Sree Kaala Hastiswara Satakam in Gujarati

વાણીવલ્લભદુર્લભંબગુ ભવદ્દ્વારંબુન ન્નિલ્ચિ નિ
ર્વાણશ્રીં જેરઅપટ્ટં જૂચિન વિચારદ્રોહમો નિત્ય ક
ળ્યાણક્રીડલં બાસિ દુર્દશલપા લૈ રાજલોકાધમ
શ્રેણીદ્વારમુ દૂરઅંજેસિ તિપુડો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 2 ||

અંતા મિધ્ય તલંચિ ચૂચિન નરું ડટ્લૌ ટેરઇંગિન સદા
કાંત લ્પુત્રુલુ નર્ધમુન તનુવુ નિ ક્કંબંચુ મોહાર્ણવ
ચિભ્રાંતિં જેંદિ જરિંચુ ગાનિ પરમાર્ધંબૈન નીયંદું દાં
જિંતાકંતયુ જિંત નિલ્પંડુગદા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 3 ||

ની ના સંદોડંબાટુમાટ વિનુમા નીચેત જીતંબુ નેં
ગાનિં બટ્ટક સંતતંબુ મદિ વેડ્કં ગોલ્તુ નંતસ્સપ
ત્નાનીકંબુન કોપ્પગિંપકુમુ નન્નાપાટીયે ચાલું દે
જીનોલ્લં ગરિ નોલ્લ નોલ્લ સિરુલન શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 4 ||

ભવકેલીમદિરામદંબુન મહા પાપાત્મુંડૈ વીડુ ન
ન્નુ વિવેકિંપં ડટંચુ નેનુ નરકાર્ણોરાશિપાલૈનં બ
ટ્ટવુ; બાલુંડોકચોટ નાટતમિતોડ ન્નૂતં ગૂલંગં દં
ડ્રિ વિચારિંપક યુંડુના કટકટા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 5 ||

સ્વામિદ્રોહમું જેસિ યેનોકનિ ગોલ્વંબોતિનો કાક ને
નીમાટ ન્વિનનોલ્લકુંડિતિનો નિન્ને દિક્કુગાં જૂડનો
યેમી ઇટ્ટિવૃધાપરાધિનગુ નન્ની દુઃખવારાશિવી
ચી મધ્યંબુન મુંચિ યુંપદગુના શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 6 ||

દિવિજક્ષ્મા રુહ ધેનુ રત્ન ઘનભૂતિ પ્રસ્ફુરદ્રત્નસા
નુવુ ની વિલ્લુ નિધીશ્વરુંડુ સખું ડર્ણોરાશિકન્યાવિભું
ડુવિશેષાર્ચકું ડિંક નીકેન ઘનુંડું ગલ્ગુને નીવુ ચૂ
ચિ વિચારિંપવુ લેમિ નેવ્વંડુડુપુન શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 7 ||

નીતો યુધ્ધમુ ચેય નોંપં ગવિતા નિર્માણશક્તિ ન્નિનું
બ્રીતુંજેયગલેનુ નીકોરઅકુ દંડ્રિંજંપગાંજાલ ના
ચેતન રોકટ નિન્નુમોત્તવેરઅતુંજીકાકુ નાભક્તિ યે
રીતિન્નાકિંક નિન્નુ જૂડગલુગન શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 8 ||

આલુંબિડ્ડલુ દલ્લિદંડ્રુલુ ધનંબંચુ ન્મહાબંધનં
બેલા નામેડ ગટ્ટિનાડવિક નિન્નેવેળં જિંતિંતુ નિ
ર્મૂલંબૈન મનંબુલો નેગડુ દુર્મોહાબ્ધિલોં ગ્રુંકિ યી
શીલામાલપુ જિંત નેટ્લુડિપેદો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 9 ||

નિપ્પૈ પાતકતૂલશૈલ મડચુન નીનામમુન માનવુલ
તપ્પન દવ્વુલ વિન્ન નંતક ભુજાદર્પોદ્ધતક્લેશમુલ
તપ્પુંદારુનુ મુક્તુ લૌદુ રવિ શાસ્ત્રંબુલ્મહાપંડિતુલ
ચેપ્પંગા દમકિંક શંક વલેના શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 10 ||

વીડેંબબ્બિન યપ્પુડું દમ નુતુલ વિન્નપ્પુડુંબોટ્ટલોં
ગૂડુન્નપ્પુડુ શ્રીવિલાસમુલુ પૈકોન્નપ્પુડું ગાયકુલ
પાડંગ વિનુનપ્પુડુન જેલંગુ દંભપ્રાયવિશ્રાણન
ક્રીડાસક્તુલ નેમિ ચેપ્પવલેનો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 11 ||

નિનુ સેવિંપગ નાપદલ વોડમની નિત્યોત્સવં બબ્બની
જનમાત્રુંડનની મહાત્મુ ડનની સંસારમોહંબુ પૈ
કોનની જ્ઞાનમુ ગલ્ગની ગ્રહગનુલ ગુંદિંપની મેલુવ
ચ્ચિન રાની યવિ નાકુ ભૂષણમુલો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 12 ||

એ વેદંબુ બઠિંચે લૂત ભુજંગં બેશાસ્ત્રમુલ્સૂચે દા
ને વિદ્યાભ્યસનંબોનર્ચેં ગરિ ચેંચેમંત્ર મૂહિંચે બો
ધાવિર્ભાવનિદાનમુલ ચદુવુલય્યા! કાવુ! મીપાદસં
સેવાસક્તિયે કાક જંતુતતિકિન શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 13 ||

કાયલ ગાચે વધૂનખાગ્રમુલચે ગાયંબુ વક્ષોજમુલ
રાયન રાપડે રઓમ્મુ મન્મધ વિહારક્લેશવિભ્રાંતિચે
બ્રાયં બાયેનુ બટ્ટગટ્ટે દલચેપ્પન રોત સંસારમેં
જેયંજાલ વિરક્તું જેયંગદવે શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 14 ||

નિન્નેરૂપમુગા ભજિંતુ મદિલો નીરૂપુ મોકાલો સ્ત્રી
ચન્નો કુંચમુ મેકપેંટિકયો યી સંદેહમુલ્માન્પિ ના
કન્નાર ન્ભવદીયમૂર્તિ સગુણા કારંબુગા જૂપવે
ચિન્નીરેજવિહારમત્તમધુપા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 15 ||

નિનુ નાવાંકિલિ ગાવુમંટિનો મરુન્નીલાકાભ્રાંતિં ગું
ટેન પોમ્મંટિનો યેંગિલિચ્ચિ તિનુ તિંટેંગાનિ કાદંટિનો
નિનુ નેમ્મિંદગ વિશ્વસિંચુસુજનાનીકંબુ રક્ષિંપંજે
સિન નાવિન્નપમેલ ગૈકોનવયા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 16 ||

