Sree Kaala Hastiswara Satakam in Tamil

வாணீவல்லபதுர்லபம்பகு பவத்த்வாரம்புன ன்னில்சி னி
ர்வாணஶ்ரீம் ஜெறபட்டம் ஜூசின விசாரத்ரோஹமோ னித்ய க
ள்யாணக்ரீடலம் பாஸி துர்தஶலபா லை ராஜலோகாதம
ஶ்ரேணீத்வாரமு தூறம்ஜேஸி திபுடோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 2 ||

அம்தா மித்ய தலம்சி சூசின னரும் டட்லௌ டெறிம்கின் ஸதா
காம்த ல்புத்ருலு னர்தமுன் தனுவு னி க்கம்பம்சு மோஹார்ணவ
சிப்ராம்திம் ஜெம்தி ஜரிம்சு கானி பரமார்தம்பைன னீயம்தும் தாம்
ஜிம்தாகம்தயு ஜிம்த னில்பம்டுகதா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 3 ||

னீ னா ஸம்தொடம்பாடுமாட வினுமா னீசேத ஜீதம்பு னேம்
கானிம் பட்டக ஸம்ததம்பு மதி வேட்கம் கொல்து னம்தஸ்ஸப
த்னானீகம்புன கொப்பகிம்பகுமு னன்னாபாடீயே சாலும் தே
ஜீனொல்லம் கரி னொல்ல னொல்ல ஸிருலன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 4 ||

பவகேலீமதிராமதம்புன மஹா பாபாத்மும்டை வீடு ன
ன்னு விவேகிம்பம் டடம்சு னேனு னரகார்ணோராஶிபாலைனம் ப
ட்டவு; பாலும்டொகசோட னாடதமிதோட ன்னூதம் கூலம்கம் தம்
ட்ரி விசாரிம்பக யும்டுனா கடகடா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 5 ||

ஸ்வாமித்ரோஹமும் ஜேஸி யேனொகனி கொல்வம்போதினோ காக னே
னீமாட ன்வினனொல்லகும்டிதினொ னின்னே திக்குகாம் ஜூடனோ
யேமீ இட்டிவ்றுதாபராதினகு னன்னீ துஃகவாராஶிவீ
சீ மத்யம்புன மும்சி யும்பதகுனா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 6 ||

திவிஜக்ஷ்மா ருஹ தேனு ரத்ன கனபூதி ப்ரஸ்புரத்ரத்னஸா
னுவு னீ வில்லு னிதீஶ்வரும்டு ஸகும் டர்ணோராஶிகன்யாவிபும்
டுவிஶேஷார்சகும் டிம்க னீகென கனும்டும் கல்குனே னீவு சூ
சி விசாரிம்பவு லேமி னெவ்வம்டுடுபுன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 7 ||

னீதோ யுத்தமு சேய னோம்பம் கவிதா னிர்மாணஶக்தி ன்னினும்
ப்ரீதும்ஜேயகலேனு னீகொறகு தம்ட்ரிம்ஜம்பகாம்ஜால னா
சேதன் ரோகட னின்னுமொத்தவெறதும்ஜீகாகு னாபக்தி யே
ரீதின்னாகிம்க னின்னு ஜூடகலுகன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 8 ||

ஆலும்பிட்டலு தல்லிதம்ட்ருலு தனம்பம்சு ன்மஹாபம்தனம்
பேலா னாமெட கட்டினாடவிக னின்னேவேளம் ஜிம்திம்து னி
ர்மூலம்பைன மனம்புலோ னெகடு துர்மோஹாப்திலோம் க்ரும்கி யீ
ஶீலாமாலபு ஜிம்த னெட்லுடிபெதோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 9 ||

னிப்பை பாதகதூலஶைல மடசுன் னீனாமமுன் மானவுல்
தப்பன் தவ்வுல வின்ன னம்தக புஜாதர்போத்ததக்லேஶமுல்
தப்பும்தாருனு முக்து லௌது ரவி ஶாஸ்த்ரம்புல்மஹாபம்டிதுல்
செப்பம்கா தமகிம்க ஶம்க வலெனா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 10 ||

வீடெம்பப்பின யப்புடும் தம னுதுல் வின்னப்புடும்பொட்டலோம்
கூடுன்னப்புடு ஶ்ரீவிலாஸமுலு பைகொன்னப்புடும் காயகுல்
பாடம்க வினுனப்புடுன் ஜெலம்கு தம்பப்ராயவிஶ்ராணன
க்ரீடாஸக்துல னேமி செப்பவலெனோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 11 ||

னினு ஸேவிம்பக னாபதல் வொடமனீ னித்யோத்ஸவம் பப்பனீ
ஜனமாத்ரும்டனனீ மஹாத்மு டனனீ ஸம்ஸாரமோஹம்பு பை
கொனனீ ஜ்ஞானமு கல்கனீ க்ரஹகனுல் கும்திம்பனீ மேலுவ
ச்சின ரானீ யவி னாகு பூஷணமுலோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 12 ||

ஏ வேதம்பு படிம்செ லூத புஜம்கம் பேஶாஸ்த்ரமுல்ஸூசெ தா
னே வித்யாப்யஸனம்பொனர்செம் கரி செம்சேமம்த்ர மூஹிம்செ போ
தாவிர்பாவனிதானமுல் சதுவுலய்யா! காவு! மீபாதஸம்
ஸேவாஸக்தியெ காக ஜம்துததிகின் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 13 ||

காயல் காசெ வதூனகாக்ரமுலசே காயம்பு வக்ஷோஜமுல்
ராயன் ராபடெ றொம்மு மன்மத விஹாரக்லேஶவிப்ராம்திசே
ப்ராயம் பாயெனு பட்டகட்டெ தலசெப்பன் ரோத ஸம்ஸாரமேம்
ஜேயம்ஜால விரக்தும் ஜேயம்கதவே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 14 ||

னின்னேரூபமுகா பஜிம்து மதிலோ னீரூபு மோகாலொ ஸ்த்ரீ
சன்னோ கும்சமு மேகபெம்டிகயொ யீ ஸம்தேஹமுல்மான்பி னா
கன்னார ன்பவதீயமூர்தி ஸகுணா காரம்புகா ஜூபவே
சின்னீரேஜவிஹாரமத்தமதுபா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 15 ||

னினு னாவாம்கிலி காவுமம்டினொ மருன்னீலாகாப்ராம்திம் கும்
டென பொம்மம்டினொ யெம்கிலிச்சி தினு திம்டேம்கானி காதம்டினோ
னினு னெம்மிம்தக விஶ்வஸிம்சுஸுஜனானீகம்பு ரக்ஷிம்பம்ஜே
ஸின னாவின்னபமேல கைகொனவயா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 16 ||

