Anjaneya Dandakam in Malayalam

ശ്രീ ആംജനേയം പ്രസന്നാംജനേയം പ്രഭാദിവ്യകായം പ്രകീര്തി പ്രദായം ഭജേ വായുപുത്രം ഭജേ വാലഗാത്രം ഭജേഹം പവിത്രം ഭജേ സൂര്യമിത്രം ഭജേ രുദ്രരൂപം ഭജേ ബ്രഹ്മതേജം ബടംചുന് പ്രഭാതംബു സായംത്രമുന് നീനാമസംകീര്തനല് ജേസി നീ രൂപു വര്ണിംചി നീമീദ നേ ദംഡകം ബൊക്കടിന് ജേയ നീ മൂര്തിഗാവിംചി നീസുംദരം ബെംചി നീ ദാസദാസുംഡവൈ രാമഭക്തുംഡനൈ നിന്നു നേഗൊല്ചെദന് നീ കടാക്ഷംബുനന് ജൂചിതേ വേഡുകല് ചേസിതേ നാ മൊരാലിംചിതേ നന്നു രക്ഷിംചിതേ അംജനാദേവി ഗര്ഭാന്വയാ ദേവ നിന്നെംച നേനെംതവാഡന് ദയാശാലിവൈ […]

Anjaneya Dandakam in Kannada

ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಂಜನೇಯಂ ಪ್ರಭಾದಿವ್ಯಕಾಯಂ ಪ್ರಕೀರ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಂ ಭಜೇ ವಾಯುಪುತ್ರಂ ಭಜೇ ವಾಲಗಾತ್ರಂ ಭಜೇಹಂ ಪವಿತ್ರಂ ಭಜೇ ಸೂರ್ಯಮಿತ್ರಂ ಭಜೇ ರುದ್ರರೂಪಂ ಭಜೇ ಬ್ರಹ್ಮತೇಜಂ ಬಟಂಚುನ್ ಪ್ರಭಾತಂಬು ಸಾಯಂತ್ರಮುನ್ ನೀನಾಮಸಂಕೀರ್ತನಲ್ ಜೇಸಿ ನೀ ರೂಪು ವರ್ಣಿಂಚಿ ನೀಮೀದ ನೇ ದಂಡಕಂ ಬೊಕ್ಕಟಿನ್ ಜೇಯ ನೀ ಮೂರ್ತಿಗಾವಿಂಚಿ ನೀಸುಂದರಂ ಬೆಂಚಿ ನೀ ದಾಸದಾಸುಂಡವೈ ರಾಮಭಕ್ತುಂಡನೈ ನಿನ್ನು ನೇಗೊಲ್ಚೆದನ್ ನೀ ಕಟಾಕ್ಷಂಬುನನ್ ಜೂಚಿತೇ ವೇಡುಕಲ್ ಚೇಸಿತೇ ನಾ ಮೊರಾಲಿಂಚಿತೇ ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಂಚಿತೇ ಅಂಜನಾದೇವಿ ಗರ್ಭಾನ್ವಯಾ ದೇವ ನಿನ್ನೆಂಚ ನೇನೆಂತವಾಡನ್ ದಯಾಶಾಲಿವೈ […]

Anjaneya Dandakam in Bengali

শ্রী আংজনেয়ং প্রসন্নাংজনেয়ং প্রভাদিব্য়কায়ং প্রকীর্তি প্রদায়ং ভজে বায়ুপুত্রং ভজে বালগাত্রং ভজেহং পবিত্রং ভজে সূর্য়মিত্রং ভজে রুদ্ররূপং ভজে ব্রহ্মতেজং বটংচুন প্রভাতংবু সায়ংত্রমুন নীনামসংকীর্তনল জেসি নী রূপু বর্ণিংচি নীমীদ নে দংডকং বোক্কটিন জেয় নী মূর্তিগাবিংচি নীসুংদরং বেংচি নী দাসদাসুংডবৈ রামভক্তুংডনৈ নিন্নু নেগোল্চেদন নী কটাক্ষংবুনন জূচিতে বেডুকল চেসিতে না মোরালিংচিতে নন্নু রক্ষিংচিতে অংজনাদেবি গর্ভান্বয়া দেব নিন্নেংচ নেনেংতবাডন দয়াশালিবৈ […]