રઆલન રઉવ્વગં જેતુલાડવુ કુમારા! રમ્મુ રમ્મંચુનેં
જાલન જંપંગ નેત્રમુ ન્દિવિયંગાશક્તુંડનેં ગાનુ ના
શીલં બેમનિ ચેપ્પનુન્નદિંક ની ચિત્તંબુ ના ભાગ્યમો
શ્રીલક્ષ્મીપતિસેવિતાંઘ્રિયુગળા! શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 17 ||

રાજુલ મત્તુલુ વારિસેવ નરકપ્રાયંબુ વારિચ્ચુનં
ભોજાક્ષીચતુરંતયાનતુરગી ભૂષાદુ લાત્મવ્યધા
બીજંબુલ તદપેક્ષ ચાલુ મરિતૃપ્તિં બોંદિતિન જ્ઞાનલ
ક્ષ્મીજાગ્રત્પરિણામ મિમ્મુ દયતો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 18 ||

નીરૂપંબુ દલંપંગાં દુદમોદલ નેગાન નીવૈનચો
રારા રમ્મનિ યંચું જેપ્પવુ પૃધારંભંબુ લિંકેટિકિન!
નીર ન્મુંપુમુ પાલ મુંપુ મિંક નિન્ને નમ્મિનાંડં જુમી
શ્રીરામાર્ચિત પાદપદ્મયુગળા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 19 ||

નીકુ ન્માંસમુ વાંછયેનિ કરઅવા નીચેત લેડુંડંગાં
જોકૈનટ્ટિ કુઠારમુંડ નનલ જ્યોતુંડ નીરુંડંગા
બાકં બોપ્પ ઘટિંચિ ચેતિપુનુકન ભક્ષિંપકાબોયચેં
જેકોં ટેંગિલિમાંસમિટ્લુ દગુના શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 20 ||

રાજૈ દુષ્કૃતિં જેંદેં જંદુરુંડુ રારાજૈ કુબેરુંડુ દૃ
ગ્રાજીવંબુનં ગાંચે દુઃખમુ કુરુક્ષ્માપાલું ડામાટને
યાજિં ગૂલે સમસ્તબંધુવુલતો ના રાજશબ્ધંબુ ચી
છી જન્માંતરમંદુ નોલ્લનુજુમી શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 21 ||

રાજર્ધાતુંડૈનચો નેચટ ધર્મંબુંડુ નેરીતિ ના
નાજાતિક્રિય લેર્પડુન સુખમુ માન્યશ્રેણિ કેટ્લબ્બુ રૂ
પાજીવાળિકિ નેદિ દિક્કુ ધૃતિની ભક્તુલ ભવત્પાદની
રેજંબુલ ભજિયિંતુ રેતેરઅંગુનન શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 22 ||

તરંગલ પિપ્પલપત્રમુલ મેરઅંગુ ટદ્દંબુલ મરુદ્દીપમુલ
કરિકર્ણાંતમુ લેંડમાવુલ તતુલ ખદ્યોત્કીટપ્રભલ
સુરવીધીલિખિતાક્ષરંબુ લસુવુલ જ્યોત્સ્નાપઃપિંડમુલ
સિરુલંદેલ મદાંધુલૌદુરુ જનુલ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 23 ||

નિન્નુન્નમ્મિન રીતિ નમ્મ નોરુલન નીકન્ન નાકેન્નલે
રન્નલ્દમ્મુલુ તલ્લિદંડ્રુલુ ગુરુંદાપત્સહાયુંદુ ના
યન્ના! યેન્નડુ નન્નુ સંસ્કૃતિવિષાદાંભોધિ દાટિંચિ ય
છ્ચિન્નાનંદસુખાબ્ધિં દેલ્ચેદો કદે શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 24 ||

ની પંચં બડિયુંડગાં ગલિગિનન ભિક્ષાન્નમે ચાલુ ન
ક્ષેપં બબ્બિન રાજકીટમુલ નેસેવિંપંગાનોપ ના
શાપાશંબુલં જુટ્ટિ ત્રિપ્પકુમુ સંસારાર્ધમૈ બંટુગાં
જેપટ્ટં દય ગલ્ગેનેનિ મદિલો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 25 ||

ની પેરુન ભવદંઘ્રિતીર્ધમુ ભવન્નિષ્ઠ્યૂત તાંબૂલમુન
ની પળ્લેંબુ પ્રસાદમું ગોનિકદા ને બિડ્ડનૈનાંડ ન
ન્નીપાટિં ગરુણિંપુ મોંપ નિંક નીનેવ્વારિકિં બિડ્ડગાં
જેપટ્ટં દગું બટ્ટિ માનં દગદો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 26 ||

અમ્મા યય્ય યટંચુ નેવ્વરિનિ નેનન્નન્શિવા! નિન્નુને
સુમ્મી! ની મદિં દલ્લિદંડ્રુલનટંચુ ન્જૂડંગાંબોકુ ના
કિમ્મૈં દલ્લિયું દંડ્રિયુન ગુરુંડુ નીવે કાક સંસારપું
જિમ્મંજીકંટિ ગપ્પિન ન્ગડવુ નન શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 27 ||

કોડુકુલ પુટ્ટ રટંચુ નેડ્તુ રવિવેકુલ જીવનભ્રાંતુલૈ
કોડુકુલ પુટ્ટરે કૌરવેંદ્રુન કનેકુલ વારિચે નેગતુલ
વડસેં બુત્રુલુ લેનિ યા શુકુનકુન બાટિલ્લેને દુર્ગતુલ!
ચેડુને મોક્ષપદં મપુત્રકુનકુન શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 28 ||

ગ્રહદોષંબુલુ દુર્નિમિત્તમુલુ નીકળ્યાણનામંબુ પ્ર
ત્યહમું બેર્કોનુત્તમોત્તમુલ બાધંબેટ્ટગાનોપુને?
દહનું ગપ્પંગંજાલુને શલભસંતાનંબુ ની સેવં જે
સિ હતક્લેસુલુ ગારુગાક મનુજુલ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 29 ||

અડુગંમોનિક નન્યમાર્ગરતુલંબ્રાણાવનોત્સાહિનૈ
યડુગંબોયિન મોદુ નીદુ પદપદ્મારાધકશ્રેણિયુ
ન્નેડકુ ન્નિન્નુ ભજિંપંગાંગનિયુ નાકેલા પરાપેક્ષ કો
રેડિ દિંકેમિ ભવત્પ્રસાદમે તગુન શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 30 ||

