Bhagavad Gita in English – Chapter 1

Bhagavad Gita in English – Chapter 1 lyrics. Here you can find the text of Bhagvad Gita Chapter 1 in English. Bhagvad Gita Bhagvad Gita or simply know as Gita is the Hindu sacred scripture and considered as one of the important scriptures in the history of literature and philosophy. dhRutaraaShTra uvaacha dharmakShEtrE kurukShEtrE samavEtaa yuyutsavaH | […]

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 1

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 1 lyrics. Here you can find the text of Bhagvad Gita Chapter 1 in Gujarati. Bhagvad Gita Bhagvad Gita or simply know as Gita is the Hindu sacred scripture and considered as one of the important scriptures in the history of literature and philosophy. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવઃ […]

Bhagavad Gita in Kannada – Chapter 1

Bhagavad Gita in Kannada – Chapter 1 lyrics. Here you can find the text of Bhagvad Gita Chapter 1 in Kannada. Bhagvad Gita Bhagvad Gita or simply know as Gita is the Hindu sacred scripture and considered as one of the important scriptures in the history of literature and philosophy. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾ ಯುಯುತ್ಸವಃ | […]

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 1

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 1 lyrics. Here you can find the text of Bhagvad Gita Chapter 1 in Malayalam. Bhagvad Gita Bhagvad Gita or simply know as Gita is the Hindu sacred scripture and considered as one of the important scriptures in the history of literature and philosophy. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധര്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതാ യുയുത്സവഃ | […]

Bhagavad Gita in Bengali – Chapter 1

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা য়ুয়ুত্সবঃ | মামকাঃ পাংডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সংজয় || 1 || সংজয় উবাচ দৃষ্ট্বা তু পাংডবানীকং ব্য়ূঢং দুর্য়োধনস্তদা | আচার্য়মুপসংগম্য় রাজা বচনমব্রবীত || 2 || পশ্য়ৈতাং পাংডুপুত্রাণামাচার্য় মহতীং চমূম | ব্য়ূঢাং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্য়েণ ধীমতা || 3 || অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা য়ুধি | য়ুয়ুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ || 4 || ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ […]

Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 1

த்றுதராஷ்ட்ர உவாச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே ஸமவேதா யுயுத்ஸவஃ | மாமகாஃ பாம்டவாஶ்சைவ கிமகுர்வத ஸம்ஜய || 1 || ஸம்ஜய உவாச த்றுஷ்ட்வா து பாம்டவானீகம் வ்யூடம் துர்யோதனஸ்ததா | ஆசார்யமுபஸம்கம்ய ராஜா வசனமப்ரவீத் || 2 || பஶ்யைதாம் பாம்டுபுத்ராணாமாசார்ய மஹதீம் சமூம் | வ்யூடாம் த்ருபதபுத்ரேண தவ ஶிஷ்யேண தீமதா || 3 || அத்ர ஶூரா மஹேஷ்வாஸா பீமார்ஜுனஸமா யுதி | யுயுதானோ விராடஶ்ச த்ருபதஶ்ச மஹாரதஃ || 4 || த்றுஷ்டகேதுஶ்சேகிதானஃ […]

Bhagavad Gita in Hindi – Chapter 1

धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥ १ ॥ संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥ २ ॥ पश्यैतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् । व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि । युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥ धृष्टकेतुश्चेकितानः […]

Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 1

ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉଵାଚ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମଵେତା ୟୁୟୁତ୍ସଵଃ | ମାମକାଃ ପାଂଡଵାଶ୍ଚୈଵ କିମକୁର୍ଵତ ସଂଜୟ || 1 || ସଂଜୟ ଉଵାଚ ଦୃଷ୍ଟ୍ଵା ତୁ ପାଂଡଵାନୀକଂ ଵ୍ୟୂଢଂ ଦୁର୍ୟୋଧନସ୍ତଦା | ଆଚାର୍ୟମୁପସଂଗମ୍ୟ ରାଜା ଵଚନମବ୍ରଵୀତ || 2 || ପଶ୍ୟୈତାଂ ପାଂଡୁପୁତ୍ରାଣାମାଚାର୍ୟ ମହତୀଂ ଚମୂମ | ଵ୍ୟୂଢାଂ ଦ୍ରୁପଦପୁତ୍ରେଣ ତଵ ଶିଷ୍ୟେଣ ଧୀମତା || 3 || ଅତ୍ର ଶୂରା ମହେଷ୍ଵାସା ଭୀମାର୍ଜୁନସମା ୟୁଧି | ୟୁୟୁଧାନୋ ଵିରାଟଶ୍ଚ ଦ୍ରୁପଦଶ୍ଚ ମହାରଥଃ || 4 || ଧୃଷ୍ଟକେତୁଶ୍ଚେକିତାନଃ […]

Bhagavad Gita in Telugu – Chapter 1

ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతా యుయుత్సవః | మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ || 1 || సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా | ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్ || 2 || పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణామాచార్య మహతీం చమూమ్ | వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ ధీమతా || 3 || అత్ర శూరా మహేష్వాసా భీమార్జునసమా యుధి | యుయుధానో విరాటశ్చ ద్రుపదశ్చ మహారథః || 4 || ధృష్టకేతుశ్చేకితానః […]

Bhagavad Gita in Sanskrit – Chapter 1

धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ॥ 1 ॥ सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥ 2 ॥ पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् । व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ 3 ॥ अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि । युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ 4 ॥ धृष्टकेतुश्चेकितानः […]