Sree Lalita Sahasra Namavali in Gujarati

અરુણાં કરુણાતરઙ્ગિતાક્ષીં ધૃતપાશાઙ્કુશપુષ્પબાણચાપામ |
અણિમાદિભિરાવૃતાં મયૂખૈરહમિત્યેવ વિભાવયે ભવાનીમ ||

ધ્યાયેત પદ્માસનસ્થાં વિકસિતવદનાં પદ્મપત્રાયતાક્ષીં
હેમાભાં પીતવસ્ત્રાં કરકલિતલસદ્ધેમપદ્માં વરાઙ્ગીમ |
સર્વાલઙ્કારયુક્તાં સતતમભયદાં ભક્તનમ્રાં ભવાનીં
શ્રીવિદ્યાં શાન્તમૂર્તિં સકલસુરનુતાં સર્વસમ્પત્પ્રદાત્રીમ ||

સકુઙ્કુમવિલેપનામલિકચુમ્બિકસ્તૂરિકાં
સમન્દહસિતેક્ષણાં સશરચાપપાશાઙ્કુશામ |
અશેષજનમોહિનીમરુણમાલ્યભૂષામ્બરાં
જપાકુસુમભાસુરાં જપવિધૌ સ્મરેદમ્બિકામ ||

અથ શ્રી લલિતા સહસ્રનામાવલી

ઓં ઓં ઐં હ્રીં શ્રીં શ્રીમાત્રે નમઃ |
ઓં શ્રીમહારાજ્ઞૈ નમઃ |
ઓં શ્રીમત્સિંહાસનેશ્વર્યૈ નમઃ |
ઓં ચિદગ્નિકુણ્ડસંભૂતાયૈ નમઃ |
ઓં દેવકાર્યસમુદ્યતાયૈ નમઃ |
ઓં ઓં ઉદ્યદ્ભાનુસહસ્રાભાયૈ નમઃ |
ઓં ચતુર્બાહુસમન્વિતાયૈ નમઃ |
ઓં રાગસ્વરૂપપાશાઢ્યાયૈ નમઃ |
ઓં ક્રોધાકારાઙ્કુશોજ્જ્વલાયૈ નમઃ |
ઓં મનોરૂપેક્ષુકોદણ્ડાયૈ નમઃ | 10
ઓં પંચતન્માત્રસાયકાયૈ નમઃ |
ઓં નિજારુણપ્રભાપૂરમજ્જદ બ્રહ્માણ્ડમણ્ડલાયૈ નમઃ |
ઓં ચમ્પકાશોકપુન્નાગસૌગન્ધિક-લસત્કચાયૈ નમઃ |
ઓં કુરુવિન્દમણિશ્રેણીકનત્કોટીરમણ્ડિતાયૈ નમઃ |
ઓં ઓં અષ્ટમીચન્દ્રવિભ્રાજદલિકસ્થલશોભિતાયૈ નમઃ |
ઓં મુખચન્દ્રકલંકાભમૃગનાભિવિશેષકાયૈ નમઃ |
ઓં વદનસ્મરમાંગલ્યગૃહતોરણચિલ્લિકાયૈ નમઃ |
ઓં વક્ત્રલક્ષ્મીપરીવાહચલન્મીનાભલોચનાયૈ નમઃ |
ઓં નવચમ્પકપુષ્પાભનાસાદણ્ડવિરાજિતાયૈ નમઃ |
ઓં તારાકાન્તિતિરસ્કારિનાસાભરણભાસુરાયૈ નમઃ | 20
ઓં કદમ્બમઞ્જરીક~લુપ્તકર્ણપૂરમનોહરાયૈ નમઃ |
ઓં તાટંકયુગલીભૂતતપનોડુપમણ્ડલાયૈ નમઃ |
ઓં પદ્મરાગશિલાદર્શપરિભાવિકપોલભુવે નમઃ |
ઓં નવવિદ્રુમબિમ્બશ્રીન્યક્કારિરદનચ્છદાયૈ નમઃ |
ઓં શુદ્ધવિદ્યાઙ્કુરાકારદ્વિજપઙ્ક્તિદ્વયોજ્જ્વલાયૈ નમઃ |
ઓં કર્પૂરવીટિકામોદસમાકર્ષિ દિગન્તરાયૈ નમઃ |
ઓં નિજસલ્લાપમાધુર્ય વિનિર્ભત્સિતકચ્છપ્યૈ નમઃ |
ઓં મન્દસ્મિતપ્રભાપૂરમજ્જત્કામેશમાનસાયૈ નમઃ |
ઓં અનાકલિતસાદૃશ્યચિબુકશ્રીવિરાજિતાયૈ નમઃ |
ઓં કામેશબદ્ધમાઙ્ગલ્યસૂત્રશોભિતકન્ધરાયૈ નમઃ | 30
ઓં કનકાઙ્ગદકેયૂરકમનીયમુજાન્વિતાયૈ નમઃ |
ઓં રત્નગ્રૈવેય ચિન્તાકલોલમુક્તાફલાન્વિતાયૈ નમઃ |
ઓં કામેશ્વારપ્રેમરત્નમણિપ્રતિપણસ્તન્યૈ નમઃ |
ઓં નાભ્યાલવાલરોમાલિલતાફલકુચદ્વય્યૈ નમઃ |
ઓં લક્ષ્યરોમલતાધારતાસમુન્નેયમધ્યમાયૈ નમઃ |
ઓં સ્તનભારદલન્મધ્યપટ્ટબન્ધવલિત્રયાયૈ નમઃ |
ઓં ઓં અરુણારુણકૌસુમ્ભવસ્ત્રભાસ્વત્કટીતટ્યૈ નમઃ |
ઓં રત્નકિઙ્કિણિકારમ્યરશનાદામભૂષિતાયૈ નમઃ |
ઓં કામેશજ્ઞાતસૌભાગ્યમાર્દવોરુદ્વયાન્વિતાયૈ નમઃ |
ઓં માણિક્યમુકુટાકારજાનુદ્વયવિરાજિતાયૈ નમઃ | 40
ઓં ઇન્દ્રગોપપરિક્ષિપ્તસ્મરતૂણાભજઙ્ઘિકાયૈ નમઃ |
ઓં ગૂઢગૂલ્ફાયૈ નમઃ |
ઓં કૂર્મ પૃષ્ઠજયિષ્ણુપ્રપદાન્વિતાયૈ નમઃ |
ઓં નખદીધિતિસઞ્છન્નનમજ્જનતમોગુણાયૈ નમઃ |
ઓં પદદ્વયપ્રભાજાલપરાકૃતસરોરુહાયૈ નમઃ |
ઓં શિઞ્જાનમણિમઞ્જીરમણ્ડિતશ્રીપદામ્બુજાયૈ નમઃ |
ઓં મરાલીમન્દગમનાયૈ નમઃ |
ઓં મહાલાવણ્યશેવધયે નમઃ |
ઓં સર્વારુણાયૈ નમઃ |
ઓં અનવદ્યાઙ્ગ્યૈ નમઃ | 50
ઓં સર્વાભરણભૂષિતાયૈ નમઃ |
ઓં શિવકામેશ્વરાઙ્કસ્થાયૈ નમઃ |
ઓં શિવાયૈ નમઃ |
ઓં સ્વાધીનવલ્લભાયૈ નમઃ |
ઓં સુમેરુમધ્યશૃઙ્ગસ્થાયૈ નમઃ |
ઓં શ્રીમન્નગરનાયિકાયૈ નમઃ |
ઓં ચિન્તામણિગૃહાન્તસ્થાયૈ નમઃ |
ઓં પઞ્ચબ્રહ્માસનસ્થિતાયૈ નમઃ |
ઓં મહાપદ્માટવીસંસ્થાયૈ નમઃ |
ઓં કદમ્બવનવાસિન્યૈ નમઃ | 60
ઓં સુધાસાગરમધ્યસ્થાયૈ નમઃ |
ઓં કામાક્ષ્યૈ નમઃ |
ઓં કામદાયિન્યૈ નમઃ |
ઓં દેવર્ષિગણસંઘાતસ્તૂયમાનાત્મવૈભાયૈ નમઃ |
ઓં ભણ્ડાસુરવધોદ્યુક્તશક્તિસેનાસમન્વિતાયૈ નમઃ |
ઓં સમ્પત્કરીસમારૂઢસિંદુરવ્રજસેવિતાયૈ નમઃ |
ઓં ઓં અશ્વારૂઢાધિષ્ઠિતાશ્વકોટિકોટિભિરાવૃતાયૈ નમઃ |
ઓં ચક્રરાજરથારૂઢસર્વાયુધપરિષ્કૃતાયૈ નમઃ |
ઓં ગેયચક્રરથારૂઢમન્ત્રિણીપરિસેવિતાયૈ નમઃ |
ઓં કિરિચક્રરથારૂઢદણ્ડનાથાપુરસ્કૃતાયૈ નમઃ | 70
ઓં જ્વાલામાલિનિકાક્ષિપ્તવહ્નિપ્રાકારમધ્યગાયૈ નમઃ |
ઓં ભણ્ડસૈન્યવધોદ્યુક્તશક્તિવિક્રમહર્ષિતાયૈ નમઃ |
ઓં નિત્યાપરાક્રમાટોપનિરીક્ષણસમુત્સુકાયૈ નમઃ |
ઓં ભણ્ડપુત્રવધોદ્યુક્તબાલાવિક્રમનન્દિતાયૈ નમઃ |
ઓં મન્ત્રિણ્યમ્બાવિરચિતવિષઙ્ગવધતોષિતાયૈ નમઃ |