றாலன் றுவ்வகம் ஜேதுலாடவு குமாரா! ரம்மு ரம்ம்ம்சுனேம்
ஜாலன் ஜம்பம்க னேத்ரமு ன்திவியம்காஶக்தும்டனேம் கானு னா
ஶீலம் பேமனி செப்பனுன்னதிம்க னீ சித்தம்பு னா பாக்யமோ
ஶ்ரீலக்ஷ்மீபதிஸேவிதாம்க்ரியுகளா! ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 17 ||

ராஜுல் மத்துலு வாரிஸேவ னரகப்ராயம்பு வாரிச்சுனம்
போஜாக்ஷீசதுரம்தயானதுரகீ பூஷாது லாத்மவ்யதா
பீஜம்புல் ததபேக்ஷ சாலு மரித்றுப்திம் பொம்திதின் ஜ்ஞானல
க்ஷ்மீஜாக்ரத்பரிணாம மிம்மு தயதோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 18 ||

னீரூபம்பு தலம்பம்காம் துதமொதல் னேகான னீவைனசோ
ராரா ரம்மனி யம்சும் ஜெப்பவு ப்றுதாரம்பம்பு லிம்கேடிகின்!
னீர ன்மும்புமு பால மும்பு மிம்க னின்னே னம்மினாம்டம் ஜுமீ
ஶ்ரீராமார்சித பாதபத்மயுகளா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 19 ||

னீகு ன்மாம்ஸமு வாம்சயேனி கறவா னீசேத லேடும்டம்காம்
ஜோகைனட்டி குடாரமும்ட னனல ஜ்யோதும்ட னீரும்டம்கா
பாகம் பொப்ப கடிம்சி சேதிபுனுகன் பக்ஷிம்பகாபோயசேம்
ஜேகொம் டெம்கிலிமாம்ஸமிட்லு தகுனா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 20 ||

ராஜை துஷ்க்றுதிம் ஜெம்தெம் ஜம்துரும்டு ராராஜை குபேரும்டு த்று
க்ராஜீவம்புனம் காம்செ துஃகமு குருக்ஷ்மாபாலும் டாமாடனே
யாஜிம் கூலெ ஸமஸ்தபம்துவுலதோ னா ராஜஶப்தம்பு சீ
சீ ஜன்மாம்தரமம்து னொல்லனுஜுமீ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 21 ||

ராஜர்தாதும்டைனசோ னெசட தர்மம்பும்டு னேரீதி னா
னாஜாதிக்ரிய லேர்படுன் ஸுகமு மான்யஶ்ரேணி கெட்லப்பு ரூ
பாஜீவாளிகி னேதி திக்கு த்றுதினீ பக்துல் பவத்பாதனீ
ரேஜம்புல் பஜியிம்து ரேதெறம்குனன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 22 ||

தரம்கல் பிப்பலபத்ரமுல் மெறம்கு டத்தம்புல் மருத்தீபமுல்
கரிகர்ணாம்தமு லெம்டமாவுல ததுல் கத்யோத்கீடப்ரபல்
ஸுரவீதீலிகிதாக்ஷரம்பு லஸுவுல் ஜ்யோத்ஸ்னாபஃபிம்டமுல்
ஸிருலம்தேல மதாம்துலௌதுரு ஜனுல் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 23 ||

னின்னுன்னம்மின ரீதி னம்ம னொருலன் னீகன்ன னாகென்னலே
ரன்னல்தம்முலு தல்லிதம்ட்ருலு குரும்தாபத்ஸஹாயும்து னா
யன்னா! யென்னடு னன்னு ஸம்ஸ்க்றுதிவிஷாதாம்போதி தாடிம்சி ய
ச்சின்னானம்தஸுகாப்திம் தேல்செதொ கதே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 24 ||

னீ பம்சம் படியும்டகாம் கலிகினன் பிக்ஷான்னமே சாலு ன்
க்ஷேபம் பப்பின ராஜகீடமுல னேஸேவிம்ப்ம்கானோப னா
ஶாபாஶம்புலம் ஜுட்டி த்ரிப்பகுமு ஸம்ஸாரார்தமை பம்டுகாம்
ஜேபட்டம் தய கல்கேனேனி மதிலோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 25 ||

னீ பேருன் பவதம்க்ரிதீர்தமு பவன்னிஷ்ட்யூத தாம்பூலமுன்
னீ பள்லெம்பு ப்ரஸாதமும் கொனிகதா னே பிட்டனைனாம்ட ன
ன்னீபாடிம் கருணிம்பு மோம்ப னிம்க னீனெவ்வாரிகிம் பிட்டகாம்
ஜேபட்டம் தகும் பட்டி மானம் தகதோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 26 ||

அம்மா யய்ய யடம்சு னெவ்வரினி னேனன்னன்ஶிவா! னின்னுனே
ஸும்மீ! னீ மதிம் தல்லிதம்ட்ருலனடம்சு ன்ஜூடம்காம்போகு னா
கிம்மைம் தல்லியும் தம்ட்ரியுன் குரும்டு னீவே காக ஸம்ஸாரபும்
ஜிம்மம்ஜீகம்டி கப்பின ன்கடவு னன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 27 ||

கொடுகுல் புட்ட ரடம்சு னேட்து ரவிவேகுல் ஜீவனப்ராம்துலை
கொடுகுல் புட்டரெ கௌரவேம்த்ருன கனேகுல் வாரிசே னேகதுல்
வடஸெம் புத்ருலு லேனி யா ஶுகுனகுன் பாடில்லெனே துர்கதுல்!
செடுனே மோக்ஷபதம் மபுத்ரகுனகுன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 28 ||

க்ரஹதோஷம்புலு துர்னிமித்தமுலு னீகள்யாணனாமம்பு ப்ர
த்யஹமும் பேர்கொனுத்தமோத்தமுல பாதம்பெட்டகானோபுனே?
தஹனும் கப்பம்கம்ஜாலுனே ஶலபஸம்தானம்பு னீ ஸேவம் ஜே
ஸி ஹதக்லேஸுலு காருகாக மனுஜுல் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 29 ||

அடுகம்மோனிக னன்யமார்கரதுலம்ப்ராணாவனோத்ஸாஹினை
யடுகம்போயின மோது னீது பதபத்மாராதகஶ்ரேணியு
ன்னெடகு ன்னின்னு பஜிம்பம்காம்கனியு னாகேலா பராபேக்ஷ கோ
ரெடி திம்கேமி பவத்ப்ரஸாதமெ தகுன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 30 ||

