Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 9

ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ

ଇଦଂ ତୁ ତେ ଗୁହ୍ୟତମଂ ପ୍ରଵକ୍ଷ୍ୟାମ୍ୟନସୂୟଵେ |
ଜ୍ଞାନଂ ଵିଜ୍ଞାନସହିତଂ ୟଜ୍ଜ୍ଞାତ୍ଵା ମୋକ୍ଷ୍ୟସେ‌உଶୁଭାତ || 1 ||

ରାଜଵିଦ୍ୟା ରାଜଗୁହ୍ୟଂ ପଵିତ୍ରମିଦମୁତ୍ତମମ |
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାଵଗମଂ ଧର୍ମ୍ୟଂ ସୁସୁଖଂ କର୍ତୁମଵ୍ୟୟମ || 2 ||

ଅଶ୍ରଦ୍ଦଧାନାଃ ପୁରୁଷା ଧର୍ମସ୍ୟାସ୍ୟ ପରଂତପ |
ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମାଂ ନିଵର୍ତନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁସଂସାରଵର୍ତ୍ମନି || 3 ||

ମୟା ତତମିଦଂ ସର୍ଵଂ ଜଗଦଵ୍ୟକ୍ତମୂର୍ତିନା |
ମତ୍ସ୍ଥାନି ସର୍ଵଭୂତାନି ନ ଚାହଂ ତେଷ୍ଵଵସ୍ଥିତଃ || 4 ||

ନ ଚ ମତ୍ସ୍ଥାନି ଭୂତାନି ପଶ୍ୟ ମେ ୟୋଗମୈଶ୍ଵରମ |
ଭୂତଭୃନ୍ନ ଚ ଭୂତସ୍ଥୋ ମମାତ୍ମା ଭୂତଭାଵନଃ || 5 ||

ୟଥାକାଶସ୍ଥିତୋ ନିତ୍ୟଂ ଵାୟୁଃ ସର୍ଵତ୍ରଗୋ ମହାନ |
ତଥା ସର୍ଵାଣି ଭୂତାନି ମତ୍ସ୍ଥାନୀତ୍ୟୁପଧାରୟ || 6 ||

ସର୍ଵଭୂତାନି କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରକୃତିଂ ୟାନ୍ତି ମାମିକାମ |
କଲ୍ପକ୍ଷୟେ ପୁନସ୍ତାନି କଲ୍ପାଦୌ ଵିସୃଜାମ୍ୟହମ || 7 ||

ପ୍ରକୃତିଂ ସ୍ଵାମଵଷ୍ଟଭ୍ୟ ଵିସୃଜାମି ପୁନଃ ପୁନଃ |
ଭୂତଗ୍ରାମମିମଂ କୃତ୍ସ୍ନମଵଶଂ ପ୍ରକୃତେର୍ଵଶାତ || 8 ||

ନ ଚ ମାଂ ତାନି କର୍ମାଣି ନିବଧ୍ନନ୍ତି ଧନଂଜୟ |
ଉଦାସୀନଵଦାସୀନମସକ୍ତଂ ତେଷୁ କର୍ମସୁ || 9 ||

ମୟାଧ୍ୟକ୍ଷେଣ ପ୍ରକୃତିଃ ସୂୟତେ ସଚରାଚରମ |
ହେତୁନାନେନ କୌନ୍ତେୟ ଜଗଦ୍ଵିପରିଵର୍ତତେ || 10 ||

ଅଵଜାନନ୍ତି ମାଂ ମୂଢା ମାନୁଷୀଂ ତନୁମାଶ୍ରିତମ |
ପରଂ ଭାଵମଜାନନ୍ତୋ ମମ ଭୂତମହେଶ୍ଵରମ || 11 ||

ମୋଘାଶା ମୋଘକର୍ମାଣୋ ମୋଘଜ୍ଞାନା ଵିଚେତସଃ |
ରାକ୍ଷସୀମାସୁରୀଂ ଚୈଵ ପ୍ରକୃତିଂ ମୋହିନୀଂ ଶ୍ରିତାଃ || 12 ||

