన భ్రమణేన చ|
నిః శ్వాసపవనేనాన్యాన్ పాతయామాస భూతలే||23||

నిపాత్య ప్రమథానీకమభ్యధావత సో‌உసురః
సింహం హంతుం మహాదేవ్యాః కోపం చక్రే తతో‌உంభికా ||24||

సో‌உపి కోపాన్మహావీర్యః ఖురక్షుణ్ణమహీతలః|
శృంగాభ్యాం పర్వతానుచ్చాంశ్చిక్షేప చ ననాద చ ||25||

వేగ భ్రమణ విక్షుణ్ణా మహీ తస్య వ్యశీర్యత|
లాంగూలేనాహతశ్చాబ్ధిః ప్లావయామాస సర్వతః ||26||

ధుతశృంగ్విభిన్నాశ్చ ఖండం ఖండం యయుర్ఘనాః|
శ్వాసానిలాస్తాః శతశో నిపేతుర్నభసో‌உచలాః ||27||

ఇతిక్రోధసమాధ్మాతమాపతంతం మహాసురమ్|
దృష్ట్వా సా చండికా కోపం తద్వధాయ తదా‌உకరోత్ ||28||

సా క్షిత్ప్వా తస్య వైపాశం తం బబంధ మహాసురమ్|
తత్యాజమాహిషం రూపం సో‌உపి బద్ధో మహామృధే ||29||

తతః సింహో‌உభవత్సధ్యో యావత్తస్యాంబికా శిరః|
ఛినత్తి తావత్ పురుషః ఖడ్గపాణి రదృశ్యత ||30||

తత ఏవాశు పురుషం దేవీ చిచ్ఛేద సాయకైః|
తం ఖడ్గచర్మణా సార్ధం తతః సో‌உ భూన్మహా గజః ||31||

కరేణ చ మహాసింహం తం చకర్ష జగర్జచ |
కర్షతస్తు కరం దేవీ ఖడ్గేన నిరకృంతత ||32||

తతో మహాసురో భూయో మాహిషం వపురాస్థితః|
తథైవ క్షోభయామాస త్రైలోక్యం సచరాచరమ్ ||33||

తతః క్రుద్ధా జగన్మాతా చండికా పాన ముత్తమమ్|
పపౌ పునః పునశ్చైవ జహాసారుణలోచనా ||34||

ననర్ద చాసురః సో‌உపి బలవీర్యమదోద్ధతః|
విషాణాభ్యాం చ చిక్షేప చండికాం ప్రతిభూధరాన్ ||35||

సా చ తా న్ప్రహితాం స్తేన చూర్ణయంతీ శరోత్కరైః|
ఉవాచ తం మదోద్ధూతముఖరాగాకులాక్షరమ్ ||36||

దేవ్యు‌ఉవాచ||

గర్జ గర్జ క్షణం మూఢ మధు యావత్పిబామ్యహమ్|
మయాత్వయి హతే‌உత్రైవ గర్జిష్యంత్యాశు దేవతాః ||37||

ఋషిరువాచ||

ఏవముక్త్వా సముత్పత్య సారూఢా తం మహాసురమ్|
పాదేనా క్రమ్య కంఠే చ శూలేనైన మతాడయత్ ||38||

తతః సో‌உపి పదాక్రాంతస్తయా నిజముఖాత్తతః|
అర్ధ నిష్క్రాంత ఏవాసీద్దేవ్యా వీర్యేణ సంవృతః ||40||

అర్ధ నిష్క్రాంత ఏవాసౌ యుధ్యమానో మహాసురః |
తయా మహాసినా దేవ్యా శిరశ్ఛిత్త్వా నిపాతితః ||41||

తతో హాహాకృతం సర్వం దైత్యసైన్యం ననాశ తత్|
ప్రహర్షం చ పరం జగ్ముః సకలా దేవతాగణాః ||42||

తుష్టు వుస్తాం సురా దేవీం సహదివ్యైర్మహర్షిభిః|
జగుర్గుంధర్వపతయో ననృతుశ్చాప్సరోగణాః ||43||

|| ఇతి శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్నికే మన్వంతరే దేవి మహత్మ్యే మహిషాసురవధో నామ తృతీయో‌உధ్యాయం సమాప్తమ్ ||

ఆహుతి
హ్రీం జయంతీ సాంగాయై సాయుధాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై శ్రీ మహాలక్ష్మ్యై లక్ష్మీ బీజాదిష్టాయై మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ||

Devi Mahatmyam in Telugu – 4th Chapter

రచన: ఋషి మార్కండేయ

ధ్యానం
కాలాభ్రాభాం కటాక్షైర్ అరి కుల భయదాం మౌళి బద్ధేందు రేఖాం
శంఖ చక్ర కృపాణం త్రిశిఖ మపి కరైర్ ఉద్వహంతీం త్రిన్త్రామ్ |
సింహ స్కందాధిరూఢాం త్రిభువన మఖిలం తేజసా పూరయంతీం
ధ్యాయేద్ దుర్గాం జయాఖ్యాం త్రిదశ పరివృతాం సేవితాం సిద్ధి కామైః ||

ఋషిరువాచ ||1||

శక్రాదయః సురగణా నిహతే‌உతివీర్యే
తస్మిందురాత్మని సురారిబలే చ దేవ్యా |
తాం తుష్టువుః ప్రణతినమ్రశిరోధరాంసా
వాగ్భిః ప్రహర్షపులకోద్గమచారుదేహాః || 2 ||

దేవ్యా యయా తతమిదం జగదాత్మశక్త్యా
నిఃశేషదేవగణశక్తిసమూహమూర్త్యా |
తామంబికామఖిలదేవమహర్షిపూజ్యాం
భక్త్యా నతాః స్మ విదధాతుశుభాని సా నః ||3||

యస్యాః ప్రభావమతులం భగవాననంతో
బ్రహ్మా హరశ్చ నహి వక్తుమలం బలం చ |
సా చండికా‌உఖిల జగత్పరిపాలనాయ
నాశాయ చాశుభభయస్య మతిం కరోతు ||4||

యా శ్రీః స్వయం సుకృతినాం భవనేష్వలక్ష్మీః
పాపాత్మనాం కృతధియాం హృదయేషు బుద్ధిః |
శ్రద్థా సతాం కులజనప్రభవస్య లజ్జా
తాం త్వాం నతాః స్మ పరిపాలయ దేవి విశ్వమ్ ||5||

కిం వర్ణయామ తవరూప మచింత్యమేతత్
కించాతివీర్యమసురక్షయకారి భూరి |
కిం చాహవేషు చరితాని తవాత్భుతాని
సర్వేషు దేవ్యసురదేవగణాదికేషు | ||6||

హేతుః సమస్తజగతాం త్రిగుణాపి దోషైః
న ఙ్ఞాయసే హరిహరాదిభిరవ్యపారా |
సర్వాశ్రయాఖిలమిదం జగదంశభూతం
అవ్యాకృతా హి పరమా ప్రకృతిస్త్వమాద్యా ||6||

యస్యాః సమస్తసురతా సముదీరణేన
తృప్తిం ప్రయాతి సకలేషు మఖేషు దేవి |
స్వాహాసి వై పితృ గణస్య చ తృప్తి హేతు
రుచ్చార్యసే త్వమత ఏవ జనైః స్వధాచ ||8||

యా ముక్తిహేతురవిచింత్య మహావ్రతా త్వం
అభ్యస్యసే సునియతేంద్రియతత్వసారైః |
మోక్షార్థిభిర్మునిభిరస్తసమస్తదోషై
ర్విద్యా‌உసి సా భగవతీ పరమా హి దేవి ||9||

శబ్దాత్మికా సువిమలర్గ్యజుషాం నిధానం
ముద్గీథరమ్యపదపాఠవతాం చ సామ్నామ్ |
దేవీ త్రయీ భగవతీ భవభావనాయ
వార్తాసి సర్వ జగతాం పరమార్తిహంత్రీ ||10||

మేధాసి దేవి విదితాఖిలశాస్త్రసారా
దుర్గా‌உసి దుర్గభవసాగరసనౌరసంగా |
శ్రీః కైట భారిహృదయైకకృతాధివాసా
గౌరీ త్వమేవ శశిమౌళికృత ప్రతిష్ఠా ||11||

ఈషత్సహాసమమలం పరిపూర్ణ చంద్ర
బింబానుకారి కనకోత్తమకాంతికాంతమ్ |
అత్యద్భుతం ప్రహృతమాత్తరుషా తథాపి
వక్త్రం విలోక్య సహసా మహిషాసురేణ ||12||

దృష్ట్వాతు దేవి కుపితం భ్రుకుటీకరాళ
ముద్యచ్ఛశాంకసదృశచ్ఛవి యన్న సద్యః |
ప్రాణాన్ ముమోచ మహిషస్తదతీవ చిత్రం
కైర్జీవ్యతే హి కుపితాంతకదర్శనేన | ||13||

దేవిప్రసీద పరమా భవతీ భవాయ
సద్యో వినాశయసి కోపవతీ కులాని |
విఙ్ఞాతమేతదధునైవ యదస్తమేతత్
న్నీతం బలం సువిపులం మహిషాసురస్య ||14||

తే సమ్మతా జనపదేషు ధనాని తేషాం
తేషాం యశాంసి న చ సీదతి ధర్మవర్గః |
ధన్యాస్త‌ఏవ నిభృతాత్మజభృత్యదారా
యేషాం సదాభ్యుదయదా భవతీ ప్రసన్నా ||15||

ధర్మ్యాణి దేవి సకలాని సదైవ కర్మాని
ణ్యత్యాదృతః ప్రతిదినం సుకృతీ కరోతి |
స్వర్గం ప్రయాతి చ తతో భవతీ ప్రసాదా
ల్లోకత్రయే‌உపి ఫలదా నను దేవి తేన ||16||

దుర్గే స్మృతా హరసి భీతి మశేశ జంతోః
స్వస్థైః స్మృతా మతిమతీవ శుభాం దదాసి |
దారిద్ర్యదుఃఖభయహారిణి కా త్వదన్యా
సర్వోపకారకరణాయ సదార్ద్రచిత్తా ||17||

ఏభిర్హతైర్జగదుపైతి సుఖం తథైతే
కుర్వంతు నామ నరకాయ చిరాయ పాపమ్ |
సంగ్రామమృత్యుమధిగమ్య దివంప్రయాంతు
మత్వేతి నూనమహితాన్వినిహంసి దేవి ||18||

దృష్ట్వైవ కిం న భవతీ ప్రకరోతి భస్మ
సర్వాసురానరిషు యత్ప్రహిణోషి శస్త్రమ్ |
లోకాన్ప్రయాంతు రిపవో‌உపి హి శస్త్రపూతా
ఇత్థం మతిర్భవతి తేష్వహి తే‌உషుసాధ్వీ ||19||

ఖడ్గ ప్రభానికరవిస్ఫురణైస్తధోగ్రైః
శూలాగ్రకాంతినివహేన దృశో‌உసురాణామ్ |
యన్నాగతా విలయమంశుమదిందుఖండ
యోగ్యాననం తవ విలోక యతాం తదేతత్ ||20||

దుర్వృత్త వృత్త శమనం తవ దేవి శీలం
రూపం తథైతదవిచింత్యమతుల్యమన్యైః |
వీర్యం చ హంతృ హృతదేవపరాక్రమాణాం
వైరిష్వపి ప్రకటితైవ దయా త్వయేత్థమ్ ||21||

కేనోపమా భవతు తే‌உస్య పరాక్రమస్య
రూపం చ శతృభయ కార్యతిహారి కుత్ర |
చిత్తేకృపా సమరనిష్టురతా చ దృష్టా
త్వయ్యేవ దేవి వరదే భువనత్రయే‌உపి ||22||

త్రైలోక్యమేతదఖిలం రిపునాశనేన
త్రాతం త్వయా సమరమూర్ధని తే‌உపి హత్వా |
నీతా దివం రిపుగణా భయమప్యపాస్తం
అస్మాకమున్మదసురారిభవం నమస్తే ||23||

