Surya Kavacham in Malayalam

ശ്രീഭൈരവ ഉവാച

യോ ദേവദേവോ ഭഗവാന് ഭാസ്കരോ മഹസാം നിധിഃ |
ഗയത്രീനായകോ ഭാസ്വാന് സവിതേതി പ്രഗീയതേ || 1 ||

തസ്യാഹം കവചം ദിവ്യം വജ്രപഞ്ജരകാഭിധമ് |
സര്വമന്ത്രമയം ഗുഹ്യം മൂലവിദ്യാരഹസ്യകമ് || 2 ||

സര്വപാപാപഹം ദേവി ദുഃഖദാരിദ്ര്യനാശനമ് |
മഹാകുഷ്ഠഹരം പുണ്യം സര്വരോഗനിവര്ഹണമ് || 3 ||

സര്വശത്രുസമൂഹഘ്നം സമ്ഗ്രാമേ വിജയപ്രദമ് |
സര്വതേജോമയം സര്വദേവദാനവപൂജിതമ് || 4 ||

രണേ രാജഭയേ ഘോരേ സര്വോപദ്രവനാശനമ് |
മാതൃകാവേഷ്ടിതം വര്മ ഭൈരവാനനനിര്ഗതമ് || 5 ||

ഗ്രഹപീഡാഹരം ദേവി സര്വസങ്കടനാശനമ് |
ധാരണാദസ്യ ദേവേശി ബ്രഹ്മാ ലോകപിതാമഹഃ || 6 ||

വിഷ്ണുര്നാരായണോ ദേവി രണേ ദൈത്യാഞ്ജിഷ്യതി |
ശങ്കരഃ സര്വലോകേശോ വാസവോ‌உപി ദിവസ്പതിഃ || 7 ||

ഓഷധീശഃ ശശീ ദേവി ശിവോ‌உഹം ഭൈരവേശ്വരഃ |
മന്ത്രാത്മകം പരം വര്മ സവിതുഃ സാരമുത്തമമ് || 8 ||

യോ ധാരയേദ് ഭുജേ മൂര്ധ്നി രവിവാരേ മഹേശ്വരി |
സ രാജവല്ലഭോ ലോകേ തേജസ്വീ വൈരിമര്ദനഃ || 9 ||

ബഹുനോക്തേന കിം ദേവി കവചസ്യാസ്യ ധാരണാത് |
ഇഹ ലക്ഷ്മീധനാരോഗ്യ-വൃദ്ധിര്ഭവതി നാന്യഥാ || 10 ||

പരത്ര പരമാ മുക്തിര്ദേവാനാമപി ദുര്ലഭാ |
കവചസ്യാസ്യ ദേവേശി മൂലവിദ്യാമയസ്യ ച || 11 ||

വജ്രപഞ്ജരകാഖ്യസ്യ മുനിര്ബ്രഹ്മാ സമീരിതഃ |
ഗായത്ര്യം ഛന്ദ ഇത്യുക്തം ദേവതാ സവിതാ സ്മൃതഃ || 12 ||

മായാ ബീജം ശരത് ശക്തിര്നമഃ കീലകമീശ്വരി |
സര്വാര്ഥസാധനേ ദേവി വിനിയോഗഃ പ്രകീര്തിതഃ || 13 ||

അഥ സൂര്യ കവചം

ഓം അമ് ആമ് ഇമ് ഈം ശിരഃ പാതു ഓം സൂര്യോ മന്ത്രവിഗ്രഹഃ |
ഉമ് ഊം ഋം ൠം ലലാടം മേ ഹ്രാം രവിഃ പാതു ചിന്മയഃ || 14 ||

~ളും ~ളൂമ് ഏമ് ഐം പാതു നേത്രേ ഹ്രീം മമാരുണസാരഥിഃ |
ഓം ഔമ് അമ് അഃ ശ്രുതീ പാതു സഃ സര്വജഗദീശ്വരഃ || 15 ||

കം ഖം ഗം ഘം പാതു ഗണ്ഡൗ സൂം സൂരഃ സുരപൂജിതഃ |
ചം ഛം ജം ഝം ച നാസാം മേ പാതു യാര്മ് അര്യമാ പ്രഭുഃ || 16 ||

ടം ഠം ഡം ഢം മുഖം പായാദ് യം യോഗീശ്വരപൂജിതഃ |
തം ഥം ദം ധം ഗലം പാതു നം നാരായണവല്ലഭഃ || 17 ||

