Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 in Gujarati

રચન: ઋષિ માર્કંડેય

ઋષિરુવાચ||1||

નિશુમ્ભં નિહતં દૃષ્ટ્વા ભ્રાતરંપ્રાણસમ્મિતં|
હન્યમાનં બલં ચૈવ શુમ્બઃ કૃદ્ધો‌உબ્રવીદ્વચઃ || 2 ||

બલાવલેપદુષ્ટે ત્વં મા દુર્ગે ગર્વ માવહ|
અન્યાસાં બલમાશ્રિત્ય યુદ્દ્યસે ચાતિમાનિની ||3||

દેવ્યુવાચ ||4||

એકૈવાહં જગત્યત્ર દ્વિતીયા કા મમાપરા|
પશ્યૈતા દુષ્ટ મય્યેવ વિશન્ત્યો મદ્વિભૂતયઃ ||5||

તતઃ સમસ્તાસ્તા દેવ્યો બ્રહ્માણી પ્રમુખાલયમ|
તસ્યા દેવ્યાસ્તનૌ જગ્મુરેકૈવાસીત્તદામ્બિકા ||6||

દેવ્યુવાચ ||6||

અહં વિભૂત્યા બહુભિરિહ રૂપૈર્યદાસ્થિતા|
તત્સંહૃતં મયૈકૈવ તિષ્ટામ્યાજૌ સ્થિરો ભવ ||8||

ઋષિરુવાચ ||9||

તતઃ પ્રવવૃતે યુદ્ધં દેવ્યાઃ શુમ્ભસ્ય ચોભયોઃ|
પશ્યતાં સર્વદેવાનામ અસુરાણાં ચ દારુણમ ||10||

શર વર્ષૈઃ શિતૈઃ શસ્ત્રૈસ્તથા ચાસ્ત્રૈઃ સુદારુણૈઃ|
તયોર્યુદ્દમભૂદ્ભૂયઃ સર્વલોકભયજ્ઞ્કરમ ||11||

દિવ્યાન્યશ્ત્રાણિ શતશો મુમુચે યાન્યથામ્બિકા|
બભજ્ઞ તાનિ દૈત્યેન્દ્રસ્તત્પ્રતીઘાતકર્તૃભિઃ ||12||

મુક્તાનિ તેન ચાસ્ત્રાણિ દિવ્યાનિ પરમેશ્વરી|
બભઞ્જ લીલયૈવોગ્ર હૂજ્કારોચ્ચારણાદિભિઃ||13||

તતઃ શરશતૈર્દેવીમ આચ્ચાદયત સો‌உસુરઃ|
સાપિ તત્કુપિતા દેવી ધનુશ્ચિછ્ચેદ ચેષુભિઃ||14||

ચિન્ને ધનુષિ દૈત્યેન્દ્રસ્તથા શક્તિમથાદદે|
ચિછ્ચેદ દેવી ચક્રેણ તામપ્યસ્ય કરેસ્થિતામ||15||

તતઃ ખડ્ગ મુપાદાય શત ચન્દ્રં ચ ભાનુમત|
અભ્યધાવત્તદા દેવીં દૈત્યાનામધિપેશ્વરઃ||16||

તસ્યાપતત એવાશુ ખડ્ગં ચિચ્છેદ ચણ્ડિકા|
ધનુર્મુક્તૈઃ શિતૈર્બાણૈશ્ચર્મ ચાર્કકરામલમ||17||

હતાશ્વઃ પતત એવાશુ ખડ્ગં ચિછ્ચેદ ચંડિકા|
જગ્રાહ મુદ્ગરં ઘોરમ અમ્બિકાનિધનોદ્યતઃ||18||

ચિચ્છેદાપતતસ્તસ્ય મુદ્ગરં નિશિતૈઃ શરૈઃ|
તથાપિ સો‌உભ્યધાવત્તં મુષ્ટિમુદ્યમ્યવેગવાન||19||

સ મુષ્ટિં પાતયામાસ હૃદયે દૈત્ય પુઙ્ગવઃ|
દેવ્યાસ્તં ચાપિ સા દેવી તલે નો રસ્ય તાડયત||20||

તલપ્રહારાભિહતો નિપપાત મહીતલે|
સ દૈત્યરાજઃ સહસા પુનરેવ તથોત્થિતઃ ||21||

ઉત્પત્ય ચ પ્રગૃહ્યોચ્ચૈર દેવીં ગગનમાસ્થિતઃ|
તત્રાપિ સા નિરાધારા યુયુધે તેન ચણ્ડિકા||22||

નિયુદ્ધં ખે તદા દૈત્ય શ્ચણ્ડિકા ચ પરસ્પરમ|
ચક્રતુઃ પ્રધમં સિદ્ધ મુનિવિસ્મયકારકમ||23||

તતો નિયુદ્ધં સુચિરં કૃત્વા તેનામ્બિકા સહ|
ઉત્પાટ્ય ભ્રામયામાસ ચિક્ષેપ ધરણીતલે||24||

સક્ષિપ્તોધરણીં પ્રાપ્ય મુષ્ટિમુદ્યમ્ય વેગવાન|
અભ્યધાવત દુષ્ટાત્મા ચણ્ડિકાનિધનેચ્છયા||25||

તમાયન્તં તતો દેવી સર્વદૈત્યજનેશર્વમ|
જગત્યાં પાતયામાસ ભિત્વા શૂલેન વક્ષસિ||26||

સ ગતાસુઃ પપાતોર્વ્યાં દેવીશૂલાગ્રવિક્ષતઃ|
ચાલયન સકલાં પૃથ્વીં સાબ્દિદ્વીપાં સપર્વતામ ||27||

તતઃ પ્રસન્ન મખિલં હતે તસ્મિન દુરાત્મનિ|
જગત્સ્વાસ્થ્યમતીવાપ નિર્મલં ચાભવન્નભઃ ||28||

ઉત્પાતમેઘાઃ સોલ્કા યેપ્રાગાસંસ્તે શમં યયુઃ|
સરિતો માર્ગવાહિન્યસ્તથાસંસ્તત્ર પાતિતે ||29||

તતો દેવ ગણાઃ સર્વે હર્ષ નિર્ભરમાનસાઃ|
બભૂવુર્નિહતે તસ્મિન ગન્દર્વા લલિતં જગુઃ||30||

અવાદયં સ્તથૈવાન્યે નનૃતુશ્ચાપ્સરોગણાઃ|
વવુઃ પુણ્યાસ્તથા વાતાઃ સુપ્રભો‌உ ભૂદ્ધિવાકરઃ||31||

જજ્વલુશ્ચાગ્નયઃ શાન્તાઃ શાન્તદિગ્જનિતસ્વનાઃ||32||

|| સ્વસ્તિ શ્રી માર્કણ્ડેય પુરાણે સાવર્નિકેમન્વન્તરે દેવિ મહત્મ્યે શુમ્ભોવધો નામ દશમો ધ્યાયઃ સમાપ્તમ ||

આહુતિ
ઓં ક્લીં જયંતી સાંગાયૈ સશક્તિકાયૈ સપરિવારાયૈ સવાહનાયૈ કામેશ્વર્યૈ મહાહુતિં સમર્પયામિ નમઃ સ્વાહા ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 in Other Languages

Write Your Comment