శూలేన పాహి నో దేవి పాహి ఖడ్గేన చాంభికే |
ఘంటాస్వనేన నః పాహి చాపజ్యానిస్వనేన చ ||24||

ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాం చ చండికే రక్ష దక్షిణే |
భ్రామణేనాత్మశూలస్య ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరీ ||25||

సౌమ్యాని యాని రూపాణి త్రైలోక్యే విచరంతితే |
యాని చాత్యంత ఘోరాణి తైరక్షాస్మాంస్తథాభువమ్ ||26||

ఖడ్గశూలగదాదీని యాని చాస్త్రాణి తే‌உంబికే |
కరపల్లవసంగీని తైరస్మాన్రక్ష సర్వతః ||27||

ఋషిరువాచ ||28||

ఏవం స్తుతా సురైర్దివ్యైః కుసుమైర్నందనోద్భవైః |
అర్చితా జగతాం ధాత్రీ తథా గంధాను లేపనైః ||29||

భక్త్యా సమస్తైస్రి శైర్దివ్యైర్ధూపైః సుధూపితా |
ప్రాహ ప్రసాదసుముఖీ సమస్తాన్ ప్రణతాన్ సురాన్| ||30||

దేవ్యువాచ ||31||

వ్రియతాం త్రిదశాః సర్వే యదస్మత్తో‌உభివాఞ్ఛితమ్ ||32||

దేవా ఊచు ||33||

భగవత్యా కృతం సర్వం న కించిదవశిష్యతే |
యదయం నిహతః శత్రు రస్మాకం మహిషాసురః ||34||

యదిచాపి వరో దేయ స్త్వయా‌உస్మాకం మహేశ్వరి |
సంస్మృతా సంస్మృతా త్వం నో హిం సేథాఃపరమాపదః||35||

యశ్చ మర్త్యః స్తవైరేభిస్త్వాం స్తోష్యత్యమలాననే |
తస్య విత్తర్ద్ధివిభవైర్ధనదారాది సంపదామ్ ||36||

వృద్దయే‌உ స్మత్ప్రసన్నా త్వం భవేథాః సర్వదాంభికే ||37||

ఋషిరువాచ ||38||

ఇతి ప్రసాదితా దేవైర్జగతో‌உర్థే తథాత్మనః |
తథేత్యుక్త్వా భద్రకాళీ బభూవాంతర్హితా నృప ||39||

ఇత్యేతత్కథితం భూప సంభూతా సా యథాపురా |
దేవీ దేవశరీరేభ్యో జగత్ప్రయహితైషిణీ ||40||

పునశ్చ గౌరీ దేహాత్సా సముద్భూతా యథాభవత్ |
వధాయ దుష్ట దైత్యానాం తథా శుంభనిశుంభయోః ||41||

రక్షణాయ చ లోకానాం దేవానాముపకారిణీ |
తచ్ఛృ ణుష్వ మయాఖ్యాతం యథావత్కథయామితే
హ్రీమ్ ఓం ||42||

|| జయ జయ శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్నికే మన్వంతరే దేవి మహత్మ్యే శక్రాదిస్తుతిర్నామ చతుర్ధో‌உధ్యాయః సమాప్తమ్ ||

ఆహుతి
హ్రీం జయంతీ సాంగాయై సాయుధాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై శ్రీ మహాలక్ష్మ్యై లక్ష్మీ బీజాదిష్టాయై మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ||

Devi Mahatmyam in Telugu – 5th Chapter

రచన: ఋషి మార్కండేయ

అస్య శ్రీ ఉత్తరచరిత్రస్య రుద్ర ఋషిః | శ్రీ మహాసరస్వతీ దేవతా | అనుష్టుప్ఛంధః |భీమా శక్తిః | భ్రామరీ బీజమ్ | సూర్యస్తత్వమ్ | సామవేదః | స్వరూపమ్ | శ్రీ మహాసరస్వతిప్రీత్యర్థే | ఉత్తరచరిత్రపాఠే వినియోగః ||

ధ్యానం
ఘంటాశూలహలాని శంఖ ముసలే చక్రం ధనుః సాయకం
హస్తాబ్జైర్ధదతీం ఘనాంతవిలసచ్ఛీతాంశుతుల్యప్రభాం
గౌరీ దేహ సముద్భవాం త్రిజగతామ్ ఆధారభూతాం మహా
పూర్వామత్ర సరస్వతీ మనుభజే శుంభాదిదైత్యార్దినీం||

||ఋషిరువాచ|| || 1 ||

పురా శుంభనిశుంభాభ్యామసురాభ్యాం శచీపతేః
త్రైలోక్యం యఙ్ఞ్య భాగాశ్చ హృతా మదబలాశ్రయాత్ ||2||

తావేవ సూర్యతామ్ తద్వదధికారం తథైందవం
కౌబేరమథ యామ్యం చక్రాంతే వరుణస్య చ
తావేవ పవనర్ద్ధి‌உం చ చక్రతుర్వహ్ని కర్మచ
తతో దేవా వినిర్ధూతా భ్రష్టరాజ్యాః పరాజితాః ||3||

హృతాధికారాస్త్రిదశాస్తాభ్యాం సర్వే నిరాకృతా|
మహాసురాభ్యాం తాం దేవీం సంస్మరంత్యపరాజితాం ||4||

తయాస్మాకం వరో దత్తో యధాపత్సు స్మృతాఖిలాః|
భవతాం నాశయిష్యామి తత్క్షణాత్పరమాపదః ||5||

ఇతికృత్వా మతిం దేవా హిమవంతం నగేశ్వరం|
జగ్ముస్తత్ర తతో దేవీం విష్ణుమాయాం ప్రతుష్టువుః ||6||

దేవా ఊచుః

నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః|
నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతాః ప్రణతాః స్మతాం ||6||

రౌద్రాయ నమో నిత్యాయై గౌర్యై ధాత్ర్యై నమో నమః
జ్యోత్స్నాయై చేందురూపిణ్యై సుఖాయై సతతం నమః ||8||

కళ్యాణ్యై ప్రణతా వృద్ధ్యై సిద్ధ్యై కుర్మో నమో నమః|
నైరృత్యై భూభృతాం లక్ష్మై శర్వాణ్యై తే నమో నమః ||9||

దుర్గాయై దుర్గపారాయై సారాయై సర్వకారిణ్యై
ఖ్యాత్యై తథైవ కృష్ణాయై ధూమ్రాయై సతతం నమః ||10||

అతిసౌమ్యతిరౌద్రాయై నతాస్తస్యై నమో నమః
నమో జగత్ప్రతిష్ఠాయై దేవ్యై కృత్యై నమో నమః ||11||

యాదేవీ సర్వభూతేషూ విష్ణుమాయేతి శబ్ధితా|
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,నమస్తస్యై నమోనమః ||12

యాదేవీ సర్వభూతేషూ చేతనేత్యభిధీయతే|
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,నమస్తస్యై నమోనమః ||13||

యాదేవీ సర్వభూతేషూ బుద్ధిరూపేణ సంస్థితా|
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,నమస్తస్యై నమోనమః ||14||

యాదేవీ సర్వభూతేషూ నిద్రారూపేణ సంస్థితా|
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,నమస్తస్యై నమోనమః ||15||

యాదేవీ సర్వభూతేషూ క్షుధారూపేణ సంస్థితా
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,నమస్తస్యై నమోనమః ||16||

యాదేవీ సర్వభూతేషూ ఛాయారూపేణ సంస్థితా
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,నమస్తస్యై నమోనమః ||17||

యాదేవీ సర్వభూతేషూ శక్తిరూపేణ సంస్థితా
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,నమస్తస్యై నమోనమః ||18||

యాదేవీ సర్వభూతేషూ తృష్ణారూపేణ సంస్థితా
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,నమస్తస్యై నమోనమః ||19||

యాదేవీ సర్వభూతేషూ క్షాంతిరూపేణ సంస్థితా
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,నమస్తస్యై నమోనమః ||20||

యాదేవీ సర్వభూతేషూ జాతిరూపేణ సంస్థితా
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,నమస్తస్యై నమోనమః ||21||

యాదేవీ సర్వభూతేషూ లజ్జారూపేణ సంస్థితా
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,నమస్తస్యై నమోనమః ||22||

యాదేవీ సర్వభూతేషూ శాంతిరూపేణ సంస్థితా
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,నమస్తస్యై నమోనమః ||23||

యాదేవీ సర్వభూతేషూ శ్రద్ధారూపేణ సంస్థితా
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,నమస్తస్యై నమోనమః ||24||

యాదేవీ సర్వభూతేషూ కాంతిరూపేణ సంస్థితా
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,నమస్తస్యై నమోనమః ||25||

యాదేవీ సర్వభూతేషూ లక్ష్మీరూపేణ సంస్థితా
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,నమస్తస్యై నమోనమః ||26||

యాదేవీ సర్వభూతేషూ వృత్తిరూపేణ సంస్థితా
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,నమస్తస్యై నమోనమః ||27||

యాదేవీ సర్వభూతేషూ స్మృతిరూపేణ సంస్థితా
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,నమస్తస్యై నమోనమః ||28||

యాదేవీ సర్వభూతేషూ దయారూపేణ సంస్థితా
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,నమస్తస్యై నమోనమః ||29||

యాదేవీ సర్వభూతేషూ తుష్టిరూపేణ సంస్థితా
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,నమస్తస్యై నమోనమః ||30||

యాదేవీ సర్వభూతేషూ మాతృరూపేణ సంస్థితా
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,నమస్తస్యై నమోనమః ||31||

యాదేవీ సర్వభూతేషూ భ్రాంతిరూపేణ సంస్థితా
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,నమస్తస్యై నమోనమః ||32||

ఇంద్రియాణామధిష్ఠాత్రీ భూతానాం చాఖిలేషు యా|
భూతేషు సతతం తస్యై వ్యాప్తి దేవ్యై నమో నమః ||33||

చితిరూపేణ యా కృత్స్నమేత ద్వ్యాప్య స్థితా జగత్
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,నమస్తస్యై నమోనమః ||34||

స్తుతాసురైః పూర్వమభీష్ట సంశ్రయాత్తథా
సురేంద్రేణ దినేషుసేవితా|
కరోతుసా నః శుభహేతురీశ్వరీ
శుభాని భద్రాణ్య భిహంతు చాపదః ||35||

యా సాంప్రతం చోద్ధతదైత్యతాపితై
రస్మాభిరీశాచసురైర్నమశ్యతే|
యాచ స్మతా తత్‍క్షణ మేవ హంతి నః
సర్వా పదోభక్తివినమ్రమూర్తిభిః ||36||

ఋషిరువాచ||

ఏవం స్తవాభి యుక్తానాం దేవానాం తత్ర పార్వతీ|
స్నాతుమభ్యాయయౌ తోయే జాహ్నవ్యా నృపనందన ||37||

సాబ్రవీత్తాన్ సురాన్ సుభ్రూర్భవద్భిః స్తూయతే‌உత్ర కా
శరీరకోశతశ్చాస్యాః సముద్భూతా‌உ బ్రవీచ్ఛివా ||38||

స్తోత్రం మమైతత్క్రియతే శుంభదైత్య నిరాకృతైః
దేవైః సమేతైః సమరే నిశుంభేన పరాజితైః ||39||

శరీరకోశాద్యత్తస్యాః పార్వత్యా నిఃసృతాంబికా|
కౌశికీతి సమస్తేషు తతో లోకేషు గీయతే ||40||

తస్యాంవినిర్గతాయాం తు కృష్ణాభూత్సాపి పార్వతీ|
కాళికేతి సమాఖ్యాతా హిమాచలకృతాశ్రయా ||41||

తతో‌உంబికాం పరం రూపం బిభ్రాణాం సుమనోహరమ్ |
దదర్శ చణ్దో ముణ్దశ్చ భృత్యౌ శుంభనిశుంభయోః ||42||

తాభ్యాం శుంభాయ చాఖ్యాతా సాతీవ సుమనోహరా|
కాప్యాస్తే స్త్రీ మహారాజ భాస యంతీ హిమాచలమ్ ||43||