പം ഫം ബം ഭം മമ സ്കന്ധൗ പാതു മം മഹസാം നിധിഃ |
യം രം ലം വം ഭുജൗ പാതു മൂലം സകനായകഃ || 18 ||

ശം ഷം സം ഹം പാതു വക്ഷോ മൂലമന്ത്രമയോ ധ്രുവഃ |
ളം ക്ഷഃ കുക്ഷ്സിം സദാ പാതു ഗ്രഹാഥോ ദിനേശ്വരഃ || 19 ||

ങം ഞം ണം നം മം മേ പാതു പൃഷ്ഠം ദിവസനായകഃ |
അമ് ആമ് ഇമ് ഈമ് ഉമ് ഊം ഋം ൠം നാഭിം പാതു തമോപഹഃ || 20 ||

~ളും ~ളൂമ് ഏമ് ഐമ് ഓം ഔമ് അമ് അഃ ലിങ്ഗം മേ‌உവ്യാദ് ഗ്രഹേശ്വരഃ |
കം ഖം ഗം ഘം ചം ഛം ജം ഝം കടിം ഭാനുര്മമാവതു || 21 ||

ടം ഠം ഡം ഢം തം ഥം ദം ധം ജാനൂ ഭാസ്വാന് മമാവതു |
പം ഫം ബം ഭം യം രം ലം വം ജങ്ഘേ മേ‌உവ്യാദ് വിഭാകരഃ || 22 ||

ശം ഷം സം ഹം ളം ക്ഷഃ പാതു മൂലം പാദൗ ത്രയിതനുഃ |
ങം ഞം ണം നം മം മേ പാതു സവിതാ സകലം വപുഃ || 23 ||

സോമഃ പൂര്വേ ച മാം പാതു ഭൗമോ‌உഗ്നൗ മാം സദാവതു |
ബുധോ മാം ദക്ഷിണേ പാതു നൈഋത്യാ ഗുരരേവ മാമ് || 24 ||

പശ്ചിമേ മാം സിതഃ പാതു വായവ്യാം മാം ശനൈശ്ചരഃ |
ഉത്തരേ മാം തമഃ പായാദൈശാന്യാം മാം ശിഖീ തഥാ || 25 ||

ഊര്ധ്വം മാം പാതു മിഹിരോ മാമധസ്താഞ്ജഗത്പതിഃ |
പ്രഭാതേ ഭാസ്കരഃ പാതു മധ്യാഹ്നേ മാം ദിനേശ്വരഃ || 26 ||

സായം വേദപ്രിയഃ പാതു നിശീഥേ വിസ്ഫുരാപതിഃ |
സര്വത്ര സര്വദാ സൂര്യഃ പാതു മാം ചക്രനായകഃ || 27 ||

രണേ രാജകുലേ ദ്യൂതേ വിദാദേ ശത്രുസങ്കടേ |
സങ്ഗാമേ ച ജ്വരേ രോഗേ പാതു മാം സവിതാ പ്രഭുഃ || 28 ||

ഓം ഓം ഓം ഉത ഓംഉഔമ് ഹ സ മ യഃ സൂരോ‌உവതാന്മാം ഭയാദ്
ഹ്രാം ഹ്രീം ഹ്രും ഹഹഹാ ഹസൗഃ ഹസഹസൗഃ ഹംസോ‌உവതാത് സര്വതഃ |
സഃ സഃ സഃ സസസാ നൃപാദ്വനചരാച്ചൗരാദ്രണാത് സംകടാത്
പായാന്മാം കുലനായകോ‌உപി സവിതാ ഓം ഹ്രീം ഹ സൗഃ സര്വദാ || 29 ||

ദ്രാം ദ്രീം ദ്രൂം ദധനം തഥാ ച തരണിര്ഭാംഭൈര്ഭയാദ് ഭാസ്കരോ
രാം രീം രൂം രുരുരൂം രവിര്ജ്വരഭയാത് കുഷ്ഠാച്ച ശൂലാമയാത് |
അമ് അമ് ആം വിവിവീം മഹാമയഭയം മാം പാതു മാര്തണ്ഡകോ
മൂലവ്യാപ്തതനുഃ സദാവതു പരം ഹംസഃ സഹസ്രാംശുമാന് || 30||