ମହାତ୍ମାନସ୍ତୁ ମାଂ ପାର୍ଥ ଦୈଵୀଂ ପ୍ରକୃତିମାଶ୍ରିତାଃ |
ଭଜନ୍ତ୍ୟନନ୍ୟମନସୋ ଜ୍ଞାତ୍ଵା ଭୂତାଦିମଵ୍ୟୟମ || 13 ||

ସତତଂ କୀର୍ତୟନ୍ତୋ ମାଂ ୟତନ୍ତଶ୍ଚ ଦୃଢଵ୍ରତାଃ |
ନମସ୍ୟନ୍ତଶ୍ଚ ମାଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ନିତ୍ୟୟୁକ୍ତା ଉପାସତେ || 14 ||

ଜ୍ଞାନୟଜ୍ଞେନ ଚାପ୍ୟନ୍ୟେ ୟଜନ୍ତୋ ମାମୁପାସତେ |
ଏକତ୍ଵେନ ପୃଥକ୍ତ୍ଵେନ ବହୁଧା ଵିଶ୍ଵତୋମୁଖମ || 15 ||

ଅହଂ କ୍ରତୁରହଂ ୟଜ୍ଞଃ ସ୍ଵଧାହମହମୌଷଧମ |
ମନ୍ତ୍ରୋ‌உହମହମେଵାଜ୍ୟମହମଗ୍ନିରହଂ ହୁତମ || 16 ||

ପିତାହମସ୍ୟ ଜଗତୋ ମାତା ଧାତା ପିତାମହଃ |
ଵେଦ୍ୟଂ ପଵିତ୍ରମୋଂକାର ଋକ୍ସାମ ୟଜୁରେଵ ଚ || 17 ||

ଗତିର୍ଭର୍ତା ପ୍ରଭୁଃ ସାକ୍ଷୀ ନିଵାସଃ ଶରଣଂ ସୁହୃତ |
ପ୍ରଭଵଃ ପ୍ରଲୟଃ ସ୍ଥାନଂ ନିଧାନଂ ବୀଜମଵ୍ୟୟମ || 18 ||

ତପାମ୍ୟହମହଂ ଵର୍ଷଂ ନିଗୃହ୍ଣାମ୍ୟୁତ୍ସୃଜାମି ଚ |
ଅମୃତଂ ଚୈଵ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ ସଦସଚ୍ଚାହମର୍ଜୁନ || 19 ||

ତ୍ରୈଵିଦ୍ୟା ମାଂ ସୋମପାଃ ପୂତପାପା ୟଜ୍ଞୈରିଷ୍ଟ୍ଵା ସ୍ଵର୍ଗତିଂ ପ୍ରାର୍ଥୟନ୍ତେ |
ତେ ପୁଣ୍ୟମାସାଦ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଲୋକମଶ୍ନନ୍ତି ଦିଵ୍ୟାନ୍ଦିଵି ଦେଵଭୋଗାନ || 20 ||

ତେ ତଂ ଭୁକ୍ତ୍ଵା ସ୍ଵର୍ଗଲୋକଂ ଵିଶାଲଂ କ୍ଷୀଣେ ପୁଣ୍ୟେ ମର୍ତ୍ୟଲୋକଂ ଵିଶନ୍ତି |
ଏଵଂ ତ୍ରୟୀଧର୍ମମନୁପ୍ରପନ୍ନା ଗତାଗତଂ କାମକାମା ଲଭନ୍ତେ || 21 ||

ଅନନ୍ୟାଶ୍ଚିନ୍ତୟନ୍ତୋ ମାଂ ୟେ ଜନାଃ ପର୍ୟୁପାସତେ |
ଏଷାଂ ନିତ୍ୟାଭିୟୁକ୍ତାନାଂ ୟୋଗକ୍ଷେମଂ ଵହାମ୍ୟହମ || 22||

ୟେ‌உପ୍ୟନ୍ୟଦେଵତା ଭକ୍ତା ୟଜନ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧୟାନ୍ଵିତାଃ |
ତେ‌உପି ମାମେଵ କୌନ୍ତେୟ ୟଜନ୍ତ୍ୟଵିଧିପୂର୍ଵକମ || 23 ||

ଅହଂ ହି ସର୍ଵୟଜ୍ଞାନାଂ ଭୋକ୍ତା ଚ ପ୍ରଭୁରେଵ ଚ |
ନ ତୁ ମାମଭିଜାନନ୍ତି ତତ୍ତ୍ଵେନାତଶ୍ଚ୍ୟଵନ୍ତି ତେ || 24 ||