నైవ తాదృక్ క్వచిద్రూపం దృష్టం కేనచిదుత్తమమ్|
ఙ్ఞాయతాం కాప్యసౌ దేవీ గృహ్యతాం చాసురేశ్వర ||44||

స్త్రీ రత్న మతిచార్వంజ్గీ ద్యోతయంతీదిశస్త్విషా|
సాతుతిష్టతి దైత్యేంద్ర తాం భవాన్ ద్రష్టు మర్హతి ||45||

యాని రత్నాని మణయో గజాశ్వాదీని వై ప్రభో|
త్రై లోక్యేతు సమస్తాని సాంప్రతం భాంతితే గృహే ||46||

ఐరావతః సమానీతో గజరత్నం పునర్దరాత్|
పారిజాత తరుశ్చాయం తథైవోచ్చైః శ్రవా హయః ||47||

విమానం హంససంయుక్తమేతత్తిష్ఠతి తే‌உంగణే|
రత్నభూత మిహానీతం యదాసీద్వేధసో‌உద్భుతం ||48||

నిధిరేష మహా పద్మః సమానీతో ధనేశ్వరాత్|
కింజల్కినీం దదౌ చాబ్ధిర్మాలామమ్లానపజ్కజాం ||49||

ఛత్రం తేవారుణం గేహే కాంచనస్రావి తిష్ఠతి|
తథాయం స్యందనవరో యః పురాసీత్ప్రజాపతేః ||50||

మృత్యోరుత్క్రాంతిదా నామ శక్తిరీశ త్వయా హృతా|
పాశః సలిల రాజస్య భ్రాతుస్తవ పరిగ్రహే ||51||

నిశుంభస్యాబ్ధిజాతాశ్చ సమస్తా రత్న జాతయః|
వహ్నిశ్చాపి దదౌ తుభ్య మగ్నిశౌచే చ వాససీ ||52||

ఏవం దైత్యేంద్ర రత్నాని సమస్తాన్యాహృతాని తే
స్త్ర్రీ రత్న మేషా కల్యాణీ త్వయా కస్మాన్న గృహ్యతే ||53||

ఋషిరువాచ|

నిశమ్యేతి వచః శుంభః స తదా చండముండయోః|
ప్రేషయామాస సుగ్రీవం దూతం దేవ్యా మహాసురం ||54||

ఇతి చేతి చ వక్తవ్యా సా గత్వా వచనాన్మమ|
యథా చాభ్యేతి సంప్రీత్యా తథా కార్యం త్వయా లఘు ||55||

సతత్ర గత్వా యత్రాస్తే శైలోద్దోశే‌உతిశోభనే|
సాదేవీ తాం తతః ప్రాహ శ్లక్ష్ణం మధురయా గిరా ||56||

దూత ఉవాచ||

దేవి దైత్యేశ్వరః శుంభస్త్రెలోక్యే పరమేశ్వరః|
దూతో‌உహం ప్రేషి తస్తేన త్వత్సకాశమిహాగతః ||57||

అవ్యాహతాఙ్ఞః సర్వాసు యః సదా దేవయోనిషు|
నిర్జితాఖిల దైత్యారిః స యదాహ శృణుష్వ తత్ ||58||

మమత్రైలోక్య మఖిలం మమదేవా వశానుగాః|
యఙ్ఞభాగానహం సర్వానుపాశ్నామి పృథక్ పృథక్ ||59||

త్రైలోక్యేవరరత్నాని మమ వశ్యాన్యశేషతః|
తథైవ గజరత్నం చ హృతం దేవేంద్రవాహనం ||60||

క్షీరోదమథనోద్భూత మశ్వరత్నం మమామరైః|
ఉచ్చైఃశ్రవససంఙ్ఞం తత్ప్రణిపత్య సమర్పితం ||61||

యానిచాన్యాని దేవేషు గంధర్వేషూరగేషు చ |
రత్నభూతాని భూతాని తాని మయ్యేవ శోభనే ||62||

స్త్రీ రత్నభూతాం తాం దేవీం లోకే మన్యా మహే వయం|
సా త్వమస్మానుపాగచ్ఛ యతో రత్నభుజో వయం ||63||

మాంవా మమానుజం వాపి నిశుంభమురువిక్రమమ్|
భజత్వం చంచలాపాజ్గి రత్న భూతాసి వై యతః ||64||

పరమైశ్వర్య మతులం ప్రాప్స్యసే మత్పరిగ్రహాత్|
ఏతద్భుద్థ్యా సమాలోచ్య మత్పరిగ్రహతాం వ్రజ ||65||

ఋషిరువాచ||

ఇత్యుక్తా సా తదా దేవీ గంభీరాంతఃస్మితా జగౌ|
దుర్గా భగవతీ భద్రా యయేదం ధార్యతే జగత్ ||66||

దేవ్యువాచ||

సత్య ముక్తం త్వయా నాత్ర మిథ్యాకించిత్త్వయోదితమ్|
త్రైలోక్యాధిపతిః శుంభో నిశుంభశ్చాపి తాదృశః ||67||

కిం త్వత్ర యత్ప్రతిఙ్ఞాతం మిథ్యా తత్క్రియతే కథమ్|
శ్రూయతామల్పభుద్ధిత్వాత్ త్ప్రతిఙ్ఞా యా కృతా పురా ||68||

యోమామ్ జయతి సజ్గ్రామే యో మే దర్పం వ్యపోహతి|
యోమే ప్రతిబలో లోకే స మే భర్తా భవిష్యతి ||69||

తదాగచ్ఛతు శుంభో‌உత్ర నిశుంభో వా మహాసురః|
మాం జిత్వా కిం చిరేణాత్ర పాణింగృహ్ణాతుమేలఘు ||70||

దూత ఉవాచ||

అవలిప్తాసి మైవం త్వం దేవి బ్రూహి మమాగ్రతః|
త్రైలోక్యేకః పుమాంస్తిష్టేద్ అగ్రే శుంభనిశుంభయోః ||71||

అన్యేషామపి దైత్యానాం సర్వే దేవా న వై యుధి|
కిం తిష్ఠంతి సుమ్ముఖే దేవి పునః స్త్రీ త్వమేకికా ||72||

ఇంద్రాద్యాః సకలా దేవాస్తస్థుర్యేషాం న సంయుగే|
శుంభాదీనాం కథం తేషాం స్త్రీ ప్రయాస్యసి సమ్ముఖమ్ ||73||

సాత్వం గచ్ఛ మయైవోక్తా పార్శ్వం శుంభనిశుంభయోః|
కేశాకర్షణ నిర్ధూత గౌరవా మా గమిష్యసి||74||

దేవ్యువాచ|

ఏవమేతద్ బలీ శుంభో నిశుంభశ్చాతివీర్యవాన్|
కిం కరోమి ప్రతిఙ్ఞా మే యదనాలోచితాపురా ||75||

సత్వం గచ్ఛ మయోక్తం తే యదేతత్త్సర్వ మాదృతః|
తదాచక్ష్వా సురేంద్రాయ స చ యుక్తం కరోతు యత్ ||76||

|| ఇతి శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్నికే మన్వంతరే దేవి మహత్మ్యే దేవ్యా దూత సంవాదో నామ పంచమో ధ్యాయః సమాప్తమ్ ||

ఆహుతి
క్లీం జయంతీ సాంగాయై సాయుధాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై ధూమ్రాక్ష్యై విష్ణుమాయాది చతుర్వింశద్ దేవతాభ్యో మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ||

Devi Mahatmyam in Telugu – 6th Chapter

రచన: ఋషి మార్కండేయ

ధ్యానం
నగాధీశ్వర విష్త్రాం ఫణి ఫణోత్త్ంసోరు రత్నావళీ
భాస్వద్ దేహ లతాం నిభౌ నేత్రయోద్భాసితామ్ |
మాలా కుంభ కపాల నీరజ కరాం చంద్రా అర్ధ చూఢాంబరాం
సర్వేశ్వర భైరవాంగ నిలయాం పద్మావతీచింతయే ||

ఋషిరువాచ ||1||

ఇత్యాకర్ణ్య వచో దేవ్యాః స దూతో‌உమర్షపూరితః |
సమాచష్ట సమాగమ్య దైత్యరాజాయ విస్తరాత్ || 2 ||

తస్య దూతస్య తద్వాక్యమాకర్ణ్యాసురరాట్ తతః |
స క్రోధః ప్రాహ దైత్యానామధిపం ధూమ్రలోచనమ్ ||3||

హే ధూమ్రలోచనాశు త్వం స్వసైన్య పరివారితః|
తామానయ బల్లాద్దుష్టాం కేశాకర్షణ విహ్వలామ్ ||4||

తత్పరిత్రాణదః కశ్చిద్యది వోత్తిష్ఠతే‌உపరః|
స హంతవ్యో‌உమరోవాపి యక్షో గంధర్వ ఏవ వా ||5||

ఋషిరువాచ ||6||

తేనాఙ్ఞప్తస్తతః శీఘ్రం స దైత్యో ధూమ్రలోచనః|
వృతః షష్ట్యా సహస్రాణామ్ అసురాణాంద్రుతంయమౌ ||6||

న దృష్ట్వా తాం తతో దేవీం తుహినాచల సంస్థితాం|
జగాదోచ్చైః ప్రయాహీతి మూలం శుంబనిశుంభయోః ||8||

న చేత్ప్రీత్యాద్య భవతీ మద్భర్తారముపైష్యతి
తతో బలాన్నయామ్యేష కేశాకర్షణవిహ్వలామ్ ||9||

దేవ్యువాచ ||10||

దైత్యేశ్వరేణ ప్రహితో బలవాన్బలసంవృతః|
బలాన్నయసి మామేవం తతః కిం తే కరోమ్యహమ్ ||11||

ఋషిరువాచ ||12||

ఇత్యుక్తః సో‌உభ్యధావత్తామ్ అసురో ధూమ్రలోచనః|
హూంకారేణైవ తం భస్మ సా చకారాంబికా తదా ||13||

అథ క్రుద్ధం మహాసైన్యమ్ అసురాణాం తథాంబికా|
వవర్ష సాయుకైస్తీక్ష్ణైస్తథా శక్తిపరశ్వధైః ||14||

తతో ధుతసటః కోపాత్కృత్వా నాదం సుభైరవమ్|
పపాతాసుర సేనాయాం సింహో దేవ్యాః స్వవాహనః ||15||

కాంశ్చిత్కరప్రహారేణ దైత్యానాస్యేన చాపారాన్|
ఆక్రాంత్యా చాధరేణ్యాన్ జఘాన స మహాసురాన్ ||16||

కేషాంచిత్పాటయామాస నఖైః కోష్ఠాని కేసరీ|
తథా తలప్రహారేణ శిరాంసి కృతవాన్ పృథక్ ||17||

విచ్ఛిన్నబాహుశిరసః కృతాస్తేన తథాపరే|
పపౌచ రుధిరం కోష్ఠాదన్యేషాం ధుతకేసరః ||18||

క్షణేన తద్బలం సర్వం క్షయం నీతం మహాత్మనా|
తేన కేసరిణా దేవ్యా వాహనేనాతికోపినా ||19||

శ్రుత్వా తమసురం దేవ్యా నిహతం ధూమ్రలోచనమ్|
బలం చ క్షయితం కృత్స్నం దేవీ కేసరిణా తతః ||20||

చుకోప దైత్యాధిపతిః శుంభః ప్రస్ఫురితాధరః|
ఆఙ్ఞాపయామాస చ తౌ చండముండౌ మహాసురౌ ||21||

హేచండ హే ముండ బలైర్బహుభిః పరివారితౌ
తత్ర గచ్ఛత గత్వా చ సా సమానీయతాం లఘు ||22||

కేశేష్వాకృష్య బద్ధ్వా వా యది వః సంశయో యుధి|
తదాశేషా యుధైః సర్వైర్ అసురైర్వినిహన్యతాం ||23||