મદમાતંગમુ લંદલંબુલ હરુલ માણિક્યમુ લ્પલ્લકુલ
મુદિતલ ચિત્રદુકૂલમુ લ્પરિમળંબુ લ્મોક્ષમીંજાલુને?
મદિલો વીનિ નપેક્ષસેસિ નૃપધામદ્વારદેશંબું ગા
ચિ દિનંબુલ વૃધપુત્તુરજ્ઞુલકટા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 31 ||

રોસી રોયદુ કામિનીજનુલ તારુણ્યોરુસૌખ્યંબુલન
પાસી પાયરુ પુત્રમિત્રજન સંપદ્ભ્રાંતિ વાંછાલતલ
કોસી કોયદુ નામનં બકટ નીકું બ્રીતિગા સત ક્રિયલ
ચેસી ચેયદુ દીનિ ત્રુળ્ળણપવે શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 32 ||

એન્નેળ્ળુંદુ નેમિ ગંદુ નિંકનેનેવ્વારિ રક્ષિંચેદન
નિન્ને નિષ્ઠ ભજિંચેદ ન્નિરુપમોન્નિદ્રપ્રમોદંબુ ના
કેન્નંડબ્બેડુ નંતકાલમિંક નેનિટ્લુન્ન નેમય્યેડિં?
જિન્નંબુચ્ચક નન્નુ નેલુકોલવે શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 33 ||

ચાવં ગાલમુ ચેરુવૌ ટેરઇંગિયું જાલિંપંગા લેક ન
ન્નેવૈદ્યુંડુ ચિકિત્સં બ્રોવંગલંડો યેમંદુ રક્ષિંચુનો
એ વેલ્પુલ કૃપંજૂતુરો યનુચુ નિન્નિંતૈનં જિંતિંપંડા
જીવચ્છ્રાધ્ધમું જેસિકોન્ન યતિયુન શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 34 ||

દિનમું જિત્તમુલો સુવર્ણમુખરી તીરપ્રદેશામ્રકા
નનમધ્યોપલ વેદિકાગ્રમુન નાનંદંબુનં બંકજા
નનનિષ્થ ન્નુનું જૂડં ગન્નનદિવો સૌખ્યંબુ લક્ષ્મીવિલા
સિનિમાયાનટનલ સુખંબુ લગુને શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 35 ||

આલંચુ ન્મેડં ગટ્ટિ દાનિકિ નવત્યશ્રેણિં ગલ્પિંચિ ત
દ્ભાલવ્રાતમુ નિચ્ચિપુચ્ચુટનુ સંબંધંબુ ગાવિંચિ યા
માલર્મંબુન બાંધવં બનેડિ પ્રેમં ગોંદરઅં દ્રિપ્પંગાં
સીલન્સીલ યમર્ચિન ટ્લોસંગિતો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 36 ||

તનુવે નિત્યમુગા નોનર્ચુ મદિલેદા ચચ્ચિ જન્મિંપકું
ડ નુપાયંબુ ઘટિંપુ માગતુલ રેંટ ન્નેર્પુ લેકુન્ન લે
દનિ નાકિપ્પુડ ચેપ્પુ ચેયંગલ કાર્યંબુન્ન સંસેવં જે
સિ નિનું ગાંચેદંગાક કાલમુનનો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 37 ||

પદુનાલ્ગેલે મહાયુગંબુ લોક ભૂપાલુંડુ; ચેલ્લિંચે ન
ય્યુદયાસ્તાચલસંધિ નાજ્ઞ નોકં ડાયુષ્મંતુંડૈ વીરિય
ભ્યુદયં બેવ્વરુ ચેપ્પંગા વિનરો યલ્પુલ્મત્તુલૈ યેલ ચ
ચ્ચેદરો રાજુલ મંચુ નક્કટકટા! શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 38 ||

રાજન્નંતને પોવુના કૃપયુ ધર્મંબાભિજાત્યંબુ વિ
દ્યાજાતક્ષમ સત્યભાષણમુ વિદ્વન્મિત્રસંરક્ષયુન
સૌગન્યંબુ કૃતંબેરઉંગટયુ વિશ્વાસંબુ ગાકુન્ન દુ
ર્બીજશ્રેષ્થુલુ ગાં ગતંબુ ગલદે શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 39 ||

મુનુ નીચે નપવર્ગરાજ્યપદવી મૂર્ધાભિષેકંબુ ગાં
ચિન પુણ્યાત્મુલુ નેનુ નોક્કસરિવો ચિંતિંચિ ચૂડંગ ને
ટ્લનિનં ગીટફણીંદ્રપોતમદવે દંડોગ્રહિંસાવિચા
રિનિ ગાંગાં નિનુ ગાનંગાક મદિલો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 40 ||

પવમાનાશનભૂષણપ્રકરમુન ભદ્રેભચર્મંબુ ના-
ટવિકત્વંબું પ્રિયંબુલૈ ભુગહશુંડાલાતવીચારુલન
ભવદુઃખંબુલં બાપુ ટોપ્પું જેલંદિંબાટિંચિ કૈવલ્યમિ-
ચ્ચિ વિનોદિંચુટ કેમિ કારણમયા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 41 ||

અમરસ્ત્રીલ રમિંચિનં જેડદુ મોહં બિંતયુન બ્રહ્મપ-
ટ્ટમુ સિધ્ધિંચિન નાસ દીરઅદુ નિરૂઢક્રોધમુન સર્વલો-
કમુલ ન્મ્રિંગિન માન દિંદું ગલ સૌ-ખ્યં બોલ્લ નીસેવં જે-
સિ મહાપાતકવારિરાશિં ગડતુન શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 42 ||

ચનુવારિં ગનિ યેદ્ચુવારુ જમુંડા સત્યંબુગા વત્તુ મે
મનુમાનંબિંક લેદુ નમ્મમનિ તારાવેળ નારેવુનન
મુનુંગંબોવુચુ બાસ સેયુટ સુમી મુમ્માટિકિં જૂડગાં
જેનટુ લ્ગાનરુ દીનિભાવમિદિવો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 43 ||

ભવદુઃખંબુલુ રાજકીટમુલ નેબ્રાર્ધિંચિનં બાયુને
ભવદંઘ્રિસ્તુતિચેતંગાક વિલસદ્બાલક્ષુધાક્લેશદુ
ષ્ટવિધુલ્માનુને ચૂડ મેંકમેડચંટંદલ્લિ કારુણ્યદ્બ
ષ્થિવિશેષંબુન નિચ્ચિ ચંટંબલે નો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 44 ||