ઓં વિશુક્રપ્રાણહરણવારાહીવીર્યનન્દિતાયૈ નમઃ |
ઓં કામેશ્વરમુખાલોકકલ્પિતશ્રીગણેશ્વરાયૈ નમઃ |
ઓં મહાગણેશનિર્ભિન્નવિઘ્નયન્ત્રપ્રહર્ષિતાયૈ નમઃ |
ઓં ભણ્ડાસુરેન્દ્રનિર્મુક્તશસ્ત્રપ્રત્યસ્ત્રવર્ષિણ્યૈ નમઃ |
ઓં કરાઙ્ગુલિનખોત્પન્નનારાયણદશાકૃત્યૈ નમઃ | 80
ઓં મહાપાશુપતાસ્ત્રાગ્નિનિર્દગ્ધાસુરસૈનિકાયૈ નમઃ |
ઓં કામેશ્વરાસ્ત્રનિર્દગ્ધસભાણ્ડાસુરશૂન્યકાયૈ નમઃ |
ઓં બ્રહ્મોપેન્દ્રમહેન્દ્રાદિદેવસંસ્તુતવૈભવાયૈ નમઃ |
ઓં હરનેત્રાગ્નિસંદગ્ધકામસંજીવનૌષધ્યૈ નમઃ |
ઓં શ્રીમદ્વાગ્ભવકૂટૈકસ્વરૂપમુખપઙ્કજાયૈ નમઃ |
ઓં કણ્ઠાધઃ કટિપર્યન્તમધ્યકૂટસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં શક્તિકૂટૈકતાપન્નકટ્યધોભાગધારિણ્યૈ નમઃ |
ઓં ઓં મૂલમન્ત્રાત્મિકાયૈ નમઃ |
ઓં મૂલકૂટત્રયકલેબરાયૈ નમઃ |
ઓં કુલામૃતૈકરસિકાયૈ નમઃ | 90
ઓં કુલસંકેતપાલિન્યૈ નમઃ |
ઓં કુલાઙ્ગનાયૈ નમઃ |
ઓં કુલાન્તઃસ્થાયૈ નમઃ |
ઓં કૌલિન્યૈ નમઃ |
ઓં કુલયોગિન્યૈ નમઃ |
ઓં અકુલાયૈ નમઃ |
ઓં સમયાન્તસ્થાયૈ નમઃ |
ઓં સમયાચારતત્પરાયૈ નમઃ |
ઓં મૂલાધારૈકનિલયાયૈ નમઃ |
ઓં બ્રહ્મગ્રન્થિવિભેદિન્યૈ નમઃ | 100
ઓં મણિપૂરાન્તરુદિતાયૈ નમઃ |
ઓં વિષ્ણુગ્રન્થિવિભેદિન્યૈ નમઃ |
ઓં આજ્ઞાચક્રાન્તરાલસ્થાયૈ નમઃ |
ઓં રુદ્રગ્રન્થિવિભેદિન્યૈ નમઃ |
ઓં સહસ્રારામ્બુજારૂઢાયૈ નમઃ |
ઓં સુધાસારાભિવર્ષિણ્યૈ નમઃ |
ઓં તટિલ્લતાસમરુચ્યૈ નમઃ |
ઓં ષટ્ચક્રોપરિસંસ્થિતાયૈ નમઃ |
ઓં મહાસક્ત્યૈ નમઃ |
ઓં ઓં કુણ્ડલિન્યૈ નમઃ | 110
ઓં બિસતન્તુતનીયસ્યૈ નમઃ |
ઓં ભવાન્યૈ નમઃ |
ઓં ભાવનાગમ્યાયૈ નમઃ |
ઓં ભવારણ્યકુઠારિકાયૈ નમઃ |
ઓં ભદ્રપ્રિયાયૈ નમઃ |
ઓં ભદ્રમૂર્ત્યૈ નમઃ |
ઓં ભક્તસૌભાગ્યદાયિન્યૈ નમઃ |
ઓં ભક્તિપ્રિયાયૈ નમઃ |
ઓં ભક્તિગમ્યાયૈ નમઃ |
ઓં ભક્તિવશ્યાયૈ નમઃ | 120
ઓં ભયાપહાયૈ નમઃ |
ઓં શામ્ભવ્યૈ નમઃ |
ઓં શારદારાધ્યાયૈ નમઃ |
ઓં શર્વાણ્યૈ નમઃ |
ઓં શર્મદાયિન્યૈ નમઃ |
ઓં શાંકર્યૈ નમઃ |
ઓં શ્રીકર્યૈ નમઃ |
ઓં સાધ્વ્યૈ નમઃ |
ઓં શરચ્ચન્દ્રનિભાનનાયૈ નમઃ |
ઓં શાતોદર્યૈ નમઃ | 130
ઓં શાન્તિમત્યૈ નમઃ |
ઓં ઓં નિરાધારાયૈ નમઃ |
ઓં નિરઞ્જનાયૈ નમઃ |
ઓં નિર્લેપાયૈ નમઃ |
ઓં નિર્મલાયૈ નમઃ |
ઓં નિત્યાયૈ નમઃ |
ઓં નિરાકારાયૈ નમઃ |
ઓં નિરાકુલાયૈ નમઃ |
ઓં નિર્ગુણાયૈ નમઃ |
ઓં નિષ્કલાયૈ નમઃ | 140
ઓં શાન્તાયૈ નમઃ |
ઓં નિષ્કામાયૈ નમઃ |
ઓં નિરુપપ્લવાયૈ નમઃ |
ઓં નિત્યમુક્તાયૈ નમઃ |
ઓં નિર્વિકારાયૈ નમઃ |
ઓં નિષ્પ્રપઞ્ચાયૈ નમઃ |
ઓં નિરાશ્રયાયૈ નમઃ |
ઓં નિત્યશુદ્ધાયૈ નમઃ |
ઓં નિત્યબુદ્ધાયૈ નમઃ |
ઓં નિરવદ્યાયૈ નમઃ | 150
ઓં નિરન્તરાયૈ નમઃ |
ઓં નિષ્કારણાયૈ નમઃ |
ઓં નિષ્કલંકાયૈ નમઃ |
ઓં ઓં નિરુપાધયે નમઃ |
ઓં નિરીશ્વરાયૈ નમઃ |
ઓં નીરાગયૈ નમઃ |
ઓં રાગમથન્યૈ નમઃ |
ઓં નિર્મદાયૈ નમઃ |
ઓં મદનાશિન્યૈ નમઃ |
ઓં નિશ્ચિન્તાયૈ નમઃ | 160
ઓં નિરહઙ્કારાયૈ નમઃ |
ઓં નિર્મોહાયૈ નમઃ |
ઓં મોહનાશિન્યૈ નમઃ |
ઓં નિર્મમાયૈ નમઃ |
ઓં મમતાહન્ત્ર્યૈ નમઃ |
ઓં નિષ્પાપાયૈ નમઃ |
ઓં પાપનાશિન્યૈ નમઃ |
ઓં નિષ્ક્રોધાયૈ નમઃ |
ઓં ક્રોધશમન્યૈ નમઃ |
ઓં નિર્લોભાયૈ નમઃ | 170
ઓં લોભનાશિન્યૈ નમઃ |
ઓં નિઃસંશયાયૈ નમઃ |
ઓં સંશયઘ્ન્યૈ નમઃ |
ઓં નિર્ભવાયૈ નમઃ |
ઓં ભવનાશિન્યૈ નમઃ |
ઓં ઓં નિર્વિકલ્પાયૈ નમઃ |
ઓં નિરાબાધાયૈ નમઃ |
ઓં નિર્ભેદાયૈ નમઃ |
ઓં ભેદનાશિન્યૈ નમઃ |
ઓં નિર્નાશાયૈ નમઃ | 180
ઓં મૃત્યુમથન્યૈ નમઃ |
ઓં નિષ્ક્રિયાયૈ નમઃ |
ઓં નિષ્પરિગ્રહાયૈ નમઃ |
ઓં નિસ્તુલાયૈ નમઃ |
ઓં નીલચિકુરાયૈ નમઃ |
ઓં નિરપાયાયૈ નમઃ |
ઓં નિરત્યયાયૈ નમઃ |
ઓં દુર્લભાયૈ નમઃ |
ઓં દુર્ગમાયૈ નમઃ |
ઓં દુર્ગાયૈ નમઃ | 190
ઓં દુઃખહન્ત્ર્યૈ નમઃ |
ઓં સુખપ્રદાયૈ નમઃ |
ઓં દુષ્ટદૂરાયૈ નમઃ |
ઓં દુરાચારશમન્યૈ નમઃ |
ઓં દોષવર્જિતાયૈ નમઃ |
ઓં સર્વજ્ઞાયૈ નમઃ |
ઓં સાન્દ્રકરુણાયૈ નમઃ |
ઓં ઓં સમાનાધિકવર્જિતાયૈ નમઃ |
ઓં સર્વશક્તિમય્યૈ નમઃ |
ઓં સર્વમંગલાયૈ નમઃ | 200
ઓં સદ્ગતિપ્રદાયૈ નમઃ |
ઓં સર્વેશ્વયૈ નમઃ |
ઓં સર્વમય્યૈ નમઃ |
ઓં સર્વમન્ત્રસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં સર્વયન્ત્રાત્મિકાયૈ નમઃ |
ઓં સર્વતન્ત્રરૂપાયૈ નમઃ |
ઓં મનોન્મન્યૈ નમઃ |
ઓં માહેશ્વર્યૈ નમઃ |