അഥ ഫലശൃതിഃ

ഇതി ശ്രീകവചം ദിവ്യം വജ്രപഞ്ജരകാഭിധമ് |
സര്വദേവരഹസ്യം ച മാതൃകാമന്ത്രവേഷ്ടിതമ് || 31 ||

മഹാരോഗഭയഘ്നം ച പാപഘ്നം മന്മുഖോദിതമ് |
ഗുഹ്യം യശസ്കരം പുണ്യം സര്വശ്രേയസ്കരം ശിവേ || 32 ||

ലിഖിത്വാ രവിവാരേ തു തിഷ്യേ വാ ജന്മഭേ പ്രിയേ |
അഷ്ടഗന്ധേന ദിവ്യേന സുധാക്ഷീരേണ പാര്വതി || 33 ||

അര്കക്ഷീരേണ പുണ്യേന ഭൂര്ജത്വചി മഹേശ്വരി |
കനകീകാഷ്ഠലേഖന്യാ കവചം ഭാസ്കരോദയേ || 34 ||

ശ്വേതസൂത്രേണ രക്തേന ശ്യാമേനാവേഷ്ടയേദ് ഗുടീമ് |
സൗവര്ണേനാഥ സംവേഷ്ഠ്യ ധാരയേന്മൂര്ധ്നി വാ ഭുജേ || 35 ||

രണേ രിപൂഞ്ജയേദ് ദേവി വാദേ സദസി ജേഷ്യതി |
രാജമാന്യോ ഭവേന്നിത്യം സര്വതേജോമയോ ഭവേത് || 36 ||

കണ്ഠസ്ഥാ പുത്രദാ ദേവി കുക്ഷിസ്ഥാ രോഗനാശിനീ |
ശിരഃസ്ഥാ ഗുടികാ ദിവ്യാ രാകലോകവശങ്കരീ || 37 ||

ഭുജസ്ഥാ ധനദാ നിത്യം തേജോബുദ്ധിവിവര്ധിനീ |
വന്ധ്യാ വാ കാകവന്ധ്യാ വാ മൃതവത്സാ ച യാങ്ഗനാ || 38 ||

കണ്ഠേ സാ ധാരയേന്നിത്യം ബഹുപുത്രാ പ്രജായയേ |
യസ്യ ദേഹേ ഭവേന്നിത്യം ഗുടികൈഷാ മഹേശ്വരി || 39 ||

മഹാസ്ത്രാണീന്ദ്രമുക്താനി ബ്രഹ്മാസ്ത്രാദീനി പാര്വതി |
തദ്ദേഹം പ്രാപ്യ വ്യര്ഥാനി ഭവിഷ്യന്തി ന സംശയഃ || 40 ||

ത്രികാലം യഃ പഠേന്നിത്യം കവചം വജ്രപഞ്ജരമ് |
തസ്യ സദ്യോ മഹാദേവി സവിതാ വരദോ ഭവേത് || 41 ||

അജ്ഞാത്വാ കവചം ദേവി പൂജയേദ് യസ്ത്രയീതനുമ് |
തസ്യ പൂജാര്ജിതം പുണ്യം ജന്മകോടിഷു നിഷ്ഫലമ് || 42 ||

ശതാവര്തം പഠേദ്വര്മ സപ്തമ്യാം രവിവാസരേ |
മഹാകുഷ്ഠാര്ദിതോ ദേവി മുച്യതേ നാത്ര സംശയഃ || 43 ||

നിരോഗോ യഃ പഠേദ്വര്മ ദരിദ്രോ വജ്രപഞ്ജരമ് |
ലക്ഷ്മീവാഞ്ജായതേ ദേവി സദ്യഃ സൂര്യപ്രസാദതഃ || 44 ||

ഭക്ത്യാ യഃ പ്രപഠേദ് ദേവി കവചം പ്രത്യഹം പ്രിയേ |
ഇഹ ലോകേ ശ്രിയം ഭുക്ത്വാ ദേഹാന്തേ മുക്തിമാപ്നുയാത് || 45 ||

ഇതി ശ്രീരുദ്രയാമലേ തന്ത്രേ ശ്രീദേവിരഹസ്യേ
വജ്രപഞ്ജരാഖ്യസൂര്യകവചനിരൂപണം ത്രയസ്ത്രിംശഃ പടലഃ

Surya Kavacham in Other Languages

"Hindupad Recommends you to Buy Pure Puja Items Online from Om Bhakti". Avail 20% Flat discount on all Puja items.

Write Your Comment