Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 in Oriya

ରଚନ: ଋଷି ମାର୍କଂଡେୟ

ଋଷିରୁଵାଚ||1||

ନିଶୁମ୍ଭଂ ନିହତଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ଵା ଭ୍ରାତରଂପ୍ରାଣସମ୍ମିତଂ|
ହନ୍ୟମାନଂ ବଲଂ ଚୈଵ ଶୁମ୍ବଃ କୃଦ୍ଧୋ‌உବ୍ରଵୀଦ୍ଵଚଃ || 2 ||

ବଲାଵଲେପଦୁଷ୍ଟେ ତ୍ଵଂ ମା ଦୁର୍ଗେ ଗର୍ଵ ମାଵହ|
ଅନ୍ୟାସାଂ ବଲମାଶ୍ରିତ୍ୟ ୟୁଦ୍ଦ୍ୟସେ ଚାତିମାନିନୀ ||3||

ଦେଵ୍ୟୁଵାଚ ||4||

ଏକୈଵାହଂ ଜଗତ୍ୟତ୍ର ଦ୍ଵିତୀୟା କା ମମାପରା|
ପଶ୍ୟୈତା ଦୁଷ୍ଟ ମୟ୍ୟେଵ ଵିଶନ୍ତ୍ୟୋ ମଦ୍ଵିଭୂତୟଃ ||5||

ତତଃ ସମସ୍ତାସ୍ତା ଦେଵ୍ୟୋ ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ପ୍ରମୁଖାଲୟମ|
ତସ୍ୟା ଦେଵ୍ୟାସ୍ତନୌ ଜଗ୍ମୁରେକୈଵାସୀତ୍ତଦାମ୍ବିକା ||6||

ଦେଵ୍ୟୁଵାଚ ||6||

ଅହଂ ଵିଭୂତ୍ୟା ବହୁଭିରିହ ରୂପୈର୍ୟଦାସ୍ଥିତା|
ତତ୍ସଂହୃତଂ ମୟୈକୈଵ ତିଷ୍ଟାମ୍ୟାଜୌ ସ୍ଥିରୋ ଭଵ ||8||

ଋଷିରୁଵାଚ ||9||

ତତଃ ପ୍ରଵଵୃତେ ୟୁଦ୍ଧଂ ଦେଵ୍ୟାଃ ଶୁମ୍ଭସ୍ୟ ଚୋଭୟୋଃ|
ପଶ୍ୟତାଂ ସର୍ଵଦେଵାନାମ ଅସୁରାଣାଂ ଚ ଦାରୁଣମ ||10||

ଶର ଵର୍ଷୈଃ ଶିତୈଃ ଶସ୍ତ୍ରୈସ୍ତଥା ଚାସ୍ତ୍ରୈଃ ସୁଦାରୁଣୈଃ|
ତୟୋର୍ୟୁଦ୍ଦମଭୂଦ୍ଭୂୟଃ ସର୍ଵଲୋକଭୟଜ୍ଞ୍କରମ ||11||

ଦିଵ୍ୟାନ୍ୟଶ୍ତ୍ରାଣି ଶତଶୋ ମୁମୁଚେ ୟାନ୍ୟଥାମ୍ବିକା|
ବଭଜ୍ଞ ତାନି ଦୈତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରସ୍ତତ୍ପ୍ରତୀଘାତକର୍ତୃଭିଃ ||12||

ମୁକ୍ତାନି ତେନ ଚାସ୍ତ୍ରାଣି ଦିଵ୍ୟାନି ପରମେଶ୍ଵରୀ|
ବଭଞ୍ଜ ଲୀଲୟୈଵୋଗ୍ର ହୂଜ୍କାରୋଚ୍ଚାରଣାଦିଭିଃ||13||

ତତଃ ଶରଶତୈର୍ଦେଵୀମ ଆଚ୍ଚାଦୟତ ସୋ‌உସୁରଃ|
ସାପି ତତ୍କୁପିତା ଦେଵୀ ଧନୁଶ୍ଚିଛ୍ଚେଦ ଚେଷୁଭିଃ||14||

ଚିନ୍ନେ ଧନୁଷି ଦୈତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରସ୍ତଥା ଶକ୍ତିମଥାଦଦେ|
ଚିଛ୍ଚେଦ ଦେଵୀ ଚକ୍ରେଣ ତାମପ୍ୟସ୍ୟ କରେସ୍ଥିତାମ||15||

ତତଃ ଖଡ୍ଗ ମୁପାଦାୟ ଶତ ଚନ୍ଦ୍ରଂ ଚ ଭାନୁମତ|
ଅଭ୍ୟଧାଵତ୍ତଦା ଦେଵୀଂ ଦୈତ୍ୟାନାମଧିପେଶ୍ଵରଃ||16||

ତସ୍ୟାପତତ ଏଵାଶୁ ଖଡ୍ଗଂ ଚିଚ୍ଛେଦ ଚଣ୍ଡିକା|
ଧନୁର୍ମୁକ୍ତୈଃ ଶିତୈର୍ବାଣୈଶ୍ଚର୍ମ ଚାର୍କକରାମଲମ||17||

ହତାଶ୍ଵଃ ପତତ ଏଵାଶୁ ଖଡ୍ଗଂ ଚିଛ୍ଚେଦ ଚଂଡିକା|
ଜଗ୍ରାହ ମୁଦ୍ଗରଂ ଘୋରମ ଅମ୍ବିକାନିଧନୋଦ୍ୟତଃ||18||