ઓં મહાદેવ્યૈ નમઃ |
ઓં મહાલક્ષ્મ્યૈ નમઃ | 210
ઓં મૃડપ્રિયાયૈ નમઃ |
ઓં મહારૂપાયૈ નમઃ |
ઓં મહાપૂજ્યાયૈ નમઃ |
ઓં મહાપાતકનાશિન્યૈ નમઃ |
ઓં મહામાયાયૈ નમઃ |
ઓં મહાસત્વાયૈ નમઃ |
ઓં મહાશક્ત્યૈ નમઃ |
ઓં મહારત્યૈ નમઃ |
ઓં મહાભોગાયૈ નમઃ |
ઓં ઓં મહૈશ્વર્યાયૈ નમઃ | 220
ઓં મહાવીર્યાયૈ નમઃ |
ઓં મહાબલાયૈ નમઃ |
ઓં મહાબુદ્ધ્યૈ નમઃ |
ઓં મહાસિદ્ધ્યૈ નમઃ |
ઓં મહાયોગેશ્વરેશ્વર્યૈ નમઃ |
ઓં મહાતન્ત્રાયૈ નમઃ |
ઓં મહામન્ત્રાયૈ નમઃ |
ઓં મહાયન્ત્રાયૈ નમઃ |
ઓં મહાસનાયૈ નમઃ |
ઓં મહાયાગક્રમારાધ્યાયૈ નમઃ | 230
ઓં મહાભૈરવપૂજિતાયૈ નમઃ |
ઓં મહેશ્વરમહાકલ્પમહા તાણ્ડવસાક્ષિણ્યૈ નમઃ |
ઓં મહાકામેશમહિષ્યૈ નમઃ |
ઓં મહાત્રિપુરસુન્દર્યૈ નમઃ |
ઓં ચતુઃષષ્ટ્યુપચારાઢ્યાયૈ નમઃ |
ઓં ચતુઃષષ્ટિકલામય્યૈ નમઃ |
ઓં મહાચતુઃષષ્ટિકોટિ યોગિનીગણસેવિતાયૈ નમઃ |
ઓં મનુવિદ્યાયૈ નમઃ |
ઓં ચન્દ્રવિદ્યાયૈ નમઃ |
ઓં ઓં ચન્દ્રમણ્ડલમધ્યગાયૈ નમઃ | 240
ઓં ચારુરૂપાયૈ નમઃ |
ઓં ચારુહાસાયૈ નમઃ |
ઓં ચારુચન્દ્રકલાધરાયૈ નમઃ |
ઓં ચરાચરજગન્નાથાયૈ નમઃ |
ઓં ચક્રરાજનિકેતનાયૈ નમઃ |
ઓં પાર્વત્યૈ નમઃ |
ઓં પદ્મનયનાયૈ નમઃ |
ઓં પદ્મરાગસમપ્રભાયૈ નમઃ |
ઓં પઞ્ચપ્રેતાસનાસીનાયૈ નમઃ |
ઓં પઞ્ચબ્રહ્મસ્પરૂપિણ્યૈ નમઃ | 250
ઓં ચિન્મય્યૈ નમઃ |
ઓં પરમાનન્દાયૈ નમઃ |
ઓં વિજ્ઞાનઘનરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં ધ્યાનધ્યાતૃધ્યેયરૂપાયૈ નમઃ |
ઓં ર્ધ્માધર્મવિવર્જિતાયૈ નમઃ |
ઓં વિશ્વરૂપાયૈ નમઃ |
ઓં જાગરિણ્યૈ નમઃ |
ઓં સ્વપત્ન્યૈ નમઃ |
ઓં તૈજસાત્મિકાયૈ નમઃ |
ઓં સુપ્તાયૈ નમઃ | 260
ઓં પ્રાજ્ઞાત્મિકાયૈ નમઃ |
ઓં ઓં તુર્યાયૈ નમઃ |
ઓં સર્વાવસ્થાવિવર્જિતાયૈ નમઃ |
ઓં સૃષ્ઠિકર્ત્ર્યૈ નમઃ |
ઓં બ્રહ્મરૂપાયૈ નમઃ |
ઓં ગોપ્ત્ર્યૈ નમઃ |
ઓં ગોવિન્દરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં સંહારિણ્યૈ નમઃ |
ઓં રુદ્રરૂપાયૈ નમઃ |
ઓં તિરોધાનકર્યૈ નમઃ | 270
ઓં ઈશ્વર્યૈ નમઃ |
ઓં સદાશિવાયૈ નમઃ |
ઓં અનુગ્રહદાયૈ નમઃ |
ઓં પંચકૃત્યપરાયણાયૈ નમઃ |
ઓં ભાનુમણ્ડલમધ્યસ્થાયૈ નમઃ |
ઓં ભૈરવ્યૈ નમઃ |
ઓં ભગમાલિન્યૈ નમઃ |
ઓં પદ્માસનાયૈ નમઃ |
ઓં ભગવત્યૈ નમઃ |
ઓં પદ્મનાભસહોદર્યૈ નમઃ | 280
ઓં ઉન્મેષનિમિષોત્પન્નવિપન્નભુવનાવલ્યૈ નમઃ |
ઓં સહસ્રશીર્ષવદનાયૈ નમઃ |
ઓં ઓં સહસ્રાક્ષ્યૈ નમઃ |
ઓં સહસ્રપદે નમઃ |
ઓં આબ્રહ્મકીટજનન્યૈ નમઃ |
ઓં વર્ણાશ્રમવિધાયિન્યૈ નમઃ |
ઓં નિજાજ્ઞારૂપનિગમાયૈ નમઃ |
ઓં પુણ્યાપુણ્યફલપ્રદાયૈ નમઃ |
ઓં શ્રુતિસીમન્તસિન્દૂરીકૃત પાદાબ્જધૂલિકાયૈ નમઃ |
ઓં સકલાગમસંદોહશુક્તિસંપુટમૌક્તિકાયૈ નમઃ | 290
ઓં પુરુષાર્થપ્રદાયૈ નમઃ |
ઓં પૂર્ણાયૈ નમઃ |
ઓં ભોગિન્યૈ નમઃ |
ઓં ભુવનેશ્વર્યૈ નમઃ |
ઓં અમ્બિકાયૈ નમઃ |
ઓં અનાદિનિધનાયૈ નમઃ |
ઓં હરિબ્રહ્મેન્દ્રસેવિતાયૈ નમઃ |
ઓં નારાયણ્યૈ નમઃ |
ઓં નાદરૂપાયૈ નમઃ |
ઓં નામરૂપવિવર્જિતાયૈ નમઃ | 300
ઓં હ્રીંકાર્યૈ નમઃ |
ઓં હ્રીમત્યૈ નમઃ |
ઓં ઓં હૃદ્યાયૈ નમઃ |
ઓં હેયોપાદેયવર્જિતાયૈ નમઃ |
ઓં રાજરાજાર્ચિતાયૈ નમઃ |
ઓં રાજ્ઞૈ નમઃ |
ઓં રમ્યાયૈ નમઃ |
ઓં રાજીવલોચનાયૈ નમઃ |
ઓં રઞ્જન્યૈ નમઃ |
ઓં રમણ્યૈ નમઃ | 310
ઓં રસ્યાયૈ નમઃ |
ઓં રણત્કિઙ્કિણિમેખલાયૈ નમઃ |
ઓં રમાયૈ નમઃ |
ઓં રાકેન્દુવદનાયૈ નમઃ |
ઓં રતિરૂપાયૈ નમઃ |
ઓં રતિપ્રિયાયૈ નમઃ |
ઓં રક્ષાકર્યૈ નમઃ |
ઓં રાક્ષસઘ્ન્યૈ નમઃ |
ઓં રામાયૈ નમઃ |
ઓં રમણલમ્પટાયૈ નમઃ | 320
ઓં કામ્યાયૈ નમઃ |
ઓં કામકલારૂપાયૈ નમઃ |
ઓં કદમ્બકુસુમપ્રિયાયૈ નમઃ |
ઓં કલ્યાણ્યૈ નમઃ |
ઓં ઓં જગતીકન્દાયૈ નમઃ |
ઓં કરુણારસસાગરાયૈ નમઃ |
ઓં કલાવત્યૈ નમઃ |
ઓં કલાલાપાયૈ નમઃ |
ઓં કાન્તાયૈ નમઃ |
ઓં કાદમ્બરીપ્રિયાયૈ નમઃ | 330
ઓં વરદાયૈ નમઃ |
ઓં વામનયનાયૈ નમઃ |
ઓં વારુણીમદવિહ્વલાયૈ નમઃ |
ઓં વિશ્વાધિકાયૈ નમઃ |
ઓં વેદવેદ્યાયૈ નમઃ |
ઓં વિન્ધ્યાચલનિવાસિન્યૈ નમઃ |
ઓં વિધાત્ર્યૈ નમઃ |
ઓં વેદજનન્યૈ નમઃ |
ઓં વિષ્ણુમાયાયૈ નમઃ |
ઓં વિલાસિન્યૈ નમઃ | 340
ઓં ક્ષેત્રસ્વરૂપાયૈ નમઃ |
ઓં ક્ષેત્રેશ્યૈ નમઃ |
ઓં ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞપાલિન્યૈ નમઃ |
ઓં ક્ષયવૃદ્ધિવિનિર્મુક્તાયૈ નમઃ |
ઓં ક્ષેત્રપાલસમર્ચિતાયૈ નમઃ |
ઓં વિજયાયૈ નમઃ |