மதமாதம்கமு லம்தலம்புல ஹருல் மாணிக்யமு ல்பல்லகுல்
முதிதல் சித்ரதுகூலமு ல்பரிமளம்பு ல்மோக்ஷமீம்ஜாலுனே?
மதிலோ வீனி னபேக்ஷஸேஸி ன்றுபதாமத்வாரதேஶம்பும் கா
சி தினம்புல் வ்றுதபுத்துரஜ்ஞுலகடா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 31 ||

ரோஸீ ரோயது காமினீஜனுல தாருண்யோருஸௌக்யம்புலன்
பாஸீ பாயரு புத்ரமித்ரஜன ஸம்பத்ப்ராம்தி வாம்சாலதல்
கோஸீ கோயது னாமனம் பகட னீகும் ப்ரீதிகா ஸத் க்ரியல்
சேஸீ சேயது தீனி த்ருள்ளணபவே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 32 ||

என்னேள்ளும்து னேமி கம்து னிம்கனேனெவ்வாரி ரக்ஷிம்செதன்
னின்னே னிஷ்ட பஜிம்செத ன்னிருபமோன்னித்ரப்ரமோதம்பு னா
கென்னம்டப்பெடு ன்ம்தகாலமிம்க னேனிட்லுன்ன னேமய்யெடிம்?
ஜின்னம்புச்சக னன்னு னேலுகொலவே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 33 ||

சாவம் காலமு சேருவௌ டெறிம்கியும் ஜாலிம்பம்கா லேக ன
ன்னெவைத்யும்டு சிகித்ஸம் ப்ரோவம்கலம்டோ யேமம்து ரக்ஷிம்சுனோ
ஏ வேல்புல் க்றுபம்ஜூதுரோ யனுசு னின்னிம்தைனம் ஜிம்திம்பம்டா
ஜீவச்ச்ராத்தமும் ஜேஸிகொன்ன யதியுன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 34 ||

தினமும் ஜித்தமுலோ ஸுவர்ணமுகரீ தீரப்ரதேஶாம்ரகா
னனமத்யோபல வேதிகாக்ரமுன னானம்தம்புனம் பம்கஜா
னனனிஷ்த ன்னுனும் ஜூடம் கன்னனதிவோ ஸௌக்யம்பு லக்ஷ்மீவிலா
ஸினிமாயானடனல் ஸுகம்பு லகுனே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 35 ||

ஆலம்சு ன்மெடம் கட்டி தானிகி னவத்யஶ்ரேணிம் கல்பிம்சி த
த்பாலவ்ராதமு னிச்சிபுச்சுடனு ஸம்பம்தம்பு காவிம்சி யா
மாலர்மம்புன பாம்தவம் பனெடி ப்ரேமம் கொம்தறம் த்ரிப்பம்காம்
ஸீலன்ஸீல யமர்சின ட்லொஸம்கிதோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 36 ||

தனுவே னித்யமுகா னொனர்சு மதிலேதா சச்சி ஜன்மிம்பகும்
ட னுபாயம்பு கடிம்பு மாகதுல ரெம்ட ன்னேர்பு லேகுன்ன லே
தனி னாகிப்புட செப்பு சேயம்கல கார்யம்புன்ன ஸம்ஸேவம் ஜே
ஸி னினும் காம்செதம்காக காலமுனனோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 37 ||

பதுனால்கேலெ மஹாயுகம்பு லொக பூபாலும்டு; செல்லிம்செ ன
ய்யுதயாஸ்தாசலஸம்தி னாஜ்ஞ னொகம் டாயுஷ்மம்தும்டை வீரிய
ப்யுதயம் பெவ்வரு செப்பம்கா வினரொ யல்புல்மத்துலை யேல ச
ச்செதரோ ராஜுல மம்சு னக்கடகடா! ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 38 ||

ராஜன்னம்தனெ போவுனா க்றுபயு தர்மம்பாபிஜாத்யம்பு வி
த்யாஜாதக்ஷம ஸத்யபாஷணமு வித்வன்மித்ரஸம்ரக்ஷயுன்
ஸௌகன்யம்பு க்றுதம்பெறும்கடயு விஶ்வாஸம்பு காகுன்ன து
ர்பீஜஶ்ரேஷ்துலு காம் கதம்பு கலதே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 39 ||

முனு னீசே னபவர்கராஜ்யபதவீ மூர்தாபிஷேகம்பு காம்
சின புண்யாத்முலு னேனு னொக்கஸரிவோ சிம்திம்சி சூடம்க னெ
ட்லனினம் கீடபணீம்த்ரபோதமதவே தம்டோக்ரஹிம்ஸாவிசா
ரினி காம்காம் னினு கானம்காக மதிலோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 40 ||

பவமானாஶனபூஷணப்ரகரமுன் பத்ரேபசர்மம்பு னா-
டவிகத்வம்பும் ப்ரியம்புலை புகஹஶும்டாலாதவீசாருலன்
பவதுஃகம்புலம் பாபு டொப்பும் ஜெலம்திம்பாடிம்சி கைவல்யமி-
ச்சி வினோதிம்சுட கேமி காரணமயா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 41 ||

அமரஸ்த்ரீல ரமிம்சினம் ஜெடது மோஹம் பிம்தயுன் ப்ரஹ்மப-
ட்டமு ஸித்திம்சின னாஸ தீறது னிரூடக்ரோதமுன் ஸர்வலோ-
கமுல ன்ம்ரிம்கின மான திம்தும் கல ஸௌ-க்யம் பொல்ல னீஸேவம் ஜே-
ஸி மஹாபாதகவாரிராஶிம் கடதுன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 42 ||

சனுவாரிம் கனி யேத்சுவாரு ஜமும்டா ஸத்யம்புகா வத்து மே
மனுமானம்பிம்க லேது னம்மமனி தாராவேள னாரேவுனன்
முனும்கம்போவுசு பாஸ ஸேயுட ஸுமீ மும்மாடிகிம் ஜூடகாம்
ஜெனடு ல்கானரு தீனிபாவமிதிவோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 43 ||

பவதுஃகம்புலு ராஜகீடமுல னேப்ரார்திம்சினம் பாயுனே
பவதம்க்ரிஸ்துதிசேதம்காக விலஸத்பாலக்ஷுதாக்லேஶது
ஷ்டவிதுல்மானுனெ சூட மேம்கமெடசம்டம்தல்லி காருண்யத்ப
ஷ்திவிஶேஷம்புன னிச்சி சம்டம்பலெ னோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 44 ||

பவி புஷ்பம்பகு னக்னி மம்சகு னகூபாரம்பு பூமீஸ்தலம்
பவு ஶத்ரும் டதிமித்ரும்டௌ விஷமு திவ்யாஹாரமௌ னென்னம்கா
னவனீமம்டலிலோபலன் ஶிவ ஶிவே த்யாபாஷணோல்லாஸிகின்
ஶிவ னீ னாமமு ஸர்வவஶ்யகரமௌ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 45 ||