ଚିଚ୍ଛେଦାପତତସ୍ତସ୍ୟ ମୁଦ୍ଗରଂ ନିଶିତୈଃ ଶରୈଃ|
ତଥାପି ସୋ‌உଭ୍ୟଧାଵତ୍ତଂ ମୁଷ୍ଟିମୁଦ୍ୟମ୍ୟଵେଗଵାନ||19||

ସ ମୁଷ୍ଟିଂ ପାତୟାମାସ ହୃଦୟେ ଦୈତ୍ୟ ପୁଙ୍ଗଵଃ|
ଦେଵ୍ୟାସ୍ତଂ ଚାପି ସା ଦେଵୀ ତଲେ ନୋ ରସ୍ୟ ତାଡୟତ||20||

ତଲପ୍ରହାରାଭିହତୋ ନିପପାତ ମହୀତଲେ|
ସ ଦୈତ୍ୟରାଜଃ ସହସା ପୁନରେଵ ତଥୋତ୍ଥିତଃ ||21||

ଉତ୍ପତ୍ୟ ଚ ପ୍ରଗୃହ୍ୟୋଚ୍ଚୈର ଦେଵୀଂ ଗଗନମାସ୍ଥିତଃ|
ତତ୍ରାପି ସା ନିରାଧାରା ୟୁୟୁଧେ ତେନ ଚଣ୍ଡିକା||22||

ନିୟୁଦ୍ଧଂ ଖେ ତଦା ଦୈତ୍ୟ ଶ୍ଚଣ୍ଡିକା ଚ ପରସ୍ପରମ|
ଚକ୍ରତୁଃ ପ୍ରଧମଂ ସିଦ୍ଧ ମୁନିଵିସ୍ମୟକାରକମ||23||

ତତୋ ନିୟୁଦ୍ଧଂ ସୁଚିରଂ କୃତ୍ଵା ତେନାମ୍ବିକା ସହ|
ଉତ୍ପାଟ୍ୟ ଭ୍ରାମୟାମାସ ଚିକ୍ଷେପ ଧରଣୀତଲେ||24||

ସକ୍ଷିପ୍ତୋଧରଣୀଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ମୁଷ୍ଟିମୁଦ୍ୟମ୍ୟ ଵେଗଵାନ|
ଅଭ୍ୟଧାଵତ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଚଣ୍ଡିକାନିଧନେଚ୍ଛୟା||25||

ତମାୟନ୍ତଂ ତତୋ ଦେଵୀ ସର୍ଵଦୈତ୍ୟଜନେଶର୍ଵମ|
ଜଗତ୍ୟାଂ ପାତୟାମାସ ଭିତ୍ଵା ଶୂଲେନ ଵକ୍ଷସି||26||

ସ ଗତାସୁଃ ପପାତୋର୍ଵ୍ୟାଂ ଦେଵୀଶୂଲାଗ୍ରଵିକ୍ଷତଃ|
ଚାଲୟନ ସକଲାଂ ପୃଥ୍ଵୀଂ ସାବ୍ଦିଦ୍ଵୀପାଂ ସପର୍ଵତାମ ||27||

ତତଃ ପ୍ରସନ୍ନ ମଖିଲଂ ହତେ ତସ୍ମିନ ଦୁରାତ୍ମନି|
ଜଗତ୍ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟମତୀଵାପ ନିର୍ମଲଂ ଚାଭଵନ୍ନଭଃ ||28||

ଉତ୍ପାତମେଘାଃ ସୋଲ୍କା ୟେପ୍ରାଗାସଂସ୍ତେ ଶମଂ ୟୟୁଃ|
ସରିତୋ ମାର୍ଗଵାହିନ୍ୟସ୍ତଥାସଂସ୍ତତ୍ର ପାତିତେ ||29||

ତତୋ ଦେଵ ଗଣାଃ ସର୍ଵେ ହର୍ଷ ନିର୍ଭରମାନସାଃ|
ବଭୂଵୁର୍ନିହତେ ତସ୍ମିନ ଗନ୍ଦର୍ଵା ଲଲିତଂ ଜଗୁଃ||30||

ଅଵାଦୟଂ ସ୍ତଥୈଵାନ୍ୟେ ନନୃତୁଶ୍ଚାପ୍ସରୋଗଣାଃ|
ଵଵୁଃ ପୁଣ୍ୟାସ୍ତଥା ଵାତାଃ ସୁପ୍ରଭୋ‌உ ଭୂଦ୍ଧିଵାକରଃ||31||

ଜଜ୍ଵଲୁଶ୍ଚାଗ୍ନୟଃ ଶାନ୍ତାଃ ଶାନ୍ତଦିଗ୍ଜନିତସ୍ଵନାଃ||32||

|| ସ୍ଵସ୍ତି ଶ୍ରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣେ ସାଵର୍ନିକେମନ୍ଵନ୍ତରେ ଦେଵି ମହତ୍ମ୍ୟେ ଶୁମ୍ଭୋଵଧୋ ନାମ ଦଶମୋ ଧ୍ୟାୟଃ ସମାପ୍ତମ ||

ଆହୁତି
ଓଂ କ୍ଲୀଂ ଜୟଂତୀ ସାଂଗାୟୈ ସଶକ୍ତିକାୟୈ ସପରିଵାରାୟୈ ସଵାହନାୟୈ କାମେଶ୍ଵର୍ୟୈ ମହାହୁତିଂ ସମର୍ପୟାମି ନମଃ ସ୍ଵାହା ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 in Other Languages

Write Your Comment