Bhagavad Gita in English – Chapter 1

Bhagavad Gita in English – Chapter 1 lyrics. Here you can find the text of Bhagvad Gita Chapter 1 in English.

Bhagvad Gita Bhagvad Gita or simply know as Gita is the Hindu sacred scripture and considered as one of the important scriptures in the history of literature and philosophy.

dhRutaraaShTra uvaacha

dharmakShEtrE kurukShEtrE samavEtaa yuyutsavaH |
maamakaaH paaMDavaaSchaiva kimakurvata saMjaya || 1 ||

saMjaya uvaacha

dRuShTvaa tu paaMDavaaneekaM vyooDhaM duryOdhanastadaa |
aachaaryamupasaMgamya raajaa vachanamabraveet || 2 ||

paSyaitaaM paaMDuputraaNaamaachaarya mahateeM chamoom |
vyooDhaaM drupadaputrENa tava SiShyENa dheemataa || 3 ||

atra Sooraa mahEShvaasaa bheemaarjunasamaa yudhi |
yuyudhaanO viraaTaScha drupadaScha mahaarathaH || 4 ||

dhRuShTakEtuSchEkitaanaH kaaSiraajaScha veeryavaan |
purujitkuntibhOjaScha SaibyaScha narapuMgavaH || 5 ||

yudhaamanyuScha vikraanta uttamaujaaScha veeryavaan |
saubhadrO draupadEyaaScha sarva Eva mahaarathaaH || 6 ||

asmaakaM tu viSiShTaa yE taannibOdha dvijOttama |
naayakaa mama sainyasya saMgnyaarthaM taanbraveemi tE || 7 ||

bhavaanbheeShmaScha karNaScha kRupaScha samitiMjayaH |
aSvatthaamaa vikarNaScha saumadattistathaiva cha || 8 ||

anyE cha bahavaH Sooraa madarthE tyaktajeevitaaH |
naanaaSastrapraharaNaaH sarvE yuddhaviSaaradaaH || 9 ||

aparyaaptaM tadasmaakaM balaM bheeShmaabhirakShitam |
paryaaptaM tvidamEtEShaaM balaM bheemaabhirakShitam || 10 ||

ayanEShu cha sarvEShu yathaabhaagamavasthitaaH |
bheeShmamEvaabhirakShantu bhavantaH sarva Eva hi || 11 ||

tasya saMjanayanharShaM kuruvRuddhaH pitaamahaH |
siMhanaadaM vinadyOchchaiH SaMkhaM dadhmau prataapavaan || 12 ||

tataH SaMkhaaScha bhEryaScha paNavaanakagOmukhaaH |
sahasaivaabhyahanyanta sa SabdastumulObhavat || 13 ||

tataH SvEtairhayairyuktE mahati syandanE sthitau |
maadhavaH paaMDavaSchaiva divyau SaMkhau pradaghmatuH || 14 ||

paanchajanyaM hRuSheekESO dEvadattaM dhanaMjayaH |
pauNDraM dadhmau mahaaSaMkhaM bheemakarmaa vRukOdaraH || 15 ||

anantavijayaM raajaa kunteeputrO yudhiShThiraH |
nakulaH sahadEvaScha sughOShamaNipuShpakau || 16 ||

kaaSyaScha paramEShvaasaH SikhaNDee cha mahaarathaH |
dhRuShTadyumnO viraaTaScha saatyakiSchaaparaajitaH || 17 ||

drupadO draupadEyaaScha sarvaSaH pRuthiveepatE |
saubhadraScha mahaabaahuH SaMkhaandadhmuH pRuthakpRuthak || 18 ||

sa ghOShO dhaartaraaShTraaNaaM hRudayaani vyadaarayat |
nabhaScha pRuthiveeM chaiva tumulO vyanunaadayan || 19 ||

atha vyavasthitaandRuShTvaa dhaartaraaShTraankapidhvajaH |
pravRuttE SastrasaMpaatE dhanurudyamya paaMDavaH || 20 ||

hRuSheekESaM tadaa vaakyamidamaaha maheepatE |

arjuna uvaacha

sEnayOrubhayOrmadhyE rathaM sthaapaya mEchyuta || 21 ||

yaavadEtaannireekShEhaM yOddhukaamaanavasthitaan |
kairmayaa saha yOddhavyamasminraNasamudyamE || 22 ||

yOtsyamaanaanavEkShEhaM ya EtEtra samaagataaH |
dhaartaraaShTrasya durbuddhEryuddhE priyachikeerShavaH || 23 ||

saMjaya uvaacha

EvamuktO hRuSheekESO guDaakESEna bhaarata |
sEnayOrubhayOrmadhyE sthaapayitvaa rathOttamam || 24 ||

bheeShmadrONapramukhataH sarvEShaaM cha maheekShitaam |
uvaacha paartha paSyaitaansamavEtaankurooniti || 25 ||

tatraapaSyatsthitaanpaarthaH pitRoonatha pitaamahaan |
aachaaryaanmaatulaanbhraatRoonputraanpautraansakheeMstathaa || 26 ||

