Anjaneya Dandakam in Malayalam

ശ്രീ ആംജനേയം പ്രസന്നാംജനേയം
പ്രഭാദിവ്യകായം പ്രകീര്തി പ്രദായം
ഭജേ വായുപുത്രം ഭജേ വാലഗാത്രം ഭജേഹം പവിത്രം
ഭജേ സൂര്യമിത്രം ഭജേ രുദ്രരൂപം
ഭജേ ബ്രഹ്മതേജം ബടംചുന് പ്രഭാതംബു
സായംത്രമുന് നീനാമസംകീര്തനല് ജേസി
നീ രൂപു വര്ണിംചി നീമീദ നേ ദംഡകം ബൊക്കടിന് ജേയ
നീ മൂര്തിഗാവിംചി നീസുംദരം ബെംചി നീ ദാസദാസുംഡവൈ
രാമഭക്തുംഡനൈ നിന്നു നേഗൊല്ചെദന്
നീ കടാക്ഷംബുനന് ജൂചിതേ വേഡുകല് ചേസിതേ
നാ മൊരാലിംചിതേ നന്നു രക്ഷിംചിതേ
അംജനാദേവി ഗര്ഭാന്വയാ ദേവ
നിന്നെംച നേനെംതവാഡന്
ദയാശാലിവൈ ജൂചിയുന് ദാതവൈ ബ്രോചിയുന്
ദഗ്ഗരന് നില്ചിയുന് ദൊല്ലി സുഗ്രീവുകുന്-മംത്രിവൈ
സ്വാമി കാര്യാര്ഥമൈ യേഗി
ശ്രീരാമ സൗമിത്രുലം ജൂചി വാരിന്വിചാരിംചി
സര്വേശു ബൂജിംചി യബ്ഭാനുജും ബംടു ഗാവിംചി
വാലിനിന് ജംപിംചി കാകുത്ഥ്സ തിലകുന് കൃപാദൃഷ്ടി വീക്ഷിംചി
കിഷ്കിംധകേതെംചി ശ്രീരാമ കാര്യാര്ഥമൈ ലംക കേതെംചിയുന്
ലംകിണിന് ജംപിയുന് ലംകനുന് ഗാല്ചിയുന്
യഭ്ഭൂമിജം ജൂചി യാനംദമുപ്പൊംഗി യായുംഗരംബിച്ചി
യാരത്നമുന് ദെച്ചി ശ്രീരാമുനകുന്നിച്ചി സംതോഷമുന്‌ജേസി
സുഗ്രീവുനിന് യംഗദുന് ജാംബവംതു ന്നലുന്നീലുലന് ഗൂഡി
യാസേതുവുന് ദാടി വാനരുല്‍മൂകലൈ പെന്മൂകലൈ
യാദൈത്യുലന് ദ്രുംചഗാ രാവണുംഡംത കാലാഗ്നി രുദ്രുംഡുഗാ വച്ചി
ബ്രഹ്മാംഡമൈനട്ടി യാ ശക്തിനിന്‍വൈചി യാലക്ഷണുന് മൂര്ഛനൊംദിംപഗാനപ്പുഡേ നീവു
സംജീവിനിന്‍ദെച്ചി സൗമിത്രികിന്നിച്ചി പ്രാണംബു രക്ഷിംപഗാ
കുംഭകര്ണാദുല ന്വീരുലം ബോര ശ്രീരാമ ബാണാഗ്നി
വാരംദരിന് രാവണുന് ജംപഗാ നംത ലോകംബു ലാനംദമൈ യുംഡ
നവ്വേളനു ന്വിഭീഷുണുന് വേഡുകന് ദോഡുകന് വച്ചി പട്ടാഭിഷേകംബു ചേയിംചി,
സീതാമഹാദേവിനിന് ദെച്ചി ശ്രീരാമുകുന്നിച്ചി,
യംതന്നയോധ്യാപുരിന്‍ജൊച്ചി പട്ടാഭിഷേകംബു സംരംഭമൈയുന്ന
നീകന്ന നാകെവ്വരുന് ഗൂര്മി ലേരംചു മന്നിംചി ശ്രീരാമഭക്ത പ്രശസ്തംബുഗാ
നിന്നു സേവിംചി നീ കീര്തനല് ചേസിനന് പാപമുല്‍ല്ബായുനേ ഭയമുലുന്
ദീരുനേ ഭാഗ്യമുല് ഗല്ഗുനേ സാമ്രാജ്യമുല് ഗല്ഗു സംപത്തുലുന് കല്ഗുനോ
വാനരാകാര യോഭക്ത മംദാര യോപുണ്യ സംചാര യോധീര യോവീര
നീവേ സമസ്തംബുഗാ നൊപ്പി യാതാരക ബ്രഹ്മ മംത്രംബു പഠിയിംചുചുന് സ്ഥിരമ്മുഗന്
വജ്രദേഹംബുനുന് ദാല്ചി ശ്രീരാമ ശ്രീരാമയംചുന് മനഃപൂതമൈന എപ്പുഡുന് തപ്പകന്
തലതുനാ ജിഹ്വയംദുംഡി നീ ദീര്ഘദേഹമ്മു ത്രൈലോക്യ സംചാരിവൈ രാമ
നാമാംകിതധ്യാനിവൈ ബ്രഹ്മതേജംബുനന് രൗദ്രനീജ്വാല
കല്ലോല ഹാവീര ഹനുമംത ഓംകാര ശബ്ദംബുലന് ഭൂത പ്രേതംബുലന് ബെന്
പിശാചംബുലന് ശാകിനീ ഢാകിനീത്യാദുലന് ഗാലിദയ്യംബുലന്
നീദു വാലംബുനന് ജുട്ടി നേലംബഡം ഗൊട്ടി നീമുഷ്ടി ഘാതംബുലന്
ബാഹുദംഡംബുലന് രോമഖംഡംബുലന് ദ്രുംചി കാലാഗ്നി
രുദ്രുംഡവൈ നീവു ബ്രഹ്മപ്രഭാഭാസിതംബൈന നീദിവ്യ തേജംബുനുന് ജൂചി
രാരോരി നാമുദ്ദു നരസിംഹ യന്‍ചുന് ദയാദൃഷ്ടി
വീക്ഷിംചി നന്നേലു നാസ്വാമിയോ യാംജനേയാ
നമസ്തേ സദാ ബ്രഹ്മചാരീ
നമസ്തേ നമോവായുപുത്രാ നമസ്തേ നമഃ

Anjaneya Dandakam in Other Languages

Write Your Comment