પવિ પુષ્પંબગુ નગ્નિ મંચગુ નકૂપારંબુ ભૂમીસ્થલં
બવુ શત્રું ડતિમિત્રુંડૌ વિષમુ દિવ્યાહારમૌ નેન્નંગા
નવનીમંડલિલોપલન શિવ શિવે ત્યાભાષણોલ્લાસિકિન
શિવ ની નામમુ સર્વવશ્યકરમૌ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 45 ||

લેવો કાનલં ગંધમૂલફલમુલ લેવો ગુહલ તોયમુલ
લેવો યેરઉલં બલ્લવાસ્તરણમુલ લેવો સદા યાત્મલો
લેવો નીવુ વિરક્તુલ ન્મનુપ જાલિં બોંદિ ભૂપાલુરન
સેવલ સેયંગં બોદુ રેલોકો જનુલ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 46 ||

મુનુ નેં બુટ્ટિન પુટ્ટુ લેન્નિ ગલવો મોહંબુચે નંદુંજે
સિન કર્મંબુલ પ્રોવુ લેન્નિ ગલવો ચિંતિંચિનન ગાન ની
જનનંબે યનિ યુન્ન વાડ નિદિયે ચાલિંપવે નિન્નું ગો
લ્ચિન પુણ્યંબુનકું ગૃપારતુંડવૈ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 47 ||

તનુ વેંદાક ધરિત્રિ નુંડુ નનુ નંદાકન મહારોગદી
પનદુઃખાદુલં બોંદકુંડ નનુકંપાદૃષ્ટિ વીક્ષિંચિ યા
વેનુકન નીપદપદ્મમુલ દલંચુચુન વિશ્વપ્રપંચંબું બા
સિન ચિત્તંબુન નુંડંજેયંગદવે શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 48 ||

મલભૂયિષ્ટ મનોજધામમુ સુષુમ્નાદ્વારમો યારુ કું
ડલિયો પાદકરાક્ષિયુગ્મંબુલુ ષટ્કંજંબુલો મોમુ દા
જલજંબો નિટલંબુ ચંદ્રકળયો સંગંબુ યોગંબો ગા
સિલિ સેવિંતુરુ કાંતલન ભુવિ જનુલ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 49 ||

જલકંબુલ રસમુલ પ્રસૂનમુલુ વાચાબંધમુલ વાદ્યમુ
લ્કલશબ્ધધ્વનુ લંચિતાંબર મલંકારંબુ દીપ્તુ લ્મેરઉં
ગુલુ નૈવેદ્યમુ માધુરી મહિમગાં ગોલ્તુન્નિનુન ભક્તિરં
જિલ દિવ્યાર્ચન ગૂર્ચિ નેર્ચિન ક્રિયન શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 50 ||

એલીલ ન્નુતિયિંપવચ્ચુ નુપમોત્પ્રેક્ષાધ્વનિવ્યંગ્યશ
બ્ધાલંકારવિશેષભાષલ કલભ્યંબૈન નીરૂપમું
જાલુંજાલું ગવિત્વમુલ્નિલુચુને સત્યંબુ વર્ણિંચુચો
ચી! લજ્જિંપરુગાક માદૃશકવુલ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 51 ||

પાલું બુવ્વયું બેટ્ટેદં ગુડુવરા પાપન્ન રા યન્ન લે
લેલેમ્મન્ન નરંટિપંડ્લું ગોનિ તેલેકુન્ન નેનોલ્લનં
ટે લાલિંપરે તલ્લિદંડ્રુલપુ ડટ્લે તેચ્ચિ વાત્સલ્ય લ
ક્ષ્મીલીલાવચનંબુલં ગુડુપરા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 52 ||

કલલંચુન શકુનંબુલંચુ ગ્રહયોગં બંચુ સામુદ્રિકં
બુ લટંચું દેવુલંચુ દિષ્ટ્મનુચુન ભૂતંબુલંચુ ન્વિષા
દુલટંચુ ન્નિમિષાર્ધ જીવનમુલંચું બ્રીતિં બુટ્ટિંચિ યી
સિલુગુલ પ્રાણુલકેન્નિ ચેસિતિવયા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 53 ||

તલમીંદં ગુસુમપ્રસાદ મલિકસ્થાનંબુપૈ ભૂતિયુન
ગળસીમંબુન દંડ નાસિકતુદન ગંધપ્રસારંબુ લો
પલ નૈવેદ્યમું જેર્ચુ ને મનુજં ડાભક્તુંડુ નીકેપ્પુડું
જેલિકાડૈ વિહરિંચુ રૌપ્યગિરિપૈ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 54 ||

આલું બિડ્ડલુ મિત્રુલુન હિતુલુ નિષ્ટર્ધંબુ લીનેર્તુરે
વેળ ન્વારિ ભજિંપં જાલિપડ કાવિર્ભૂત મોદંબુનં
ગાલંબેલ્લ સુખંબુ નીકુ નિંક ભક્તશ્રેણિ રક્ષિંપકે
શ્રીલેવ્વારિકિં ગૂડંબેટ્ટેદવયા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 55 ||

સુલભુલ્મૂર્ખુ લનુત્તમોત્તમુલ રાજુલ્ગલ્ગિયેવેળ ન
ન્નલંતલબેટ્ટિન ની પદાબ્ધમુલં બાયંજાલ નેમિચ્ચિનં
ગલધૌતાચલ મેલુ ટંબુનિધિલોં ગાપુંડુ ટબ્જંબુ પૈં
જેલુવોપ્પુન સુખિયિંપં ગાંચુટ સુમી શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 56 ||

કલધૌતાદ્રિયુ નસ્થિમાલિકયુ ગોગંધર્વમુન બુન્કયું
બુલિતોલુ ન્ભસિતંબું બાંપતોદવુલ પોકુંડં દોંબુટ્લકૈ
તોલિ નેવારલતોડં બુટ્ટક કળાદુલ્ગલ્ગે મેલય્યેના
સિલુવુલ્દૂરમુચેસિકોં ટેરઇંગિયે શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 57 ||

શ્રુતુલભ્યાસમુચેસિ શાસ્ત્રગરિમલ શોધિંચિ તત્ત્વંબુલન
મતિ નૂહિંચિ શરીર મસ્થિરમુ બ્રહ્મંબેન્ન સત્યંબુ ગાં
ચિતિ મંચુન સભલન વૃધાવચનમુ લ્ચેપ્પંગને કાનિ નિ
ર્જિતચિત્તસ્થિર સૌખ્યમુલ દેલિયરો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 58 ||

ગતિ નીવંચુ ભજિંચુવાર લપવર્ગં બોંદગાનેલ સં
તતમું ગૂટિકિનૈ ચરિંપ વિનલેદા ’યાયુ રન્નં પ્રય
ચ્છતિ’ યંચુન્મોરઅવેટ્ટગા શ્રુતુલુ સંસારાંધકારાભિ દૂ
ષિતદુર્માર્ગુલ ગાનં ગાનંબડવો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 59 ||

