Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 in Kannada

ರಚನ: ಋಷಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ

ಋಷಿರುವಾಚ||1||

ನಿಶುಂಭಂ ನಿಹತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭ್ರಾತರಂಪ್ರಾಣಸಮ್ಮಿತಂ|
ಹನ್ಯಮಾನಂ ಬಲಂ ಚೈವ ಶುಂಬಃ ಕೃದ್ಧೋ‌உಬ್ರವೀದ್ವಚಃ || 2 ||

ಬಲಾವಲೇಪದುಷ್ಟೇ ತ್ವಂ ಮಾ ದುರ್ಗೇ ಗರ್ವ ಮಾವಹ|
ಅನ್ಯಾಸಾಂ ಬಲಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಯುದ್ದ್ಯಸೇ ಚಾತಿಮಾನಿನೀ ||3||

ದೇವ್ಯುವಾಚ ||4||

ಏಕೈವಾಹಂ ಜಗತ್ಯತ್ರ ದ್ವಿತೀಯಾ ಕಾ ಮಮಾಪರಾ|
ಪಶ್ಯೈತಾ ದುಷ್ಟ ಮಯ್ಯೇವ ವಿಶಂತ್ಯೋ ಮದ್ವಿಭೂತಯಃ ||5||

ತತಃ ಸಮಸ್ತಾಸ್ತಾ ದೇವ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಪ್ರಮುಖಾಲಯಮ್|
ತಸ್ಯಾ ದೇವ್ಯಾಸ್ತನೌ ಜಗ್ಮುರೇಕೈವಾಸೀತ್ತದಾಂಬಿಕಾ ||6||

ದೇವ್ಯುವಾಚ ||6||

ಅಹಂ ವಿಭೂತ್ಯಾ ಬಹುಭಿರಿಹ ರೂಪೈರ್ಯದಾಸ್ಥಿತಾ|
ತತ್ಸಂಹೃತಂ ಮಯೈಕೈವ ತಿಷ್ಟಾಮ್ಯಾಜೌ ಸ್ಥಿರೋ ಭವ ||8||

ಋಷಿರುವಾಚ ||9||

ತತಃ ಪ್ರವವೃತೇ ಯುದ್ಧಂ ದೇವ್ಯಾಃ ಶುಂಭಸ್ಯ ಚೋಭಯೋಃ|
ಪಶ್ಯತಾಂ ಸರ್ವದೇವಾನಾಮ್ ಅಸುರಾಣಾಂ ಚ ದಾರುಣಮ್ ||10||

ಶರ ವರ್ಷೈಃ ಶಿತೈಃ ಶಸ್ತ್ರೈಸ್ತಥಾ ಚಾಸ್ತ್ರೈಃ ಸುದಾರುಣೈಃ|
ತಯೋರ್ಯುದ್ದಮಭೂದ್ಭೂಯಃ ಸರ್ವಲೋಕಭಯಙ್ಞ್ಕರಮ್ ||11||

ದಿವ್ಯಾನ್ಯಶ್ತ್ರಾಣಿ ಶತಶೋ ಮುಮುಚೇ ಯಾನ್ಯಥಾಂಬಿಕಾ|
ಬಭಙ್ಞ ತಾನಿ ದೈತ್ಯೇಂದ್ರಸ್ತತ್ಪ್ರತೀಘಾತಕರ್ತೃಭಿಃ ||12||

ಮುಕ್ತಾನಿ ತೇನ ಚಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ಪರಮೇಶ್ವರೀ|
ಬಭಂಜ ಲೀಲಯೈವೋಗ್ರ ಹೂಜ್ಕಾರೋಚ್ಚಾರಣಾದಿಭಿಃ||13||

ತತಃ ಶರಶತೈರ್ದೇವೀಮ್ ಆಚ್ಚಾದಯತ ಸೋ‌உಸುರಃ|
ಸಾಪಿ ತತ್ಕುಪಿತಾ ದೇವೀ ಧನುಶ್ಚಿಛ್ಚೇದ ಚೇಷುಭಿಃ||14||

ಚಿನ್ನೇ ಧನುಷಿ ದೈತ್ಯೇಂದ್ರಸ್ತಥಾ ಶಕ್ತಿಮಥಾದದೇ|
ಚಿಛ್ಚೇದ ದೇವೀ ಚಕ್ರೇಣ ತಾಮಪ್ಯಸ್ಯ ಕರೇಸ್ಥಿತಾಮ್||15||

ತತಃ ಖಡ್ಗ ಮುಪಾದಾಯ ಶತ ಚಂದ್ರಂ ಚ ಭಾನುಮತ್|
ಅಭ್ಯಧಾವತ್ತದಾ ದೇವೀಂ ದೈತ್ಯಾನಾಮಧಿಪೇಶ್ವರಃ||16||

ತಸ್ಯಾಪತತ ಏವಾಶು ಖಡ್ಗಂ ಚಿಚ್ಛೇದ ಚಂಡಿಕಾ|
ಧನುರ್ಮುಕ್ತೈಃ ಶಿತೈರ್ಬಾಣೈಶ್ಚರ್ಮ ಚಾರ್ಕಕರಾಮಲಮ್||17||

ಹತಾಶ್ವಃ ಪತತ ಏವಾಶು ಖಡ್ಗಂ ಚಿಛ್ಚೇದ ಚಂಡಿಕಾ|
ಜಗ್ರಾಹ ಮುದ್ಗರಂ ಘೋರಮ್ ಅಂಬಿಕಾನಿಧನೋದ್ಯತಃ||18||