ઓં ઓં વિમલાયૈ નમઃ |
ઓં વન્દ્યાયૈ નમઃ |
ઓં વન્દારુજનવત્સલાયૈ નમઃ |
ઓં વાગ્વાદિન્યૈ નમઃ | 350
ઓં વામકેશ્યૈ નમઃ |
ઓં વહ્નિમણ્ડલવાસિન્યૈ નમઃ |
ઓં ભક્તિમત્કલ્પલતિકાયૈ નમઃ |
ઓં પશુપાશવિમોચિન્યૈ નમઃ |
ઓં સંહૃતાશેષપાષણ્ડાયૈ નમઃ |
ઓં સદાચારપ્રવર્તિકાયૈ નમઃ |
ઓં તાપત્રયાગ્નિસન્તપ્તસમાહ્લાદનચન્દ્રિકાયૈ નમઃ |
ઓં તરુણ્યૈ નમઃ |
ઓં તાપસારાધ્યાયૈ નમઃ |
ઓં તનુમધ્યાયૈ નમઃ | 360
ઓં તમોપહાયૈ નમઃ |
ઓં ચિત્યૈ નમઃ |
ઓં તત્પદલક્ષ્યાર્થાયૈ નમઃ |
ઓં ચિદેકરસરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં સ્વાત્માનન્દલવીભૂત-બ્રહ્માદ્યાનન્દસન્તત્યૈ નમઃ |
ઓં પરાયૈ નમઃ |
ઓં ઓં પ્રત્યક ચિતીરૂપાયૈ નમઃ |
ઓં પશ્યન્ત્યૈ નમઃ |
ઓં પરદેવતાયૈ નમઃ |
ઓં મધ્યમાયૈ નમઃ | 370
ઓં વૈખરીરૂપાયૈ નમઃ |
ઓં ભક્તમાનસહંસિકાયૈ નમઃ |
ઓં કામેશ્વરપ્રાણનાડ્યૈ નમઃ |
ઓં કૃતજ્ઞાયૈ નમઃ |
ઓં કામપૂજિતાયૈ નમઃ |
ઓં શ્રૃંગારરસસમ્પૂર્ણાયૈ નમઃ |
ઓં જયાયૈ નમઃ |
ઓં જાલન્ધરસ્થિતાયૈ નમઃ |
ઓં ઓડ્યાણપીઠનિલયાયૈ નમઃ |
ઓં બિન્દુમણ્ડલવાસિન્યૈ નમઃ | 380
ઓં રહોયાગક્રમારાધ્યાયૈ નમઃ |
ઓં રહસ્તર્પણતર્પિતાયૈ નમઃ |
ઓં સદ્યઃ પ્રસાદિન્યૈ નમઃ |
ઓં વિશ્વસાક્ષિણ્યૈ નમઃ |
ઓં સાક્ષિવર્જિતાયૈ નમઃ |
ઓં ષડંગદેવતાયુક્તાયૈ નમઃ |
ઓં ષાડ્ગુણ્યપરિપૂરિતાયૈ નમઃ |
ઓં નિત્યક્લિન્નાયૈ નમઃ |
ઓં ઓં નિરુપમાયૈ નમઃ |
ઓં નિર્વાણસુખદાયિન્યૈ નમઃ | 390
ઓં નિત્યાષોડશિકારૂપાયૈ નમઃ |
ઓં શ્રીકણ્ઠાર્ધશરીરિણ્યૈ નમઃ |
ઓં પ્રભાવત્યૈ નમઃ |
ઓં પ્રભારૂપાયૈ નમઃ |
ઓં પ્રસિદ્ધાયૈ નમઃ |
ઓં પરમેશ્વર્યૈ નમઃ |
ઓં મૂલપ્રકૃત્યૈ નમઃ |
ઓં અવ્યક્તાયૈ નમઃ |
ઓં વ્ક્તાવ્યક્તસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં વ્યાપિન્યૈ નમઃ | 400
ઓં વિવિધાકારાયૈ નમઃ |
ઓં વિદ્યાવિદ્યાસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં મહાકામેશનયનકુમુદાહ્લાદકૌમુદ્યૈ નમઃ |
ઓં ભક્તાહાર્દતમોભેદભાનુમદ્ભાનુસંતત્યૈ નમઃ |
ઓં શિવદૂત્યૈ નમઃ |
ઓં શિવારાધ્યાયૈ નમઃ |
ઓં શિવમૂર્ત્યૈ નમઃ |
ઓં શિવંકર્યૈ નમઃ |
ઓં ઓં શિવપ્રિયાયૈ નમઃ |
ઓં શિવપરાયૈ નમઃ | 410
ઓં શિષ્ટેષ્ટાયૈ નમઃ |
ઓં શિષ્ટપૂજિતાયૈ નમઃ |
ઓં અપ્રમેયાયૈ નમઃ |
ઓં સ્વપ્રકાશાયૈ નમઃ |
ઓં મનોવાચામગોચરાયૈ નમઃ |
ઓં ચિચ્છક્ત્યૈ નમઃ |
ઓં ચેતનારૂપાયૈ નમઃ |
ઓં જડશક્ત્યૈ નમઃ |
ઓં જડાત્મિકાયૈ નમઃ |
ઓં ગાયત્ર્યૈ નમઃ | 420
ઓં વ્યાહૃત્યૈ નમઃ |
ઓં સંધ્યાયૈ નમઃ |
ઓં દ્વિજવૃન્દનિષેવિતાયૈ નમઃ |
ઓં તત્ત્વાસનાયૈ નમઃ |
ઓં તસ્મૈ નમઃ |
ઓં તુભ્યં નમઃ |
ઓં અય્યૈ નમઃ |
ઓં પઞ્ચકોશાન્તરસ્થિતાયૈ નમઃ |
ઓં નિઃસીમમહિમ્ને નમઃ |
ઓં નિત્યયૌવનાયૈ નમઃ | 430
ઓં ઓં મદશાલિન્યૈ નમઃ |
ઓં મદઘૂર્ણિતરક્તાક્ષ્યૈ નમઃ |
ઓં મદપાટલગણ્ડભુવે નમઃ |
ઓં ચન્દનદ્રવદિગ્ધાઙ્ગ્યૈ નમઃ |
ઓં ચામ્પેયકુસુમપ્રિયાયૈ નમઃ |
ઓં કુશલાયૈ નમઃ |
ઓં કોમલાકારાયૈ નમઃ |
ઓં કુરુકુલ્લાયૈ નમઃ |
ઓં કુલેશ્વર્યૈ નમઃ |
ઓં કુલકુણ્ડાલયાયૈ નમઃ | 440
ઓં કૌલમાર્ગતત્પરસેવિતાયૈ નમઃ |
ઓં કુમારગણનાથામ્બાયૈ નમઃ |
ઓં તુષ્ટ્યૈ નમઃ |
ઓં પુષ્ટ્યૈ નમઃ |
ઓં મત્યૈ નમઃ |
ઓં ધૃત્યૈ નમઃ |
ઓં શાન્ત્યૈ નમઃ |
ઓં સ્વસ્તિમત્યૈ નમઃ |
ઓં કાન્ત્યૈ નમઃ |
ઓં નન્દિન્યૈ નમઃ | 450
ઓં વિઘ્નનાશિન્યૈ નમઃ |
ઓં તેજોવત્યૈ નમઃ |
ઓં ઓં ત્રિનયનાયૈ નમઃ |
ઓં લોલાક્ષીકામરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં માલિન્યૈ નમઃ |
ઓં હંસિન્યૈ નમઃ |
ઓં માત્રે નમઃ |
ઓં મલયાચલવાસિન્યૈ નમઃ |
ઓં સુમુખ્યૈ નમઃ |
ઓં નલિન્યૈ નમઃ | 460
ઓં સુભ્રુવે નમઃ |
ઓં શોભનાયૈ નમઃ |
ઓં સુરનાયિકાયૈ નમઃ |
ઓં કાલકણ્ઠ્યૈ નમઃ |
ઓં કાન્તિમત્યૈ નમઃ |
ઓં ક્ષોભિણ્યૈ નમઃ |
ઓં સૂક્ષ્મરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં વજ્રેશ્વર્યૈ નમઃ |
ઓં વામદેવ્યૈ નમઃ |
ઓં વયો‌உવસ્થાવિવર્જિતાયૈ નમઃ | 470
ઓં સિદ્ધેશ્વર્યૈ નમઃ |
ઓં સિદ્ધવિદ્યાયૈ નમઃ |
ઓં સિદ્ધમાત્રે નમઃ |
ઓં યશસ્વિન્યૈ નમઃ |
ઓં ઓં વિશુદ્ધિચક્રનિલયાયૈ નમઃ |
ઓં આરક્તવર્ણાયૈ નમઃ |
ઓં ત્રિલોચનાયૈ નમઃ |
ઓં ખટ્વાઙ્ગાદિપ્રહરણાયૈ નમઃ |
ઓં વદનૈકસમન્વિતાયૈ નમઃ |
ઓં પાયસાન્નપ્રિયાયૈ નમઃ | 480
ઓં ત્વક્સ્થાયૈ નમઃ |