રતિરા જુદ્ધતિ મીરઅ નોક્કપરિ ગોરાજાશ્વુનિ ન્નોત્તં બો
નતં ડાદર્પકુ વેગ નોત્ત ગવયં બાંબોતુનું દાંકિ યુ
ગ્રતં બોરાડંગનુન્ન યુન્નડિમિ લેંગલ્વોલે શોકાનલ
સ્થિતિપાલૈ મોરઅપેટ્ટુનન મનુપવે શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 60 ||

અંતા સંશયમે શરીરઘટનંબંતા વિચારંબે લો
નંતા દુઃખપરંપરાનિવિતમે મેનંતા ભયભ્રાંતમે
યંતાનંતશરીરશોષણમે દુર્વ્યાપારમે દેહિકિન
જિંતન નિન્નું દલંચિ પોંદરુ નરુલ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 61 ||

સંતોષિંચિતિનિં જાલુંજાલુ રતિરાજદ્વારસૌખ્યંબુલન
શાંતિન બોંદિતિં જાલુંજાલુ બહુરાજદ્વારસૌખ્યંબુલન
શાંતિં બોંદેદં જૂપુ બ્રહ્મપદરાજદ્વારસૌખ્યંબુ નિ
શ્ચિંતન શાંતુંડ નૌદુ ની કરુણચે શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 62 ||

સ્તોત્રં બન્યુલં જેયનોલ્લનિ વ્રતસ્થુલ્વોલે વેસંબુતોં
બુત્રી પુત્ર કલત્ર રક્ષણ કળાબુધ્ધિન નૃપાલા(અ)ધમન
બાત્રં બંચુ ભજિંપંબોદુ રિતિયુન ભાષ્યંબે યિવ્વારિચા
રિત્રં બેન્નંડુ મેચ્ચ નેંચ મદિલો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 63 ||

અકલંકસ્થિતિ નિલ્પિ નાડ મનુ ઘંટા(આ)રાવમુન બિંદુદી
પકળાશ્રેણિ વિવેકસાધનમુલોપ્પન બૂનિ યાનંદતા
રકદુર્ગાટવિલો મનોમૃગમુગર્વસ્ફૂર્તિ વારિંચુવા
રિકિંગા વીડુ ભવોગ્રબંધલતિકલ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 64 ||

ઓકયર્ધંબુ નિન્નુ ને નડુગંગા નૂહિંચિ નેટ્લૈનં બો
મ્મુ કવિત્વંબુલુ નાકું જેંદનિવિ યેમો યંટિવા નાદુજિ
હ્વકુ નૈસર્ગિક કૃત્ય મિંતિય સુમી પ્રાર્ધિંચુટે કાદુ કો
રિકલ ન્નિન્નુનુગાન નાકુ વશમા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 65 ||

શુકમુલ કિંશુકપુષ્પમુલ ગનિ ફલસ્તોમં બટંચુન્સમુ
ત્સુકતં દેરંગં બોવુ નચ્ચટ મહા દુઃખંબુ સિદ્ધિંચું; ગ
ર્મકળાભાષલકેલ્લં બ્રાપુલગુ શાસ્ત્રંબુ લ્વિલોકિંચુવા
રિકિ નિત્યત્વમનીષ દૂરમગુંજૂ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 66 ||

ઓકરિં જંપિ પદસ્થુલૈ બ્રતુકં દામોક્કોક્ક રૂહિંતુરે
લોકો તામેન્નંડું જાવરો તમકું બોવો સંપદલ પુત્રમિ
ત્રકળત્રાદુલતોડ નિત્ય સુખમંદં ગંદુરો યુન્નવા
રિકિ લેદો મૃતિ યેન્નંડું ગટકટ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 67 ||

ની કારુણ્યમું ગલ્ગિનટ્ટિ નરું ડેનીચાલયંબુલ જોરં
ડેકાર્પણ્યપુ માટલાડ નરુગં ડેવ્વારિતો વેષમુલ
ગૈકોડે મતમુલ ભજિંપં ડિલનેકષ્ટપ્રકારંબુલન
જીકાકૈ ચેડિપોંદુ જીવનદશન શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 68 ||

જ્ઞાતુલ દ્રોહંબુ વાંડ્રુ સેયુકપટેર્યાદિ ક્રિયાદોષમુલ
માતંડ્રાન સહિંપરાદુ પ્રતિકર્મંબિંચુકે જેયગાં
બોતે દોસમુ ગાન માનિ યતિનૈ પોંગોરિનન સર્વદા
ચેતઃક્રોધમુ માન દેટ્લુ નડુતુન શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 69 ||

ચદુવુલ નેર્ચિન પંડિતાધમુલુ સ્વેચ્છાભાષણક્રીડલન
વદરન સંશયભીકરાટવુલં દ્રોવલ્દપ્પિ વર્તિંપંગા
મદનક્રોધકિરાતુલંદું ગનિ ભીમપ્રૌઢિચેં દાંકિનં
જેદરું જિત્તમુ ચિત્તગિંપંગદવે શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 70 ||

રોસિં દેંટિદિ રોંત દેંટિદિ મનો રોગસ્થુંડૈ દેહિ તાં
બૂસિંદેંટિદિ પૂંત લેંટિવિ મદા(અ)પૂતંબુ લી દેહમુલ
મૂસિંદેંટિદિ મૂંતલેંટિવિ સદામૂઢત્વમે કાનિ તાં
જેસિંદેંટિદિ ચેંતલેંટિવિ વૃધા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 71 ||

શ્રી શૈલેશુ ભજિંતુનો યભવુંગાંચી નાધુ સેવિંતુનો
કાશીવલ્લભું ગોલ્વંબોદુનો મહા કાળેશું બૂજિંતુનો
નાશીલં બણુવૈન મેરુ વનુચુન રક્ષિંપવે ની કૃપા
શ્રી શૃંગારવિલાસહાસમુલચે શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 72 ||

અયવારૈ ચરિયિંપવચ્ચું દન પાદાં(અ)ભોજતીર્ધંબુલન
દયતોં ગોમ્મનવચ્ચુ સેવકુનિ યર્ધપ્રાણદેહાદુલ
ન્નિયુ ના સોમ્મનવચ્ચુંગાનિ સિરુલન્નિંદિંચિ નિન્નાત્મનિ
ષ્ક્રિયતં ગાનંગરાદુ પંડિતુલકુન શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 73 ||