லேவோ கானலம் கம்தமூலபலமுல் லேவோ குஹல் தோயமுல்
லேவோ யேறுலம் பல்லவாஸ்தரணமுல் லேவோ ஸதா யாத்மலோ
லேவோ னீவு விரக்துல ன்மனுப ஜாலிம் பொம்தி பூபாலுரன்
ஸேவல் ஸேயம்கம் போது ரேலொகொ ஜனுல் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 46 ||

முனு னேம் புட்டின புட்டு லென்னி கலவோ மோஹம்புசே னம்தும்ஜே
ஸின கர்மம்புல ப்ரோவு லென்னி கலவோ சிம்திம்சினன் கான னீ
ஜனனம்பே யனி யுன்ன வாட னிதியே சாலிம்பவே னின்னும் கொ
ல்சின புண்யம்புனகும் க்றுபாரதும்டவை ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 47 ||

தனு வெம்தாக தரித்ரி னும்டு னனு னம்தாகன் மஹாரோகதீ
பனதுஃகாதுலம் பொம்தகும்ட னனுகம்பாத்றுஷ்டி வீக்ஷிம்சி யா
வெனுகன் னீபதபத்மமுல் தலம்சுசுன் விஶ்வப்ரபம்சம்பும் பா
ஸின சித்தம்புன னும்டம்ஜேயம்கதவே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 48 ||

மலபூயிஷ்ட மனோஜதாமமு ஸுஷும்னாத்வாரமோ யாரு கும்
டலியோ பாதகராக்ஷியுக்மம்புலு ஷட்கம்ஜம்புலோ மோமு தா
ஜலஜம்போ னிடலம்பு சம்த்ரகளயோ ஸம்கம்பு யோகம்பொ கா
ஸிலி ஸேவிம்துரு காம்தலன் புவி ஜனுல் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 49 ||

ஜலகம்புல் ரஸமுல் ப்ரஸூனமுலு வாசாபம்தமுல் வாத்யமு
ல்கலஶப்தத்வனு லம்சிதாம்பர மலம்காரம்பு தீப்து ல்மெறும்
குலு னைவேத்யமு மாதுரீ மஹிமகாம் கொல்துன்னினுன் பக்திரம்
ஜில திவ்யார்சன கூர்சி னேர்சின க்ரியன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 50 ||

ஏலீல ன்னுதியிம்பவச்சு னுபமோத்ப்ரேக்ஷாத்வனிவ்யம்க்யஶ
ப்தாலம்காரவிஶேஷபாஷல கலப்யம்பைன னீரூபமும்
ஜாலும்ஜாலும் கவித்வமுல்னிலுசுனே ஸத்யம்பு வர்ணிம்சுசோ
சீ! லஜ்ஜிம்பருகாக மாத்றுஶகவுல் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 51 ||

பாலும் புவ்வயும் பெட்டெதம் குடுவரா பாபன்ன ரா யன்ன லே
லேலெம்மன்ன னரம்டிபம்ட்லும் கொனி தேலேகுன்ன னேனொல்லனம்
டே லாலிம்பரே தல்லிதம்ட்ருலபு டட்லே தெச்சி வாத்ஸல்ய ல
க்ஷ்மீலீலாவசனம்புலம் குடுபரா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 52 ||

கலலம்சுன் ஶகுனம்புலம்சு க்ரஹயோகம் பம்சு ஸாமுத்ரிகம்
பு லடம்சும் தெவுலம்சு திஷ்ட்மனுசுன் பூதம்புலம்சு ன்விஷா
துலடம்சு ன்னிமிஷார்த ஜீவனமுலம்சும் ப்ரீதிம் புட்டிம்சி யீ
ஸிலுகுல் ப்ராணுலகென்னி சேஸிதிவயா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 53 ||

தலமீம்தம் குஸுமப்ரஸாத மலிகஸ்தானம்புபை பூதியுன்
களஸீமம்புன தம்ட னாஸிகதுதன் கம்தப்ரஸாரம்பு லோ
பல னைவேத்யமும் ஜேர்சு னே மனுஜ்ம் டாபக்தும்டு னீகெப்புடும்
ஜெலிகாடை விஹரிம்சு ரௌப்யகிரிபை ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 54 ||

ஆலும் பிட்டலு மித்ருலுன் ஹிதுலு னிஷ்டர்தம்பு லீனேர்துரே
வேள ன்வாரி பஜிம்பம் ஜாலிபட காவிர்பூத மோதம்புனம்
காலம்பெல்ல ஸுகம்பு னீகு னிம்க பக்தஶ்ரேணி ரக்ஷிம்பகே
ஶ்ரீலெவ்வாரிகிம் கூடம்பெட்டெதவயா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 55 ||

ஸுலபுல்மூர்கு லனுத்தமோத்தமுல ராஜுல்கல்கியேவேள ன
ன்னலம்தலபெட்டின னீ பதாப்தமுலம் பாயம்ஜால னேமிச்சினம்
கலதௌதாசல மேலு டம்புனிதிலோம் காபும்டு டப்ஜம்பு பைம்
ஜெலுவொப்புன் ஸுகியிம்பம் காம்சுட ஸுமீ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 56 ||

கலதௌதாத்ரியு னஸ்திமாலிகயு கோகம்தர்வமுன் புன்கயும்
புலிதோலு ன்பஸிதம்பும் பாம்பதொதவுல் போகும்டம் தோம்புட்லகை
தொலி னேவாரலதோடம் புட்டக களாதுல்கல்கெ மேலய்யெனா
ஸிலுவுல்தூரமுசேஸிகொம் டெறிம்கியே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 57 ||

ஶ்ருதுலப்யாஸமுசேஸி ஶாஸ்த்ரகரிமல் ஶோதிம்சி தத்த்வம்புலன்
மதி னூஹிம்சி ஶரீர மஸ்திரமு ப்ரஹ்மம்பென்ன ஸத்யம்பு காம்
சிதி மம்சுன் ஸபலன் வ்றுதாவசனமு ல்செப்பம்கனே கானி னி
ர்ஜிதசித்தஸ்திர ஸௌக்யமுல் தெலியரோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 58 ||

கதி னீவம்சு பஜிம்சுவார லபவர்கம் பொம்தகானேல ஸம்
ததமும் கூடிகினை சரிம்ப வினலேதா ’யாயு ரன்னம் ப்ரய
ச்சதி’ யம்சுன்மொறவெட்டகா ஶ்ருதுலு ஸம்ஸாராம்தகாராபி தூ
ஷிததுர்மார்குல் கானம் கானம்படவோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 59 ||