ઓં પશુલોકભયંકર્યૈ નમઃ |
ઓં અમૃતાદિમહાશક્તિસંવૃતાયૈ નમઃ |
ઓં ડાકિનીશ્વર્યૈ નમઃ |
ઓં અનાહતાબ્જનિલયાયૈ નમઃ |
ઓં શ્યામાભાયૈ નમઃ |
ઓં વદનદ્વયાયૈ નમઃ |
ઓં દંષ્ટ્રોજ્વલાયૈ નમઃ |
ઓં અક્ષમાલાદિધરાયૈ નમઃ |
ઓં રુધિરસંસ્થિતાયૈ નમઃ | 490
ઓં કાલરાત્ર્યાદિશક્ત્યૌઘવૃતાયૈ નમઃ |
ઓં સ્નિગ્ધૌદનપ્રિયાયૈ નમઃ |
ઓં મહાવીરેન્દ્રવરદાયૈ નમઃ |
ઓં રાકિણ્યમ્બાસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં મણિપૂરાબ્જનિલયાયૈ નમઃ |
ઓં ઓં વદનત્રયસંયુતાયૈ નમઃ |
ઓં વજ્રાધિકાયુધોપેતાયૈ નમઃ |
ઓં ડામર્યાદિભિરાવૃતાયૈ નમઃ |
ઓં રક્તવર્ણાયૈ નમઃ |
ઓં માંસનિષ્ઠાયૈ નમઃ | 500
501. ગુડાન્નપ્રીતમાનસાયૈ નમઃ |
ઓં સમસ્તભક્તસુખદાયૈ નમઃ |
ઓં લાકિન્યમ્બાસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં સ્વાધિષ્ટાનામ્બુજગતાયૈ નમઃ |
ઓં ચતુર્વક્ત્રમનોહરાયૈ નમઃ |
ઓં શૂલાદ્યાયુધસમ્પન્નાયૈ નમઃ |
ઓં પીતવર્ણાયૈ નમઃ |
ઓં અતિગર્વિતાયૈ નમઃ |
ઓં મેદોનિષ્ઠાયૈ નમઃ |
ઓં મધુપ્રીતાયૈ નમઃ | 510
ઓં બન્દિન્યાદિસમન્વિતાયૈ નમઃ |
ઓં દધ્યન્નાસક્તહૃદયાયૈ નમઃ |
ઓં કાકિનીરૂપધારિણ્યૈ નમઃ |
ઓં મૂલાધારામ્બુજારૂઢાયૈ નમઃ |
ઓં પંચવક્ત્રાયૈ નમઃ |
ઓં અસ્થિસંસ્થિતાયૈ નમઃ |
ઓં અંકુશાદિપ્રહરણાયૈ નમઃ |
ઓં ઓં વરદાદિ નિષેવિતાયૈ નમઃ |
ઓં મુદ્ગૌદનાસક્તચિત્તાયૈ નમઃ |
ઓં સાકિન્યમ્બાસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ | 520
ઓં આજ્ઞાચક્રાબ્જનિલાયૈ નમઃ |
ઓં શુક્લવર્ણાયૈ નમઃ |
ઓં ષડાનનાયૈ નમઃ |
ઓં મજ્જાસંસ્થાયૈ નમઃ |
ઓં હંસવતીમુખ્યશક્તિસમન્વિતાયૈ નમઃ |
ઓં હરિદ્રાન્નૈકરસિકાયૈ નમઃ |
ઓં હાકિનીરૂપધારિણ્યૈ નમઃ |
ઓં સહસ્રદલપદ્મસ્થાયૈ નમઃ |
ઓં સર્વવર્ણોપશોભિતાયૈ નમઃ |
ઓં સર્વાયુધધરાયૈ નમઃ | 530
ઓં શુક્લસંસ્થિતાયૈ નમઃ |
ઓં સર્વતોમુખ્યૈ નમઃ |
ઓં સર્વૌદનપ્રીતચિત્તાયૈ નમઃ |
ઓં યાકિન્યમ્બાસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં સ્વાહાયૈ નમઃ |
ઓં સ્વધાયૈ નમઃ |
ઓં અમત્યૈ નમઃ |
ઓં મેધાયૈ નમઃ |
ઓં ઓં શ્રુત્યૈ નમઃ |
ઓં સ્મૃત્યૈ નમઃ | 540
ઓં અનુત્તમાયૈ નમઃ |
ઓં પુણ્યકીર્ત્યૈ નમઃ |
ઓં પુણ્યલભ્યાયૈ નમઃ |
ઓં પુણ્યશ્રવણકીર્તનાયૈ નમઃ |
ઓં પુલોમજાર્ચિતાયૈ નમઃ |
ઓં બન્ધમોચન્યૈ નમઃ |
ઓં બર્બરાલકાયૈ નમઃ |
ઓં વિમર્શરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં વિદ્યાયૈ નમઃ |
ઓં વિયદાદિજગત્પ્રસુવે નમઃ | 550
ઓં સર્વ વ્યાધિપ્રશમન્યૈ નમઃ |
ઓં સર્વ મૃત્યુનિવારિણ્યૈ નમઃ |
ઓં અગ્રગણ્યાયૈ નમઃ |
ઓં અચિન્ત્યરૂપાયૈ નમઃ |
ઓં કલિકલ્મષનાશિન્યૈ નમઃ |
ઓં કાત્યાયન્યૈ નમઃ |
ઓં કાલહન્ત્ર્યૈ નમઃ |
ઓં કમલાક્ષનિષેવિતાયૈ નમઃ |
ઓં તામ્બૂલપૂરિતમુખ્યૈ નમઃ |
ઓં દાડિમીકુસુમપ્રભાયૈ નમઃ | 560
ઓં ઓં મૃગાક્ષ્યૈ નમઃ |
ઓં મોહિન્યૈ નમઃ |
ઓં મુખ્યાયૈ નમઃ |
ઓં મૃડાન્યૈ નમઃ |
ઓં મિત્રરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં નિત્યતૃપ્તાયૈ નમઃ |
ઓં ભક્તનિધયે નમઃ |
ઓં નિયન્ત્ર્યૈ નમઃ |
ઓં નિખિલેશ્વર્યૈ નમઃ |
ઓં મૈત્ર્યાદિવાસનાલભ્યાયૈ નમઃ | 570
ઓં મહાપ્રલયસાક્ષિણ્યૈ નમઃ |
ઓં પરાશક્ત્યૈ નમઃ |
ઓં પરાનિષ્ઠાયૈ નમઃ |
ઓં પ્રજ્ઞાનઘનરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં માધ્વીપાનાલસાયૈ નમઃ |
ઓં મત્તાયૈ નમઃ |
ઓં માતૃકાવર્ણ રૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં મહાકૈલાસનિલયાયૈ નમઃ |
ઓં મૃણાલમૃદુદોર્લતાયૈ નમઃ |
ઓં મહનીયાયૈ નમઃ | 580
ઓં દયામૂર્ત્યૈ નમઃ |
ઓં મહાસામ્રાજ્યશાલિન્યૈ નમઃ |
ઓં ઓં આત્મવિદ્યાયૈ નમઃ |
ઓં મહાવિદ્યાયૈ નમઃ |
ઓં શ્રીવિદ્યાયૈ નમઃ |
ઓં કામસેવિતાયૈ નમઃ |
ઓં શ્રીષોડશાક્ષરીવિદ્યાયૈ નમઃ |
ઓં ત્રિકૂટાયૈ નમઃ |
ઓં કામકોટિકાયૈ નમઃ |
ઓં કટાક્ષકિંકરીભૂતકમલાકોટિસેવિતાયૈ નમઃ | 590
ઓં શિરઃસ્થિતાયૈ નમઃ |
ઓં ચન્દ્રનિભાયૈ નમઃ |
ઓં ભાલસ્થાયૈ‌ઐ નમઃ |
ઓં ઇન્દ્રધનુઃપ્રભાયૈ નમઃ |
ઓં હૃદયસ્થાયૈ નમઃ |
ઓં રવિપ્રખ્યાયૈ નમઃ |
ઓં ત્રિકોણાન્તરદીપિકાયૈ નમઃ |
ઓં દાક્ષાયણ્યૈ નમઃ |
ઓં દૈત્યહન્ત્ર્યૈ નમઃ |
ઓં દક્ષયજ્ઞવિનાશિન્યૈ નમઃ | 600
ઓં દરાન્દોલિતદીર્ઘાક્ષ્યૈ નમઃ |
ઓં દરહાસોજ્જ્વલન્મુખ્યૈ નમઃ |
ઓં ગુરૂમૂર્ત્યૈ નમઃ |