తస్యాం హతాయాం దుష్టాయాం సింహే చ వినిపాతితే|
శీఘ్రమాగమ్యతాం బద్వా గృహీత్వాతామథాంబికామ్ ||24||

|| స్వస్తి శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్నికేమన్వంతరే దేవి మహత్మ్యే శుంభనిశుంభసేనానీధూమ్రలోచనవధో నామ షష్టో ధ్యాయః ||

ఆహుతి
ఓం క్లీం జయంతీ సాంగాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ||

Devi Mahatmyam in Telugu – 7th Chapter

రచన: ఋషి మార్కండేయ

ధ్యానం
ధ్యాయేం రత్న పీఠే శుకకల పఠితం శ్రుణ్వతీం శ్యామలాంగీం|
న్యస్తైకాంఘ్రిం సరోజే శశి శకల ధరాం వల్లకీం వాద యంతీం
కహలారాబద్ధ మాలాం నియమిత విలసచ్చోలికాం రక్త వస్త్రాం|
మాతంగీం శంఖ పాత్రాం మధుర మధుమదాం చిత్రకోద్భాసి భాలాం|

ఋషిరువాచ|

ఆఙ్ఞప్తాస్తే తతోదైత్యాశ్చండముండపురోగమాః|
చతురంగబలోపేతా యయురభ్యుద్యతాయుధాః ||1||

దదృశుస్తే తతో దేవీమీషద్ధాసాం వ్యవస్థితామ్|
సింహస్యోపరి శైలేంద్రశృంగే మహతికాంచనే ||2||

తేదృష్ట్వాతాంసమాదాతుముద్యమం ంచక్రురుద్యతాః
ఆకృష్టచాపాసిధరాస్తథా‌உన్యే తత్సమీపగాః ||3||

తతః కోపం చకారోచ్చైరంభికా తానరీన్ప్రతి|
కోపేన చాస్యా వదనం మషీవర్ణమభూత్తదా ||4||

భ్రుకుటీకుటిలాత్తస్యా లలాటఫలకాద్ద్రుతమ్|
కాళీ కరాళ వదనా వినిష్క్రాంతాసిపాశినీ ||5||

విచిత్రఖట్వాంగధరా నరమాలావిభూషణా|
ద్వీపిచర్మపరీధానా శుష్కమాంసాతిభైరవా ||6||

అతివిస్తారవదనా జిహ్వాలలనభీషణా|
నిమగ్నారక్తనయనా నాదాపూరితదిఙ్ముఖా ||6||

సా వేగేనాభిపతితా ఘూతయంతీ మహాసురాన్|
సైన్యే తత్ర సురారీణామభక్షయత తద్బలమ్ ||8||

పార్ష్ణిగ్రాహాంకుశగ్రాహయోధఘంటాసమన్వితాన్|
సమాదాయైకహస్తేన ముఖే చిక్షేప వారణాన్ ||9||

తథైవ యోధం తురగై రథం సారథినా సహ|
నిక్షిప్య వక్త్రే దశనైశ్చర్వయత్యతిభైరవం ||10||

ఏకం జగ్రాహ కేశేషు గ్రీవాయామథ చాపరం|
పాదేనాక్రమ్యచైవాన్యమురసాన్యమపోథయత్ ||11||

తైర్ముక్తానిచ శస్త్రాణి మహాస్త్రాణి తథాసురైః|
ముఖేన జగ్రాహ రుషా దశనైర్మథితాన్యపి ||12||

బలినాం తద్బలం సర్వమసురాణాం దురాత్మనాం
మమర్దాభక్షయచ్చాన్యానన్యాంశ్చాతాడయత్తథా ||13||

అసినా నిహతాః కేచిత్కేచిత్ఖట్వాంగతాడితాః|
జగ్ముర్వినాశమసురా దంతాగ్రాభిహతాస్తథా ||14||

క్షణేన తద్భలం సర్వ మసురాణాం నిపాతితం|
దృష్ట్వా చండో‌உభిదుద్రావ తాం కాళీమతిభీషణాం ||15||

శరవర్షైర్మహాభీమైర్భీమాక్షీం తాం మహాసురః|
ఛాదయామాస చక్రైశ్చ ముండః క్షిప్తైః సహస్రశః ||16||

తానిచక్రాణ్యనేకాని విశమానాని తన్ముఖమ్|
బభుర్యథార్కబింబాని సుబహూని ఘనోదరం ||17||

తతో జహాసాతిరుషా భీమం భైరవనాదినీ|
కాళీ కరాళవదనా దుర్దర్శశనోజ్జ్వలా ||18||

ఉత్థాయ చ మహాసింహం దేవీ చండమధావత|
గృహీత్వా చాస్య కేశేషు శిరస్తేనాసినాచ్ఛినత్ ||19||

అథ ముండో‌உభ్యధావత్తాం దృష్ట్వా చండం నిపాతితమ్|
తమప్యపాత యద్భమౌ సా ఖడ్గాభిహతంరుషా ||20||

హతశేషం తతః సైన్యం దృష్ట్వా చండం నిపాతితమ్|
ముండంచ సుమహావీర్యం దిశో భేజే భయాతురమ్ ||21||

శిరశ్చండస్య కాళీ చ గృహీత్వా ముండ మేవ చ|
ప్రాహ ప్రచండాట్టహాసమిశ్రమభ్యేత్య చండికామ్ ||22||

మయా తవా త్రోపహృతౌ చండముండౌ మహాపశూ|
యుద్ధయఙ్ఞే స్వయం శుంభం నిశుంభం చహనిష్యసి ||23||

ఋషిరువాచ||

తావానీతౌ తతో దృష్ట్వా చండ ముండౌ మహాసురౌ|
ఉవాచ కాళీం కళ్యాణీ లలితం చండికా వచః ||24||

యస్మాచ్చండం చ ముండం చ గృహీత్వా త్వముపాగతా|
చాముండేతి తతో లొకే ఖ్యాతా దేవీ భవిష్యసి ||25||

|| జయ జయ శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్నికే మన్వంతరే దేవి మహత్మ్యే చండముండ వధో నామ సప్తమోధ్యాయ సమాప్తమ్ ||

ఆహుతి
ఓం క్లీం జయంతీ సాంగాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై కాళీ చాముండా దేవ్యై కర్పూర బీజాధిష్ఠాయై మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ||

Devi Mahatmyam in Telugu – 8th Chapter

రచన: ఋషి మార్కండేయ

ధ్యానం
అరుణాం కరుణా తరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశ పుష్పబాణచాపామ్ |
అణిమాధిభిరావృతాం మయూఖై రహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ ||

ఋషిరువాచ ||1||

చండే చ నిహతే దైత్యే ముండే చ వినిపాతితే |
బహుళేషు చ సైన్యేషు క్షయితేష్వసురేశ్వరః || 2 ||

తతః కోపపరాధీనచేతాః శుంభః ప్రతాపవాన్ |
ఉద్యోగం సర్వ సైన్యానాం దైత్యానామాదిదేశ హ ||3||

అద్య సర్వ బలైర్దైత్యాః షడశీతిరుదాయుధాః |
కంబూనాం చతురశీతిర్నిర్యాంతు స్వబలైర్వృతాః ||4||

కోటివీర్యాణి పంచాశదసురాణాం కులాని వై |
శతం కులాని ధౌమ్రాణాం నిర్గచ్ఛంతు మమాఙ్ఞయా ||5||

కాలకా దౌర్హృదా మౌర్వాః కాళికేయాస్తథాసురాః |
యుద్ధాయ సజ్జా నిర్యాంతు ఆఙ్ఞయా త్వరితా మమ ||6||

ఇత్యాఙ్ఞాప్యాసురాపతిః శుంభో భైరవశాసనః |
నిర్జగామ మహాసైన్యసహస్త్రైర్భహుభిర్వృతః ||7||

ఆయాంతం చండికా దృష్ట్వా తత్సైన్యమతిభీషణమ్ |
జ్యాస్వనైః పూరయామాస ధరణీగగనాంతరమ్ ||8||

తతఃసింహొ మహానాదమతీవ కృతవాన్నృప |
ఘంటాస్వనేన తాన్నాదానంబికా చోపబృంహయత్ ||9||

ధనుర్జ్యాసింహఘంటానాం నాదాపూరితదిఙ్ముఖా |
నినాదైర్భీషణైః కాళీ జిగ్యే విస్తారితాననా ||10||

తం నినాదముపశ్రుత్య దైత్య సైన్యైశ్చతుర్దిశమ్ |
దేవీ సింహస్తథా కాళీ సరోషైః పరివారితాః ||11||

ఏతస్మిన్నంతరే భూప వినాశాయ సురద్విషామ్ |
భవాయామరసింహనామతివీర్యబలాన్వితాః ||12||

బ్రహ్మేశగుహవిష్ణూనాం తథేంద్రస్య చ శక్తయః |
శరీరేభ్యోవినిష్క్రమ్య తద్రూపైశ్చండికాం యయుః ||13||

యస్య దేవస్య యద్రూపం యథా భూషణవాహనమ్ |
తద్వదేవ హి తచ్చక్తిరసురాన్యోద్ధుమాయమౌ ||14||

హంసయుక్తవిమానాగ్రే సాక్షసూత్రక మండలుః |
ఆయాతా బ్రహ్మణః శక్తిబ్రహ్మాణీ త్యభిధీయతే ||15||

మహేశ్వరీ వృషారూఢా త్రిశూలవరధారిణీ |
మహాహివలయా ప్రాప్తాచంద్రరేఖావిభూషణా ||16||

కౌమారీ శక్తిహస్తా చ మయూరవరవాహనా |
యోద్ధుమభ్యాయయౌ దైత్యానంబికా గుహరూపిణీ ||17||

తథైవ వైష్ణవీ శక్తిర్గరుడోపరి సంస్థితా |
శంఖచక్రగధాశాంఖర్ ఖడ్గహస్తాభ్యుపాయయౌ ||18||

యఙ్ఞవారాహమతులం రూపం యా భిభ్రతో హరేః |
శక్తిః సాప్యాయయౌ తత్ర వారాహీం బిభ్రతీ తనుమ్ ||19||

నారసింహీ నృసింహస్య బిభ్రతీ సదృశం వపుః |
ప్రాప్తా తత్ర సటాక్షేపక్షిప్తనక్షత్ర సంహతిః ||20||

వజ్ర హస్తా తథైవైంద్రీ గజరాజో పరిస్థితా |
ప్రాప్తా సహస్ర నయనా యథా శక్రస్తథైవ సా ||21||

తతః పరివృత్తస్తాభిరీశానో దేవ శక్తిభిః |
హన్యంతామసురాః శీఘ్రం మమ ప్రీత్యాహ చండికాం ||22||

తతో దేవీ శరీరాత్తు వినిష్క్రాంతాతిభీషణా |
చండికా శక్తిరత్యుగ్రా శివాశతనినాదినీ ||23||

సా చాహ ధూమ్రజటిలమ్ ఈశానమపరాజితా |
దూతత్వం గచ్ఛ భగవన్ పార్శ్వం శుంభనిశుంభయోః ||24||

బ్రూహి శుంభం నిశుంభం చ దానవావతిగర్వితౌ |
యే చాన్యే దానవాస్తత్ర యుద్ధాయ సముపస్థితాః ||25||

త్రైలోక్యమింద్రో లభతాం దేవాః సంతు హవిర్భుజః |
యూయం ప్రయాత పాతాళం యది జీవితుమిచ్ఛథ ||26||

బలావలేపాదథ చేద్భవంతో యుద్ధకాంక్షిణః |
తదా గచ్ఛత తృప్యంతు మచ్ఛివాః పిశితేన వః ||27||

యతో నియుక్తో దౌత్యేన తయా దేవ్యా శివః స్వయమ్ |
శివదూతీతి లోకే‌உస్మింస్తతః సా ఖ్యాతి మాగతా ||28||

తే‌உపి శ్రుత్వా వచో దేవ్యాః శర్వాఖ్యాతం మహాసురాః |
అమర్షాపూరితా జగ్ముర్యత్ర కాత్యాయనీ స్థితా ||29||

