Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 in Tamil

ரசன: றுஷி மார்கம்டேய

றுஷிருவாச||1||

னிஶும்பம் னிஹதம் த்றுஷ்ட்வா ப்ராதரம்ப்ராணஸம்மிதம்|
ஹன்யமானம் பலம் சைவ ஶும்பஃ க்றுத்தோ‌உப்ரவீத்வசஃ || 2 ||

பலாவலேபதுஷ்டே த்வம் மா துர்கே கர்வ மாவஹ|
அன்யாஸாம் பலமாஶ்ரித்ய யுத்த்யஸே சாதிமானினீ ||3||

தேவ்யுவாச ||4||

ஏகைவாஹம் ஜகத்யத்ர த்விதீயா கா மமாபரா|
பஶ்யைதா துஷ்ட மய்யேவ விஶன்த்யோ மத்விபூதயஃ ||5||

ததஃ ஸமஸ்தாஸ்தா தேவ்யோ ப்ரஹ்மாணீ ப்ரமுகாலயம்|
தஸ்யா தேவ்யாஸ்தனௌ ஜக்முரேகைவாஸீத்ததாம்பிகா ||6||

தேவ்யுவாச ||6||

அஹம் விபூத்யா பஹுபிரிஹ ரூபைர்யதாஸ்திதா|
தத்ஸம்ஹ்றுதம் மயைகைவ திஷ்டாம்யாஜௌ ஸ்திரோ பவ ||8||

றுஷிருவாச ||9||

ததஃ ப்ரவவ்றுதே யுத்தம் தேவ்யாஃ ஶும்பஸ்ய சோபயோஃ|
பஶ்யதாம் ஸர்வதேவானாம் அஸுராணாம் ச தாருணம் ||10||

ஶர வர்ஷைஃ ஶிதைஃ ஶஸ்த்ரைஸ்ததா சாஸ்த்ரைஃ ஸுதாருணைஃ|
தயோர்யுத்தமபூத்பூயஃ ஸர்வலோகபயஜ்ஞ்கரம் ||11||

திவ்யான்யஶ்த்ராணி ஶதஶோ முமுசே யான்யதாம்பிகா|
பபஜ்ஞ தானி தைத்யேன்த்ரஸ்தத்ப்ரதீகாதகர்த்றுபிஃ ||12||

முக்தானி தேன சாஸ்த்ராணி திவ்யானி பரமேஶ்வரீ|
பபஞ்ஜ லீலயைவோக்ர ஹூஜ்காரோச்சாரணாதிபிஃ||13||

ததஃ ஶரஶதைர்தேவீம் ஆச்சாதயத ஸோ‌உஸுரஃ|
ஸாபி தத்குபிதா தேவீ தனுஶ்சிச்சேத சேஷுபிஃ||14||

சின்னே தனுஷி தைத்யேன்த்ரஸ்ததா ஶக்திமதாததே|
சிச்சேத தேவீ சக்ரேண தாமப்யஸ்ய கரேஸ்திதாம்||15||

ததஃ கட்க முபாதாய ஶத சன்த்ரம் ச பானுமத்|
அப்யதாவத்ததா தேவீம் தைத்யானாமதிபேஶ்வரஃ||16||

தஸ்யாபதத ஏவாஶு கட்கம் சிச்சேத சண்டிகா|
தனுர்முக்தைஃ ஶிதைர்பாணைஶ்சர்ம சார்ககராமலம்||17||

ஹதாஶ்வஃ பதத ஏவாஶு கட்கம் சிச்சேத சம்டிகா|
ஜக்ராஹ முத்கரம் கோரம் அம்பிகானிதனோத்யதஃ||18||

சிச்சேதாபததஸ்தஸ்ய முத்கரம் னிஶிதைஃ ஶரைஃ|
ததாபி ஸோ‌உப்யதாவத்தம் முஷ்டிமுத்யம்யவேகவான்||19||

ஸ முஷ்டிம் பாதயாமாஸ ஹ்றுதயே தைத்ய புங்கவஃ|
தேவ்யாஸ்தம் சாபி ஸா தேவீ தலே னோ ரஸ்ய தாடயத்||20||

தலப்ரஹாராபிஹதோ னிபபாத மஹீதலே|
ஸ தைத்யராஜஃ ஸஹஸா புனரேவ ததோத்திதஃ ||21||

உத்பத்ய ச ப்ரக்றுஹ்யோச்சைர் தேவீம் ககனமாஸ்திதஃ|
தத்ராபி ஸா னிராதாரா யுயுதே தேன சண்டிகா||22||

னியுத்தம் கே ததா தைத்ய ஶ்சண்டிகா ச பரஸ்பரம்|
சக்ரதுஃ ப்ரதமம் ஸித்த முனிவிஸ்மயகாரகம்||23||

ததோ னியுத்தம் ஸுசிரம் க்றுத்வா தேனாம்பிகா ஸஹ|
உத்பாட்ய ப்ராமயாமாஸ சிக்ஷேப தரணீதலே||24||

ஸக்ஷிப்தோதரணீம் ப்ராப்ய முஷ்டிமுத்யம்ய வேகவான்|
அப்யதாவத துஷ்டாத்மா சண்டிகானிதனேச்சயா||25||

தமாயன்தம் ததோ தேவீ ஸர்வதைத்யஜனேஶர்வம்|
ஜகத்யாம் பாதயாமாஸ பித்வா ஶூலேன வக்ஷஸி||26||

ஸ கதாஸுஃ பபாதோர்வ்யாம் தேவீஶூலாக்ரவிக்ஷதஃ|
சாலயன் ஸகலாம் ப்றுத்வீம் ஸாப்தித்வீபாம் ஸபர்வதாம் ||27||

ததஃ ப்ரஸன்ன மகிலம் ஹதே தஸ்மின் துராத்மனி|
ஜகத்ஸ்வாஸ்த்யமதீவாப னிர்மலம் சாபவன்னபஃ ||28||

உத்பாதமேகாஃ ஸோல்கா யேப்ராகாஸம்ஸ்தே ஶமம் யயுஃ|
ஸரிதோ மார்கவாஹின்யஸ்ததாஸம்ஸ்தத்ர பாதிதே ||29||

ததோ தேவ கணாஃ ஸர்வே ஹர்ஷ னிர்பரமானஸாஃ|
பபூவுர்னிஹதே தஸ்மின் கன்தர்வா லலிதம் ஜகுஃ||30||

அவாதயம் ஸ்ததைவான்யே னன்றுதுஶ்சாப்ஸரோகணாஃ|
வவுஃ புண்யாஸ்ததா வாதாஃ ஸுப்ரபோ‌உ பூத்திவாகரஃ||31||

ஜஜ்வலுஶ்சாக்னயஃ ஶான்தாஃ ஶான்ததிக்ஜனிதஸ்வனாஃ||32||

|| ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீ மார்கண்டேய புராணே ஸாவர்னிகேமன்வன்தரே தேவி மஹத்ம்யே ஶும்போவதோ னாம தஶமோ த்யாயஃ ஸமாப்தம் ||

ஆஹுதி
ஓம் க்லீம் ஜயம்தீ ஸாம்காயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை காமேஶ்வர்யை மஹாஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 in Other Languages

Write Your Comment