Shani Vajrapanjara Kavacham in Bengali

নীলাংবরো নীলবপুঃ কিরীটী
গৃধ্রস্থিতাস্ত্রকরো ধনুষ্মান |
চতুর্ভুজঃ সূর্য়সুতঃ প্রসন্নঃ
সদা মমস্য়াদ্বরদঃ প্রশাংতঃ ||

ব্রহ্মা উবাচ

শৃণুধ্বং ঋষয়ঃ সর্বে শনি পীডাহরং মহত |
কবচং শনিরাজস্য় সৌরৈরিদমনুত্তমম ||

কবচং দেবতাবাসং বজ্র পংজর সংঙ্গকম |
শনৈশ্চর প্রীতিকরং সর্বসৌভাগ্য়দায়কম ||

অথ শ্রী শনি বজ্র পংজর কবচম

ওং শ্রী শনৈশ্চরঃ পাতু ভালং মে সূর্য়নংদনঃ |
নেত্রে ছায়াত্মজঃ পাতু পাতু কর্ণৌ য়মানুজঃ || 1 ||

নাসাং বৈবস্বতঃ পাতু মুখং মে ভাস্করঃ সদা |
স্নিগ্ধকংঠশ্চ মে কংঠং ভুজৌ পাতু মহাভুজঃ || 2 ||

স্কংধৌ পাতু শনিশ্চৈব করৌ পাতু শুভপ্রদঃ |
বক্ষঃ পাতু য়মভ্রাতা কুক্ষিং পাত্বসিতস্তথা || 3 ||

নাভিং গ্রহপতিঃ পাতু মংদঃ পাতু কটিং তথা |
ঊরূ মমাংতকঃ পাতু য়মো জানুয়ুগং তথা || 4 ||

পাদৌ মংদগতিঃ পাতু সর্বাংগং পাতু পিপ্পলঃ |
অংগোপাংগানি সর্বাণি রক্ষেন মে সূর্য়নংদনঃ || 5 ||

ফলশ্রুতিঃ

ইত্য়েতত্কবচম দিব্য়ং পঠেত্সূর্য়সুতস্য় য়ঃ |
ন তস্য় জায়তে পীডা প্রীতো ভবতি সূর্য়জঃ ||

ব্য়য়জন্মদ্বিতীয়স্থো মৃত্য়ুস্থানগতোপিবা |
কলত্রস্থো গতোবাপি সুপ্রীতস্তু সদা শনিঃ ||

অষ্টমস্থো সূর্য়সুতে ব্য়য়ে জন্মদ্বিতীয়গে |
কবচং পঠতে নিত্য়ং ন পীডা জায়তে ক্বচিত ||

ইত্য়েতত্কবচং দিব্য়ং সৌরের্য়ন্নির্মিতং পুরা |
দ্বাদশাষ্টমজন্মস্থদোষান্নাশয়তে সদা |
জন্মলগ্নস্থিতান দোষান সর্বান্নাশয়তে প্রভুঃ ||

ইতি শ্রী ব্রহ্মাংডপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে শনিবজ্রপংজর কবচং সংপূর্ণম

Shani Vajrapanjara Kavacham in Other Languages

Write Your Comment