માયા(અ) જાંડકરંડકોટિં બોડિગામર્ધિંચિરો વિક્રમા(અ)
જેયું ગાયજું જંપિરો કપટલક્ષ્મી મોહમું બાસિરો
યાયુર્દયભુજંગમૃત્યુવુ નનાયાસંબુનન ગેલ્ચિરો
શ્રેયોદાયક લૌદુ રેટ્ટુ લિતરુલ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 74 ||

ચવિગાં જૂડ વિનંગ મૂર્કોનં દનૂસંઘર્ષણાસ્વાદમોં
દ વિનિર્મિંચેદ વેલ જંતુવુલ નેતત્ક્રીડલે પાતક
વ્યવહારંબલુ સેયુનેમિટિકિ માયાવિદ્યચે બ્રોદ્દુપુ
ચ્ચિ વિનોદિંપંગ દીન નેમિ ફલમો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 75 ||

વેનુકં જેસિન ઘોરદુર્દશલુ ભાવિંપંગ રોંતય્યેડુન
વેનુકન મુંદટ વચ્ચુ દુર્મરણમુલ વીક્ષિંપ ભીતય્યેડુન
નનુ નેંજૂડગ નાવિધુલ્દલંચિયુન નાકે ભયં બય્યેડું
જેનકુંજીંકટિયાયેં ગાલમુનકુન શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 76 ||

પરિશીલિંચિતિ મંત્રતંત્રમુલુ ચેપ્પ ન્વિંટિ સાંખ્યાદિયો
ગ રહસ્યંબુલુ વેદ શાસ્ત્રમુલુ વક્કાણિંચિતિન શંકવો
દરયં ગુમ્મડિકાયલોનિ યવગિંજંતૈન નમ્મિચંચિ સુ
સ્થિરવિજ્ઞાનમુ ત્રોવં જેપ્પંગદવે શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 77 ||

મોદલં જેસિનવારિ ધર્મમુલુ નિર્મૂલંબુગાં જેસિ દુ
ર્મદુલૈ યિપ્પુડુ વારે ધર્મમુ લોનર્પં દમ્મુ દૈવંબુ ન
વ્વડે રાનુન્ન દુરાત્મુલેલ્લ દમત્રોવં બોવરે એલ ચે
સેદરો મીંદુ દલંચિચૂડ કધમુલ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 78 ||

કાસંતૈન સુખં બોનર્ચુનો મનઃકામંબુ લીડેર્ચુનો
વીસંબૈનનુ વેંટવચ્ચુનો જગદ્વિખ્યાતિં ગાવિંચુનો
દોસંબુ લ્બેડં બોપુનો વલસિનંદોડ્તો મિમું જૂપુનો
છી! સંસારદુરાશ યેલુદુપવો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 79 ||

ઓકપૂંટિંચુક કૂડ તક્કુવગુને નોર્વંગલેં ડેંડકો
પક નીડન્વેદકું જલિં જડિચિ કુંપટ્લેત્તુકોંજૂચુ વા
નકુ નિંડિંડ્લુનુ દૂરઉ નીતનુવુ દીનન્વચ્ચુ સૌખ્યંબુ રો
સિ કડાસિંપરુગાક મર્ત્વુલકટ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 80 ||

કેદારાદિસમસ્તતીર્ધમુલુ કોર્મિંજૂડં બોનેંટિકિન
ગાડા મુંગિલિ વારણાસિ! કડુપે કૈલાસશૈલંબુ મી
પાદધ્યાનમુ સંભવિંચુનપુડે ભાવિંપ નજ્ઞાનલ
ક્ષ્મીદારિદ્ર્યુલુ ગારે લોકુ લકટા! શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 81 ||

તમકોં બોપ્પં બરાંગનાજનપર દ્રવ્યંબુલન મ્રુચ્ચિલં
ગ મહોદ્યોગમુ સેયનેમ્મનમુદોંગં બટ્ટિ વૈરાગ્યપા
શમુલં જુટ્ટિ બિગિમંચિ નીદુચરણ સ્તંભંજુનં ગટ્ટિવૈ
ચિ મુદં બેપ્પુડું ગલ્ગંજેય ગડવે શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 82 ||

વેધં દિટ્ટગરાદુગાનિ ભુવિલો વિદ્વાંસુલંજેય ને
લા ધીચાતુરિં જેસેં જેસિન ગુલામાપાટને પોક ક્ષુ
દ્બાધાદુલ ગલિગિંપનેલ યદિ કૃત્યંબૈન દુર્માર્ગુલં
જી! ધાત્રીશુલં જેયનેંટિ કકટા! શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 83 ||

પુડમિ ન્નિન્નોક બિલ્વપત્રમુનનેં બૂજિંચિ પુણ્યંબુનું
બડયન્નેરક પેક્કુદૈવમુલકું બપ્પુલ પ્રસાદંબુલં
ગુડુમુલ દોસેલુ સારેસત્તુલડુકુલ ગુગ્ગિળ્ળુનું બેટ્ટુચું
જેડિ યેંદું ગોરઅગાકપોદુ રકટા! શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 84 ||

વિત્તજ્ઞાનમુ પાદુ ચિત્તમુ ભવાવેશંબુ રક્ષાંબુવુલ
મત્તત્વંબુ તદંકુરમ ઐનૃતમુલ મારઆકુ લત્યંતદુ
દ્વૃત્તુલ પુવ્વુલું બંડ્લુ મન્મધમુખા વિર્ભૂતદોષંબુલું
જિત્તાધ્યુન્નતનિંબભૂજમુનકુન શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 85 ||

નીપૈં ગાપ્યમુ ચેપ્પુચુન્ન યતંડુન્નીપદ્યમુલ વ્રાસિયિ
મ્મા પાઠંમોનરિંતુનન્ન યતંડુન મંજુપ્રબંધંબુ નિ
ષ્ટાપૂર્તિં બઠિયિંચુચુન્ન યતંડુન સદ્બાંધવુલ ગાક ચી
ચી! પૃષ્ઠાગતબાંધવંબુ નિજમા! શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 86 ||

સંપદ્ગર્વમું બારઅંદ્રોલિ રિપુલન જંકિંચિ યાકાંક્ષલન
દંપુલ્વેટ્ટિ કળંકમુ લ્નરઅકિ બંધક્લેશદોષંબુલં
જિંપુલ્સેસિ વયોવિલાસમુલુ સંક્ષેપિંચિ ભૂતંબુલં
જેંપલ્વેયક નિન્નું ગાનનગુના શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 87 ||

રાજશ્રેણિકિ દાસુલૈ સિરુલં ગોરં જેરંગા સૌખ્યમો
યી જન્મંબુ તરિંપંજેયગલ મિમ્મે પ્રોદ્દુ સેવિંચુ નિ
ર્વ્યાજાચારમુ સૌખ્યમો તેલિયલેરૌ માનવુ લ્પાપરા
જીજાતાતિમદાંધબુદ્ધુ લગુચુન શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 88 ||