SvaSuraansuhRudaSchaiva sEnayOrubhayOrapi |
taansameekShya sa kauntEyaH sarvaanbandhoonavasthitaan || 27 ||

kRupayaa parayaaviShTO viSheedannidamabraveet |

arjuna uvaacha

dRuShTvEmaM svajanaM kRuShNa yuyutsuM samupasthitam || 28 ||

seedanti mama gaatraaNi mukhaM cha pariSuShyati |
vEpathuScha SareerE mE rOmaharShaScha jaayatE || 29 ||

gaaNDeevaM sraMsatE hastaattvakchaiva paridahyatE |
na cha SaknOmyavasthaatuM bhramateeva cha mE manaH || 30 ||

nimittaani cha paSyaami vipareetaani kESava |
na cha SrEyOnupaSyaami hatvaa svajanamaahavE || 31 ||

na kaankShE vijayaM kRuShNa na cha raajyaM sukhaani cha |
kiM nO raajyEna gOvinda kiM bhOgairjeevitEna vaa || 32 ||

yEShaamarthE kaankShitaM nO raajyaM bhOgaaH sukhaani cha |
ta imEvasthitaa yuddhE praaNaaMstyaktvaa dhanaani cha || 33 ||

aachaaryaaH pitaraH putraastathaiva cha pitaamahaaH |
maatulaaH SvaSuraaH pautraaH SyaalaaH saMbandhinastathaa || 34 ||

Etaanna hantumichCaami ghnatOpi madhusoodana |
api trailOkyaraajyasya hEtOH kiM nu maheekRutE || 35 ||

nihatya dhaartaraaShTraannaH kaa preetiH syaajjanaardana |
paapamEvaaSrayEdasmaanhatvaitaanaatataayinaH || 36 ||

tasmaannaarhaa vayaM hantuM dhaartaraaShTraansvabaandhavaan |
svajanaM hi kathaM hatvaa sukhinaH syaama maadhava || 37 ||

yadyapyEtE na paSyanti lObhOpahatachEtasaH |
kulakShayakRutaM dOShaM mitradrOhE cha paatakam || 38 ||

kathaM na gnyEyamasmaabhiH paapaadasmaannivartitum |
kulakShayakRutaM dOShaM prapaSyadbhirjanaardana || 39 ||

kulakShayE praNaSyanti kuladharmaaH sanaatanaaH |
dharmE naShTE kulaM kRutsnamadharmObhibhavatyuta || 40 ||

adharmaabhibhavaatkRuShNa praduShyanti kulastriyaH |
streeShu duShTaasu vaarShNEya jaayatE varNasaMkaraH || 41 ||

saMkarO narakaayaiva kulaghnaanaaM kulasya cha |
patanti pitarO hyEShaaM luptapiNDOdakakriyaaH || 42 ||

dOShairEtaiH kulaghnaanaaM varNasaMkarakaarakaiH |
utsaadyantE jaatidharmaaH kuladharmaaScha SaaSvataaH || 43 ||

utsannakuladharmaaNaaM manuShyaaNaaM janaardana |
narakEniyataM vaasO bhavateetyanuSuSruma || 44 ||

ahO bata mahatpaapaM kartuM vyavasitaa vayam |
yadraajyasukhalObhEna hantuM svajanamudyataaH || 45 ||

yadi maamaprateekaaramaSastraM SastrapaaNayaH |
dhaartaraaShTraa raNE hanyustanmE kShEmataraM bhavEt || 46 ||

saMjaya uvaacha

EvamuktvaarjunaH saMkhyE rathOpastha upaaviSat |
visRujya saSaraM chaapaM SOkasaMvignamaanasaH || 47 ||

OM tatsaditi SreemadbhagavadgeetaasoopaniShatsu brahmavidyaayaaM yOgaSaastrE SreekRuShNaarjunasaMvaadE

arjunaviShaadayOgO naama prathamOdhyaayaH

Bhagavad Gita Eighteen Chapter in English

Bhagavad Gita Chapter 1 Bhagavad GitaChapter 2 Bhagavad Gita Chapter 3
Bhagavad Gita Chapter 4 Bhagavad GitaChapter 5 Bhagavad Gita Chapter 6
Bhagavad Gita Chapter 7 Bhagavad GitaChapter 8 Bhagavad Gita Chapter 9
Bhagavad Gita Chapter 10 Bhagavad GitaChapter 11 Bhagavad Gita Chapter 12
Bhagavad Gita Chapter 13 Bhagavad GitaChapter 14 Bhagavad Gita Chapter 15
Bhagavad Gita Chapter 16 Bhagavad GitaChapter 17 Bhagavad Gita Chapter 18

Write Your Comment

18 Comments

 1. Nishthha says:

  bhagavad gita chapter 4 slokas with meaning for children

 2. Asuman says:

  bhagavad gita chapter 4 slokas with meaning in english pdf

 3. Deepti says:

  Bhagawad Gita Slokas with meaning in English pdf

 4. Sanoja says:

  bhagavat gita upanishad by kanna in pdf in english

 5. Rani says:

  the 12th chapter of the bhagwat geeta with english lyrics

 6. Shyamlata says:

  slokas of bhagwat geeta 13 chapter in english

 7. Vardhan says:

  sloka dharmakshetre kurukshetre of bhagwat geeta lyrics in video

 8. Wakeeta says:

  bhagavad gita adhyay 15 slokas with explaination in english

 9. Nrip says:

  13 chapter of bhagavad gita slokas in english

 10. Lavali says:

  bhagavad gita chapter 13 slokas in english lyrics

 11. Sanatana says:

  lyrics of slokas in chapter 13 of bhagavad gita

 12. Kasish says:

  slokas of the bhagavad gita 13 chapter in english

 13. Nathan says:

  bhagavad gita slokas in english chapter 1 lyrics

 14. Nikhilesh says:

  bhagavad gita slokas in english for kids chapter2

 15. Khemchand says:

  Analysis of chapter one of the bhagavad gita

 16. Vaiga says:

  bhagavad gita 1 2 slokas in 13 chapter in english

 17. Mandarmalika says:

  meaning of shlokas of chapter 2 in bhagvad geeta in hindi