Ahoi Mata Aarti (Ahoi Ashtami Aarti)

Ahoi Mata Aarti (Ahoi Ashtami Aarti) is a prayer dedicated to Goddess Ahoi Mata, chanted during Ahoi Ashtami vrat.

Jai Ahoi Mata Jai Ahoi Mata|
Tumko Nisdin Dhyavat Hari Vishnu Dhata || Jai||

Brahamni Rudrani Kamla tu he hai Jag Datta|
Surya Chandrama Dhyavat Narad Rishi Gatta || Jai||

Mata Roop Niranjan Sukh Sampatti Datta|
Jo koi Tumko Dhyavat Nit Mangal Patta || Jai||

Tu he hai Pataal Basanti tu he hai Sukh Datta|
Karma Prabhav Prakashak Jagniddhi se Trata || Jai||

Jis Ghar Tharo Vaas wahi mein Gunna atta|
Kar na sake soi kar le Mann nahi Ghabrata || Jai||

Tum bin Sukh na hovay Putra na koi Patta|
Khan-Paan ka vaibhav tum bin nahi atta || Jai||

Subh gun Sundar Yukta Sheer Niddhi Jatta|
Ratan Chaturdarsh tokun koi nahi Patta || Jai||

Shree Ahoi Ma ki Aarti jo koi gatta|
Ur Umang Atti Upjay Paap Uttar Jatta || Jai||

Write Your Comment