ரதிரா ஜுத்ததி மீற னொக்கபரி கோராஜாஶ்வுனி ன்னொத்தம் போ
னதம் டாதர்பகு வேக னொத்த கவயம் பாம்போதுனும் தாம்கி யு
க்ரதம் போராடம்கனுன்ன யுன்னடிமி லேம்கல்வோலெ ஶோகானல
ஸ்திதிபாலை மொறபெட்டுனன் மனுபவே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 60 ||

அம்தா ஸம்ஶயமே ஶரீரகடனம்பம்தா விசாரம்பெ லோ
னம்தா துஃகபரம்பரானிவிதமெ மேனம்தா பயப்ராம்தமே
யம்தானம்தஶரீரஶோஷணமெ துர்வ்யாபாரமே தேஹிகின்
ஜிம்தன் னின்னும் தலம்சி பொம்தரு னருல் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 61 ||

ஸம்தோஷிம்சிதினிம் ஜாலும்ஜாலு ரதிராஜத்வாரஸௌக்யம்புலன்
ஶாம்தின் பொம்திதிம் ஜாலும்ஜாலு பஹுராஜத்வாரஸௌக்யம்புலன்
ஶாம்திம் பொம்தெதம் ஜூபு ப்ரஹ்மபதராஜத்வாரஸௌக்யம்பு னி
ஶ்சிம்தன் ஶாம்தும்ட னௌது னீ கருணசே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 62 ||

ஸ்தோத்ரம் பன்யுலம் ஜேயனொல்லனி வ்ரதஸ்துல்வோலெ வேஸம்புதோம்
புத்ரீ புத்ர கலத்ர ரக்ஷண களாபுத்தின் ன்றுபாலா(அ)தமன்
பாத்ரம் பம்சு பஜிம்பம்போது ரிதியுன் பாஷ்யம்பெ யிவ்வாரிசா
ரித்ரம் பென்னம்டு மெச்ச னெம்ச மதிலோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 63 ||

அகலம்கஸ்திதி னில்பி னாட மனு கம்டா(ஆ)ராவமுன் பிம்துதீ
பகளாஶ்ரேணி விவேகஸாதனமுலொப்பன் பூனி யானம்ததா
ரகதுர்காடவிலோ மனோம்றுகமுகர்வஸ்பூர்தி வாரிம்சுவா
ரிகிம்கா வீடு பவோக்ரபம்தலதிகல் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 64 ||

ஒகயர்தம்பு னின்னு னே னடுகம்கா னூஹிம்சி னெட்லைனம் பொ
ம்மு கவித்வம்புலு னாகும் ஜெம்தனிவி யேமோ யம்டிவா னாதுஜி
ஹ்வகு னைஸர்கிக க்றுத்ய மிம்திய ஸுமீ ப்ரார்திம்சுடே காது கோ
ரிகல ன்னின்னுனுகான னாகு வஶமா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 65 ||

ஶுகமுல் கிம்ஶுகபுஷ்பமுல் கனி பலஸ்தோமம் படம்சுன்ஸமு
த்ஸுகதம் தேரம்கம் போவு னச்சட மஹா துஃகம்பு ஸித்திம்சும்; க
ர்மகளாபாஷலகெல்லம் ப்ராபுலகு ஶாஸ்த்ரம்பு ல்விலோகிம்சுவா
ரிகி னித்யத்வமனீஷ தூரமகும்ஜூ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 66 ||

ஒகரிம் ஜம்பி பதஸ்துலை ப்ரதுகம் தாமொக்கொக்க ரூஹிம்துரே
லொகொ தாமென்னம்டும் ஜாவரோ தமகும் போவோ ஸம்பதல் புத்ரமி
த்ரகளத்ராதுலதோட னித்ய ஸுகமம்தம் கம்துரோ யுன்னவா
ரிகி லேதோ ம்றுதி யென்னம்டும் கடகட ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 67 ||

னீ காருண்யமும் கல்கினட்டி னரும் டேனீசாலயம்புல ஜொரம்
டேகார்பண்யபு மாடலாட னருகம் டெவ்வாரிதோ வேஷமுல்
கைகோடே மதமுல் பஜிம்பம் டிலனேகஷ்டப்ரகாரம்புலன்
ஜீகாகை செடிபோம்து ஜீவனதஶன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 68 ||

ஜ்ஞாதுல் த்ரோஹம்பு வாம்ட்ரு ஸேயுகபடேர்யாதி க்ரியாதோஷமுல்
மாதம்ட்ரான ஸஹிம்பராது ப்ரதிகர்மம்பிம்சுகே ஜேயகாம்
போதே தோஸமு கான மானி யதினை போம்கோரினன் ஸர்வதா
சேதஃக்ரோதமு மான தெட்லு னடுதுன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 69 ||

சதுவுல் னேர்சின பம்டிதாதமுலு ஸ்வேச்சாபாஷணக்ரீடலன்
வதரன் ஸம்ஶயபீகராடவுலம் த்ரோவல்தப்பி வர்திம்பம்கா
மதனக்ரோதகிராதுலம்தும் கனி பீமப்ரௌடிசேம் தாம்கினம்
ஜெதரும் ஜித்தமு சித்தகிம்பம்கதவே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 70 ||

ரோஸிம் தேம்டிதி ரோம்த தேம்டிதி மனொ ரோகஸ்தும்டை தேஹி தாம்
பூஸிம்தேம்டிதி பூம்த லேம்டிவி மதா(அ)பூதம்பு லீ தேஹமுல்
மூஸிம்தேம்டிதி மூம்தலேம்டிவி ஸதாமூடத்வமே கானி தாம்
ஜேஸிம்தேம்டிதி சேம்தலேம்டிவி வ்றுதா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 71 ||

ஶ்ரீ ஶைலேஶு பஜிம்துனோ யபவும்காம்சீ னாது ஸேவிம்துனோ
காஶீவல்லபும் கொல்வம்போதுனொ மஹா காளேஶும் பூஜிம்துனோ
னாஶீலம் பணுவைன மேரு வனுசுன் ரக்ஷிம்பவே னீ க்றுபா
ஶ்ரீ ஶ்றும்காரவிலாஸஹாஸமுலசே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 72 ||

அயவாரை சரியிம்பவச்சும் தன பாதாம்(அ)போஜதீர்தம்புலன்
தயதோம் கொம்மனவச்சு ஸேவகுனி யர்தப்ராணதேஹாதுல
ன்னியு னா ஸொம்மனவச்சும்கானி ஸிருலன்னிம்திம்சி னின்னாத்மனி
ஷ்க்ரியதம் கானம்கராது பம்டிதுலகுன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 73 ||