ୟାନ୍ତି ଦେଵଵ୍ରତା ଦେଵାନ୍ପିତଊନ୍ୟାନ୍ତି ପିତୃଵ୍ରତାଃ |
ଭୂତାନି ୟାନ୍ତି ଭୂତେଜ୍ୟା ୟାନ୍ତି ମଦ୍ୟାଜିନୋ‌உପି ମାମ || 25 ||

ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଲଂ ତୋୟଂ ୟୋ ମେ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରୟଚ୍ଛତି |
ତଦହଂ ଭକ୍ତ୍ୟୁପହୃତମଶ୍ନାମି ପ୍ରୟତାତ୍ମନଃ || 26 ||

ୟତ୍କରୋଷି ୟଦଶ୍ନାସି ୟଜ୍ଜୁହୋଷି ଦଦାସି ୟତ |
ୟତ୍ତପସ୍ୟସି କୌନ୍ତେୟ ତତ୍କୁରୁଷ୍ଵ ମଦର୍ପଣମ || 27 ||

ଶୁଭାଶୁଭଫଲୈରେଵଂ ମୋକ୍ଷ୍ୟସେ କର୍ମବନ୍ଧନୈଃ |
ସଂନ୍ୟାସୟୋଗୟୁକ୍ତାତ୍ମା ଵିମୁକ୍ତୋ ମାମୁପୈଷ୍ୟସି || 28 ||

ସମୋ‌உହଂ ସର୍ଵଭୂତେଷୁ ନ ମେ ଦ୍ଵେଷ୍ୟୋ‌உସ୍ତି ନ ପ୍ରିୟଃ |
ୟେ ଭଜନ୍ତି ତୁ ମାଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ମୟି ତେ ତେଷୁ ଚାପ୍ୟହମ || 29 ||

ଅପି ଚେତ୍ସୁଦୁରାଚାରୋ ଭଜତେ ମାମନନ୍ୟଭାକ |
ସାଧୁରେଵ ସ ମନ୍ତଵ୍ୟଃ ସମ୍ୟଗ୍ଵ୍ୟଵସିତୋ ହି ସଃ || 30 ||

କ୍ଷିପ୍ରଂ ଭଵତି ଧର୍ମାତ୍ମା ଶଶ୍ଵଚ୍ଛାନ୍ତିଂ ନିଗଚ୍ଛତି |
କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରତିଜାନୀହି ନ ମେ ଭକ୍ତଃ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି || 31 ||

ମାଂ ହି ପାର୍ଥ ଵ୍ୟପାଶ୍ରିତ୍ୟ ୟେ‌உପି ସ୍ୟୁଃ ପାପୟୋନୟଃ |
ସ୍ତ୍ରିୟୋ ଵୈଶ୍ୟାସ୍ତଥା ଶୂଦ୍ରାସ୍ତେ‌உପି ୟାନ୍ତି ପରାଂ ଗତିମ || 32 ||

କିଂ ପୁନର୍ବ୍ରାହ୍ମଣାଃ ପୁଣ୍ୟା ଭକ୍ତା ରାଜର୍ଷୟସ୍ତଥା |
ଅନିତ୍ୟମସୁଖଂ ଲୋକମିମଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ଭଜସ୍ଵ ମାମ || 33 ||

ମନ୍ମନା ଭଵ ମଦ୍ଭକ୍ତୋ ମଦ୍ୟାଜୀ ମାଂ ନମସ୍କୁରୁ |
ମାମେଵୈଷ୍ୟସି ୟୁକ୍ତ୍ଵୈଵମାତ୍ମାନଂ ମତ୍ପରାୟଣଃ || 34 ||

ଓଂ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗଵଦ୍ଗୀତାସୂପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମଵିଦ୍ୟାୟାଂ ୟୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନସଂଵାଦେ

ରାଜଵିଦ୍ୟାରାଜଗୁହ୍ୟୟୋଗୋ ନାମ ନଵମୋ‌உଧ୍ୟାୟଃ

Srimad Bhagawad Gita Chapter 9 in Other Languages

Write Your Comment