తతః ప్రథమమేవాగ్రే శరశక్త్యృష్టివృష్టిభిః |
వవర్షురుద్ధతామర్షాః స్తాం దేవీమమరారయః ||30||

సా చ తాన్ ప్రహితాన్ బాణాన్ ఞ్ఛూలశక్తిపరశ్వధాన్ |
చిచ్ఛేద లీలయాధ్మాతధనుర్ముక్తైర్మహేషుభిః ||31||

తస్యాగ్రతస్తథా కాళీ శూలపాతవిదారితాన్ |
ఖట్వాంగపోథితాంశ్చారీన్కుర్వంతీ వ్యచరత్తదా ||32||

కమండలుజలాక్షేపహతవీర్యాన్ హతౌజసః |
బ్రహ్మాణీ చాకరోచ్ఛత్రూన్యేన యేన స్మ ధావతి ||33||

మాహేశ్వరీ త్రిశూలేన తథా చక్రేణ వైష్ణవీ |
దైత్యాఙ్జఘాన కౌమారీ తథా శత్యాతి కోపనా ||34||

ఐంద్రీ కులిశపాతేన శతశో దైత్యదానవాః |
పేతుర్విదారితాః పృథ్వ్యాం రుధిరౌఘప్రవర్షిణః ||35||

తుండప్రహారవిధ్వస్తా దంష్ట్రా గ్రక్షత వక్షసః |
వారాహమూర్త్యా న్యపతంశ్చక్రేణ చ విదారితాః ||36||

నఖైర్విదారితాంశ్చాన్యాన్ భక్షయంతీ మహాసురాన్ |
నారసింహీ చచారాజౌ నాదా పూర్ణదిగంబరా ||37||

చండాట్టహాసైరసురాః శివదూత్యభిదూషితాః |
పేతుః పృథివ్యాం పతితాంస్తాంశ్చఖాదాథ సా తదా ||38||

ఇతి మాతృ గణం క్రుద్ధం మర్ద యంతం మహాసురాన్ |
దృష్ట్వాభ్యుపాయైర్వివిధైర్నేశుర్దేవారిసైనికాః ||39||

పలాయనపరాందృష్ట్వా దైత్యాన్మాతృగణార్దితాన్ |
యోద్ధుమభ్యాయయౌ క్రుద్ధో రక్తబీజో మహాసురః ||40||

రక్తబిందుర్యదా భూమౌ పతత్యస్య శరీరతః |
సముత్పతతి మేదిన్యాం తత్ప్రమాణో మహాసురః ||41||

యుయుధే స గదాపాణిరింద్రశక్త్యా మహాసురః |
తతశ్చైంద్రీ స్వవజ్రేణ రక్తబీజమతాడయత్ ||42||

కులిశేనాహతస్యాశు బహు సుస్రావ శోణితమ్ |
సముత్తస్థుస్తతో యోధాస్తద్రపాస్తత్పరాక్రమాః ||43||

యావంతః పతితాస్తస్య శరీరాద్రక్తబిందవః |
తావంతః పురుషా జాతాః స్తద్వీర్యబలవిక్రమాః ||44||

తే చాపి యుయుధుస్తత్ర పురుషా రక్త సంభవాః |
సమం మాతృభిరత్యుగ్రశస్త్రపాతాతిభీషణం ||45||

పునశ్చ వజ్ర పాతేన క్షత మశ్య శిరో యదా |
వవాహ రక్తం పురుషాస్తతో జాతాః సహస్రశః ||46||

వైష్ణవీ సమరే చైనం చక్రేణాభిజఘాన హ |
గదయా తాడయామాస ఐంద్రీ తమసురేశ్వరమ్ ||47||

వైష్ణవీ చక్రభిన్నస్య రుధిరస్రావ సంభవైః |
సహస్రశో జగద్వ్యాప్తం తత్ప్రమాణైర్మహాసురైః ||48||

శక్త్యా జఘాన కౌమారీ వారాహీ చ తథాసినా |
మాహేశ్వరీ త్రిశూలేన రక్తబీజం మహాసురమ్ ||49||

స చాపి గదయా దైత్యః సర్వా ఏవాహనత్ పృథక్ |
మాతౄః కోపసమావిష్టో రక్తబీజో మహాసురః ||50||

తస్యాహతస్య బహుధా శక్తిశూలాది భిర్భువిః |
పపాత యో వై రక్తౌఘస్తేనాసంచతశో‌உసురాః ||51||

తైశ్చాసురాసృక్సంభూతైరసురైః సకలం జగత్ |
వ్యాప్తమాసీత్తతో దేవా భయమాజగ్మురుత్తమమ్ ||52||

తాన్ విషణ్ణా న్ సురాన్ దృష్ట్వా చండికా ప్రాహసత్వరమ్ |
ఉవాచ కాళీం చాముండే విస్తీర్ణం వదనం కురు ||53||

మచ్ఛస్త్రపాతసంభూతాన్ రక్తబిందూన్ మహాసురాన్ |
రక్తబిందోః ప్రతీచ్ఛ త్వం వక్త్రేణానేన వేగినా ||54||

భక్షయంతీ చర రణో తదుత్పన్నాన్మహాసురాన్ |
ఏవమేష క్షయం దైత్యః క్షేణ రక్తో గమిష్యతి ||55||

భక్ష్య మాణా స్త్వయా చోగ్రా న చోత్పత్స్యంతి చాపరే |
ఇత్యుక్త్వా తాం తతో దేవీ శూలేనాభిజఘాన తమ్ ||56||

ముఖేన కాళీ జగృహే రక్తబీజస్య శోణితమ్ |
తతో‌உసావాజఘానాథ గదయా తత్ర చండికాం ||57||

న చాస్యా వేదనాం చక్రే గదాపాతో‌உల్పికామపి |
తస్యాహతస్య దేహాత్తు బహు సుస్రావ శోణితమ్ ||58||

యతస్తతస్తద్వక్త్రేణ చాముండా సంప్రతీచ్ఛతి |
ముఖే సముద్గతా యే‌உస్యా రక్తపాతాన్మహాసురాః ||59||

తాంశ్చఖాదాథ చాముండా పపౌ తస్య చ శోణితమ్ ||60||

దేవీ శూలేన వజ్రేణ బాణైరసిభిర్ ఋష్టిభిః |
జఘాన రక్తబీజం తం చాముండా పీత శోణితమ్ ||61||

స పపాత మహీపృష్ఠే శస్త్రసంఘసమాహతః |
నీరక్తశ్చ మహీపాల రక్తబీజో మహాసురః ||62||

తతస్తే హర్ష మతులమ్ అవాపుస్త్రిదశా నృప |
తేషాం మాతృగణో జాతో ననర్తాసృంంగమదోద్ధతః ||63||

|| స్వస్తి శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్నికే మన్వంతరే దేవి మహత్మ్యే రక్తబీజవధోనామ అష్టమోధ్యాయ సమాప్తమ్ ||

ఆహుతి
ఓం జయంతీ సాంగాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై రక్తాక్ష్యై అష్టమాతృ సహితాయై మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ||

Devi Mahatmyam in Telugu – 9th Chapter

రచన: ఋషి మార్కండేయ

ధ్యానం
ఓం బంధూక కాంచననిభం రుచిరాక్షమాలాం
పాశాంకుశౌ చ వరదాం నిజబాహుదండైః |
బిభ్రాణమిందు శకలాభరణాం త్రినేత్రాం-
అర్ధాంబికేశమనిశం వపురాశ్రయామి ||

రాజోఉవాచ||1||

విచిత్రమిదమాఖ్యాతం భగవన్ భవతా మమ |
దేవ్యాశ్చరితమాహాత్మ్యం రక్త బీజవధాశ్రితమ్ || 2||

భూయశ్చేచ్ఛామ్యహం శ్రోతుం రక్తబీజే నిపాతితే |
చకార శుంభో యత్కర్మ నిశుంభశ్చాతికోపనః ||3||

ఋషిరువాచ ||4||

చకార కోపమతులం రక్తబీజే నిపాతితే|
శుంభాసురో నిశుంభశ్చ హతేష్వన్యేషు చాహవే ||5||

హన్యమానం మహాసైన్యం విలోక్యామర్షముద్వహన్|
అభ్యదావన్నిశుంబో‌உథ ముఖ్యయాసుర సేనయా ||6||

తస్యాగ్రతస్తథా పృష్ఠే పార్శ్వయోశ్చ మహాసురాః
సందష్టౌష్ఠపుటాః క్రుద్ధా హంతుం దేవీముపాయయుః ||7||

ఆజగామ మహావీర్యః శుంభో‌உపి స్వబలైర్వృతః|
నిహంతుం చండికాం కోపాత్కృత్వా యుద్దం తు మాతృభిః ||8||

తతో యుద్ధమతీవాసీద్దేవ్యా శుంభనిశుంభయోః|
శరవర్షమతీవోగ్రం మేఘయోరివ వర్షతోః ||9||

చిచ్ఛేదాస్తాఞ్ఛరాంస్తాభ్యాం చండికా స్వశరోత్కరైః|
తాడయామాస చాంగేషు శస్త్రౌఘైరసురేశ్వరౌ ||10||

నిశుంభో నిశితం ఖడ్గం చర్మ చాదాయ సుప్రభమ్|
అతాడయన్మూర్ధ్ని సింహం దేవ్యా వాహనముత్తమమ్||11||

తాడితే వాహనే దేవీ క్షుర ప్రేణాసిముత్తమమ్|
శుంభస్యాశు చిచ్ఛేద చర్మ చాప్యష్ట చంద్రకమ్ ||12||

ఛిన్నే చర్మణి ఖడ్గే చ శక్తిం చిక్షేప సో‌உసురః|
తామప్యస్య ద్విధా చక్రే చక్రేణాభిముఖాగతామ్||13||

కోపాధ్మాతో నిశుంభో‌உథ శూలం జగ్రాహ దానవః|
ఆయాతం ముష్ఠిపాతేన దేవీ తచ్చాప్యచూర్ణయత్||14||

ఆవిద్ధ్యాథ గదాం సో‌உపి చిక్షేప చండికాం ప్రతి|
సాపి దేవ్యాస్ త్రిశూలేన భిన్నా భస్మత్వమాగతా||15||

తతః పరశుహస్తం తమాయాంతం దైత్యపుంగవం|
ఆహత్య దేవీ బాణౌఘైరపాతయత భూతలే||16||

తస్మిన్ని పతితే భూమౌ నిశుంభే భీమవిక్రమే|
భ్రాతర్యతీవ సంక్రుద్ధః ప్రయయౌ హంతుమంబికామ్||17||

స రథస్థస్తథాత్యుచ్ఛై ర్గృహీతపరమాయుధైః|
భుజైరష్టాభిరతులై ర్వ్యాప్యా శేషం బభౌ నభః||18||

తమాయాంతం సమాలోక్య దేవీ శంఖమవాదయత్|
జ్యాశబ్దం చాపి ధనుష శ్చకారాతీవ దుఃసహమ్||19||

పూరయామాస కకుభో నిజఘంటా స్వనేన చ|
సమస్తదైత్యసైన్యానాం తేజోవధవిధాయినా||20||

తతః సింహో మహానాదై స్త్యాజితేభమహామదైః|
పురయామాస గగనం గాం తథైవ దిశో దశ||21||

తతః కాళీ సముత్పత్య గగనం క్ష్మామతాడయత్|
కరాభ్యాం తన్నినాదేన ప్రాక్స్వనాస్తే తిరోహితాః||22||

అట్టాట్టహాసమశివం శివదూతీ చకార హ|
వైః శబ్దైరసురాస్త్రేసుః శుంభః కోపం పరం యయౌ||23||

దురాత్మం స్తిష్ట తిష్ఠేతి వ్యాజ హారాంబికా యదా|
తదా జయేత్యభిహితం దేవైరాకాశ సంస్థితైః||24||