மாயா(அ) ஜாம்டகரம்டகோடிம் பொடிகாமர்திம்சிரோ விக்ரமா(அ)
ஜேயும் காயஜும் ஜம்பிரோ கபடலக்ஷ்மீ மோஹமும் பாஸிரோ
யாயுர்தயபுஜம்கம்றுத்யுவு னனாயாஸம்புனன் கெல்சிரோ
ஶ்ரேயோதாயக் லௌது ரெட்டு லிதருல் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 74 ||

சவிகாம் ஜூட வினம்க மூர்கொனம் தனூஸம்கர்ஷணாஸ்வாதமொம்
த வினிர்மிம்செத வேல ஜம்துவுல னேதத்க்ரீடலே பாதக
வ்யவஹாரம்பலு ஸேயுனேமிடிகி மாயாவித்யசே ப்ரொத்துபு
ச்சி வினோதிம்பம்க தீன னேமி பலமோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 75 ||

வெனுக்ம் ஜேஸின கோரதுர்தஶலு பாவிம்பம்க ரோம்தய்யெடுன்
வெனுகன் மும்தட வச்சு துர்மரணமுல் வீக்ஷிம்ப பீதய்யெடுன்
னனு னேம்ஜூடக னாவிதுல்தலம்சியுன் னாகே பயம் பய்யெடும்
ஜெனகும்ஜீம்கடியாயெம் காலமுனகுன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 76 ||

பரிஶீலிம்சிதி மம்த்ரதம்த்ரமுலு செப்ப ன்விம்டி ஸாம்க்யாதியோ
க ரஹஸ்யம்புலு வேத ஶாஸ்த்ரமுலு வக்காணிம்சிதின் ஶம்கவோ
தரயம் கும்மடிகாயலோனி யவகிம்ஜம்தைன னம்மிச்ம்சி ஸு
ஸ்திரவிஜ்ஞானமு த்ரோவம் ஜெப்பம்கதவே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 77 ||

மொதலம் ஜேஸினவாரி தர்மமுலு னிர்மூலம்புகாம் ஜேஸி து
ர்மதுலை யிப்புடு வாரெ தர்மமு லொனர்பம் தம்மு தைவம்பு ன
வ்வடெ ரானுன்ன துராத்முலெல்ல தமத்ரோவம் போவரே ஏல சே
ஸெதரோ மீம்து தலம்சிசூட கதமுல் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 78 ||

காஸம்தைன ஸுகம் பொனர்சுனொ மனஃகாமம்பு லீடேர்சுனோ
வீஸம்பைனனு வெம்டவச்சுனொ ஜகத்விக்யாதிம் காவிம்சுனோ
தோஸம்பு ல்பெடம் பொபுனோ வலஸினம்தோட்தோ மிமும் ஜூபுனோ
சீ! ஸம்ஸாரதுராஶ யேலுதுபவோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 79 ||

ஒகபூம்டிம்சுக கூட தக்குவகுனே னோர்வம்கலேம் டெம்டகோ
பக னீடன்வெதகும் ஜலிம் ஜடிசி கும்பட்லெத்துகோம்ஜூசு வா
னகு னிம்டிம்ட்லுனு தூறு னீதனுவு தீனன்வச்சு ஸௌக்யம்பு ரோ
ஸி கடாஸிம்பருகாக மர்த்வுலகட ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 80 ||

கேதாராதிஸமஸ்ததீர்தமுலு கோர்மிம்ஜூடம் போனேம்டிகின்
காடா மும்கிலி வாரணாஸி! கடுபே கைலாஸஶைலம்பு மீ
பாதத்யானமு ஸம்பவிம்சுனபுடே பாவிம்ப னஜ்ஞானல
க்ஷ்மீதாரித்ர்யுலு காரெ லோகு லகடா! ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 81 ||

தமகொம் பொப்பம் பராம்கனாஜனபர த்ரவ்யம்புலன் ம்ருச்சிலம்
க மஹோத்யோகமு ஸேயனெம்மனமுதொம்கம் பட்டி வைராக்யபா
ஶமுலம் ஜுட்டி பிகிமம்சி னீதுசரண ஸ்தம்பம்ஜுனம் கட்டிவை
சி முதம் பெப்புடும் கல்கம்ஜேய கடவே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 82 ||

வேதம் திட்டகராதுகானி புவிலோ வித்வாம்ஸுலம்ஜேய னே
லா தீசாதுரிம் ஜேஸெம் ஜேஸின குலாமாபாடனே போக க்ஷு
த்பாதாதுல் கலிகிம்பனேல யதி க்றுத்யம்பைன துர்மார்குலம்
ஜீ! தாத்ரீஶுலம் ஜேயனேம்டி ககடா! ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 83 ||

புடமி ன்னின்னொக பில்வபத்ரமுனனேம் பூஜிம்சி புண்யம்புனும்
படயன்னேரக பெக்குதைவமுலகும் பப்புல் ப்ரஸாதம்புலம்
குடுமுல் தோஸெலு ஸாரெஸத்துலடுகுல் குக்கிள்ளுனும் பேட்டுசும்
ஜெடி யெம்தும் கொறகாகபோது ரகடா! ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 84 ||

வித்தஜ்ஞானமு பாது சித்தமு பவாவேஶம்பு ரக்ஷாம்புவுல்
மத்தத்வம்பு ததம்குரம் ஐன்றுதமுல் மாறாகு லத்யம்தது
த்வ்றுத்துல் புவ்வுலும் பம்ட்லு மன்மதமுகா விர்பூததோஷம்புலும்
ஜித்தாத்யுன்னதனிம்பபூஜமுனகுன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 85 ||

னீபைம் காப்யமு செப்புசுன்ன யதம்டுன்னீபத்யமுல் வ்ராஸியி
ம்மா பாடம்மொனரிம்துனன்ன யதம்டுன் மம்ஜுப்ரபம்தம்பு னி
ஷ்டாபூர்திம் படியிம்சுசுன்ன யதம்டுன் ஸத்பாம்தவுல் காக சீ
சீ! ப்றுஷ்டாகதபாம்தவம்பு னிஜமா! ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 86 ||

ஸம்பத்கர்வமும் பாறம்த்ரோலி ரிபுலன் ஜம்கிம்சி யாகாம்க்ஷலன்
தம்புல்வெட்டி களம்கமு ல்னறகி பம்தக்லேஶதோஷம்புலம்
ஜிம்புல்ஸேஸி வயோவிலாஸமுலு ஸம்க்ஷேபிம்சி பூதம்புலம்
ஜெம்பல்வேயக னின்னும் கானனகுனா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 87 ||