ಚಿಚ್ಛೇದಾಪತತಸ್ತಸ್ಯ ಮುದ್ಗರಂ ನಿಶಿತೈಃ ಶರೈಃ|
ತಥಾಪಿ ಸೋ‌உಭ್ಯಧಾವತ್ತಂ ಮುಷ್ಟಿಮುದ್ಯಮ್ಯವೇಗವಾನ್||19||

ಸ ಮುಷ್ಟಿಂ ಪಾತಯಾಮಾಸ ಹೃದಯೇ ದೈತ್ಯ ಪುಂಗವಃ|
ದೇವ್ಯಾಸ್ತಂ ಚಾಪಿ ಸಾ ದೇವೀ ತಲೇ ನೋ ರಸ್ಯ ತಾಡಯತ್||20||

ತಲಪ್ರಹಾರಾಭಿಹತೋ ನಿಪಪಾತ ಮಹೀತಲೇ|
ಸ ದೈತ್ಯರಾಜಃ ಸಹಸಾ ಪುನರೇವ ತಥೋತ್ಥಿತಃ ||21||

ಉತ್ಪತ್ಯ ಚ ಪ್ರಗೃಹ್ಯೋಚ್ಚೈರ್ ದೇವೀಂ ಗಗನಮಾಸ್ಥಿತಃ|
ತತ್ರಾಪಿ ಸಾ ನಿರಾಧಾರಾ ಯುಯುಧೇ ತೇನ ಚಂಡಿಕಾ||22||

ನಿಯುದ್ಧಂ ಖೇ ತದಾ ದೈತ್ಯ ಶ್ಚಂಡಿಕಾ ಚ ಪರಸ್ಪರಮ್|
ಚಕ್ರತುಃ ಪ್ರಧಮಂ ಸಿದ್ಧ ಮುನಿವಿಸ್ಮಯಕಾರಕಮ್||23||

ತತೋ ನಿಯುದ್ಧಂ ಸುಚಿರಂ ಕೃತ್ವಾ ತೇನಾಂಬಿಕಾ ಸಹ|
ಉತ್ಪಾಟ್ಯ ಭ್ರಾಮಯಾಮಾಸ ಚಿಕ್ಷೇಪ ಧರಣೀತಲೇ||24||

ಸಕ್ಷಿಪ್ತೋಧರಣೀಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮುಷ್ಟಿಮುದ್ಯಮ್ಯ ವೇಗವಾನ್|
ಅಭ್ಯಧಾವತ ದುಷ್ಟಾತ್ಮಾ ಚಂಡಿಕಾನಿಧನೇಚ್ಛಯಾ||25||

ತಮಾಯಂತಂ ತತೋ ದೇವೀ ಸರ್ವದೈತ್ಯಜನೇಶರ್ವಮ್|
ಜಗತ್ಯಾಂ ಪಾತಯಾಮಾಸ ಭಿತ್ವಾ ಶೂಲೇನ ವಕ್ಷಸಿ||26||

ಸ ಗತಾಸುಃ ಪಪಾತೋರ್ವ್ಯಾಂ ದೇವೀಶೂಲಾಗ್ರವಿಕ್ಷತಃ|
ಚಾಲಯನ್ ಸಕಲಾಂ ಪೃಥ್ವೀಂ ಸಾಬ್ದಿದ್ವೀಪಾಂ ಸಪರ್ವತಾಮ್ ||27||

ತತಃ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಖಿಲಂ ಹತೇ ತಸ್ಮಿನ್ ದುರಾತ್ಮನಿ|
ಜಗತ್ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಮತೀವಾಪ ನಿರ್ಮಲಂ ಚಾಭವನ್ನಭಃ ||28||

ಉತ್ಪಾತಮೇಘಾಃ ಸೋಲ್ಕಾ ಯೇಪ್ರಾಗಾಸಂಸ್ತೇ ಶಮಂ ಯಯುಃ|
ಸರಿತೋ ಮಾರ್ಗವಾಹಿನ್ಯಸ್ತಥಾಸಂಸ್ತತ್ರ ಪಾತಿತೇ ||29||

ತತೋ ದೇವ ಗಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಹರ್ಷ ನಿರ್ಭರಮಾನಸಾಃ|
ಬಭೂವುರ್ನಿಹತೇ ತಸ್ಮಿನ್ ಗಂದರ್ವಾ ಲಲಿತಂ ಜಗುಃ||30||

ಅವಾದಯಂ ಸ್ತಥೈವಾನ್ಯೇ ನನೃತುಶ್ಚಾಪ್ಸರೋಗಣಾಃ|
ವವುಃ ಪುಣ್ಯಾಸ್ತಥಾ ವಾತಾಃ ಸುಪ್ರಭೋ‌உ ಭೂದ್ಧಿವಾಕರಃ||31||

ಜಜ್ವಲುಶ್ಚಾಗ್ನಯಃ ಶಾಂತಾಃ ಶಾಂತದಿಗ್ಜನಿತಸ್ವನಾಃ||32||

|| ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ನಿಕೇಮನ್ವಂತರೇ ದೇವಿ ಮಹತ್ಮ್ಯೇ ಶುಂಭೋವಧೋ ನಾಮ ದಶಮೋ ಧ್ಯಾಯಃ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

ಆಹುತಿ
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಜಯಂತೀ ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯೈ ಸಪರಿವಾರಾಯೈ ಸವಾಹನಾಯೈ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ಮಹಾಹುತಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 in Other Languages

"Hindupad Recommends you to Buy Pure Puja Items Online from Om Bhakti". Avail 20% Flat discount on all Puja items.

Write Your Comment