ઓં ઓં ગુણનિધયે નમઃ |
ઓં ગોમાત્રે નમઃ |
ઓં ગુહજન્મભુવે નમઃ |
ઓં દેવેશ્યૈ નમઃ |
ઓં દણ્ડનીતિસ્થાયૈ નમઃ |
ઓં દહરાકાશરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં પ્રતિપન્મુખ્યરાકાન્તતિથિમણ્ડલપૂજિતાયૈ નમઃ | 610
ઓં કલાત્મિકાયૈ નમઃ |
ઓં કલાનાથાયૈ નમઃ |
ઓં કાવ્યાલાપવિમોદિન્યૈ નમઃ |
ઓં સચામરરમાવાણીસવ્યદક્ષિણસેવિતાયૈ નમઃ |
ઓં આદિશક્તયૈ નમઃ |
ઓં અમેયાયૈ નમઃ |
ઓં આત્મને નમઃ |
ઓં પરમાયૈ નમઃ |
ઓં પાવનાકૃતયે નમઃ |
ઓં અનેકકોટિબ્રહ્માણ્ડજનન્યૈ નમઃ | 620
ઓં દિવ્યવિગ્રહાયૈ નમઃ |
ઓં ક્લીંકાર્યૈ નમઃ |
ઓં કેવલાયૈ નમઃ |
ઓં ઓં ગુહ્યાયૈ નમઃ |
ઓં કૈવલ્યપદદાયિન્યૈ નમઃ |
ઓં ત્રિપુરાયૈ નમઃ |
ઓં ત્રિજગદ્વન્દ્યાયૈ નમઃ |
ઓં ત્રિમૂર્ત્યૈ નમઃ |
ઓં ત્રિદશેશ્વર્યૈ નમઃ |
ઓં ત્ર્યક્ષર્યૈ નમઃ | 630
ઓં દિવ્યગન્ધાઢ્યાયૈ નમઃ |
ઓં સિન્દૂરતિલકાઞ્ચિતાયૈ નમઃ |
ઓં ઉમાયૈ નમઃ |
ઓં શૈલેન્દ્રતનયાયૈ નમઃ |
ઓં ગૌર્યૈ નમઃ |
ઓં ગન્ધર્વસેવિતાયૈ નમઃ |
ઓં વિશ્વગર્ભાયૈ નમઃ |
ઓં સ્વર્ણગર્ભાયૈ નમઃ |
ઓં અવરદાયૈ નમઃ |
ઓં વાગધીશ્વર્યૈ નમઃ | 640
ઓં ધ્યાનગમ્યાયૈ નમઃ |
ઓં અપરિચ્છેદ્યાયૈ નમઃ |
ઓં જ્ઞાનદાયૈ નમઃ |
ઓં જ્ઞાનવિગ્રહાયૈ નમઃ |
ઓં સર્વવેદાન્તસંવેદ્યાયૈ નમઃ |
ઓં ઓં સત્યાનન્દસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં લોપામુદ્રાર્ચિતાયૈ નમઃ |
ઓં લીલાક્લૃપ્તબ્રહ્માણ્ડમણ્ડલાયૈ નમઃ |
ઓં અદૃશ્યાયૈ નમઃ |
ઓં દૃશ્યરહિતાયૈ નમઃ | 650
ઓં વિજ્ઞાત્ર્યૈ નમઃ |
ઓં વેદ્યવર્જિતાયૈ નમઃ |
ઓં યોગિન્યૈ નમઃ |
ઓં યોગદાયૈ નમઃ |
ઓં યોગ્યાયૈ નમઃ |
ઓં યોગાનન્દાયૈ નમઃ |
ઓં યુગન્ધરાયૈ નમઃ |
ઓં ઇચ્છાશક્તિજ્ઞાનશક્તિક્રિયાશક્તિસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં સર્વાધારાયૈ નમઃ |
ઓં સુપ્રતિષ્ઠાયૈ નમઃ | 660
ઓં સદસદ્રૂપધારિણ્યૈ નમઃ |
ઓં અષ્ટમૂર્ત્યૈ નમઃ |
ઓં અજાજૈત્ર્યૈ નમઃ |
ઓં લોકયાત્રાવિધાયિન્યૈ નમઃ |
ઓં એકાકિન્યૈ નમઃ |
ઓં ઓં ભૂમરૂપાયૈ નમઃ |
ઓં નિદ્વૈતાયૈ નમઃ |
ઓં દ્વૈતવર્જિતાયૈ નમઃ |
ઓં અન્નદાયૈ નમઃ |
ઓં વસુદાયૈ નમઃ | 670
ઓં વૃદ્ધાયૈ નમઃ |
ઓં બ્રહ્માત્મૈક્યસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં બૃહત્યૈ નમઃ |
ઓં બ્રાહ્મણ્યૈ નમઃ |
ઓં બ્રાહ્મયૈ નમઃ |
ઓં બ્રહ્માનન્દાયૈ નમઃ |
ઓં બલિપ્રિયાયૈ નમઃ |
ઓં ભાષારૂપાયૈ નમઃ |
ઓં બૃહત્સેનાયૈ નમઃ |
ઓં ભાવાભાવવિર્જિતાયૈ નમઃ | 680
ઓં સુખારાધ્યાયૈ નમઃ |
ઓં શુભકર્યૈ નમઃ |
ઓં શોભનાસુલભાગત્યૈ નમઃ |
ઓં રાજરાજેશ્વર્યૈ નમઃ |
ઓં રાજ્યદાયિન્યૈ નમઃ |
ઓં રાજ્યવલ્લભાયૈ નમઃ |
ઓં રાજત્કૃપાયૈ નમઃ |
ઓં ઓં રાજપીઠનિવેશિતનિજાશ્રિતાયૈ નમઃ |
ઓં રાજ્યલક્ષ્મ્યૈ નમઃ |
ઓં કોશનાથાયૈ નમઃ | 690
ઓં ચતુરંગબલેશ્વર્યૈ નમઃ |
ઓં સામ્રાજ્યદાયિન્યૈ નમઃ |
ઓં સત્યસન્ધાયૈ નમઃ |
ઓં સાગરમેખલાયૈ નમઃ |
ઓં દીક્ષિતાયૈ નમઃ |
ઓં દૈત્યશમન્યૈ નમઃ |
ઓં સર્વલોકવંશકર્યૈ નમઃ |
ઓં સર્વાર્થદાત્ર્યૈ નમઃ |
ઓં સાવિત્ર્યૈ નમઃ |
ઓં સચ્ચિદાનન્દરૂપિણ્યૈ નમઃ | 700
ઓં દેશકાલાપરિચ્છિન્નાયૈ નમઃ |
ઓં સર્વગાયૈ નમઃ |
ઓં સર્વમોહિન્યૈ નમઃ |
ઓં સરસ્વત્યૈ નમઃ |
ઓં શાસ્ત્રમય્યૈ નમઃ |
ઓં ગુહામ્બાયૈ નમઃ |
ઓં ગુહ્યરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં સર્વોપાધિવિનિર્મુક્તાયૈ નમઃ |
ઓં ઓં સદાશિવપતિવ્રતાયૈ નમઃ |
ઓં સમ્પ્રદાયેશ્વર્યૈ નમઃ | 710
ઓં સાધુને નમઃ |
ઓં યૈ નમઃ |
ઓં ગુરૂમણ્ડલરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં કુલોત્તીર્ણાયૈ નમઃ |
ઓં ભગારાધ્યાયૈ નમઃ |
ઓં માયાયૈ નમઃ |
ઓં મધુમત્યૈ નમઃ |
ઓં મહ્યૈ નમઃ |
ઓં ગણામ્બાયૈ નમઃ |
ઓં ગુહ્યકારાધ્યાયૈ નમઃ | 720
ઓં કોમલાઙ્ગ્યૈ નમઃ |
ઓં ગુરુપ્રિયાયૈ નમઃ |
ઓં સ્વતન્ત્રાયૈ નમઃ |
ઓં સર્વતન્ત્રેશ્યૈ નમઃ |
ઓં દક્ષિણામૂર્તિરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં સનકાદિસમારાધ્યાયૈ નમઃ |
ઓં શિવજ્ઞાનપ્રદાયિન્યૈ નમઃ |
ઓં ચિત્કલાયૈ નમઃ |
ઓં આનન્દકલિકાયૈ નમઃ |
ઓં પ્રેમરૂપાયૈ નમઃ | 730
ઓં ઓં પ્રિયંકર્યૈ નમઃ |
ઓં નામપારાયણપ્રીતાયૈ નમઃ |
ઓં નન્દિવિદ્યાયૈ નમઃ |
ઓં નટેશ્વર્યૈ નમઃ |
ઓં મિથ્યાજગદધિષ્ઠાનાયૈ નમઃ |
ઓં મુક્તિદાયૈ નમઃ |