Anjaneya Dandakam in Gujarati

શ્રી આંજનેયં પ્રસન્નાંજનેયં પ્રભાદિવ્યકાયં પ્રકીર્તિ પ્રદાયં ભજે વાયુપુત્રં ભજે વાલગાત્રં ભજેહં પવિત્રં ભજે સૂર્યમિત્રં ભજે રુદ્રરૂપં ભજે બ્રહ્મતેજં બટંચુન પ્રભાતંબુ સાયંત્રમુન નીનામસંકીર્તનલ જેસિ ની રૂપુ વર્ણિંચિ નીમીદ ને દંડકં બોક્કટિન જેય ની મૂર્તિગાવિંચિ નીસુંદરં બેંચિ ની દાસદાસુંડવૈ રામભક્તુંડનૈ નિન્નુ નેગોલ્ચેદન ની કટાક્ષંબુનન જૂચિતે વેડુકલ ચેસિતે ના મોરાલિંચિતે નન્નુ રક્ષિંચિતે અંજનાદેવિ ગર્ભાન્વયા દેવ નિન્નેંચ નેનેંતવાડન દયાશાલિવૈ […]

Anjaneya Dandakam in Oriya

ଶ୍ରୀ ଆଂଜନେୟଂ ପ୍ରସନ୍ନାଂଜନେୟଂ ପ୍ରଭାଦିଵ୍ୟକାୟଂ ପ୍ରକୀର୍ତି ପ୍ରଦାୟଂ ଭଜେ ଵାୟୁପୁତ୍ରଂ ଭଜେ ଵାଲଗାତ୍ରଂ ଭଜେହଂ ପଵିତ୍ରଂ ଭଜେ ସୂର୍ୟମିତ୍ରଂ ଭଜେ ରୁଦ୍ରରୂପଂ ଭଜେ ବ୍ରହ୍ମତେଜଂ ବଟଂଚୁନ ପ୍ରଭାତଂବୁ ସାୟଂତ୍ରମୁନ ନୀନାମସଂକୀର୍ତନଲ ଜେସି ନୀ ରୂପୁ ଵର୍ଣିଂଚି ନୀମୀଦ ନେ ଦଂଡକଂ ବୋକ୍କଟିନ ଜେୟ ନୀ ମୂର୍ତିଗାଵିଂଚି ନୀସୁଂଦରଂ ବେଂଚି ନୀ ଦାସଦାସୁଂଡଵୈ ରାମଭକ୍ତୁଂଡନୈ ନିନ୍ନୁ ନେଗୋଲ୍ଚେଦନ ନୀ କଟାକ୍ଷଂବୁନନ ଜୂଚିତେ ଵେଡୁକଲ ଚେସିତେ ନା ମୋରାଲିଂଚିତେ ନନ୍ନୁ ରକ୍ଷିଂଚିତେ ଅଂଜନାଦେଵି ଗର୍ଭାନ୍ଵୟା ଦେଵ ନିନ୍ନେଂଚ ନେନେଂତଵାଡନ ଦୟାଶାଲିଵୈ […]

Anjaneya Dandakam in Tamil

ஶ்ரீ ஆம்ஜனேயம் ப்ரஸன்னாம்ஜனேயம் ப்ரபாதிவ்யகாயம் ப்ரகீர்தி ப்ரதாயம் பஜே வாயுபுத்ரம் பஜே வாலகாத்ரம் பஜேஹம் பவித்ரம் பஜே ஸூர்யமித்ரம் பஜே ருத்ரரூபம் பஜே ப்ரஹ்மதேஜம் படம்சுன் ப்ரபாதம்பு ஸாயம்த்ரமுன் னீனாமஸம்கீர்தனல் ஜேஸி னீ ரூபு வர்ணிம்சி னீமீத னே தம்டகம் பொக்கடின் ஜேய னீ மூர்திகாவிம்சி னீஸும்தரம் பெம்சி னீ தாஸதாஸும்டவை ராமபக்தும்டனை னின்னு னேகொல்செதன் னீ கடாக்ஷம்புனன் ஜூசிதே வேடுகல் சேஸிதே னா மொராலிம்சிதே னன்னு ரக்ஷிம்சிதே அம்ஜனாதேவி கர்பான்வயா தேவ னின்னெம்ச னேனெம்தவாடன் தயாஶாலிவை […]