ராஜஶ்ரேணிகி தாஸுலை ஸிருலம் கோரம் ஜேரம்கா ஸௌக்யமோ
யீ ஜன்மம்பு தரிம்பம்ஜேயகல மிம்மே ப்ரொத்து ஸேவிம்சு னி
ர்வ்யாஜாசாரமு ஸௌக்யமோ தெலியலேரௌ மானவு ல்பாபரா
ஜீஜாதாதிமதாம்தபுத்து லகுசுன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 88 ||

னின்னம் ஜூடரொ மொன்னம் ஜூடரோ ஜனுல் னித்யம்பு ஜாவம்க னா
பன்னு ல்கன்னனிதான மய்யெடி தனப்ராம்தின் விஸர்ஜிம்பலே
குன்னா ரென்னம்டு னின்னு கம்டு ரிக மர்த்வுல் கொல்வரேமோ னினுன்
வின்னம் போவக யன்யதைவரதுலன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 89 ||

னன்னே யெனும்குதோலுதுப்படமு புவ்வாகாலகூதம்பு சே
கின்னே ப்ரஹ்மகபால முக்ரமகு போகே கம்டஹாரம்பு மேல்
னின்னீலாகுன னும்டயும் தெலிஸியுன் னீபாதபத்மம்பு சே
ர்சென் னாரயணும் டெட்லு மானஸமும் தா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 90 ||

த்வாரத்வாரமுலம்தும் ஜம்சுகிஜனவ்ராதம்பு தம்டம்முலன்
தோரம்த்ஸ்தலி பக்கனம் பொடுசுசுன் துர்பாஷலாட ன்மறின்
வாரிம் ப்ரார்தனசேஸி ராஜுலகு ஸேவல்ஸேயம்காம்போருல
க்ஷ்மீராஜ்யம்புனு கோரி னீமரிஜனுல் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 91 ||

ஊரூரம் ஜனுலெல்ல பிக்ஷ மிதரோயும்தம் குஹல்கல்கவோ
சீரானீகமு வீதுலம் தொருகரோ ஶீதாம்றுதஸ்வச்சவாஃ
பூரம் பேருலம் பாறதோ தபஸுலம்ப்ரோவம்க னீவோபவோ
சேரம் போவுதுரேல ராகுல ஜனுல் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 92 ||

தய ஜூடும்டனி கொம்தறாடுதுரு னித்யம்புன் னினும் கொல்சுசுன்
னியமம் பெம்தோ பலம்பு னம்தியெகதா னீவீய பிம்டெம்தோ அம்
தியகா னிப்படியும் தலம்பனனு புத்திம் ஜூட; னேலப்புனி
ஷ்க்ரியதன் னின்னு பஜிம்ப கிஷ்டஸுகமுல் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 93 ||

ஆராவம் புதயிம்செம் தாரகமுக னாத்மாப்ரவீதின்மஹா(அ)
காரோகாரமகாரயுக்தமகு னோம்காராபிதானம்பு செ
ன்னாருன் விஶ்வ மனம்கம் தன்மஹிமசே னானாதபிம்துல் ஸுக
ஶ்ரீ ரம்ஜில்லம் கடம்கு னீவதெ ஸுமீ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 94 ||

னீபக்து ல்மதிவேல பம்குல னினுன்ஸேவிம்புசுன் வேடம்கா
லோபம்பேடிகி வாரி கோர்குலு க்றுபளுத்வம்புனம் தீர்மரா
தா பவ்யம்பும் தலம்சி சூடு பரமார்தம் பிச்சி பொம்மன்ன னீ
ஶ்ரீ பாம்டரமுலோம் கொறம்தபடுனா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 95 ||

மொதலன்பக்துலகிச்சினாம்டவுகதா மோக்ஷம்பு னேம் டேமயா
’முதியம்கா முதியம்கம் புட்டு கனமௌ மோஹம்பு லோபம்பு’ ன
ன்னதி ஸத்யம்பு க்றுபம் தலம்ப னொகவுண்யாத்மும்டு னின்னாத்ம கொ
ல்சி தினம்புன் மொறவெட்டம்காம் கடகடா! ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 96 ||

காலத்வாரகவாடபம்தனமு துஷ்கால்ப்ரமாணக்ரியா
லோலாஜாலகசித்ரகுப்தமுகவ ல்மீகோக்ரஜிஹ்வாத்புத
வ்யளவ்யாளவிரோதி ம்றுத்யுமுகதம்ஷ்ட்ரா(அ)ஹார்ய வஜ்ரம்பு தி
க்சேலாலம்க்றுத! னீதுனாம மரயன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 97 ||

பதிவேலலைனனு லோககம்டகுலசேம் ப்ராப்ரிம்சு ஸௌக்யம்பு னா
மதிகிம் பத்யமு காது ஸர்வமுனகுன் மத்யஸ்தும்டை ஸத்யதா
னதயாதுல் கல ராஜு னாகொஸம்கு மேனவ்வானி னீ யட்லசூ
சி தினம்புன் முதமொம்துதுன் கடபடன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 98 ||

தாதல் தல்லியும் தம்ட்ரியுன் மறியும் பெத்தல் சாவகாம் ஜூடரோ
பீதிம் பொம்தம்கனேல சாவுனகும்காம் பெம்ட்லாமுபிட்டல் ஹித
வ்ராதம்புன் பலவிம்ப ஜம்துவுலகுன் வாலாயமையும்டம்காம்
ஜேதோவீதி னரும்டு னின்கொலுவம்டோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 99 ||

ஜாதுல் ஸெப்புட ஸேவஸேயுட ம்றுஷல் ஸம்திம்சு டன்யாயவி
க்யாதிம் பொம்துட கொம்டெகாம்டவுட ஹிம்ஸாரம்பகும்டௌட மி
த்யாதாத்பர்யமுலாடுடன்னியும் பரத்ரவ்யம்புனாஶிம்சி யீ
ஶ்ரீ தா னென்னியுகம்பு லும்டம்கலதோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 100 ||

செடுகுல் கொம்தறு கூடி சேயம்கம்பனுல் சீகட்லு தூறம்கம் மா
ல்படிதிம் கான க்ரஹிம்பரானி னினு னொல்லம்ஜாலம் பொம்மம்சு னில்
வெலம்த்ரோசினம் ஜூருபட்டுகொனி னே வ்ரேலாடுதும் கோர்கிம் கோ
ரெடி யர்தம்புலு னாகு னேல யிடவோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 101 ||

பஸிதோத்தூளனதூஸராம்குலு ஜடாபாரோத்தமாம்குல் தபோ
வ்யஸனமுல் ஸாதிதபம்சவர்ணரஸமுல் வைராக்யவம்துல் னிதாம்
தஸுகஸ்வாம்துலு ஸத்யபாஷணலு னுத்யத்ரத்னருத்ராக்ஷரா
ஜிஸமேதுல் துதனெவ்வரைன கொலுதுன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 102 ||

