Budha Kavacham in Malayalam

അസ്യ ശ്രീബുധകവചസ്തോത്രമംത്രസ്യ, കശ്യപ ഋഷിഃ,
അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ, ബുധോ ദേവതാ, ബുധപ്രീത്യര്ഥം ജപേ വിനിയോഗഃ |

അഥ ബുധ കവചമ്
ബുധസ്തു പുസ്തകധരഃ കുംകുമസ്യ സമദ്യുതിഃ |
പീതാംബരധരഃ പാതു പീതമാല്യാനുലേപനഃ || 1 ||

കടിം ച പാതു മേ സൗമ്യഃ ശിരോദേശം ബുധസ്തഥാ |
നേത്രേ ജ്ഞാനമയഃ പാതു ശ്രോത്രേ പാതു നിശാപ്രിയഃ || 2 ||

ഘ്രാണം ഗംധപ്രിയഃ പാതു ജിഹ്വാം വിദ്യാപ്രദോ മമ |
കംഠം പാതു വിധോഃ പുത്രോ ഭുജൗ പുസ്തകഭൂഷണഃ || 3 ||

വക്ഷഃ പാതു വരാംഗശ്ച ഹൃദയം രോഹിണീസുതഃ |
നാഭിം പാതു സുരാരാധ്യോ മധ്യം പാതു ഖഗേശ്വരഃ || 4 ||

ജാനുനീ രൗഹിണേയശ്ച പാതു ജംഘേ??ഉഖിലപ്രദഃ |
പാദൗ മേ ബോധനഃ പാതു പാതു സൗമ്യോ??ഉഖിലം വപുഃ || 5 ||

അഥ ഫലശ്രുതിഃ
ഏതദ്ധി കവചം ദിവ്യം സര്വപാപപ്രണാശനമ് |
സര്വരോഗപ്രശമനം സര്വദുഃഖനിവാരണമ് || 6 ||

ആയുരാരോഗ്യശുഭദം പുത്രപൗത്രപ്രവര്ധനമ് |
യഃ പഠേച്ഛൃണുയാദ്വാപി സര്വത്ര വിജയീ ഭവേത് || 7 ||

|| ഇതി ശ്രീബ്രഹ്മവൈവര്തപുരാണേ ബുധകവചം സംപൂര്ണമ് ||

Budha Kavacham in Other Languages

Write Your Comment