Shani Vajrapanjara Kavacham in Hindi

नीलांबरो नीलवपुः किरीटी गृध्रस्थितास्त्रकरो धनुष्मान् । चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा ममस्याद्वरदः प्रशांतः ॥ ब्रह्मा उवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनि पीडाहरं महत् । कवचं शनिराजस्य सौरैरिदमनुत्तमम् ॥ कवचं देवतावासं वज्र पंजर संंगकम् । शनैश्चर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम् ॥ अथ श्री शनि वज्र पंजर कवचम् ॐ श्री शनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनंदनः । नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ […]

Shani Vajrapanjara Kavacham in Oriya

ନୀଲାଂବରୋ ନୀଲଵପୁଃ କିରୀଟୀ ଗୃଧ୍ରସ୍ଥିତାସ୍ତ୍ରକରୋ ଧନୁଷ୍ମାନ | ଚତୁର୍ଭୁଜଃ ସୂର୍ୟସୁତଃ ପ୍ରସନ୍ନଃ ସଦା ମମସ୍ୟାଦ୍ଵରଦଃ ପ୍ରଶାଂତଃ || ବ୍ରହ୍ମା ଉଵାଚ ଶୃଣୁଧ୍ଵଂ ଋଷୟଃ ସର୍ଵେ ଶନି ପୀଡାହରଂ ମହତ | କଵଚଂ ଶନିରାଜସ୍ୟ ସୌରୈରିଦମନୁତ୍ତମମ || କଵଚଂ ଦେଵତାଵାସଂ ଵଜ୍ର ପଂଜର ସଂଙ୍ଗକମ | ଶନୈଶ୍ଚର ପ୍ରୀତିକରଂ ସର୍ଵସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକମ || ଅଥ ଶ୍ରୀ ଶନି ଵଜ୍ର ପଂଜର କଵଚମ ଓଂ ଶ୍ରୀ ଶନୈଶ୍ଚରଃ ପାତୁ ଭାଲଂ ମେ ସୂର୍ୟନଂଦନଃ | ନେତ୍ରେ ଛାୟାତ୍ମଜଃ ପାତୁ ପାତୁ କର୍ଣୌ […]

Shani Vajrapanjara Kavacham in Malayalam

നീലാംബരോ നീലവപുഃ കിരീടീ ഗൃധ്രസ്ഥിതാസ്ത്രകരോ ധനുഷ്മാന് | ചതുര്ഭുജഃ സൂര്യസുതഃ പ്രസന്നഃ സദാ മമസ്യാദ്വരദഃ പ്രശാംതഃ || ബ്രഹ്മാ ഉവാച ശൃണുധ്വം ഋഷയഃ സര്വേ ശനി പീഡാഹരം മഹത് | കവചം ശനിരാജസ്യ സൗരൈരിദമനുത്തമമ് || കവചം ദേവതാവാസം വജ്ര പംജര സംങ്ഗകമ് | ശനൈശ്ചര പ്രീതികരം സര്വസൗഭാഗ്യദായകമ് || അഥ ശ്രീ ശനി വജ്ര പംജര കവചമ് ഓം ശ്രീ ശനൈശ്ചരഃ പാതു ഭാലം മേ സൂര്യനംദനഃ | നേത്രേ ഛായാത്മജഃ പാതു പാതു കര്ണൗ […]

Shani Vajrapanjara Kavacham in Bengali

নীলাংবরো নীলবপুঃ কিরীটী গৃধ্রস্থিতাস্ত্রকরো ধনুষ্মান | চতুর্ভুজঃ সূর্য়সুতঃ প্রসন্নঃ সদা মমস্য়াদ্বরদঃ প্রশাংতঃ || ব্রহ্মা উবাচ শৃণুধ্বং ঋষয়ঃ সর্বে শনি পীডাহরং মহত | কবচং শনিরাজস্য় সৌরৈরিদমনুত্তমম || কবচং দেবতাবাসং বজ্র পংজর সংঙ্গকম | শনৈশ্চর প্রীতিকরং সর্বসৌভাগ্য়দায়কম || অথ শ্রী শনি বজ্র পংজর কবচম ওং শ্রী শনৈশ্চরঃ পাতু ভালং মে সূর্য়নংদনঃ | নেত্রে ছায়াত্মজঃ পাতু পাতু কর্ণৌ […]

Shani Vajrapanjara Kavacham in English

neelaaMbarO neelavapuH kireeTee gRudhrasthitaastrakarO dhanuShmaan | caturbhujaH sooryasutaH prasannaH sadaa mamasyaadvaradaH praSaaMtaH || brahmaa uvaaca SRuNudhvaM RuShayaH sarvE Sani peeDaaharaM mahat | kavacaM Saniraajasya saurairidamanuttamam || kavacaM dEvataavaasaM vajra paMjara saMngakam | SanaiScara preetikaraM sarvasaubhaagyadaayakam || atha Sree Sani vajra paMjara kavacam OM Sree SanaiScaraH paatu bhaalaM mE sooryanaMdanaH | nEtrE CaayaatmajaH paatu paatu karNau […]