નિન્નં જૂડરો મોન્નં જૂડરો જનુલ નિત્યંબુ જાવંગ ના
પન્નુ લ્ગન્નનિધાન મય્યેડિ ધનભ્રાંતિન વિસર્જિંપલે
કુન્ના રેન્નંડુ નિન્નુ ગંડુ રિક મર્ત્વુલ ગોલ્વરેમો નિનુન
વિન્નં બોવક યન્યદૈવરતુલન શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 89 ||

નન્ને યેનુંગુતોલુદુપ્પટમુ બુવ્વાકાલકૂતંબુ ચે
ગિન્ને બ્રહ્મકપાલ મુગ્રમગુ ભોગે કંઠહારંબુ મેલ
નિન્નીલાગુન નુંટયું દેલિસિયુન નીપાદપદ્મંબુ ચે
ર્ચેન નારયણું ડેટ્લુ માનસમું દા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 90 ||

દ્વારદ્વારમુલંદું જંચુકિજનવ્રાતંબુ દંડંમુલન
દોરંત્સ્થલિ બગ્ગનં બોડુચુચુન દુર્ભાષલાડ ન્મરઇન
વારિં બ્રાર્ધનચેસિ રાજુલકુ સેવલ્સેયંગાંબોરુલ
ક્ષ્મીરાજ્યંબુનુ ગોરિ નીમરિજનુલ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 91 ||

ઊરૂરં જનુલેલ્લ બિક્ષ મિદરોયુંદં ગુહલ્ગલ્ગવો
ચીરાનીકમુ વીધુલં દોરુકરો શીતામૃતસ્વચ્છવાઃ
પૂરં બેરુલં બારઅદો તપસુલંબ્રોવંગ નીવોપવો
ચેરં બોવુદુરેલ રાગુલ જનુલ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 92 ||

દય જૂડુંડનિ ગોંદરઆડુદુરુ નિત્યંબુન નિનું ગોલ્ચુચુન
નિયમં બેંતો ફલંબુ નંતિયેકદા નીવીય પિંડેંતો અં
તિયકા નિપ્પટિયું દલંપનનુ બુદ્ધિં જૂડ; નેલબ્બુનિ
ષ્ક્રિયતન નિન્નુ ભજિંપ કિષ્ટસુખમુલ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 93 ||

આરાવં બુદયિંચેં દારકમુગ નાત્માભ્રવીધિન્મહા(અ)
કારોકારમકારયુક્તમગુ નોંકારાભિધાનંબુ ચે
ન્નારુન વિશ્વ મનંગં દન્મહિમચે નાનાદબિંદુલ સુખ
શ્રી રંજિલ્લં ગડંગુ નીવદે સુમી શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 94 ||

નીભક્તુ લ્મદિવેલ ભંગુલ નિનુન્સેવિંબુચુન વેડંગા
લોભંબેટિકિ વારિ કોર્કુલુ કૃપળુત્વંબુનં દીર્મરા
દા ભવ્યંબું દલંચિ ચૂડુ પરમાર્ધં બિચ્ચિ પોમ્મન્ન ની
શ્રી ભાંડરમુલોં ગોરઅંતપડુના શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 95 ||

મોદલન્ભક્તુલકિચ્ચિનાંડવુગદા મોક્ષંબુ નેં ડેમયા
’મુદિયંગા મુદિયંગં બુટ્ટુ ઘનમૌ મોહંબુ લોભંબુ’ ન
ન્નદિ સત્યંબુ કૃપં દલંપ નોકવુણ્યાત્મુંડુ નિન્નાત્મ ગો
લ્ચિ દિનંબુન મોરઅવેટ્ટંગાં ગટગટા! શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 96 ||

કાલદ્વારકવાટબંધનમુ દુષ્કાલ્પ્રમાણક્રિયા
લોલાજાલકચિત્રગુપ્તમુખવ લ્મીકોગ્રજિહ્વાદ્ભુત
વ્યળવ્યાળવિરોધિ મૃત્યુમુખદંષ્ટ્રા(અ)હાર્ય વજ્રંબુ દિ
ક્ચેલાલંકૃત! નીદુનામ મરયન શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 97 ||

પદિવેલલૈનનુ લોકકંટકુલચેં બ્રાપ્રિંચુ સૌખ્યંબુ ના
મદિકિં બથ્યમુ ગાદુ સર્વમુનકુન મધ્યસ્થુંડૈ સત્યદા
નદયાદુલ ગલ રાજુ નાકોસંગુ મેનવ્વાનિ ની યટ્લચૂ
ચિ દિનંબુન મુદમોંદુદુન ગડપટન શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 98 ||

તાતલ તલ્લિયું દંડ્રિયુન મરઇયું બેદ્દલ ચાવગાં જૂડરો
ભીતિં બોંદંગનેલ ચાવુનકુંગાં બેંડ્લામુબિડ્ડલ હિત
વ્રાતંબુન બલવિંપ જંતુવુલકુન વાલાયમૈયુંડંગાં
જેતોવીધિ નરુંડુ નિન્ગોલુવંડો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 99 ||

જાતુલ સેપ્પુટ સેવસેયુટ મૃષલ સંધિંચુ ટન્યાયવિ
ખ્યાતિં બોંદુટ કોંડેકાંડવુટ હિંસારંભકુંડૌટ મિ
ધ્યાતાત્પર્યમુલાડુટન્નિયું બરદ્રવ્યંબુનાશિંચિ યી
શ્રી તા નેન્નિયુગંબુ લુંડંગલદો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 100 ||

ચેડુગુલ કોંદરઉ કૂડિ ચેયંગંબનુલ ચીકટ્લુ દૂરઅંગં મા
લ્પડિતિં ગાન ગ્રહિંપરાનિ નિનુ નોલ્લંજાલં બોમ્મંચુ નિલ
વેલંદ્રોચિનં જૂરુપટ્ટુકોનિ ને વ્રેલાડુદું ગોર્કિં ગો
રેડિ યર્ધંબુલુ નાકુ નેલ યિડવો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 101 ||

ભસિતોદ્ધૂળનધૂસરાંગુલુ જટાભારોત્તમાંગુલ તપો
વ્યસનમુલ સાધિતપંચવર્ણરસમુલ વૈરાગ્યવંતુલ નિતાં
તસુખસ્વાંતુલુ સત્યભાષણલુ નુદ્યદ્રત્નરુદ્રાક્ષરા
જિસમેતુલ તુદનેવ્વરૈન ગોલુતુન શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 102 ||