Anjaneya Dandakam in Sanskrit

श्री आञ्जनेयं प्रसन्नाञ्जनेयं प्रभादिव्यकायं प्रकीर्ति प्रदायं भजे वायुपुत्रं भजे वालगात्रं भजेहं पवित्रं भजे सूर्यमित्रं भजे रुद्ररूपं भजे ब्रह्मतेजं बटञ्चुन् प्रभातम्बु सायन्त्रमुन् नीनामसङ्कीर्तनल् जेसि नी रूपु वर्णिञ्चि नीमीद ने दण्डकं बोक्कटिन् जेय नी मूर्तिगाविञ्चि नीसुन्दरं बेञ्चि नी दासदासुण्डवै रामभक्तुण्डनै निन्नु नेगोल्चेदन् नी कटाक्षम्बुनन् जूचिते वेडुकल् चेसिते ना मोरालिञ्चिते नन्नु रक्षिञ्चिते अञ्जनादेवि गर्भान्वया देव निन्नेञ्च नेनेन्तवाडन् दयाशालिवै […]

Anjaneya Dandakam in English

Sree aaMjanEyaM prasannaaMjanEyaM prabhaadivyakaayaM prakeerti pradaayaM bhajE vaayuputraM bhajE vaalagaatraM bhajEhaM pavitraM bhajE sooryamitraM bhajE rudraroopaM bhajE brahmatEjaM baTaMchun prabhaataMbu saayaMtramun neenaamasaMkeertanal jEsi nee roopu varNiMchi neemeeda nE daMDakaM bokkaTin jEya nee moortigaaviMchi neesuMdaraM beMchi nee daasadaasuMDavai raamabhaktuMDanai ninnu nEgolchedan nee kaTaakShaMbunan joochitE vEDukal chEsitE naa moraaliMchitE nannu rakShiMchitE aMjanaadEvi garbhaanvayaa dEva ninneMcha nEneMtavaaDan dayaaSaalivai […]

Anjaneya Dandakam in Telugu

శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం ప్రభాదివ్యకాయం ప్రకీర్తి ప్రదాయం భజే వాయుపుత్రం భజే వాలగాత్రం భజేహం పవిత్రం భజే సూర్యమిత్రం భజే రుద్రరూపం భజే బ్రహ్మతేజం బటంచున్ ప్రభాతంబు సాయంత్రమున్ నీనామసంకీర్తనల్ జేసి నీ రూపు వర్ణించి నీమీద నే దండకం బొక్కటిన్ జేయ నీ మూర్తిగావించి నీసుందరం బెంచి నీ దాసదాసుండవై రామభక్తుండనై నిన్ను నేగొల్చెదన్ నీ కటాక్షంబునన్ జూచితే వేడుకల్ చేసితే నా మొరాలించితే నన్ను రక్షించితే అంజనాదేవి గర్భాన్వయా దేవ నిన్నెంచ నేనెంతవాడన్ దయాశాలివై […]

Anjaneya Dandakam in Hindi

श्री आंजनेयं प्रसन्नांजनेयं प्रभादिव्यकायं प्रकीर्ति प्रदायं भजे वायुपुत्रं भजे वालगात्रं भजेहं पवित्रं भजे सूर्यमित्रं भजे रुद्ररूपं भजे ब्रह्मतेजं बटंचुन् प्रभातंबु सायंत्रमुन् नीनामसंकीर्तनल् जेसि नी रूपु वर्णिंचि नीमीद ने दंडकं बोक्कटिन् जेय नी मूर्तिगाविंचि नीसुंदरं बेंचि नी दासदासुंडवै रामभक्तुंडनै निन्नु नेगोल्चेदन् नी कटाक्षंबुनन् जूचिते वेडुकल् चेसिते ना मोरालिंचिते नन्नु रक्षिंचिते अंजनादेवि गर्भान्वया देव निन्नेंच नेनेंतवाडन् दयाशालिवै […]