శుంభేనాగత్య యా శక్తిర్ముక్తా జ్వాలాతిభీషణా|
ఆయాంతీ వహ్నికూటాభా సా నిరస్తా మహోల్కయా||25||

సింహనాదేన శుంభస్య వ్యాప్తం లోకత్రయాంతరమ్|
నిర్ఘాతనిఃస్వనో ఘోరో జితవానవనీపతే||26||

శుంభముక్తాఞ్ఛరాందేవీ శుంభస్తత్ప్రహితాఞ్ఛరాన్|
చిచ్ఛేద స్వశరైరుగ్రైః శతశో‌உథ సహస్రశః||27||

తతః సా చండికా క్రుద్ధా శూలేనాభిజఘాన తమ్|
స తదాభి హతో భూమౌ మూర్ఛితో నిపపాత హ||28||

తతో నిశుంభః సంప్రాప్య చేతనామాత్తకార్ముకః|
ఆజఘాన శరైర్దేవీం కాళీం కేసరిణం తథా||29||

పునశ్చ కృత్వా బాహునామయుతం దనుజేశ్వరః|
చక్రాయుధేన దితిజశ్చాదయామాస చండికామ్||30||

తతో భగవతీ క్రుద్ధా దుర్గాదుర్గార్తి నాశినీ|
చిచ్ఛేద దేవీ చక్రాణి స్వశరైః సాయకాంశ్చ తాన్||31||

తతో నిశుంభో వేగేన గదామాదాయ చండికామ్|
అభ్యధావత వై హంతుం దైత్య సేనాసమావృతః||32||

తస్యాపతత ఏవాశు గదాం చిచ్ఛేద చండికా|
ఖడ్గేన శితధారేణ స చ శూలం సమాదదే||33||

శూలహస్తం సమాయాంతం నిశుంభమమరార్దనమ్|
హృది వివ్యాధ శూలేన వేగావిద్ధేన చండికా||34||

ఖిన్నస్య తస్య శూలేన హృదయాన్నిఃసృతో‌உపరః|
మహాబలో మహావీర్యస్తిష్ఠేతి పురుషో వదన్||35||

తస్య నిష్క్రామతో దేవీ ప్రహస్య స్వనవత్తతః|
శిరశ్చిచ్ఛేద ఖడ్గేన తతో‌உసావపతద్భువి||36||

తతః సింహశ్చ ఖాదోగ్ర దంష్ట్రాక్షుణ్ణశిరోధరాన్|
అసురాం స్తాంస్తథా కాళీ శివదూతీ తథాపరాన్||37||

కౌమారీ శక్తినిర్భిన్నాః కేచిన్నేశుర్మహాసురాః
బ్రహ్మాణీ మంత్రపూతేన తోయేనాన్యే నిరాకృతాః||38||

మాహేశ్వరీ త్రిశూలేన భిన్నాః పేతుస్తథాపరే|
వారాహీతుండఘాతేన కేచిచ్చూర్ణీ కృతా భువి||39||

ఖండం ఖండం చ చక్రేణ వైష్ణవ్యా దానవాః కృతాః|
వజ్రేణ చైంద్రీ హస్తాగ్ర విముక్తేన తథాపరే||40||

కేచిద్వినేశురసురాః కేచిన్నష్టామహాహవాత్|
భక్షితాశ్చాపరే కాళీశివధూతీ మృగాధిపైః||41||

|| స్వస్తి శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్నికే మన్వంతరే దేవి మహత్మ్యే నిశుంభవధోనామ నవమోధ్యాయ సమాప్తమ్ ||

ఆహుతి
ఓం క్లీం జయంతీ సాంగాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ||

Devi Mahatmyam in Telugu – 10th Chapter

రచన: ఋషి మార్కండేయ

ఋషిరువాచ||1||

నిశుంభం నిహతం దృష్ట్వా భ్రాతరంప్రాణసమ్మితం|
హన్యమానం బలం చైవ శుంబః కృద్ధో‌உబ్రవీద్వచః || 2 ||

బలావలేపదుష్టే త్వం మా దుర్గే గర్వ మావహ|
అన్యాసాం బలమాశ్రిత్య యుద్ద్యసే చాతిమానినీ ||3||

దేవ్యువాచ ||4||

ఏకైవాహం జగత్యత్ర ద్వితీయా కా మమాపరా|
పశ్యైతా దుష్ట మయ్యేవ విశంత్యో మద్విభూతయః ||5||

తతః సమస్తాస్తా దేవ్యో బ్రహ్మాణీ ప్రముఖాలయమ్|
తస్యా దేవ్యాస్తనౌ జగ్మురేకైవాసీత్తదాంబికా ||6||

దేవ్యువాచ ||6||

అహం విభూత్యా బహుభిరిహ రూపైర్యదాస్థితా|
తత్సంహృతం మయైకైవ తిష్టామ్యాజౌ స్థిరో భవ ||8||

ఋషిరువాచ ||9||

తతః ప్రవవృతే యుద్ధం దేవ్యాః శుంభస్య చోభయోః|
పశ్యతాం సర్వదేవానామ్ అసురాణాం చ దారుణమ్ ||10||

శర వర్షైః శితైః శస్త్రైస్తథా చాస్త్రైః సుదారుణైః|
తయోర్యుద్దమభూద్భూయః సర్వలోకభయఙ్ఞ్కరమ్ ||11||

దివ్యాన్యశ్త్రాణి శతశో ముముచే యాన్యథాంబికా|
బభఙ్ఞ తాని దైత్యేంద్రస్తత్ప్రతీఘాతకర్తృభిః ||12||

ముక్తాని తేన చాస్త్రాణి దివ్యాని పరమేశ్వరీ|
బభంజ లీలయైవోగ్ర హూజ్కారోచ్చారణాదిభిః||13||

తతః శరశతైర్దేవీమ్ ఆచ్చాదయత సో‌உసురః|
సాపి తత్కుపితా దేవీ ధనుశ్చిఛ్చేద చేషుభిః||14||

చిన్నే ధనుషి దైత్యేంద్రస్తథా శక్తిమథాదదే|
చిఛ్చేద దేవీ చక్రేణ తామప్యస్య కరేస్థితామ్||15||

తతః ఖడ్గ ముపాదాయ శత చంద్రం చ భానుమత్|
అభ్యధావత్తదా దేవీం దైత్యానామధిపేశ్వరః||16||

తస్యాపతత ఏవాశు ఖడ్గం చిచ్ఛేద చండికా|
ధనుర్ముక్తైః శితైర్బాణైశ్చర్మ చార్కకరామలమ్||17||

హతాశ్వః పతత ఏవాశు ఖడ్గం చిఛ్చేద చండికా|
జగ్రాహ ముద్గరం ఘోరమ్ అంబికానిధనోద్యతః||18||

చిచ్ఛేదాపతతస్తస్య ముద్గరం నిశితైః శరైః|
తథాపి సో‌உభ్యధావత్తం ముష్టిముద్యమ్యవేగవాన్||19||

స ముష్టిం పాతయామాస హృదయే దైత్య పుంగవః|
దేవ్యాస్తం చాపి సా దేవీ తలే నో రస్య తాడయత్||20||

తలప్రహారాభిహతో నిపపాత మహీతలే|
స దైత్యరాజః సహసా పునరేవ తథోత్థితః ||21||

ఉత్పత్య చ ప్రగృహ్యోచ్చైర్ దేవీం గగనమాస్థితః|
తత్రాపి సా నిరాధారా యుయుధే తేన చండికా||22||

నియుద్ధం ఖే తదా దైత్య శ్చండికా చ పరస్పరమ్|
చక్రతుః ప్రధమం సిద్ధ మునివిస్మయకారకమ్||23||

తతో నియుద్ధం సుచిరం కృత్వా తేనాంబికా సహ|
ఉత్పాట్య భ్రామయామాస చిక్షేప ధరణీతలే||24||

సక్షిప్తోధరణీం ప్రాప్య ముష్టిముద్యమ్య వేగవాన్|
అభ్యధావత దుష్టాత్మా చండికానిధనేచ్ఛయా||25||

తమాయంతం తతో దేవీ సర్వదైత్యజనేశర్వమ్|
జగత్యాం పాతయామాస భిత్వా శూలేన వక్షసి||26||

స గతాసుః పపాతోర్వ్యాం దేవీశూలాగ్రవిక్షతః|
చాలయన్ సకలాం పృథ్వీం సాబ్దిద్వీపాం సపర్వతామ్ ||27||

తతః ప్రసన్న మఖిలం హతే తస్మిన్ దురాత్మని|
జగత్స్వాస్థ్యమతీవాప నిర్మలం చాభవన్నభః ||28||

ఉత్పాతమేఘాః సోల్కా యేప్రాగాసంస్తే శమం యయుః|
సరితో మార్గవాహిన్యస్తథాసంస్తత్ర పాతితే ||29||

తతో దేవ గణాః సర్వే హర్ష నిర్భరమానసాః|
బభూవుర్నిహతే తస్మిన్ గందర్వా లలితం జగుః||30||

అవాదయం స్తథైవాన్యే ననృతుశ్చాప్సరోగణాః|
వవుః పుణ్యాస్తథా వాతాః సుప్రభో‌உ భూద్ధివాకరః||31||

జజ్వలుశ్చాగ్నయః శాంతాః శాంతదిగ్జనితస్వనాః||32||

|| స్వస్తి శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్నికేమన్వంతరే దేవి మహత్మ్యే శుంభోవధో నామ దశమో ధ్యాయః సమాప్తమ్ ||

ఆహుతి
ఓం క్లీం జయంతీ సాంగాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై కామేశ్వర్యై మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ||

Devi Mahatmyam in Telugu – 11th Chapter

రచన: ఋషి మార్కండేయ

ధ్యానం
ఓం బాలార్కవిద్యుతిమ్ ఇందుకిరీటాం తుంగకుచాం నయనత్రయయుక్తామ్ |
స్మేరముఖీం వరదాంకుశపాశభీతికరాం ప్రభజే భువనేశీమ్ ||

ఋషిరువాచ||1||

దేవ్యా హతే తత్ర మహాసురేంద్రే
సేంద్రాః సురా వహ్నిపురోగమాస్తామ్|
కాత్యాయనీం తుష్టువురిష్టలాభా-
ద్వికాసివక్త్రాబ్జ వికాసితాశాః || 2 ||

దేవి ప్రపన్నార్తిహరే ప్రసీద
ప్రసీద మాతర్జగతో‌உభిలస్య|
ప్రసీదవిశ్వేశ్వరి పాహివిశ్వం
త్వమీశ్వరీ దేవి చరాచరస్య ||3||

ఆధార భూతా జగతస్త్వమేకా
మహీస్వరూపేణ యతః స్థితాసి
అపాం స్వరూప స్థితయా త్వయైత
దాప్యాయతే కృత్స్నమలంఘ్య వీర్యే ||4||

త్వం వైష్ణవీశక్తిరనంతవీర్యా
విశ్వస్య బీజం పరమాసి మాయా|
సమ్మోహితం దేవిసమస్త మేతత్-
త్త్వం వై ప్రసన్నా భువి ముక్తిహేతుః ||5||

విద్యాః సమస్తాస్తవ దేవి భేదాః|
స్త్రియః సమస్తాః సకలా జగత్సు|
త్వయైకయా పూరితమంబయైతత్
కాతే స్తుతిః స్తవ్యపరాపరోక్తిః ||6||

సర్వ భూతా యదా దేవీ భుక్తి ముక్తిప్రదాయినీ|
త్వం స్తుతా స్తుతయే కా వా భవంతు పరమోక్తయః ||7||

సర్వస్య బుద్ధిరూపేణ జనస్య హృది సంస్థితే|
స్వర్గాపవర్గదే దేవి నారాయణి నమో‌உస్తుతే ||8||

కలాకాష్ఠాదిరూపేణ పరిణామ ప్రదాయిని|
విశ్వస్యోపరతౌ శక్తే నారాయణి నమోస్తుతే ||9||

సర్వ మంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే|
శరణ్యే త్రయంబకే గౌరీ నారాయణి నమో‌உస్తుతే ||10||