ஜலஜஶ்ரீ கல மம்சினீள்ளு கலவாசத்ராதிலோ பாபுரே!
வெலிவாட ன்மறி பாம்பனில்லுகலதாவேஸாலுகா னக்கடா!
னலி னா ரெம்டு குணம்பு லெம்சி மதிலோ னன்னேமி ரோயம்க னீ
செலுவம்பைன குணம்பு லெம்சுகொனவே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 103 ||

கடியல் ரெம்டிகொ மூம்டிகோ கடியகோ காதேனி னேம்டெல்லியோ
கட னேம்டாதிகொ யென்னம்டோ யெறும் க மீகாயம்பு லீபூமிபைம்
படகா னுன்னவி தர்மமார்கமொகடிம் பாடிம்ப ரீ மானவுல்
செடுகுல் னீபதபக்தியும் தெலியரோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 104 ||

க்ஷிதிலோ தொட்டதுரம்கஸாமஜமு லேசித்ரம்மு லாம்தோளிகா
தது லே லெக்க விலாஸினீஜனஸுவஸ்ரவ்ராத பூஷாகலா
பதனூஜாதிக மேமிதுர்லபமு னீ பாதம்மு லர்சிம்சுசோ
ஜிதபம்கேருஹபாதபத்மயுகளா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 105 ||

ஸலிலம்முல் ஜுகுகப்ரமாண மொக புஷ்மம்முன் பவன்மௌளி னி
ஶ்சலபக்திப்ரபத்திசே னரும்டு பூஜல் ஸேயம்கா தன்யும்டௌ
னில கம்காஜலசம்த்ரகம்டமுல தானிம்தும் துதிம் காம்சு னீ
செலுவம் பம்தயு னீ மஹத்த்வ மிதிகா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 106 ||

தமனேத்ரத்யுதிம் தாமெ சூட ஸுகமைதாதாத்ம்யமுன் கூர்பம்கா
விமலம்முல் கமலாபமுல் ஜிதலஸத்வித்யுல்லதாலாஸ்யமுல்
ஸுமனோபாணஜயப்ரதம்முலனுசுன் ஜூசுன் ஜனம்பூனிஹா
ரிம்றுகாக்ஷீனிவஹம்முகன்னுகவலன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 107 ||

படவத்ரஜ்ஜுபுஜம்கவத்ரஜதவி ப்ராம்திஸ்புரச்சுக்திவ
த்கடவச்சம்த்ரஶிலாஜபாகுஸுமரு க்ஸாம்கத்யவத்தம்சுவா
க்படிமல் னேர்துரு சித்ஸுகம் பனுபவிம்பன் லேக துர்மேதனுல்
சிடுகன்னம் தலபோயம்ஜூது ரதமுல் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 108 ||

னினு னிம்திம்சின தக்ஷுபைம் தெகவொ வாணீனாது ஶாஸிம்பவோ
சனுனா னீ பாதபத்மஸேவகுலம் துச்சம் பாடு துர்மார்குலம்
பெனுபன் னீகுனு னீதுபக்தததிகின் பேதம்பு கானம்க வ
ச்செனொ லேகும்டின னூறகும்டகலவா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 109 ||

கரிதைத்யுன் பொரிகொன்ன ஶூலமு க(ரா)ரக்ர(ஸ்த)ஸ்தம்பு காதோ ரதீ
ஶ்வருனின் கால்சின பாலலோசனஶிகா வர்கம்பு சல்லாறெனோ
பரனிம்தாபருலன் வதிம்ப விதியுன் பாஷ்யம்பெ வாரேமி சே
ஸிரி னீகுன் பரமோபகார மரயன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 110 ||

துரமுன் துர்கமு ராயபாரமு மறின் தொம்கர்மமுன் வைத்யமுன்
னரனாதாஶ்ரய மோடபேரமுனு பென்மம்த்ரம்பு ஸித்திம்சினன்
அரயன் தொட்டபலம்பு கல்குனதிகா காகார்யமே தப்பினன்
ஸிரியும் போவுனு ப்ராணஹானியு னகுன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 111 ||

தனயும் காம்சி தனம்பு னிம்சி திவிஜஸ்தானம்பு கட்டிம்சி வி
ப்ருன குத்வாஹமு ஜேஸி ஸத்க்றுதிகிம் பாத்ரும்டை தடாகம்பு னே
ர்புனம் த்ரவ்விம்சி வனம்பு வெட்டி மனனீ போலேடு னீஸேவம் ஜே
ஸின புண்யாத்மும்டு போவு லோகமுனகுன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 112 ||

க்ஷிதினாதோத்தம! ஸத்கவீஶ்வரும்ட் வச்சென் மிம்முலம் ஜூடம்கா
னதம்டே மேடி கவித்வவைகரினி ஸத்யஃகாவ்யனிர்மாத தத்
ப்ரதிப ல்மம்சினி திட்டுபத்யமுலு செப்பும் தாதம்டைனன் மமும்
க்ரிதமே சூசெனு பொம்மடம்சு ரதமுல் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 113 ||

னீகும் கானி கவித்வ மெவ்வரிகி னேனீனம்சு மீதெத்திதின்
ஜேகொம்டின் பிருதம்பு கம்கணமு மும்ஜேம் கட்டிதிம் பட்டிதின்
லோகுல் மெச்ச வ்ரதம்பு னாதனுவு கீலுல் னேர்புலும் காவு சீ
சீ காலம்புலரீதி தப்பெடு ஜுமீ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 114 ||

னிச்சல் னின்னு பஜிம்சி சின்மயமஹா னிர்வாணபீடம்பு பை
ரச்சல்ஸேயக யார்ஜவம்பு குஜன வ்ராதம்புசேம் க்ராம்கி பூ
ப்றுச்சம்டாலுரம் கொல்சி வாரு தனும் கோபிம்மன் புதும் டார்தும்டை
சிச்சாரம் ஜமு ரெல்லம் ஜல்லுகொனுனோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 115 ||

தம்தம்பு ல்படனப்புடே தனுவுனம்தாரூடி யுன்னப்புடே
காம்தாஸம்கமு ரோயனப்புடே ஜரக்ராம்தம்பு கானப்புடே
விதல்மேன ஜரிம்சனப்புடெ குருல்வெல்லெல்ல கானப்புடே
சிம்திம்பன்வலெ னீபதாம்புஜமுலன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 116 ||

ரசன: தூர்ஜடி

Sree Kaala Hastiswara Satakam in Other Languages

Write Your Comment