Shani Vajrapanjara Kavacham in Gujarati

નીલાંબરો નીલવપુઃ કિરીટી ગૃધ્રસ્થિતાસ્ત્રકરો ધનુષ્માન | ચતુર્ભુજઃ સૂર્યસુતઃ પ્રસન્નઃ સદા મમસ્યાદ્વરદઃ પ્રશાંતઃ || બ્રહ્મા ઉવાચ શૃણુધ્વં ઋષયઃ સર્વે શનિ પીડાહરં મહત | કવચં શનિરાજસ્ય સૌરૈરિદમનુત્તમમ || કવચં દેવતાવાસં વજ્ર પંજર સંઙ્ગકમ | શનૈશ્ચર પ્રીતિકરં સર્વસૌભાગ્યદાયકમ || અથ શ્રી શનિ વજ્ર પંજર કવચમ | ઓં શ્રી શનૈશ્ચરઃ પાતુ ભાલં મે સૂર્યનંદનઃ | નેત્રે છાયાત્મજઃ પાતુ પાતુ […]

Shani Vajrapanjara Kavacham in Tamil

னீலாம்பரோ னீலவபுஃ கிரீடீ க்றுத்ரஸ்திதாஸ்த்ரகரோ தனுஷ்மான் | சதுர்புஜஃ ஸூர்யஸுதஃ ப்ரஸன்னஃ ஸதா மமஸ்யாத்வரதஃ ப்ரஶாம்தஃ || ப்ரஹ்மா உவாச ஶ்றுணுத்வம் றுஷயஃ ஸர்வே ஶனி பீடாஹரம் மஹத் | கவசம் ஶனிராஜஸ்ய ஸௌரைரிதமனுத்தமம் || கவசம் தேவதாவாஸம் வஜ்ர பம்ஜர ஸம்ங்ககம் | ஶனைஶ்சர ப்ரீதிகரம் ஸர்வஸௌபாக்யதாயகம் || அத ஶ்ரீ ஶனி வஜ்ர பம்ஜர கவசம் ஓம் ஶ்ரீ ஶனைஶ்சரஃ பாது பாலம் மே ஸூர்யனம்தனஃ | னேத்ரே சாயாத்மஜஃ பாது பாது கர்ணௌ […]

Shani Vajrapanjara Kavacham in Kannada

ನೀಲಾಂಬರೋ ನೀಲವಪುಃ ಕಿರೀಟೀ ಗೃಧ್ರಸ್ಥಿತಾಸ್ತ್ರಕರೋ ಧನುಷ್ಮಾನ್ | ಚತುರ್ಭುಜಃ ಸೂರ್ಯಸುತಃ ಪ್ರಸನ್ನಃ ಸದಾ ಮಮಸ್ಯಾದ್ವರದಃ ಪ್ರಶಾಂತಃ || ಬ್ರಹ್ಮಾ ಉವಾಚ ಶೃಣುಧ್ವಂ ಋಷಯಃ ಸರ್ವೇ ಶನಿ ಪೀಡಾಹರಂ ಮಹತ್ | ಕವಚಂ ಶನಿರಾಜಸ್ಯ ಸೌರೈರಿದಮನುತ್ತಮಮ್ || ಕವಚಂ ದೇವತಾವಾಸಂ ವಜ್ರ ಪಂಜರ ಸಂಂಗಕಮ್ | ಶನೈಶ್ಚರ ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಮ್ || ಅಥ ಶ್ರೀ ಶನಿ ವಜ್ರ ಪಂಜರ ಕವಚಮ್ ಓಂ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರಃ ಪಾತು ಭಾಲಂ ಮೇ ಸೂರ್ಯನಂದನಃ | ನೇತ್ರೇ ಛಾಯಾತ್ಮಜಃ ಪಾತು ಪಾತು ಕರ್ಣೌ […]

Shani Vajrapanjara Kavacham in Telugu

నీలాంబరో నీలవపుః కిరీటీ గృధ్రస్థితాస్త్రకరో ధనుష్మాన్ | చతుర్భుజః సూర్యసుతః ప్రసన్నః సదా మమస్యాద్వరదః ప్రశాంతః || బ్రహ్మా ఉవాచ శృణుధ్వం ఋషయః సర్వే శని పీడాహరం మహత్ | కవచం శనిరాజస్య సౌరైరిదమనుత్తమమ్ || కవచం దేవతావాసం వజ్ర పంజర సంంగకమ్ | శనైశ్చర ప్రీతికరం సర్వసౌభాగ్యదాయకమ్ || అథ శ్రీ శని వజ్ర పంజర కవచమ్ ఓం శ్రీ శనైశ్చరః పాతు భాలం మే సూర్యనందనః | నేత్రే ఛాయాత్మజః పాతు పాతు కర్ణౌ […]

Shani Vajrapanjara Kavacham in Sanskrit

नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी गृध्रस्थितास्त्रकरो धनुष्मान् । चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा ममस्याद्वरदः प्रशान्तः ॥ ब्रह्मा उवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनि पीडाहरं महत् । कवचं शनिराजस्य सौरैरिदमनुत्तमम् ॥ कवचं देवतावासं वज्र पञ्जर संङ्गकम् । शनैश्चर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम् ॥ अथ श्री शनि वज्र पञ्जर कवचम् ॐ श्री शनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः । नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ […]