Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 2

ସଂଜୟ ଉଵାଚ ତଂ ତଥା କୃପୟାଵିଷ୍ଟମଶ୍ରୁପୂର୍ଣାକୁଲେକ୍ଷଣମ | ଵିଷୀଦନ୍ତମିଦଂ ଵାକ୍ୟମୁଵାଚ ମଧୁସୂଦନଃ || 1 || ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ କୁତସ୍ତ୍ଵା କଶ୍ମଲମିଦଂ ଵିଷମେ ସମୁପସ୍ଥିତମ | ଅନାର୍ୟଜୁଷ୍ଟମସ୍ଵର୍ଗ୍ୟମକୀର୍ତିକରମର୍ଜୁନ || 2 || କ୍ଲୈବ୍ୟଂ ମା ସ୍ମ ଗମଃ ପାର୍ଥ ନୈତତ୍ତ୍ଵୟ୍ୟୁପପଦ୍ୟତେ | କ୍ଷୁଦ୍ରଂ ହୃଦୟଦୌର୍ବଲ୍ୟଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ଵୋତ୍ତିଷ୍ଠ ପରଂତପ || 3 || ଅର୍ଜୁନ ଉଵାଚ କଥଂ ଭୀଷ୍ମମହଂ ସାଙ୍ଖ୍ୟେ ଦ୍ରୋଣଂ ଚ ମଧୁସୂଦନ | ଇଷୁଭିଃ ପ୍ରତିୟୋତ୍ସ୍ୟାମି ପୂଜାର୍ହାଵରିସୂଦନ || 4 || ଗୁରୂନହତ୍ଵା ହି ମହାନୁଭାଵାନ୍ଶ୍ରେୟୋ ଭୋକ୍ତୁଂ […]

Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 3

ଅର୍ଜୁନ ଉଵାଚ ଜ୍ୟାୟସୀ ଚେତ୍କର୍ମଣସ୍ତେ ମତା ବୁଦ୍ଧିର୍ଜନାର୍ଦନ | ତତ୍କିଂ କର୍ମଣି ଘୋରେ ମାଂ ନିୟୋଜୟସି କେଶଵ || 1 || ଵ୍ୟାମିଶ୍ରେଣେଵ ଵାକ୍ୟେନ ବୁଦ୍ଧିଂ ମୋହୟସୀଵ ମେ | ତଦେକଂ ଵଦ ନିଶ୍ଚିତ୍ୟ ୟେନ ଶ୍ରେୟୋ‌உହମାପ୍ନୁୟାମ || 2 || ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ ଲୋକେ‌உସ୍ମିନ୍ଦ୍ଵିଵିଧା ନିଷ୍ଠା ପୁରା ପ୍ରୋକ୍ତା ମୟାନଘ | ଜ୍ଞାନୟୋଗେନ ସାଂଖ୍ୟାନାଂ କର୍ମୟୋଗେନ ୟୋଗିନାମ || 3 || ନ କର୍ମଣାମନାରମ୍ଭାନ୍ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟଂ ପୁରୁଷୋ‌உଶ୍ନୁତେ | ନ ଚ ସଂନ୍ୟସନାଦେଵ ସିଦ୍ଧିଂ ସମଧିଗଚ୍ଛତି || 4 […]

Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 4

ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ ଇମଂ ଵିଵସ୍ଵତେ ୟୋଗଂ ପ୍ରୋକ୍ତଵାନହମଵ୍ୟୟମ | ଵିଵସ୍ଵାନ୍ମନଵେ ପ୍ରାହ ମନୁରିକ୍ଷ୍ଵାକଵେ‌உବ୍ରଵୀତ || 1 || ଏଵଂ ପରଂପରାପ୍ରାପ୍ତମିମଂ ରାଜର୍ଷୟୋ ଵିଦୁଃ | ସ କାଲେନେହ ମହତା ୟୋଗୋ ନଷ୍ଟଃ ପରଂତପ || 2 || ସ ଏଵାୟଂ ମୟା ତେ‌உଦ୍ୟ ୟୋଗଃ ପ୍ରୋକ୍ତଃ ପୁରାତନଃ | ଭକ୍ତୋ‌உସି ମେ ସଖା ଚେତି ରହସ୍ୟଂ ହ୍ୟେତଦୁତ୍ତମମ || 3 || ଅର୍ଜୁନ ଉଵାଚ ଅପରଂ ଭଵତୋ ଜନ୍ମ ପରଂ ଜନ୍ମ ଵିଵସ୍ଵତଃ | କଥମେତଦ୍ଵିଜାନୀୟାଂ ତ୍ଵମାଦୌ ପ୍ରୋକ୍ତଵାନିତି […]

Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 5

ଅର୍ଜୁନ ଉଵାଚ ସଂନ୍ୟାସଂ କର୍ମଣାଂ କୃଷ୍ଣ ପୁନର୍ୟୋଗଂ ଚ ଶଂସସି | ୟଚ୍ଛ୍ରେୟ ଏତୟୋରେକଂ ତନ୍ମେ ବ୍ରୂହି ସୁନିଶ୍ଚିତମ || 1 || ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ ସଂନ୍ୟାସଃ କର୍ମୟୋଗଶ୍ଚ ନିଃଶ୍ରେୟସକରାଵୁଭୌ | ତୟୋସ୍ତୁ କର୍ମସଂନ୍ୟାସାତ୍କର୍ମୟୋଗୋ ଵିଶିଷ୍ୟତେ || 2 || ଜ୍ଞେୟଃ ସ ନିତ୍ୟସଂନ୍ୟାସୀ ୟୋ ନ ଦ୍ଵେଷ୍ଟି ନ କାଙ୍କ୍ଷତି | ନିର୍ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵୋ ହି ମହାବାହୋ ସୁଖଂ ବନ୍ଧାତ୍ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ || 3 || ସାଂଖ୍ୟୟୋଗୌ ପୃଥଗ୍ବାଲାଃ ପ୍ରଵଦନ୍ତି ନ ପଣ୍ଡିତାଃ | ଏକମପ୍ୟାସ୍ଥିତଃ ସମ୍ୟଗୁଭୟୋର୍ଵିନ୍ଦତେ ଫଲମ || […]

Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 6

ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ ଅନାଶ୍ରିତଃ କର୍ମଫଲଂ କାର୍ୟଂ କର୍ମ କରୋତି ୟଃ | ସ ସଂନ୍ୟାସୀ ଚ ୟୋଗୀ ଚ ନ ନିରଗ୍ନିର୍ନ ଚାକ୍ରିୟଃ || 1 || ୟଂ ସଂନ୍ୟାସମିତି ପ୍ରାହୁର୍ୟୋଗଂ ତଂ ଵିଦ୍ଧି ପାଂଡଵ | ନ ହ୍ୟସଂନ୍ୟସ୍ତସଂକଲ୍ପୋ ୟୋଗୀ ଭଵତି କଶ୍ଚନ || 2 || ଆରୁରୁକ୍ଷୋର୍ମୁନେର୍ୟୋଗଂ କର୍ମ କାରଣମୁଚ୍ୟତେ | ୟୋଗାରୂଢସ୍ୟ ତସ୍ୟୈଵ ଶମଃ କାରଣମୁଚ୍ୟତେ || 3 || ୟଦା ହି ନେନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେଷୁ ନ କର୍ମସ୍ଵନୁଷଜ୍ଜତେ | ସର୍ଵସଂକଲ୍ପସଂନ୍ୟାସୀ ୟୋଗାରୂଢସ୍ତଦୋଚ୍ୟତେ || 4 […]

Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 7

ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ ମୟ୍ୟାସକ୍ତମନାଃ ପାର୍ଥ ୟୋଗଂ ୟୁଞ୍ଜନ୍ମଦାଶ୍ରୟଃ | ଅସଂଶୟଂ ସମଗ୍ରଂ ମାଂ ୟଥା ଜ୍ଞାସ୍ୟସି ତଚ୍ଛୃଣୁ || 1 || ଜ୍ଞାନଂ ତେ‌உହଂ ସଵିଜ୍ଞାନମିଦଂ ଵକ୍ଷ୍ୟାମ୍ୟଶେଷତଃ | ୟଜ୍ଜ୍ଞାତ୍ଵା ନେହ ଭୂୟୋ‌உନ୍ୟଜ୍ଜ୍ଞାତଵ୍ୟମଵଶିଷ୍ୟତେ || 2 || ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ସହସ୍ରେଷୁ କଶ୍ଚିଦ୍ୟତତି ସିଦ୍ଧୟେ | ୟତତାମପି ସିଦ୍ଧାନାଂ କଶ୍ଚିନ୍ମାଂ ଵେତ୍ତି ତତ୍ତ୍ଵତଃ || 3 || ଭୂମିରାପୋ‌உନଲୋ ଵାୟୁଃ ଖଂ ମନୋ ବୁଦ୍ଧିରେଵ ଚ | ଅହଂକାର ଇତୀୟଂ ମେ ଭିନ୍ନା ପ୍ରକୃତିରଷ୍ଟଧା || 4 || ଅପରେୟମିତସ୍ତ୍ଵନ୍ୟାଂ […]

Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 8

ଅର୍ଜୁନ ଉଵାଚ କିଂ ତଦ୍ବ୍ରହ୍ମ କିମଧ୍ୟାତ୍ମଂ କିଂ କର୍ମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ | ଅଧିଭୂତଂ ଚ କିଂ ପ୍ରୋକ୍ତମଧିଦୈଵଂ କିମୁଚ୍ୟତେ || 1 || ଅଧିୟଜ୍ଞଃ କଥଂ କୋ‌உତ୍ର ଦେହେ‌உସ୍ମିନ୍ମଧୁସୂଦନ | ପ୍ରୟାଣକାଲେ ଚ କଥଂ ଜ୍ଞେୟୋ‌உସି ନିୟତାତ୍ମଭିଃ || 2 || ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ ଅକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରମଂ ସ୍ଵଭାଵୋ‌உଧ୍ୟାତ୍ମମୁଚ୍ୟତେ | ଭୂତଭାଵୋଦ୍ଭଵକରୋ ଵିସର୍ଗଃ କର୍ମସଂଜ୍ଞିତଃ || 3 || ଅଧିଭୂତଂ କ୍ଷରୋ ଭାଵଃ ପୁରୁଷଶ୍ଚାଧିଦୈଵତମ | ଅଧିୟଜ୍ଞୋ‌உହମେଵାତ୍ର ଦେହେ ଦେହଭୃତାଂ ଵର || 4 || ଅନ୍ତକାଲେ […]

Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 9

ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ ଇଦଂ ତୁ ତେ ଗୁହ୍ୟତମଂ ପ୍ରଵକ୍ଷ୍ୟାମ୍ୟନସୂୟଵେ | ଜ୍ଞାନଂ ଵିଜ୍ଞାନସହିତଂ ୟଜ୍ଜ୍ଞାତ୍ଵା ମୋକ୍ଷ୍ୟସେ‌உଶୁଭାତ || 1 || ରାଜଵିଦ୍ୟା ରାଜଗୁହ୍ୟଂ ପଵିତ୍ରମିଦମୁତ୍ତମମ | ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାଵଗମଂ ଧର୍ମ୍ୟଂ ସୁସୁଖଂ କର୍ତୁମଵ୍ୟୟମ || 2 || ଅଶ୍ରଦ୍ଦଧାନାଃ ପୁରୁଷା ଧର୍ମସ୍ୟାସ୍ୟ ପରଂତପ | ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମାଂ ନିଵର୍ତନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁସଂସାରଵର୍ତ୍ମନି || 3 || ମୟା ତତମିଦଂ ସର୍ଵଂ ଜଗଦଵ୍ୟକ୍ତମୂର୍ତିନା | ମତ୍ସ୍ଥାନି ସର୍ଵଭୂତାନି ନ ଚାହଂ ତେଷ୍ଵଵସ୍ଥିତଃ || 4 || ନ ଚ ମତ୍ସ୍ଥାନି ଭୂତାନି ପଶ୍ୟ […]

Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 10

Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 10 lyrics. Here you can find the text of Bhagvad Gita Chapter 10 in Oriya. Bhagvad Gita Bhagvad Gita or simply know as Gita is the Hindu sacred scripture and considered as one of the important scriptures in the history of literature and philosophy. ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ ଭୂୟ ଏଵ ମହାବାହୋ ଶୃଣୁ ମେ ପରମଂ […]

Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 11

Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 11 lyrics. Here you can find the text of Bhagvad Gita Chapter 11 in Oriya. Bhagvad Gita Bhagvad Gita or simply know as Gita is the Hindu sacred scripture and considered as one of the important scriptures in the history of literature and philosophy. ଅର୍ଜୁନ ଉଵାଚ ମଦନୁଗ୍ରହାୟ ପରମଂ ଗୁହ୍ୟମଧ୍ୟାତ୍ମସଂଜ୍ଞିତମ | ୟତ୍ତ୍ଵୟୋକ୍ତଂ ଵଚସ୍ତେନ […]

Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 12

Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 12 lyrics. Here you can find the text of Bhagvad Gita Chapter 12 in Oriya. Bhagvad Gita Bhagvad Gita or simply know as Gita is the Hindu sacred scripture and considered as one of the important scriptures in the history of literature and philosophy. ଅର୍ଜୁନ ଉଵାଚ ଏଵଂ ସତତୟୁକ୍ତା ୟେ ଭକ୍ତାସ୍ତ୍ଵାଂ […]

Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 13

ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ ଇଦଂ ଶରୀରଂ କୌନ୍ତେୟ କ୍ଷେତ୍ରମିତ୍ୟଭିଧୀୟତେ | ଏତଦ୍ୟୋ ଵେତ୍ତି ତଂ ପ୍ରାହୁଃ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଇତି ତଦ୍ଵିଦଃ || 1 || କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଂ ଚାପି ମାଂ ଵିଦ୍ଧି ସର୍ଵକ୍ଷେତ୍ରେଷୁ ଭାରତ | କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞୟୋର୍ଜ୍ଞାନଂ ୟତ୍ତଜ୍ଜ୍ଞାନଂ ମତଂ ମମ || 2 || ତତ୍କ୍ଷେତ୍ରଂ ୟଚ୍ଚ ୟାଦୃକ୍ଚ ୟଦ୍ଵିକାରି ୟତଶ୍ଚ ୟତ | ସ ଚ ୟୋ ୟତ୍ପ୍ରଭାଵଶ୍ଚ ତତ୍ସମାସେନ ମେ ଶୃଣୁ || 3 || ଋଷିଭିର୍ବହୁଧା ଗୀତଂ ଛନ୍ଦୋଭିର୍ଵିଵିଧୈଃ ପୃଥକ | ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରପଦୈଶ୍ଚୈଵ ହେତୁମଦ୍ଭିର୍ଵିନିଶ୍ଚିତୈଃ || […]

Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 14

ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ ପରଂ ଭୂୟଃ ପ୍ରଵକ୍ଷ୍ୟାମି ଜ୍ଞାନାନାଂ ଜ୍ଞାନମୁତ୍ତମମ | ୟଜ୍ଜ୍ଞାତ୍ଵା ମୁନୟଃ ସର୍ଵେ ପରାଂ ସିଦ୍ଧିମିତୋ ଗତାଃ || 1 || ଇଦଂ ଜ୍ଞାନମୁପାଶ୍ରିତ୍ୟ ମମ ସାଧର୍ମ୍ୟମାଗତାଃ | ସର୍ଗେ‌உପି ନୋପଜାୟନ୍ତେ ପ୍ରଲୟେ ନ ଵ୍ୟଥନ୍ତି ଚ || 2 || ମମ ୟୋନିର୍ମହଦ୍ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମିନ୍ଗର୍ଭଂ ଦଧାମ୍ୟହମ | ସଂଭଵଃ ସର୍ଵଭୂତାନାଂ ତତୋ ଭଵତି ଭାରତ || 3 || ସର୍ଵୟୋନିଷୁ କୌନ୍ତେୟ ମୂର୍ତୟଃ ସଂଭଵନ୍ତି ୟାଃ | ତାସାଂ ବ୍ରହ୍ମ ମହଦ୍ୟୋନିରହଂ ବୀଜପ୍ରଦଃ ପିତା || […]

Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 15

ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ ଊର୍ଧ୍ଵମୂଲମଧଃଶାଖମଶ୍ଵତ୍ଥଂ ପ୍ରାହୁରଵ୍ୟୟମ | ଛନ୍ଦାଂସି ୟସ୍ୟ ପର୍ଣାନି ୟସ୍ତଂ ଵେଦ ସ ଵେଦଵିତ || 1 || ଅଧଶ୍ଚୋର୍ଧ୍ଵଂ ପ୍ରସୃତାସ୍ତସ୍ୟ ଶାଖା ଗୁଣପ୍ରଵୃଦ୍ଧା ଵିଷୟପ୍ରଵାଲାଃ | ଅଧଶ୍ଚ ମୂଲାନ୍ୟନୁସଂତତାନି କର୍ମାନୁବନ୍ଧୀନି ମନୁଷ୍ୟଲୋକେ || 2 || ନ ରୂପମସ୍ୟେହ ତଥୋପଲଭ୍ୟତେ ନାନ୍ତୋ ନ ଚାଦିର୍ନ ଚ ସଂପ୍ରତିଷ୍ଠା | ଅଶ୍ଵତ୍ଥମେନଂ ସୁଵିରୂଢମୂଲମସଙ୍ଗଶସ୍ତ୍ରେଣ ଦୃଢେନ ଛିତ୍ତ୍ଵା || 3 || ତତଃ ପଦଂ ତତ୍ପରିମାର୍ଗିତଵ୍ୟଂ ୟସ୍ମିନ୍ଗତା ନ ନିଵର୍ତନ୍ତି ଭୂୟଃ | ତମେଵ ଚାଦ୍ୟଂ ପୁରୁଷଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ […]

Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 16

ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ ଅଭୟଂ ସତ୍ତ୍ଵସଂଶୁଦ୍ଧିର୍ଜ୍ଞାନୟୋଗଵ୍ୟଵସ୍ଥିତିଃ | ଦାନଂ ଦମଶ୍ଚ ୟଜ୍ଞଶ୍ଚ ସ୍ଵାଧ୍ୟାୟସ୍ତପ ଆର୍ଜଵମ || 1 || ଅହିଂସା ସତ୍ୟମକ୍ରୋଧସ୍ତ୍ୟାଗଃ ଶାନ୍ତିରପୈଶୁନମ | ଦୟା ଭୂତେଷ୍ଵଲୋଲୁପ୍ତ୍ଵଂ ମାର୍ଦଵଂ ହ୍ରୀରଚାପଲମ || 2 || ତେଜଃ କ୍ଷମା ଧୃତିଃ ଶୌଚମଦ୍ରୋହୋ ନାତିମାନିତା | ଭଵନ୍ତି ସଂପଦଂ ଦୈଵୀମଭିଜାତସ୍ୟ ଭାରତ || 3 || ଦମ୍ଭୋ ଦର୍ପୋ‌உଭିମାନଶ୍ଚ କ୍ରୋଧଃ ପାରୁଷ୍ୟମେଵ ଚ | ଅଜ୍ଞାନଂ ଚାଭିଜାତସ୍ୟ ପାର୍ଥ ସଂପଦମାସୁରୀମ || 4 || ଦୈଵୀ ସଂପଦ୍ଵିମୋକ୍ଷାୟ ନିବନ୍ଧାୟାସୁରୀ ମତା | ମା […]

Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 17

ଅର୍ଜୁନ ଉଵାଚ ୟେ ଶାସ୍ତ୍ରଵିଧିମୁତ୍ସୃଜ୍ୟ ୟଜନ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧୟାନ୍ଵିତାଃ | ତେଷାଂ ନିଷ୍ଠା ତୁ କା କୃଷ୍ଣ ସତ୍ତ୍ଵମାହୋ ରଜସ୍ତମଃ || 1 || ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ ତ୍ରିଵିଧା ଭଵତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେହିନାଂ ସା ସ୍ଵଭାଵଜା | ସାତ୍ତ୍ଵିକୀ ରାଜସୀ ଚୈଵ ତାମସୀ ଚେତି ତାଂ ଶୃଣୁ || 2 || ସତ୍ତ୍ଵାନୁରୂପା ସର୍ଵସ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଵତି ଭାରତ | ଶ୍ରଦ୍ଧାମୟୋ‌உୟଂ ପୁରୁଷୋ ୟୋ ୟଚ୍ଛ୍ରଦ୍ଧଃ ସ ଏଵ ସଃ || 3 || ୟଜନ୍ତେ ସାତ୍ତ୍ଵିକା ଦେଵାନ୍ୟକ୍ଷରକ୍ଷାଂସି ରାଜସାଃ […]

Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 18

ଅର୍ଜୁନ ଉଵାଚ ସଂନ୍ୟାସସ୍ୟ ମହାବାହୋ ତତ୍ତ୍ଵମିଚ୍ଛାମି ଵେଦିତୁମ | ତ୍ୟାଗସ୍ୟ ଚ ହୃଷୀକେଶ ପୃଥକ୍କେଶିନିଷୂଦନ || 1 || ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ କାମ୍ୟାନାଂ କର୍ମଣାଂ ନ୍ୟାସଂ ସଂନ୍ୟାସଂ କଵୟୋ ଵିଦୁଃ | ସର୍ଵକର୍ମଫଲତ୍ୟାଗଂ ପ୍ରାହୁସ୍ତ୍ୟାଗଂ ଵିଚକ୍ଷଣାଃ || 2 || ତ୍ୟାଜ୍ୟଂ ଦୋଷଵଦିତ୍ୟେକେ କର୍ମ ପ୍ରାହୁର୍ମନୀଷିଣଃ | ୟଜ୍ଞଦାନତପଃକର୍ମ ନ ତ୍ୟାଜ୍ୟମିତି ଚାପରେ || 3 || ନିଶ୍ଚୟଂ ଶୃଣୁ ମେ ତତ୍ର ତ୍ୟାଗେ ଭରତସତ୍ତମ | ତ୍ୟାଗୋ ହି ପୁରୁଷଵ୍ୟାଘ୍ର ତ୍ରିଵିଧଃ ସଂପ୍ରକୀର୍ତିତଃ || 4 || […]

Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 1

ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉଵାଚ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମଵେତା ୟୁୟୁତ୍ସଵଃ | ମାମକାଃ ପାଂଡଵାଶ୍ଚୈଵ କିମକୁର୍ଵତ ସଂଜୟ || 1 || ସଂଜୟ ଉଵାଚ ଦୃଷ୍ଟ୍ଵା ତୁ ପାଂଡଵାନୀକଂ ଵ୍ୟୂଢଂ ଦୁର୍ୟୋଧନସ୍ତଦା | ଆଚାର୍ୟମୁପସଂଗମ୍ୟ ରାଜା ଵଚନମବ୍ରଵୀତ || 2 || ପଶ୍ୟୈତାଂ ପାଂଡୁପୁତ୍ରାଣାମାଚାର୍ୟ ମହତୀଂ ଚମୂମ | ଵ୍ୟୂଢାଂ ଦ୍ରୁପଦପୁତ୍ରେଣ ତଵ ଶିଷ୍ୟେଣ ଧୀମତା || 3 || ଅତ୍ର ଶୂରା ମହେଷ୍ଵାସା ଭୀମାର୍ଜୁନସମା ୟୁଧି | ୟୁୟୁଧାନୋ ଵିରାଟଶ୍ଚ ଦ୍ରୁପଦଶ୍ଚ ମହାରଥଃ || 4 || ଧୃଷ୍ଟକେତୁଶ୍ଚେକିତାନଃ […]