సృష్టిస్థితివినాశానాం శక్తిభూతే సనాతని|
గుణాశ్రయే గుణమయే నారాయణి నమో‌உస్తుతే ||11||

శరణాగత దీనార్త పరిత్రాణపరాయణే|
సర్వస్యార్తిహరే దేవి నారాయణి నమో‌உస్తుతే ||12||

హంసయుక్త విమానస్థే బ్రహ్మాణీ రూపధారిణీ|
కౌశాంభః క్షరికే దేవి నారాయణి నమో‌உస్తుతే ||13||

త్రిశూలచంద్రాహిధరే మహావృషభవాహిని|
మాహేశ్వరీ స్వరూపేణ నారాయణి నమో‌உస్తుతే ||14||

మయూర కుక్కుటవృతే మహాశక్తిధరే‌உనఘే|
కౌమారీరూపసంస్థానే నారాయణి నమోస్తుతే||15||

శంఖచక్రగదాశార్ంగగృహీతపరమాయుధే|
ప్రసీద వైష్ణవీరూపేనారాయణి నమో‌உస్తుతే||16||

గృహీతోగ్రమహాచక్రే దంష్త్రోద్ధృతవసుంధరే|
వరాహరూపిణి శివే నారాయణి నమోస్తుతే||17||

నృసింహరూపేణోగ్రేణ హంతుం దైత్యాన్ కృతోద్యమే|
త్రైలోక్యత్రాణసహితే నారాయణి నమో‌உస్తుతే||18||

కిరీటిని మహావజ్రే సహస్రనయనోజ్జ్వలే|
వృత్రప్రాణహారే చైంద్రి నారాయణి నమో‌உస్తుతే ||19||

శివదూతీస్వరూపేణ హతదైత్య మహాబలే|
ఘోరరూపే మహారావే నారాయణి నమో‌உస్తుతే||20||

దంష్త్రాకరాళ వదనే శిరోమాలావిభూషణే|
చాముండే ముండమథనే నారాయణి నమో‌உస్తుతే||21||

లక్ష్మీ లజ్జే మహావిధ్యే శ్రద్ధే పుష్టి స్వధే ధ్రువే|
మహారాత్రి మహామాయే నారాయణి నమో‌உస్తుతే||22||

మేధే సరస్వతి వరే భూతి బాభ్రవి తామసి|
నియతే త్వం ప్రసీదేశే నారాయణి నమో‌உస్తుతే||23||

సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే|
భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే దేవి నమో‌உస్తుతే ||24||

ఏతత్తే వదనం సౌమ్యం లోచనత్రయభూషితమ్|
పాతు నః సర్వభూతేభ్యః కాత్యాయిని నమో‌உస్తుతే ||25||

జ్వాలాకరాళమత్యుగ్రమశేషాసురసూదనమ్|
త్రిశూలం పాతు నో భీతిర్భద్రకాలి నమో‌உస్తుతే||26||

హినస్తి దైత్యతేజాంసి స్వనేనాపూర్య యా జగత్|
సా ఘంటా పాతు నో దేవి పాపేభ్యో నః సుతానివ||27||

అసురాసృగ్వసాపంకచర్చితస్తే కరోజ్వలః|
శుభాయ ఖడ్గో భవతు చండికే త్వాం నతా వయమ్||28||

రోగానశేషానపహంసి తుష్టా
రుష్టా తు కామా సకలానభీష్టాన్
త్వామాశ్రితానాం న విపన్నరాణాం|
త్వామాశ్రితా శ్రయతాం ప్రయాంతి||29||

ఏతత్కృతం యత్కదనం త్వయాద్య
దర్మద్విషాం దేవి మహాసురాణామ్|
రూపైరనేకైర్భహుధాత్మమూర్తిం
కృత్వాంభికే తత్ప్రకరోతి కాన్యా||30||

విద్యాసు శాస్త్రేషు వివేక దీపే
ష్వాద్యేషు వాక్యేషు చ కా త్వదన్యా
మమత్వగర్తే‌உతి మహాంధకారే
విభ్రామయత్యేతదతీవ విశ్వమ్||31||

రక్షాంసి యత్రో గ్రవిషాశ్చ నాగా
యత్రారయో దస్యుబలాని యత్ర|
దవానలో యత్ర తథాబ్ధిమధ్యే
తత్ర స్థితా త్వం పరిపాసి విశ్వమ్||32||

విశ్వేశ్వరి త్వం పరిపాసి విశ్వం
విశ్వాత్మికా ధారయసీతి విశ్వమ్|
విశ్వేశవంధ్యా భవతీ భవంతి
విశ్వాశ్రయా యేత్వయి భక్తినమ్రాః||33||

దేవి ప్రసీద పరిపాలయ నో‌உరి
భీతేర్నిత్యం యథాసురవదాదధునైవ సద్యః|
పాపాని సర్వ జగతాం ప్రశమం నయాశు
ఉత్పాతపాకజనితాంశ్చ మహోపసర్గాన్||34||

ప్రణతానాం ప్రసీద త్వం దేవి విశ్వార్తి హారిణి|
త్రైలోక్యవాసినామీడ్యే లోకానాం వరదా భవ||35||

దేవ్యువాచ||36||

వరదాహం సురగణా పరం యన్మనసేచ్చథ|
తం వృణుధ్వం ప్రయచ్ఛామి జగతాముపకారకమ్ ||37||

దేవా ఊచుః||38||

సర్వబాధా ప్రశమనం త్రైలోక్యస్యాఖిలేశ్వరి|
ఏవమేవ త్వయాకార్య మస్మద్వైరి వినాశనమ్||39||

దేవ్యువాచ||40||

వైవస్వతే‌உంతరే ప్రాప్తే అష్టావింశతిమే యుగే|
శుంభో నిశుంభశ్చైవాన్యావుత్పత్స్యేతే మహాసురౌ ||41||

నందగోపగృహే జాతా యశోదాగర్భ సంభవా|
తతస్తౌనాశయిష్యామి వింధ్యాచలనివాసినీ||42||

పునరప్యతిరౌద్రేణ రూపేణ పృథివీతలే|
అవతీర్య హవిష్యామి వైప్రచిత్తాంస్తు దానవాన్ ||43||

భక్ష్య యంత్యాశ్చ తానుగ్రాన్ వైప్రచిత్తాన్ మహాసురాన్|
రక్తదంతా భవిష్యంతి దాడిమీకుసుమోపమాః||44||

తతో మాం దేవతాః స్వర్గే మర్త్యలోకే చ మానవాః|
స్తువంతో వ్యాహరిష్యంతి సతతం రక్తదంతికామ్||45||

భూయశ్చ శతవార్షిక్యామ్ అనావృష్ట్యామనంభసి|
మునిభిః సంస్తుతా భూమౌ సంభవిష్యామ్యయోనిజా ||46||

తతః శతేన నేత్రాణాం నిరీక్షిష్యామ్యహం మునీన్
కీర్తియిష్యంతి మనుజాః శతాక్షీమితి మాం తతః||47||

తతో‌உ హమఖిలం లోకమాత్మదేహసముద్భవైః|
భరిష్యామి సురాః శాకైరావృష్టేః ప్రాణ ధారకైః||48||

శాకంభరీతి విఖ్యాతిం తదా యాస్యామ్యహం భువి|
తత్రైవ చ వధిష్యామి దుర్గమాఖ్యం మహాసురమ్||49||

దుర్గాదేవీతి విఖ్యాతం తన్మే నామ భవిష్యతి|
పునశ్చాహం యదాభీమం రూపం కృత్వా హిమాచలే||50||

రక్షాంసి క్షయయిష్యామి మునీనాం త్రాణ కారణాత్|
తదా మాం మునయః సర్వే స్తోష్యంత్యాన మ్రమూర్తయః||51||

భీమాదేవీతి విఖ్యాతం తన్మే నామ భవిష్యతి|
యదారుణాఖ్యస్త్రైలొక్యే మహాబాధాం కరిష్యతి||52||

తదాహం భ్రామరం రూపం కృత్వాసజ్ఖ్యేయషట్పదమ్|
త్రైలోక్యస్య హితార్థాయ వధిష్యామి మహాసురమ్||53||

భ్రామరీతిచ మాం లోకా స్తదాస్తోష్యంతి సర్వతః|
ఇత్థం యదా యదా బాధా దానవోత్థా భవిష్యతి||54||

తదా తదావతీర్యాహం కరిష్యామ్యరిసంక్షయమ్ ||55||

|| స్వస్తి శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్నికే మన్వంతరే దేవి మహత్మ్యే నారాయణీస్తుతిర్నామ ఏకాదశో‌உధ్యాయః సమాప్తమ్ ||

ఆహుతి
ఓం క్లీం జయంతీ సాంగాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై లక్ష్మీబీజాధిష్తాయై గరుడవాహన్యై నారయణీ దేవ్యై-మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ||

Devi Mahatmyam in Telugu – 12th Chapter

రచన: ఋషి మార్కండేయ

ధ్యానం
విధ్యుద్ధామ సమప్రభాం మృగపతి స్కంధ స్థితాం భీషణాం|
కన్యాభిః కరవాల ఖేట విలసద్దస్తాభి రాసేవితాం
హస్తైశ్చక్ర గధాసి ఖేట విశిఖాం గుణం తర్జనీం
విభ్రాణ మనలాత్మికాం శిశిధరాం దుర్గాం త్రినేత్రాం భజే

దేవ్యువాచ||1||

ఏభిః స్తవైశ్చ మా నిత్యం స్తోష్యతే యః సమాహితః|
తస్యాహం సకలాం బాధాం నాశయిష్యామ్య సంశయమ్ ||2||

మధుకైటభనాశం చ మహిషాసురఘాతనమ్|
కీర్తియిష్యంతి యే త ద్వద్వధం శుంభనిశుంభయోః ||3||

అష్టమ్యాం చ చతుర్ధశ్యాం నవమ్యాం చైకచేతసః|
శ్రోష్యంతి చైవ యే భక్త్యా మమ మాహాత్మ్యముత్తమమ్ ||4||

న తేషాం దుష్కృతం కించిద్ దుష్కృతోత్థా న చాపదః|
భవిష్యతి న దారిద్ర్యం న చై వేష్టవియోజనమ్ ||5||

శత్రుభ్యో న భయం తస్య దస్యుతో వా న రాజతః|
న శస్త్రానలతో యౌఘాత్ కదాచిత్ సంభవిష్యతి ||6||

తస్మాన్మమైతన్మాహత్మ్యం పఠితవ్యం సమాహితైః|
శ్రోతవ్యం చ సదా భక్త్యా పరం స్వస్త్యయనం హి తత్ ||7||

ఉప సర్గాన శేషాంస్తు మహామారీ సముద్భవాన్|
తథా త్రివిధ ముత్పాతం మాహాత్మ్యం శమయేన్మమ ||8||

యత్రైత త్పఠ్యతే సమ్యఙ్నిత్యమాయతనే మమ|
సదా న తద్విమోక్ష్యామి సాన్నిధ్యం తత్ర మేస్థితమ్ ||9||

బలి ప్రదానే పూజాయామగ్ని కార్యే మహోత్సవే|
సర్వం మమైతన్మాహాత్మ్యమ్ ఉచ్చార్యం శ్రావ్యమేవచ ||10||

జానతాజానతా వాపి బలి పూజాం తథా కృతామ్|
ప్రతీక్షిష్యామ్యహం ప్రీత్యా వహ్ని హోమం తథా కృతమ్ ||11||

శరత్కాలే మహాపూజా క్రియతే యాచ వార్షికీ|
తస్యాం మమైతన్మాహాత్మ్యం శ్రుత్వా భక్తిసమన్వితః ||12||

సర్వబాధావినిర్ముక్తో ధనధాన్యసమన్వితః|
మనుష్యో మత్ప్రసాదేన భవిష్యతి న సంశయః||13||

శ్రుత్వా మమైతన్మాహాత్మ్యం తథా చోత్పత్తయః శుభాః|
పరాక్రమం చ యుద్ధేషు జాయతే నిర్భయః పుమాన్||14||

