Shani Vajrapanjara Kavacham in Oriya

ନୀଲାଂବରୋ ନୀଲଵପୁଃ କିରୀଟୀ
ଗୃଧ୍ରସ୍ଥିତାସ୍ତ୍ରକରୋ ଧନୁଷ୍ମାନ |
ଚତୁର୍ଭୁଜଃ ସୂର୍ୟସୁତଃ ପ୍ରସନ୍ନଃ
ସଦା ମମସ୍ୟାଦ୍ଵରଦଃ ପ୍ରଶାଂତଃ ||

ବ୍ରହ୍ମା ଉଵାଚ

ଶୃଣୁଧ୍ଵଂ ଋଷୟଃ ସର୍ଵେ ଶନି ପୀଡାହରଂ ମହତ |
କଵଚଂ ଶନିରାଜସ୍ୟ ସୌରୈରିଦମନୁତ୍ତମମ ||

କଵଚଂ ଦେଵତାଵାସଂ ଵଜ୍ର ପଂଜର ସଂଙ୍ଗକମ |
ଶନୈଶ୍ଚର ପ୍ରୀତିକରଂ ସର୍ଵସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକମ ||

ଅଥ ଶ୍ରୀ ଶନି ଵଜ୍ର ପଂଜର କଵଚମ

ଓଂ ଶ୍ରୀ ଶନୈଶ୍ଚରଃ ପାତୁ ଭାଲଂ ମେ ସୂର୍ୟନଂଦନଃ |
ନେତ୍ରେ ଛାୟାତ୍ମଜଃ ପାତୁ ପାତୁ କର୍ଣୌ ୟମାନୁଜଃ || 1 ||

ନାସାଂ ଵୈଵସ୍ଵତଃ ପାତୁ ମୁଖଂ ମେ ଭାସ୍କରଃ ସଦା |
ସ୍ନିଗ୍ଧକଂଠଶ୍ଚ ମେ କଂଠଂ ଭୁଜୌ ପାତୁ ମହାଭୁଜଃ || 2 ||

ସ୍କଂଧୌ ପାତୁ ଶନିଶ୍ଚୈଵ କରୌ ପାତୁ ଶୁଭପ୍ରଦଃ |
ଵକ୍ଷଃ ପାତୁ ୟମଭ୍ରାତା କୁକ୍ଷିଂ ପାତ୍ଵସିତସ୍ତଥା || 3 ||

ନାଭିଂ ଗ୍ରହପତିଃ ପାତୁ ମଂଦଃ ପାତୁ କଟିଂ ତଥା |
ଊରୂ ମମାଂତକଃ ପାତୁ ୟମୋ ଜାନୁୟୁଗଂ ତଥା || 4 ||

ପାଦୌ ମଂଦଗତିଃ ପାତୁ ସର୍ଵାଂଗଂ ପାତୁ ପିପ୍ପଲଃ |
ଅଂଗୋପାଂଗାନି ସର୍ଵାଣି ରକ୍ଷେନ ମେ ସୂର୍ୟନଂଦନଃ || 5 ||

ଫଲଶ୍ରୁତିଃ

ଇତ୍ୟେତତ୍କଵଚମ ଦିଵ୍ୟଂ ପଠେତ୍ସୂର୍ୟସୁତସ୍ୟ ୟଃ |
ନ ତସ୍ୟ ଜାୟତେ ପୀଡା ପ୍ରୀତୋ ଭଵତି ସୂର୍ୟଜଃ ||

ଵ୍ୟୟଜନ୍ମଦ୍ଵିତୀୟସ୍ଥୋ ମୃତ୍ୟୁସ୍ଥାନଗତୋପିଵା |
କଲତ୍ରସ୍ଥୋ ଗତୋଵାପି ସୁପ୍ରୀତସ୍ତୁ ସଦା ଶନିଃ ||

ଅଷ୍ଟମସ୍ଥୋ ସୂର୍ୟସୁତେ ଵ୍ୟୟେ ଜନ୍ମଦ୍ଵିତୀୟଗେ |
କଵଚଂ ପଠତେ ନିତ୍ୟଂ ନ ପୀଡା ଜାୟତେ କ୍ଵଚିତ ||

ଇତ୍ୟେତତ୍କଵଚଂ ଦିଵ୍ୟଂ ସୌରେର୍ୟନ୍ନିର୍ମିତଂ ପୁରା |
ଦ୍ଵାଦଶାଷ୍ଟମଜନ୍ମସ୍ଥଦୋଷାନ୍ନାଶୟତେ ସଦା |
ଜନ୍ମଲଗ୍ନସ୍ଥିତାନ ଦୋଷାନ ସର୍ଵାନ୍ନାଶୟତେ ପ୍ରଭୁଃ ||

ଇତି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଂଡପୁରାଣେ ବ୍ରହ୍ମନାରଦସଂଵାଦେ ଶନିଵଜ୍ରପଂଜର କଵଚଂ ସଂପୂର୍ଣମ

Shani Vajrapanjara Kavacham in Other Languages

Write Your Comment