ઓં મુક્તિરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં લાસ્યપ્રિયાયૈ નમઃ |
ઓં લયકર્યૈ નમઃ |
ઓં લજ્જાયૈ નમઃ | 740
ઓં રમ્ભાદિવન્દિતાયૈ નમઃ |
ઓં ભવદાવસુધાવૃષ્ટ્યૈ નમઃ |
ઓં પાપારણ્યદવાનલાયૈ નમઃ |
ઓં દૌર્ભાગ્યતૂલવાતૂલાયૈ નમઃ |
ઓં જરાધ્વાન્તરવિપ્રભાયૈ નમઃ |
ઓં ભાગ્યાબ્ધિચન્દ્રિકાયૈ નમઃ |
ઓં ભક્તચિત્તકેકિઘનાઘનાયૈ નમઃ |
ઓં રોગપર્વતદમ્ભોલયે નમઃ |
ઓં મૃત્યુદારુકુઠારિકાયૈ નમઃ |
ઓં મહેશ્વર્યૈ નમઃ | 750
ઓં મહાકાલ્યૈ નમઃ |
ઓં મહાગ્રાસાયૈ નમઃ |
ઓં મહાશનાયૈ નમઃ |
ઓં અપર્ણાયૈ નમઃ |
ઓં ઓં ચણ્ડિકાયૈ નમઃ |
ઓં ચણ્ડમુણ્ડાસુરનિષૂદિન્યૈ નમઃ |
ઓં ક્ષરાક્ષરાત્મિકાયૈ નમઃ |
ઓં સર્વલોકેશ્યૈ નમઃ |
ઓં વિશ્વધારિણ્યૈ નમઃ |
ઓં ત્રિવર્ગદાત્ર્યૈ નમઃ | 760
ઓં સુભગાયૈ નમઃ |
ઓં ત્ર્યમ્બકાયૈ નમઃ |
ઓં ત્રિગુણાત્મિકાયૈ નમઃ |
ઓં સ્વર્ગાપવર્ગદાયૈ નમઃ |
ઓં શુદ્ધાયૈ નમઃ |
ઓં જપાપુષ્પનિભાકૃતયે નમઃ |
ઓં ઓજોવત્યૈ નમઃ |
ઓં દ્યુતિધરાયૈ નમઃ |
ઓં યજ્ઞરૂપાયૈ નમઃ |
ઓં પ્રિયવ્રતાયૈ નમઃ | 770
ઓં દુરારાધ્યાયૈ નમઃ |
ઓં દુરાધર્ષાયૈ નમઃ |
ઓં પાટલીકુસુમપ્રિયાયૈ નમઃ |
ઓં મહત્યૈ નમઃ |
ઓં મેરુનિલયાયૈ નમઃ |
ઓં મન્દારકુસુમપ્રિયાયૈ નમઃ |
ઓં ઓં વીરારાધ્યાયૈ નમઃ |
ઓં વિરાડ્રૂપાયૈ નમઃ |
ઓં વિરજસે નમઃ |
ઓં વિશ્વતોમુખ્યૈ નમઃ | 780
ઓં પ્રત્યગ્રૂપાયૈ નમઃ |
ઓં પરાકાશાયૈ નમઃ |
ઓં પ્રાણદાયૈ નમઃ |
ઓં પ્રાણરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં માર્તાણ્ડભૈરવારાધ્યાયૈ નમઃ |
ઓં મન્ત્રિણીન્યસ્તરાજ્યધુરે નમઃ |
ઓં ત્રિપુરેશ્યૈ નમઃ |
ઓં જયત્સેનાયૈ નમઃ |
ઓં નિસ્ત્રૈગુણ્યાયૈ નમઃ |
ઓં પરાપરાયૈ નમઃ | 790
ઓં સત્યજ્ઞાનાનન્દરૂપાયૈ નમઃ |
ઓં સામરસ્યપરાયણાયૈ નમઃ |
ઓં કપર્દિન્યૈ નમઃ |
ઓં કલામાલાયૈ નમઃ |
ઓં કામદુઘે નમઃ |
ઓં કામરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં કલાનિધયે નમઃ |
ઓં કાવ્યકલાયૈ નમઃ |
ઓં ઓં રસજ્ઞાયૈ નમઃ |
ઓં રસશેવધયે નમઃ | 800
ઓં પુષ્ટાયૈ નમઃ |
ઓં પુરાતનાયૈ નમઃ |
ઓં પૂજ્યાયૈ નમઃ |
ઓં પુષ્કરાયૈ નમઃ |
ઓં પુષ્કરેક્ષણાયૈ નમઃ |
ઓં પરસ્મૈ જ્યોતિષે નમઃ |
ઓં પરસ્મૈ ધામ્ને નમઃ |
ઓં પરમાણવે નમઃ |
ઓં પરાત્પરાયૈ નમઃ |
ઓં પાશહસ્તાયૈ નમઃ | 810
ઓં પાશહન્ત્ર્યૈ નમઃ |
ઓં પરમન્ત્રવિભેદિન્યૈ નમઃ |
ઓં મૂર્તાયૈ નમઃ |
ઓં અમૂર્તાયૈ નમઃ |
ઓં અનિત્યતૃપ્તાયૈ નમઃ |
ઓં મુનિમાનસહંસિકાયૈ નમઃ |
ઓં સત્યવ્રતાયૈ નમઃ |
ઓં સત્યરૂપાયૈ નમઃ |
ઓં સર્વાન્તર્યામિણ્યૈ નમઃ |
ઓં સત્યૈ નમઃ | 820
ઓં ઓં બ્રહ્માણ્યૈ નમઃ |
ઓં બ્રહ્મણે નમઃ |
ઓં જનન્યૈ નમઃ |
ઓં બહુરૂપાયૈ નમઃ |
ઓં બુધાર્ચિતાયૈ નમઃ |
ઓં પ્રસવિત્ર્યૈ નમઃ |
ઓં પ્રચણ્ડાયૈ નમઃ |
ઓં આજ્ઞાયૈ નમઃ |
ઓં પ્રતિષ્ઠાયૈ નમઃ |
ઓં પ્રકટાકૃતયે નમઃ | 830
ઓં પ્રાણેશ્વર્યૈ નમઃ |
ઓં પ્રાણદાત્ર્યૈ નમઃ |
ઓં પઞ્ચાશત્પીઠરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં વિશ્રૃઙ્ખલાયૈ નમઃ |
ઓં વિવિક્તસ્થાયૈ નમઃ |
ઓં વીરમાત્રે નમઃ |
ઓં વિયત્પ્રસુવે નમઃ |
ઓં મુકુન્દાયૈ નમઃ |
ઓં મુક્તિનિલયાયૈ નમઃ |
ઓં મૂલવિગ્રહરૂપિણ્યૈ નમઃ | 840
ઓં ભાવજ્ઞાયૈ નમઃ |
ઓં ભવરોગધ્ન્યૈ નમઃ |
ઓં ઓં ભવચક્રપ્રવર્તિન્યૈ નમઃ |
ઓં છન્દઃસારાયૈ નમઃ |
ઓં શાસ્ત્રસારાયૈ નમઃ |
ઓં મંત્રસારાયૈ નમઃ |
ઓં તલોદર્યૈ નમઃ |
ઓં ઉદારકીર્તયે નમઃ |
ઓં ઉદ્દામવૈભવાયૈ નમઃ |
ઓં વર્ણરૂપિણ્યૈ નમઃ | 850
ઓં જન્મમૃત્યુજરાતપ્તજન
વિશ્રાન્તિદાયિન્યૈ નમઃ |
ઓં સર્વોપનિષદુદ ઘુષ્ટાયૈ નમઃ |
ઓં શાન્ત્યતીતકલાત્મિકાયૈ નમઃ |
ઓં ગમ્ભીરાયૈ નમઃ |
ઓં ગગનાન્તઃસ્થાયૈ નમઃ |
ઓં ગર્વિતાયૈ નમઃ |
ઓં ગાનલોલુપાયૈ નમઃ |
ઓં કલ્પનારહિતાયૈ નમઃ |
ઓં કાષ્ઠાયૈ નમઃ |
ઓં અકાન્તાયૈ નમઃ | 860
ઓં કાન્તાર્ધવિગ્રહાયૈ નમઃ |
ઓં કાર્યકારણનિર્મુક્તાયૈ નમઃ |
ઓં કામકેલિતરઙ્ગિતાયૈ નમઃ |
ઓં કનત્કનકતાટંકાયૈ નમઃ |
ઓં લીલાવિગ્રહધારિણ્યૈ નમઃ |
ઓં અજાયૈ નમઃ |
ઓં ક્ષયવિનિર્મુક્તાયૈ નમઃ |
ઓં મુગ્ધાયૈ નમઃ |
ઓં ક્ષિપ્રપ્રસાદિન્યૈ નમઃ |
ઓં અન્તર્મુખસમારાધ્યાયૈ નમઃ | 870
ઓં બહિર્મુખસુદુર્લભાયૈ નમઃ |
ઓં ત્રય્યૈ નમઃ |
ઓં ત્રિવર્ગનિલયાયૈ નમઃ |
ઓં ત્રિસ્થાયૈ નમઃ |
ઓં ત્રિપુરમાલિન્યૈ નમઃ |
ઓં નિરામયાયૈ નમઃ |