రిపవః సంక్షయం యాంతి కళ్యాణాం చోపపధ్యతే|
నందతే చ కులం పుంసాం మహాత్మ్యం మమశృణ్వతామ్||15||

శాంతికర్మాణి సర్వత్ర తథా దుఃస్వప్నదర్శనే|
గ్రహపీడాసు చోగ్రాసు మహాత్మ్యం శృణుయాన్మమ||16||

ఉపసర్గాః శమం యాంతి గ్రహపీడాశ్చ దారుణాః
దుఃస్వప్నం చ నృభిర్దృష్టం సుస్వప్నముపజాయతే||17||

బాలగ్రహాభిభూతానం బాలానాం శాంతికారకమ్|
సంఘాతభేదే చ నృణాం మైత్రీకరణముత్తమమ్||18||

దుర్వృత్తానామశేషాణాం బలహానికరం పరమ్|
రక్షోభూతపిశాచానాం పఠనాదేవ నాశనమ్||19||

సర్వం మమైతన్మాహాత్మ్యం మమ సన్నిధికారకమ్|
పశుపుష్పార్ఘ్యధూపైశ్చ గంధదీపైస్తథోత్తమైః||20||

విప్రాణాం భోజనైర్హోమైః ప్రొక్షణీయైరహర్నిశమ్|
అన్యైశ్చ వివిధైర్భోగైః ప్రదానైర్వత్సరేణ యా||21||

ప్రీతిర్మే క్రియతే సాస్మిన్ సకృదుచ్చరితే శ్రుతే|
శ్రుతం హరతి పాపాని తథారోగ్యం ప్రయచ్ఛతి ||22||

రక్షాం కరోతి భూతేభ్యో జన్మనాం కీర్తినం మమ|
యుద్దేషు చరితం యన్మే దుష్ట దైత్య నిబర్హణమ్||23||

తస్మిఞ్ఛృతే వైరికృతం భయం పుంసాం న జాయతే|
యుష్మాభిః స్తుతయో యాశ్చ యాశ్చ బ్రహ్మర్షిభిః కృతాః||24||

బ్రహ్మణా చ కృతాస్తాస్తు ప్రయచ్ఛంతు శుభాం మతిమ్|
అరణ్యే ప్రాంతరే వాపి దావాగ్ని పరివారితః||25||

దస్యుభిర్వా వృతః శూన్యే గృహీతో వాపి శతృభిః|
సింహవ్యాఘ్రానుయాతో వా వనేవా వన హస్తిభిః||26||

రాఙ్ఞా క్రుద్దేన చాఙ్ఞప్తో వధ్యో బంద గతో‌உపివా|
ఆఘూర్ణితో వా వాతేన స్థితః పోతే మహార్ణవే||27||

పతత్సు చాపి శస్త్రేషు సంగ్రామే భృశదారుణే|
సర్వాబాధాశు ఘోరాసు వేదనాభ్యర్దితో‌உపివా||28||

స్మరన్ మమైతచ్చరితం నరో ముచ్యేత సంకటాత్|
మమ ప్రభావాత్సింహాద్యా దస్యవో వైరిణ స్తథా||29||

దూరాదేవ పలాయంతే స్మరతశ్చరితం మమ||30||

ఋషిరువాచ||31||

ఇత్యుక్త్వా సా భగవతీ చండికా చండవిక్రమా|
పశ్యతాం సర్వ దేవానాం తత్రైవాంతరధీయత||32||

తే‌உపి దేవా నిరాతంకాః స్వాధికారాన్యథా పురా|
యఙ్ఞభాగభుజః సర్వే చక్రుర్వి నిహతారయః||33||

దైత్యాశ్చ దేవ్యా నిహతే శుంభే దేవరిపౌ యుధి
జగద్విధ్వంసకే తస్మిన్ మహోగ్రే‌உతుల విక్రమే||34||

నిశుంభే చ మహావీర్యే శేషాః పాతాళమాయయుః||35||

ఏవం భగవతీ దేవీ సా నిత్యాపి పునః పునః|
సంభూయ కురుతే భూప జగతః పరిపాలనమ్||36||

తయైతన్మోహ్యతే విశ్వం సైవ విశ్వం ప్రసూయతే|
సాయాచితా చ విఙ్ఞానం తుష్టా ఋద్ధిం ప్రయచ్ఛతి||37||

వ్యాప్తం తయైతత్సకలం బ్రహ్మాండం మనుజేశ్వర|
మహాదేవ్యా మహాకాళీ మహామారీ స్వరూపయా||38||

సైవ కాలే మహామారీ సైవ సృష్తిర్భవత్యజా|
స్థితిం కరోతి భూతానాం సైవ కాలే సనాతనీ||39||

భవకాలే నృణాం సైవ లక్ష్మీర్వృద్ధిప్రదా గృహే|
సైవాభావే తథా లక్ష్మీ ర్వినాశాయోపజాయతే||40||

స్తుతా సంపూజితా పుష్పైర్గంధధూపాదిభిస్తథా|
దదాతి విత్తం పుత్రాంశ్చ మతిం ధర్మే గతిం శుభాం||41||

|| ఇతి శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్నికే మన్వంతరే దేవీ మహత్మ్యే ఫలశ్రుతిర్నామ ద్వాదశో‌உధ్యాయ సమాప్తమ్ ||

ఆహుతి
ఓం క్లీం జయంతీ సాంగాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై వరప్రధాయై వైష్ణవీ దేవ్యై అహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ||

Devi Mahatmyam in Telugu – 13th Chapter

రచన: ఋషి మార్కండేయ

ధ్యానం
ఓం బాలార్క మండలాభాసాం చతుర్బాహుం త్రిలోచనామ్ |
పాశాంకుశ వరాభీతీర్ధారయంతీం శివాం భజే ||

ఋషిరువాచ || 1 ||

ఏతత్తే కథితం భూప దేవీమాహాత్మ్యముత్తమమ్ |
ఏవంప్రభావా సా దేవీ యయేదం ధార్యతే జగత్ ||2||

విద్యా తథైవ క్రియతే భగవద్విష్ణుమాయయా |
తయా త్వమేష వైశ్యశ్చ తథైవాన్యే వివేకినః ||3||

తయా త్వమేష వైశ్యశ్చ తథైవాన్యే వివేకినః|
మోహ్యంతే మోహితాశ్చైవ మోహమేష్యంతి చాపరే ||4||

తాముపైహి మహారాజ శరణం పరమేశ్వరీం|
ఆరాధితా సైవ నృణాం భోగస్వర్గాపవర్గదా ||5||

మార్కండేయ ఉవాచ ||6||

ఇతి తస్య వచః శృత్వా సురథః స నరాధిపః|
ప్రణిపత్య మహాభాగం తమృషిం సంశితవ్రతమ్ ||7||

నిర్విణ్ణోతిమమత్వేన రాజ్యాపహరేణన చ|
జగామ సద్యస్తపసే సచ వైశ్యో మహామునే ||8||

సందర్శనార్థమంభాయా న’006ఛ్;పులిన మాస్థితః|
స చ వైశ్యస్తపస్తేపే దేవీ సూక్తం పరం జపన్ ||9||

తౌ తస్మిన్ పులినే దేవ్యాః కృత్వా మూర్తిం మహీమయీమ్|
అర్హణాం చక్రతుస్తస్యాః పుష్పధూపాగ్నితర్పణైః ||10||

నిరాహారౌ యతాహారౌ తన్మనస్కౌ సమాహితౌ|
దదతుస్తౌ బలించైవ నిజగాత్రాసృగుక్షితమ్ ||11||

ఏవం సమారాధయతోస్త్రిభిర్వర్షైర్యతాత్మనోః|
పరితుష్టా జగద్ధాత్రీ ప్రత్యక్షం ప్రాహ చండికా ||12||

దేవ్యువాచా||13||

యత్ప్రార్థ్యతే త్వయా భూప త్వయా చ కులనందన|
మత్తస్తత్ప్రాప్యతాం సర్వం పరితుష్టా దదామితే||14||

మార్కండేయ ఉవాచ||15||

తతో వవ్రే నృపో రాజ్యమవిభ్రంశ్యన్యజన్మని|
అత్రైవచ చ నిజమ్ రాజ్యం హతశత్రుబలం బలాత్||16||

సో‌உపి వైశ్యస్తతో ఙ్ఞానం వవ్రే నిర్విణ్ణమానసః|
మమేత్యహమితి ప్రాఙ్ఞః సజ్గవిచ్యుతి కారకమ్ ||17||

దేవ్యువాచ||18||

స్వల్పైరహోభిర్ నృపతే స్వం రాజ్యం ప్రాప్స్యతే భవాన్|
హత్వా రిపూనస్ఖలితం తవ తత్ర భవిష్యతి||19||

మృతశ్చ భూయః సంప్రాప్య జన్మ దేవాద్వివస్వతః|
సావర్ణికో మనుర్నామ భవాన్భువి భవిష్యతి||20||

వైశ్య వర్య త్వయా యశ్చ వరో‌உస్మత్తో‌உభివాంచితః|
తం ప్రయచ్ఛామి సంసిద్ధ్యై తవ ఙ్ఞానం భవిష్యతి||21||

మార్కండేయ ఉవాచ

ఇతి దత్వా తయోర్దేవీ యథాఖిలషితం వరం|
భభూవాంతర్హితా సద్యో భక్త్యా తాభ్యామభిష్టుతా||22||

ఏవం దేవ్యా వరం లబ్ధ్వా సురథః క్షత్రియర్షభః|
సూర్యాజ్జన్మ సమాసాద్య సావర్ణిర్భవితా మనుః||23||

ఇతి దత్వా తయోర్దేవీ యథభిలషితం వరమ్|
బభూవాంతర్హితా సధ్యో భక్త్యా తాభ్యామభిష్టుతా||24||

ఏవం దేవ్యా వరం లబ్ధ్వా సురథః క్షత్రియర్షభః|
సూర్యాజ్జన్మ సమాసాద్య సావర్ణిర్భవితా మనుః||25||

|క్లీమ్ ఓం|

|| జయ జయ శ్రీ మార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమహత్య్మే సురథవైశ్య యోర్వర ప్రదానం నామ త్రయోదశోధ్యాయసమాప్తమ్ ||

||శ్రీ సప్త శతీ దేవీమహత్మ్యమ్ సమాప్తమ్ ||
| ఓం తత్ సత్ |

ఆహుతి
ఓం క్లీం జయంతీ సాంగాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై శ్రీ మహాత్రిపురసుందర్యై మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ||

ఓం ఖడ్గినీ శూలినీ ఘొరా గదినీ చక్రిణీ తథా
శంఖిణీ చాపినీ బాణా భుశుండీపరిఘాయుధా | హృదయాయ నమః |

ఓం శూలేన పాహినో దేవి పాహి ఖడ్గేన చాంబికే|
ఘంటాస్వనేన నః పాహి చాపజ్యానిస్వనేన చ శిరశేస్వాహా |

ఓం ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాం చ చండికే దక్షరక్షిణే
భ్రామరే నాత్మ శులస్య ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరి | శిఖాయై వషట్ |

ఓం సౌమ్యాని యానిరూపాణి త్రైలోక్యే విచరంతితే
యాని చాత్యంత ఘోరాణి తై రక్షాస్మాం స్తథా భువం కవచాయ హుమ్ |

ఓం ఖడ్గ శూల గదా దీని యాని చాస్తాణి తేంబికే
కరపల్లవసంగీని తైరస్మా న్రక్ష సర్వతః నేత్రత్రయాయ వషట్ |

ఓం సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వ శక్తి సమన్వితే
భయేభ్యస్త్రాహినో దేవి దుర్గే దేవి నమోస్తుతే | కరతల కరపృష్టాభ్యాం నమః |
ఓం భూర్భువ స్సువః ఇతి దిగ్విమికః |

 

Write Your Comment

2 Comments

  1. kishore says:

    thankful sir

  2. Chandrakala Mahavadi says:

    Very nice thanks