જલજશ્રી ગલ મંચિનીળ્ળુ ગલવાચત્રાતિલો બાપુરે!
વેલિવાડ ન્મરઇ બાંપનિલ્લુગલદાવેસાલુગા નક્કટા!
નલિ ના રેંડુ ગુણંબુ લેંચિ મદિલો નન્નેમિ રોયંગ ની
ચેલુવંબૈન ગુણંબુ લેંચુકોનવે શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 103 ||

ગડિયલ રેંટિકો મૂંટિકો ગડિયકો કાદેનિ નેંડેલ્લિયો
કડ નેંડાદિકો યેન્નંડો યેરઉં ગ મીકાયંબુ લીભૂમિપૈં
બડગા નુન્નવિ ધર્મમાર્ગમોકટિં બાટિંપ રી માનવુલ
ચેડુગુલ નીપદભક્તિયું દેલિયરો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 104 ||

ક્ષિતિલો દોડ્ડતુરંગસામજમુ લેચિત્રમ્મુ લાંદોળિકા
તતુ લે લેક્ક વિલાસિનીજનસુવસ્રવ્રાત ભૂષાકલા
પતનૂજાદિક મેમિદુર્લભમુ ની પાદમ્મુ લર્ચિંચુચો
જિતપંકેરુહપાદપદ્મયુગળા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 105 ||

સલિલમ્મુલ જુખુકપ્રમાણ મોક પુષ્મમ્મુન ભવન્મૌળિ નિ
શ્ચલબક્તિપ્રપત્તિચે નરુંડુ પૂજલ સેયંગા ધન્યુંડૌ
નિલ ગંગાજલચંદ્રખંડમુલ દાનિંદું દુદિં ગાંચુ ની
ચેલુવં બંતયુ ની મહત્ત્વ મિદિગા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 106 ||

તમનેત્રદ્યુતિં દામે ચૂડ સુખમૈતાદાત્મ્યમુન ગૂર્પંગા
વિમલમ્મુલ કમલાભમુલ જિતલસદ્વિદ્યુલ્લતાલાસ્યમુલ
સુમનોબાણજયપ્રદમ્મુલનુચુન જૂચુન જનંબૂનિહા
રિમૃગાક્ષીનિવહમ્મુકન્નુગવલન શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 107 ||

પટવદ્રજ્જુભુજંગવદ્રજતવિ ભ્રાંતિસ્ફુરચ્છુક્તિવ
દ્ઘટવચ્ચંદ્રશિલાજપાકુસુમરુ ક્સાંગત્યવત્તંચુવા
ક્પટિમલ નેર્તુરુ ચિત્સુખં બનુભવિંપન લેક દુર્મેધનુલ
ચિટુકન્નં દલપોયંજૂતુ રધમુલ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 108 ||

નિનુ નિંદિંચિન દક્ષુપૈં દેગવો વાણીનાધુ શાસિંપવો
ચનુના ની પાદપદ્મસેવકુલં દુચ્છં બાડુ દુર્માર્ગુલં
બેનુપન નીકુનુ નીદુભક્તતતિકિન ભેદંબુ ગાનંગ વ
ચ્ચેનો લેકુંડિન નૂરઅકુંડગલવા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 109 ||

કરિદૈત્યુન બોરિગોન્ન શૂલમુ ક(રા)રગ્ર(સ્થ)સ્તંબુ ગાદો રતી
શ્વરુનિન ગાલ્ચિન ફાલલોચનશિખા વર્ગંબુ ચલ્લારએનો
પરનિંદાપરુલન વધિંપ વિદિયુન ભાષ્યંબે વારેમિ ચે
સિરિ નીકુન બરમોપકાર મરયન શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 110 ||

દુરમુન દુર્ગમુ રાયબારમુ મરઇન દોંગર્મમુન વૈદ્યમુન
નરનાધાશ્રય મોડબેરમુનુ બેન્મંત્રંબુ સિદ્ધિંચિનન
અરયન દોડ્ડફલંબુ ગલ્ગુનદિગા કાકાર્યમે તપ્પિનન
સિરિયું બોવુનુ બ્રાણહાનિયુ નગુન શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 111 ||

તનયું ગાંચિ ધનંબુ નિંચિ દિવિજસ્થાનંબુ ગટ્ટિંચિ વિ
પ્રુન કુદ્વાહમુ જેસિ સત્કૃતિકિં બાત્રુંડૈ તટાકંબુ ને
ર્પુનં દ્રવ્વિંચિ વનંબુ વેટ્ટિ મનની પોલેડુ નીસેવં જે
સિન પુણ્યાત્મુંડુ પોવુ લોકમુનકુન શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 112 ||

ક્ષિતિનાધોત્તમ! સત્કવીશ્વરુંડ વચ્ચેન મિમ્મુલં જૂડંગા
નતંડે મેટિ કવિત્વવૈખરિનિ સદ્યઃકાવ્યનિર્માત તત
પ્રતિભ લ્મંચિનિ તિટ્ટુપદ્યમુલુ ચેપ્પું દાતંડૈનન મમું
ગ્રિતમે ચૂચેનુ બોમ્મટંચુ રધમુલ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 113 ||

નીકું ગાનિ કવિત્વ મેવ્વરિકિ નેનીનંચુ મીદેત્તિતિન
જેકોંટિન બિરુદંબુ કંકણમુ મુંજેં ગટ્ટિતિં બટ્ટિતિન
લોકુલ મેચ્ચ વ્રતંબુ નાતનુવુ કીલુલ નેર્પુલું ગાવુ છી
છી કાલંબુલરીતિ દપ્પેડુ જુમી શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 114 ||

નિચ્ચલ નિન્નુ ભજિંચિ ચિન્મયમહા નિર્વાણપીઠંબુ પૈ
રચ્ચલ્સેયક યાર્જવંબુ કુજન વ્રાતંબુચેં ગ્રાંગિ ભૂ
ભૃચ્ચંડાલુરં ગોલ્ચિ વારુ દનું ગોપિંમન બુધું ડાર્તુંડૈ
ચિચ્ચારં જમુ રેલ્લં જલ્લુકોનુનો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 115 ||

દંતંબુ લ્પડનપ્પુડે તનુવુનંદારૂઢિ યુન્નપ્પુડે
કાંતાસંઘમુ રોયનપ્પુડે જરક્રાંતંબુ ગાનપ્પુડે
વિતલ્મેન જરિંચનપ્પુડે કુરુલ્વેલ્લેલ્લ ગાનપ્પુડે
ચિંતિંપન્વલે નીપદાંબુજમુલન શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! || 116 ||

રચન: ધૂર્જટિ

Sree Kaala Hastiswara Satakam in Other Languages

Write Your Comment