ઓં નિરાલમ્બાયૈ નમઃ |
ઓં સ્વાત્મારામાયૈ નમઃ |
ઓં સુધાસૃત્યૈ નમઃ |
ઓં સંસારપઙ્કનિર્મગ્ન
સમુદ્ધરણપણ્ડિતાયૈ નમઃ | 880
ઓં યજ્ઞપ્રિયાયૈ નમઃ |
ઓં યજ્ઞકર્ત્ર્યૈ નમઃ |
ઓં યજમાનસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં ધર્માધારાયૈ નમઃ |
ઓં ઓં ધનાધ્યક્ષાયૈ નમઃ |
ઓં ધનધાન્યવિવર્ધિન્યૈ નમઃ |
ઓં વિપ્રપ્રિયાયૈ નમઃ |
ઓં વિપ્રરૂપાયૈ નમઃ |
ઓં વિશ્વભ્રમણકારિણ્યૈ નમઃ |
ઓં વિશ્વગ્રાસાયૈ નમઃ | 890
ઓં વિદ્રુમાભાયૈ નમઃ |
ઓં વૈષ્ણવ્યૈ નમઃ |
ઓં વિષ્ણુરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં અયોન્યૈ નમઃ વર અયોનયે
ઓં યોનિનિલયાયૈ નમઃ |
ઓં કૂટસ્થાયૈ નમઃ |
ઓં કુલરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં વીરગોષ્ઠીપ્રિયાયૈ નમઃ |
ઓં વીરાયૈ નમઃ |
ઓં નૈષ્કર્મ્યાયૈ નમઃ | 900
ઓં નાદરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં વિજ્ઞાનકલનાયૈ નમઃ |
ઓં કલ્યાયૈ નમઃ |
ઓં વિદગ્ધાયૈ નમઃ |
ઓં બૈન્દવાસનાયૈ નમઃ |
ઓં તત્વાધિકાયૈ નમઃ |
ઓં ઓં તત્વમય્યૈ નમઃ |
ઓં તત્વમર્થસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં સામગાનપ્રિયાયૈ નમઃ |
ઓં સૌમ્યાયૈ નમઃ | 910
ઓં સદાશિવકુટુમ્બિન્યૈ નમઃ |
ઓં સવ્યાપસવ્યમાર્ગસ્થાયૈ નમઃ |
ઓં સર્વાપદ્વિનિવારિણ્યૈ નમઃ |
ઓં સ્વસ્થાયૈ નમઃ |
ઓં સ્વભાવમધુરાયૈ નમઃ |
ઓં ધીરાયૈ નમઃ |
ઓં ધીરસમર્ચિતાયૈ નમઃ |
ઓં ચૈતન્યાર્ઘ્યસમારાધ્યાયૈ નમઃ |
ઓં ચૈતન્યકુસુમપ્રિયાયૈ નમઃ |
ઓં સદોદિતાયૈ નમઃ | 920
ઓં સદાતુષ્ઠાયૈ નમઃ |
ઓં તરુણાદિત્યપાટલાયૈ નમઃ |
ઓં દક્ષિણાદક્ષિણારાધ્યાયૈ નમઃ |
ઓં દરસ્મેરમુખામ્બુજાયૈ નમઃ |
ઓં કૌલિનીકેવલાયૈ નમઃ |
ઓં અનર્ધ્ય કૈવલ્યપદદાયિન્યૈ નમઃ |
ઓં સ્તોત્રપ્રિયાયૈ નમઃ |
ઓં સ્તુતિમત્યૈ નમઃ |
ઓં ઓં શ્રુતિસંસ્તુતવૈભવાયૈ નમઃ |
ઓં મનસ્વિન્યૈ નમઃ | 930
ઓં માનવત્યૈ નમઃ |
ઓં મહેશ્યૈ નમઃ |
ઓં મંગલાકૃત્યે નમઃ |
ઓં વિશ્વમાત્રે નમઃ |
ઓં જગદ્ધાત્ર્યૈ નમઃ |
ઓં વિશાલાક્ષ્યૈ નમઃ |
ઓં વિરાગિણ્યૈ નમઃ |
ઓં પ્રગલ્ભાયૈ નમઃ |
ઓં પરમોદારાયૈ નમઃ |
ઓં પરામોદાયૈ નમઃ | 940
ઓં મનોમય્યૈ નમઃ |
ઓં વ્યોમકેશ્યૈ નમઃ |
ઓં વિમાનસ્થાયૈ નમઃ |
ઓં વજ્રિણ્યૈ નમઃ |
ઓં વામકેશ્વર્યૈ નમઃ |
ઓં પઞ્ચયજ્ઞપ્રિયાયૈ નમઃ |
ઓં પઞ્ચપ્રેતમઞ્ચાધિશાયિન્યૈ નમઃ |
ઓં પઞ્ચમ્યૈ નમઃ |
ઓં પઞ્ચભૂતેશ્યૈ નમઃ |
ઓં પઞ્ચસઙ્ખ્યોપચારિણ્યૈ નમઃ | 950
ઓં ઓં શાશ્વત્યૈ નમઃ |
ઓં શાશ્વતૈશ્વર્યાયૈ નમઃ |
ઓં શર્મદાયૈ નમઃ |
ઓં શમ્ભુમોહિન્યૈ નમઃ |
ઓં ધરાયૈ નમઃ |
ઓં ધરસુતાયૈ નમઃ |
ઓં ધન્યાયૈ નમઃ |
ઓં ધર્મિણ્યૈ નમઃ |
ઓં ધર્મવર્ધિન્યૈ નમઃ |
ઓં લોકાતીતાયૈ નમઃ | 960
ઓં ગુણાતીતાયૈ નમઃ |
ઓં સર્વાતીતાયૈ નમઃ |
ઓં શામાત્મિકાયૈ નમઃ |
ઓં બન્ધૂકકુસુમપ્રખ્યાયૈ નમઃ |
ઓં બાલાયૈ નમઃ |
ઓં લીલાવિનોદિન્યૈ નમઃ |
ઓં સુમંગલ્યૈ નમઃ |
ઓં સુખકર્યૈ નમઃ |
ઓં સુવેષાઢ્યાયૈ નમઃ |
ઓં સુવાસિન્યૈ નમઃ | 970
ઓં સુવાસિન્યર્ચનપ્રીતાયૈ નમઃ |
ઓં આશોભનાયૈ નમઃ |
ઓં ઓં શુદ્ધમાનસાયૈ નમ
ઓં બિન્દુતર્પણસન્તુષ્ટાયૈ નમઃ |
ઓં પૂર્વજાયૈ નમઃ |
ઓં ત્રિપુરામ્બિકાયૈ નમઃ |
ઓં દશમુદ્રાસમારાધ્યાયૈ નમઃ |
ઓં ત્રિપુરાશ્રીવશઙ્કર્યૈ નમઃ |
ઓં જ્ઞાનમુદ્રાયૈ નમઃ |
ઓં જ્ઞાનગમ્યાયૈ નમઃ | 980
ઓં જ્ઞાનજ્ઞેયસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં યોનિમુદ્રાયૈ નમઃ |
ઓં ત્રિખણ્ડેશ્યૈ નમઃ |
ઓં ત્રિગુણાયૈ નમઃ |
ઓં અમ્બાયૈ નમઃ |
ઓં ત્રિકોણગાયૈ નમઃ |
ઓં અનઘાયૈ નમઃ |
ઓં અદ્ભુતચારિત્રાયૈ નમઃ |
ઓં વાઞ્છિતાર્થપ્રદાયિન્યૈ નમઃ |
ઓં અભ્યાસાતિશયજ્ઞાતાયૈ નમઃ | 990
ઓં ષડધ્વાતીતરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં અવ્યાજકરુણામૂર્તયે નમઃ |
ઓં અજ્ઞાનધ્વાન્તદીપિકાયૈ નમઃ |
ઓં આબાલગોપવિદિતાયૈ નમઃ |
ઓં ઓં સર્વાનુલ્લઙ્ઘ્યશાસનાયૈ નમઃ |
ઓં શ્રીચક્રરાજનિલયાયૈ નમઃ |
ઓં શ્રીમત્ત્રિપુરસુન્દર્યૈ નમઃ |
ઓં ઓં શ્રીશિવાયૈ નમઃ |
ઓં શિવશક્ત્યૈક્યરૂપિણ્યૈ નમઃ |
ઓં લલિતામ્બિકાયૈ નમઃ | 1000
||ઓં તત્સત બ્રહ્માર્પણમસ્તુ ||
||ઇતિ શ્રીલલિતસહસ્રનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણા ||

Sree Lalita Sahasra Namavali in Other Languages

Write Your Comment